แจ้งเตือนเรื่อง ฝนที่ตกโปรยปรายอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่ ฝนตามฤดูกาล แต่เป็น ฝนนิรมิต

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย nilakarn, 20 พฤษภาคม 2017.

 1. ทอนเงิน

  ทอนเงิน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  554
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +659
  เป็นไงบ้างครับฝุ่นเขตกรุงเทพไครดูแลครับเริ่มหนักละ
   
 2. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +2,330
  อันนี้ลอกจากระทู้อื่นมาไว้อ่านเอง

  https://palungjit.org/threads/เรื่องราวจริงๆของพระศรีอาริยเมตตรัยที่เป็นพุทธพจน์และพระพุทธเจ้า-ครูบาอาจารย์รับรอง.57550/พระโพธิสัตว์"
  คือ ผู้ซึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต
  ท่านอธิษฐานจิตเพื่อเป็น
  พระพุทธภูมิ ทุ่มเทปฏิบัติธรรม
  ช่วยผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรม สะสมบารมี ๑๐ ทัศ
  ทุกๆคน เป็นพระโพธิสัตว์ได้ทั้งนั้น ถ้าหากว่าเขาผู้นั้น
  เป็นผู้มีจิตเมตตาประจำใจ ทำแต่คุณประโยชน์ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก
  ไม่ประพฤติเบียดเบียนสนับสนุนผู้อื่นในทางที่ผิดศีลธรรม


  คุณธรรมหลัก ของผู้ตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ คือ
  "
  มหาเมตตา" แปลว่า ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
  พระโพธิสัตว์จึงต้องมีคุณธรรมอื่นๆ ต่อเนื่องกัน คือ

  มหากรุณา คือ ความปราณีต่อสรรพสัตว์ หมายรวมถึงมนุษย์
  ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง สงสารผู้ยากลำบากทั้งหลาย
  เฝ้าตามช่วยแนะเพื่อความสุขของเขา เป็นความยินดีกรุณา
  ของพระโพธิสัตว์ทั้งลาย

  มหาปัญญา คือ เป็นผู้มีความรู้หรือศึกษาหาวิชาความรู้ใส่ตัว
  ได้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
  ให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

  มหาอุบาย คือ รู้ในวิธีนำตนและผู้อื่นให้พ้นภัย และ สัมฤทธิผล
  เข้าถึงในคุณธรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์  ความหมายของคำว่า"พระโพธิสัตว์"

  โพธิสัตว์ หรืออาจจะเขียนได้ว่า โพธิสัตต์ มาจากคำว่า โพธิ + สัตต

  "โพธิ" แปลว่า ความตรัสรู้หรือความรู้แจ้ง

  "สัตต" ตามบาลีไม่ได้หมายถึงสิ่งมีชีวิต (สัตวะ) หรือมนุษย์เพียงอย่างเดียว
  แต่เป็นการใช้ความหมายคล้ายคลึงกับ "สัตวัน" (Sattavan) ในคัมภีร์พระเวท
  ของพราหมณ์ ซึ่งหมายถึง ผู้ทรงพลัง ผู้นำ นักรบ
  "สัตต" ในคำว่า "โพธิสัตต์" จึงหมายถึง ผู้นำ หรือผู้มีใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ
  องอาจ เยี่ยงนักรบ ซึ่งให้ความหมายเดียวกับคำว่า โพธิสัตต์ ในภาษาทิเบต
  คือ byan chub sems-dpah โดยคำว่า byan chub หมายถึง โพธิ (bodhi),
  sems หมายถึง จิต (mind) และ dpah หมายถึง วีรบุรุษ ผู้กล้า หรือผู้เข้มแข็ง


  "โพธิสัตต์" จึงแปลว่า ผู้มีใจยึดมั่นในสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเด็ดเดี่ยว


  มหาปณิธานของพระโพธิสัตว์

  ๑. เราจะละกิเลสทั้งหลายให้หมด


  ๒. เราจะต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมทั้งหลายให้เจนจบ

  ๓. เราจะไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น

  ๔. เราจะบำเพ็ญตนให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ


  ทศภูมิของพระโพธิสัตว์

  ทศภูมิของพระโพธิสัตว์ คือภูมิจิตของพระโพธิสัตว์ มี ๑๐ ภูมิดังนี้

  ๑.
  มุทิตาภูมิ พระโพธิสัตว์มีความยินดีในความไร้ทุกข์ของสัตว์
  (ภูมินี้บำเพ็ญหนักในทานบารมี)

  ๒.
  วิมลาภูมิ (ปราศจากมลทิน) พระโพธิสัตว์ละมิจฉาจริยาได้เด็ดขาด
  ปฏิบัติแต่ในสัมมาจริยา (ภูมินี้มีศีลบารมีเป็นใหญ่)

  ๓.
  ประภาการีภูมิ (มีความสว่าง) พระโพธิสัตว์ทำลายอวิชาได้เด็ดขาด
  มีความอดทนทุกประการ (ภูมินี้มีขันติบารมีเป็นใหญ่)

  ๔.
  อรรถจีสมดีภูมิ (รุ่งเรือง) พระโพธิสัตว์มีความเพียรในการบำเพ็ญธรรม
  (ภูมินี้มีวิริยะบารมีเป็นใหญ่)

  ๕.
  ทุรชยาภูมิ (ผู้อื่นชนะยาก) พระโพธิสัตว์ละสภาวะสาวกญาณ กับปัจเจกโพธิญาณ ซึ่งเป็นธรรมเครื่องกั้นพุทธภูมิ (ภูมินี้มีญาณบารมีเป็นใหญ่)

  ๖.
  อภิมุขีภูมิ (มุ่งหน้าต่อทางนิพพาน) พระโพธิสัตว์บำเพ็ญยิ่งในปัญญาบารมี
  เพื่อรู้แจ้งเห็นชัดในปฏิจจสมุปบาท (ภูมินี้มีปัญญาบารมีเป็นใหญ่)

  ๗.
  ทูรังคมาภูมิ (ไปไกล) พระโพธิสัตว์มีอุบายอันฉลาดแม้บำเพ็ญกุศลน้อย
  แต่ได้ผลแก่สรรพสัตว์มาก (ภูมินี้มีอุบายบารมีเป็นใหญ่)

  ๘.
  อจลาภูมิ (ไม่คลอนแคลน มั่นคง) พระโพธิสัตว์บำเพ็ญหนักในปณิธานบารมี

  ๙.
  สาธุบดีภูมิ พระโพธิสัตว์แตกฉานในอภิญญา และปฏิสัมภิทาญาณ
  (ภูมินี้บำเพ็ญหนักในพลบารมี)

  ๑๐.
  ธรรมเมฆภูมิ พระโพธิสัตว์บำเพ็ญหนักในญาณบารมีมีจิตอิสระ
  ไม่ติดในรูปธรรม นามธรรม (บำเพ็ญหนักญาณบารมี)

  เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทศภูมิเต็มบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีพระคุณเทียบเท่าพระพุทธเจ้า เหลืออีกชาติเดียวก็จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับ
  พระศรีอริยเมตตไตรยโพธิสัตว์  จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ


  ๑. พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า ร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

  จะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดา
  ๒. พระโพธิสัตว์ ครองชีวิตโดยไม่ปรารถนาเลยว่า จะไม่มีภยันตราย
  จะมีภัยอันตรายเป็นธรรมดา
  ๓. พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า จะไม่มีอุปสรรคในการชำระจิตให้บริสุทธิ์
  จะมีอุปสรรคเป็นธรรมดา
  ๔. พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า จะไม่มีมารมาขัดขวางการปฏิบัติภารกิจ
  จะต้องมีมารมาขัดขวางการปฏิบัติโพธิจิตเป็นธรรมดา
  ๕. พระโพธิสัตว์ คิดว่าจะทำงานให้นานที่สุด โดยไม่ปรารถนาจะให้สำเร็จผลเร็ว
  จะปล่อยวางเรื่องกาลเวลา ทำงานเพื่องาน
  ๖. พระโพธิสัตว์ จะคบเพื่อน โดยไม่ปรารถนาจะได้รับผล
  จะรักผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ๗. พระโพธิสัตว์ จะไม่ปรารถนาว่า จะให้คนอื่นต้องตามใจตนเองเสมอทุกอย่าง
  จะไม่มีความเห็นแก่ตัว
  ๘. พระโพธิสัตว์ จะทำความดีกับคนอื่น โดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน
  ต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์
  ๙. พระโพธิสัตว์ เห็นลาภแล้ว ไม่ปรารถนาจะมีหุ้นส่วนด้วย

  ไม่ปรารถนาในลาภและสรรเสริญ
  ๑๐ พระโพธิสัตว์ เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสี ติเตียน นินทาแล้ว ไม่ปรารถนาจะโต้ตอบ หรือฟ้องร้อง การใส่ร้ายป้ายสี ติเตียน นินทา เป็นธรรมดาของโลก

  หลักจริยธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เรียกว่า "
  หลักมหาอุปสรรค" ซึ่งถ้าท่านผู้ปฏิบัติธรรม นำมาท่องทุกวัน จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม ช่วยให้ง่ายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน


  อุดมการณ์โพธิสัตว์ มีหน้าที่หลัก ๒ ประการ


  ๑. โพธิสัตว์นอกจากจะมุ่งช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์แล้ว
  ยังมุ่งในความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีในโลกนี้

  ๒. โพธิสัตว์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ได้บรรลุนิพพาน โดยตนเองปฏิเสธ
  การเข้าถึงนิพพานของตน เพื่อที่จะได้ยังมีโอกาสรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น
  แม้ว่าจะต้องยังอยู่ในที่แห่งความทุกข์ยาก เพื่อสร้างคุณความดีช่วยเหลือ
  สรรพสัตว์ ซึ่งนับว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่โดยตั้งปณิธานสำคัญว่า

  "ข้าฯจะไม่เข้าสู่ปรินิพพานจนกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจะพ้นทุกข์
  ข้าฯจะยังคงอยู่ที่นี่ตราบจนวัฏสงสารจะสิ้นสุดลง
  แม้ว่าข้าฯยังจะต้องอยู่ที่นี่อีก แม้เพียงชีวิตใดชีวิตเดียว"  ยาน (yanas) หรือ เส้นทางซึ่งนำไปสู่การบรรลุโพธิ แบ่งเป็น ๓ ประเภท

  ๑.
  สาวกยาน คือ ยานของพระสาวกที่มุ่งเพียงอรหันตภูมิ
  ซึ่งรู้แจ้งในอริยสัจ ๔ ด้วยการสดับจากพระพุทธเจ้า

  ๒.
  ปัจเจกยาน คือ ยานของพระปัจเจกพุทธเจ้า ได้แก่ ผู้รู้แจ้ง
  ใน ปฏิจจสมุปบาท ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์
  ให้บรรลุมรรคผลได้

  ๓.
  โพธิสัตวยาน คือ ยานของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้แก่ผู้มีจิตใจเมตตา
  ใจคอกว้างขวาง ประกอบด้วยมหากรุณาในสรรพสัตว์ ไม่ต้องการอรหันตภูมิ
  หรือ ปัจเจกภูมิ แต่ ปรารถนาพุทธภูมิเท่านั้น เพื่อโปรดสัตว์ได้กว้างขวาง
  และเป็นรู้แจ้งในสุญญตธรรม


  โพธิสัตว์จะต้องมีจรรยา ๔ คือ


  ๑.
  โพธิปักขิยจรรยา คือ ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้ง อันประกอบด้วย
  คุณธรรม ๓๗ ประการ คือ

  ๑.๑
  สติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม
  ๑.๒ สัมมัปปธาน ๔ คือ ความเพียรอันบุคคลตั้งไว้ชอบ ได้แก่
  สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน,
  ปหาปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว),
  ภาวนาปธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน ,
  อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม
  ๑.๓ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  ๑.๔ อินทรีย์๕ ได้แก่ การตั้งมั่นด้วยจิตอันนำพา 5 ประการ
  เพื่อความเจริญในศีลธรรม และการงาน ประกอบด้วย 5 ประการ คือ
  1.
  สัทธินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในความเลื่อมใสต่อสิ่งที่ควรเลื่อมใส
  2. วิริยินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในความเพียรพยายาม
  3. สตินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในการระลึกได้
  4. สมาธินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในการกระทำจิตให้มีสมาธิ
  5. ปัญญินทรีย์ คือ การตั้งมั่นในปัญญาหรือการรู้แจ้ง
  ๑.๕ พละ ๕ ได้แก่ สัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ และปัญญา
  ๑.๖ โพชฌงค์ ๗ ได้แก่
  สติ ความระลึกได้,
  ธัมมวิจยะ ความเฟ้นหาธรรม,
  วิริยะ ความเพียร,
  ปีติ ความอิ่มใจ,
  ปัสสัทธิ ความสงบใจ,
  สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น,
  อุเบกขา ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามความเป็นจริง
  ๑.๗ มรรค ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ,
  สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ

  ๒.
  อภิญญาจรรยา คือ การปฏิบัติความรู้ทั้งมวล

  ๓.
  ปารมิจาจรรยา คือ ปฏิบัติเพื่อการสร้างสมบารมี
  ซึ่งในทางเถรวาทจะกล่าวถึงทศบารมี ๑๐ ประการ แต่ฝ่ายมหายานจะกล่าวถึง
  บารมีหรือปารมิตาที่สำคัญ ๖ ประการ ได้แก่ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ฌาน ปัญญา โดยสาระที่แท้จริงแล้วก็คือ การพัฒนาหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง
  ส่วนเนกขัมบารมี ซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในบารมีของฝ่ายมหายาน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า ในการบำเพ็ญฌานบารมีนั้น เมื่อปฏิบัติในขั้นสูง ผู้ปฏิบัติ
  จะรักษาพรหมจรรย์ ซึ่งใกล้เคียงกับการออกบวชในประเด็นที่เป็นผู้ออกจากกามเช่นกัน

  ๔.
  สัตตวปริปาจรรยา คือ การอบรมสั่งสอนสรรพสัตว์


  ประเภทของพระโพธิสัตว์


  ในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แบ่งพระโพธิสัตว์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

  ๑.
  พระฌานิโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งกำหนดไม่ได้ว่ามาเกิดในโลกมนุษย์
  เมื่อใด แต่เกิดขึ้นก่อนกาลแห่งพระศากยมุนีพุทธเจ้า ซึ่งพระโพธิสัตว์เหล่านี้
  ท่านได้บรรลุพุทธภูมิแล้ว แต่ทรงมีความกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงตั้งพระทัย
  ไม่เข้า
  สู่พุทธภูมิ ประทับอยู่เพื่อโปรดสัตว์ในโลกนี้ต่อไป ดังเช่น


  -
  พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา ในหัตถ์ขวาทรงถือพระขันธ์
  เป็นสัญลักษณ์ในการทำลายล้างกิเลสตัณหาและอวิชาทั้งปวง และในหัตถ์ซ้าย
  ถือคัมภีร์บนดอกบัว
  -
  พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงไว้ด้วยความกรุณา และได้ทรง
  ตั้งปณิธานว่า จะช่วยสรรพสัตว์ ให้พ้นจากกิเลสความผูกพันทั้งปวง หน้าที่สำคัญ
  อีกประการหนึ่งคือการรื้อสัตว์ ขนสัตว์ออกจากนรก
  -
  พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา จะลงมาจุติใน
  โลกมนุษย์เป็นครั้งคราว เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นภัย ความเมตตาของพระองค์
  แผ่ไปไกลและลึกแม้กระทั่งในดินแดนนรก
  ในประเทศจีน พระอวโลกิเตศวร เป็น
  ที่รู้จักกันในปางสตรีคือ "เจ้าแม่กวนอิม" และ
  ชาวธิเบตเชื่อว่า องค์ประมุขทาไลลามะ เป็นอวตารของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้
  -
  พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ ทรงปัญญาเป็นเยี่ยม และทรงใช้ปัญญานี้เป็นเครื่อง บั่นทอนอวิชา
  -
  พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ทรงตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจาก
  ทุกข์ยาก
  และเจาะจงช่วยโดยเฉพาะ แก่เด็กและมิจฉาชน
  -
  พระเมตไตรยโพธิสัตว์ หรือ พระศรีอริยเมตไตรย มหาโพธิสัตว์ เชื่อว่าเป็นองค์
  อนาคตพุทธเจ้า และจะลงมาตรัสรู้ในกาลข้างหน้า
  เป็นผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา

  ๒. มนุษิโพธิสัตว์ คือ ผู้ปฏิบัติตนเพื่อบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ปฏิบัติตนอยู่ใน
  ความบริสุทธิ์ ประกอบการบุญ เจริญศีล ทาน ภาวนา ทำประโยชน์แก่มวมนุษย์
  ช่วยชีวิตคนและสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ กระทำกัลยาณวัตร และบำเพ็ญ
  กุศลกรรม เพื่อเติมบารมีแต่ละชาติไป โดยมุ่งหวังบรรลุพระโพธิญาณใน
  ขั้นสุดท้าย เช่น อดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ดังนั้น
  พระโพธิสัตว์ จึงเป็นอุดมการณ์ของชาวพุทธมหายาน ที่พยายามดำเนิน
  รอยตามแนวทางพระยุคลบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เมื่อครั้งทรงเป็นมนุษิโพธิสัตว์ เพื่อให้ได้ถึงพุทธภูมิในที่สุด


  และ
  อุดมการณ์โพธิสัตว์ นี้ยังมีสมบัติเป็น ตัวเชื่อม ทำให้ไม่มีช่องว่างมากนัก
  ระหว่างบรรพชิตกับฆราวาส เนื่องจากผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์ ไม่จำกัดว่าจะต้อง
  เป็นบรรพชิต แม้ฆราวาสเองก็เป็นโพธิสัตว์ได้ ไม่ใช่ด้วยความอยากจะเป็น
  เช่นกัน
  โดยหัวใจของการเป็นโพธิสัตว์นั้นขั้นแรกต้องมี โพธิจิต คือจิตตั้งมั่น
  ยึดพุทธภูมิเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต มีศรัทธาในพระโพธิ หรือ ความรู้แจ้งว่าเป็น
  อุดมการณ์สูงสุด และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กันยายน 2019
 3. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +2,330
  มีเรื่องนี้แวปเข้ามาในจิตเรา
  จึงขอตั้งหัวข้อเอาไว้ให้พิจารณากัน
  ขณะที่เสวนากับ เหล่าเทพเทวา มาร พรหม
  ขณะจิตก็แวปขึ้นมาว่า

  ต่อไป ในเรื่องการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
  ขออย่าได้วิตกจริตไป เพราะต่อไปในอนาคต
  ผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่น เมื่อมีองค์ความรู้มากๆ
  เค้าก็ไม่เชื่อคำสอนของ ศาสนาเดิมของตนอีกต่อไป
  เพราะ ศาสดาเดิมของเค้านั้น
  จะไม่ตอบโจทย์ ของความทุกข์ใจ
  ที่เค้าได้เจอด้วยตนเอง แล้วเค้าก็จะมาแสวงหาแก่นแท้เอง
  พบเจอ พระพุทธศาสนา เอง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ตามหนังสือบ้าง
  ตามพระเณรสอนบ้าง ฆราวาสสอนบ้าง ภิกษุณีบ้าง แม่ชีบ้าง
  ไม่ต้องไปชักชวนให้มันยุ่งยาก เหมือนแต่ก่อน

  แต่ว่าจะกลับกัน ผู้สอนของ พระพุทธศาสนา เอง
  กับไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่า อะไรคือ แก่นแท้ของ
  พระพุทธศาสนา จริงๆ มัวไป
  สอนตามกันไปว่า
  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือ หัวใจของพระพุทธศาสนา
  ซึ่งไม่ถูกหลักคำสอนของ พระพุทธศาสนา เลย

  ที่ถูกจะต้องสอนว่า หัวใจของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ก็คือ
  ไตรลักษณะสาม หรือ ความไม่เที่ยง เกิดทุกข์ ถูกสมมุติขึ้นมา


  สามอย่างนี้ ก็คือ หัวใจของ พระพุทธะ ที่จะทำให้บรรลุธรรมได้
  ส่วนคำสอนอื่น ที่นอกเหนือจะ พระไตรลักษณะ ก็คือ
  ใบไม้นอกกำมือ นั่นเอง สอนให้ตาย ก็ไม่มีใครละวางลงได้

  สอนอย่างนี้ ศาสนิกจากศาสนาอื่น
  จึงจะสามารถ
  เข้าใจหลักใหญ่ๆ หรือ
  หลักแท้ๆ ของ พระพทุธศาสนา ได้
  แล้วก็บรรลุธรรมตามผู้สอนได้อีกด้วย
  ลองพิจารณาเองเถิด


  บันทึกไว้เมื่อ 20 เมษายน 2562
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 เมษายน 2019
 4. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +2,330
  ภารกิจต่อไปครับ วัดขุนสมุทรจีน ครับ
  ขอให้เหล่าพระโพธิสัตว์ ไปรวมตัวกันทำงานที่นั่นครับ
  ใครมีมากมีน้อย ก็ช่วยกันทำคนละนิดคนละหน่อย
  เดี๋ยวก็จะสำเร็จผลลงได้ รวมพลัง สู้กับพยานาคในทะเล
  ทวงแผ่นดินคืนมาให้ชาวบ้านครับ
  หรือ  หรือ

   
 5. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +2,330
  ภารกิจ ต่อไป คือ

  ให้ผู้ที่ควบคุมฝน เน้นทำฝนให้ตก ตั้งแต่
  หลังเที่ยงคืน ไปถึง หกโมงเช้า เท่านั้น
  เพื่อที่จะให้ชาวบ้านทั่วๆไป ได้ทำกิจของตนบ้าง
  หากปล่อยให้ฝนตนทั้งวันทั้งคืน
  คงทำมาหากินอะไรไม่ได้ จึงควบคุม ฟ้าฝน ไว้ให้ดีๆ

  ให้จุดศูนย์กลางอยุ่ที่ วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตี
  และ ตลาดวัดศรีวารี สมุทรปราการ
   
 6. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +2,330
  เกี่ยวกับ เรื่องพระศรีอาริยะเมตไตรย์
  หรือ เหล่าพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการทำนาย
  จาก พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้ว
  การลงมาเกิดใน โลกมนุษย์ ของท่านเหล่านี้
  จะแตกต่างจาก พระโพธิสัตว์ทั่วๆไป คือ
  ขณะที่ท่านลงมาเกิด ท่านใช้เวลาแวปเดียว
  ยังไม่ถึงวินาทีเลย ก็เป็นเวลาร้อยปีในโลกมนุษย์
  เพราะฉนั้น ใครทีขึ้นไปแล้วเจอท่านอยู่ที่เดิม
  แตอย่าเพิ่งคิดว่า จิดของท่านอยู่ที่เดิม
  จิตของท่านเหล่านั้น ไปเกิดเป็นร้อย เป็นพันเที่ยวแล้ว
  แต่เรายังเห็นท่านนั่งอยู่อยู่ที่
  หากไม่สนทนากับท่าน ก็จะไม่รู้เรื่องของท่านเลย
  แต่ถ้าเวลาไหนที่ โลกมนุษย์
  อายุมนุษย์ ยืนยานถึง แสนปีขึ้นไป
  ท่านก็จะใช้เวลานานหน่อย
  แต่ก็ไม่เกินชั่วกระพริบตาเท่านั้น
  ท่านก็จะกลับไปเกิดที่เดิมอีกเช่นเคย

  ข้อแตกต่างระหว่าง พระโพธิสัตว์
  ที่ ได้รับการรับรอง และ ไม่ได้รับการรับรอง
  จาก พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง
  พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการรับรองแล้ว
  จะเกิดอยู่ที่เดิมตลอด จะไม่ไปสถิตย์อยู่ที่อื่น
  เช่น พระศรีอาริยะเมตไตรย์ จะเกิดอยู่ที่เดิมตลอด
  ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหน ก็จะต้องกลับมาเกิดที่เดิมอยู่เสมอๆ
  ต่างจาก พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะ
  จาก พระพุทธเจ้า
  พระโพธิสัตว์นี้ จะต้องย้ายจิตลงไปเกิด ยัง นรก
  หรือ โลกมนุษย์ หรือ สวรรค์ สลับกันไปสลับกันมา
  ไม่มีที่หยุดหย่อน จะยังไม่ได้เกิดที่เดิม
  เพราะว่าจิดยังไม่แข็งพอที่จะเป็น พระพุทธเจ้าได้
  ยังต้องเวียนวันไปเกิดอยู่ ใน วัฏฏะสงสาร
  อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
   
 7. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +2,330
  มนุษย์ยุคแรกๆ ก็คือ พวกชั้นอรูปพรหม
  มีเวลาอยู่ในโลกมนุษย์ จนคาดคะเนเวลาไม่ได้
  แต่สุดท้ายก็ต้องตายจะการเป็น มนุษย์อรูปพรหม
  ตามหลักให้ อนิจจัง คือ ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้น
  แต่มนุษย์อรูปพรหม สอนไม่ได้ เพราะยังไม่มีร่างกาย
  เหมือนกับ พระจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวอุกกาบาต
  สอนให้กำหนดจิตอย่างไร ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้
  เพราะแทบจะไม่มีความทุกข์เลย
  มีแต่ความสุขแต่อย่างเดียวเท่านั้น
  แต่กับ มนุษย์พรหม จะสอนได้ เพราะจะมีช่วงอายุ
  อยู่ที่ประมาณ 80 000 ปี ขึ้นไป
  พวกที่อายุแปดหมื่นปี จะยังสอนได้อยู่
  ถ้าอายุมากกว่านั้น จะสอนแทบไม่ได้เลย
  เพราะจะติดสุข เหมือนกับ มนุษย์อรูปพรหม

  พระศรีอาร์ย จะลงมาสอนตอนที่มนุษย์
  มีอายุแปดหมื่นปีลงมาพอดี
  พระพุทธเจ้าองค์นี้ จะมีบารมีแก่กล้าถึงขั้นที่ว่า
  สอนได้ทั้งสามโลก คือ อบายภูมิ มนุษย์ภูมิ และ สวรรค์ภูมิ
  สอนแม้กระทั้ง พวกที่อยู่ในป่าหิมพานต์ หรือ เมืองลับแล
  หรือ พวกที่หลบซ่อนอยู่ตามซอกหลืบต่างของ สามภูมิ
  หากมีบุญบารมีมากับท่าน และได้ อธิษฐานจิต ขอเอาไว้ว่า
  ขอให้ได้พบดวงแก้ว ขอให้ได้แคล้วบ่างมาร
  ขอให้ได้ถึงพระศรีอาริย์ ในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ

  ก็จะได้พบกับท่านตามคำอธิษฐานนั่นเอง
   
 8. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,370
  ค่าพลัง:
  +2,330

แชร์หน้านี้

Loading...