แนะนำ บทสวด อิติปิโสรัตนมาลา

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 8 ธันวาคม 2005.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,298
  ค่าพลัง:
  +141,933
  พระอิติปิโสรัตนมาลา<O:p</O:p

  นโม ๓ จบ<O:p</O:p

  <O:p</O:p
  (อิ) อิฎโฐ สัพพัญญุตะญาณังอิจฉันโต อาสะวักขะยัง<O:p</O:p
  อิฎฐัง ธัมมัง อนุปปัตโตอิทธิมันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ติ) ติณโณ โญ วัฎฎะทุกขัมหาติณณัง โลกานะมุตตะโม<O:p</O:p
  ติสโส ภูมี อะติกกันโตติณณัง โอฆัง นะมามิหัง
  (ปิ) ปิโย เทวะมะนุสสานังปิโย พรหมา นะมุตตะโม<O:p</O:p
  ปิโย นาคะสุปัณณานังปิณินทริยัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โส) โสกา วิระตะจิตโต โยโสภะมาโน สะเทวะเก<O:p</O:p
  โสกัปปัตเต ปะโมเทนโตโสตะวัณณัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ภะ) ภัชชิตา เยนะ สัทธัมมาภัคคะปาเปนะ ตาทินา<O:p</O:p
  ภะเย สัตเต ปะหาเสนโตภะยะสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (คะ) คะมิโต เยนะ สัทธัมโมคะมาปิโต สะเทวะกัง<O:p</O:p
  คัจฉะมาโน สิวัง รัมมังคัมยะธัมมัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วา) วานา นิกขะมิ โย ตัณหาวาจัง ภาสะติ อุตตะมัง<O:p</O:p
  วานะ นิพพาปะนัตถายะวายะมันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  (อะ) อะนัสสาสะกะสัตตานังอัสสาสัง เทติ โยชิโน<O:p</O:p
  อะนันตะคุณะสัมปันโนอันตะคามิง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ระ) ระโต นิพพานะสัมปัตเตระโต โส สัตตะโมจะเน<O:p</O:p
  รัมมาเปตีธะ สัตเตโยระณะจาคัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (หัง) หัญญะเต ปาปะเก ธัมเมหังสาเปติ ปะรัง ชะนัง<O:p</O:p
  หังสมานัง มาหาวีรังหันตะปาปัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สัม) สังขะตาสังขะเต ธัมเมสัมมาเทเสสิ ปาณินัง<O:p</O:p
  สังสารัง สังวิฆาเฏติสะสัมพุทธัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (มา) มาตะวา ปาลิโต สัตเตมานะถัทเธ ปะมัททิโน<O:p</O:p
  มานิโต เทวะสังเฆหิมานะฆาฏัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สัม) สัญจะยัง ปาริมิง สัมมาสัญจิตวา สุขะมัตตะโน<O:p</O:p
  สังขารานัง ชะยัง กัตวาสันตะคามิง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (พุท)พุชฌิตวา จะตุสัจจานิพุชฌาเปติ มะหาชะนัง<O:p</O:p
  พุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคังพุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โธ) โธติ ราเคจะ โทเสจะโธติ โมเหจะ ปาณินัง<O:p</O:p
  โธตาสะวัง มะหาวีรังโธตะกะเลสัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วิช) วิวิจเจวะ อะสัทธัมมาวิจิตวา ธัมมะ เทสะนัง<O:p</O:p
  วิเวเก ฐิตะจิตโต โยวิทิตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ชา) ชาติธัมโม ชะราธัมโมชาติอันโต ปะกาสิโต<O:p</O:p
  ชาติเสฏเฐนะ พุทเธนะชาติโมกขัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (จะ) จะยะเต ปุญญะสัมภาเรจะเยติ สุขะ สัมปะหัง<O:p</O:p
  จะชันตัง ปาปะ กัมมานิจะชาเปนตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ระ) ระมิตัง เยนะ นิพพานังรักขิตัง โลกะสัมปะทัง<O:p</O:p
  ระชะ โทสาทิ กะเลเสหิระหิตัง ตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ณะ)นามิโตเยวะ พรหเมหินระเทเวหิ สัพพะทา<O:p</O:p
  นะทันโต สีหะนาทัง โยนะทันตัง ตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สัม) สังขาเร ติวิธโลเกสัญชานาติ อะนิจ จะโต<O:p</O:p
  สัมนิพพานะ สัมปัตโตสัมปัสสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ปัน)ปันนะกะเต โพธิสัมภาเรปะสัฏโฐ โสสะเทวะเก<O:p</O:p
  ปัญญายะ อะสะโมโหติปะสันนัง ตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โน) โน เทติ นิระยัง คันตุงโน จะปาปัง อะการะยิง<O:p</O:p
  โน สะโมอัตถิ ปัญญายะโนนะ ธัมมัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สุ) สุนทะโร วะระรูเปนะสุสสะโร ธัมมะ ภาเนสะ<O:p</O:p
  สุทุททะสัง ทิสาเปติสุคะตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (คะ) คัจฉันโตโลกิยัง ธัมมังคัจฉันโต อะมะตัง ปะทัง<O:p</O:p
  คะโต โต สัตตะ โมเจตุงคะตัญ ญาณัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  (โต) โตเสนโต วะระธัมเมนะโตสัฎฐาเน สิเว วะเร<O:p</O:p
  โตสัง อะกาสิ ชันตูนังโตละจิตตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โล) โลเภ ชะหะติ สัมพุทโธโลกะเสฏโฐ คุณากะโร<O:p</O:p
  โลเภ สัตเต ชะหาเปติโลภะสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (กะ) กันโต โย สัพพะสัตตานังกัตวา ทุกขังขะยัง ชิโน<O:p</O:p
  กะเถนโต มะธุรัง ธัมมังกะถา สัณหัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วิ) วินะยัง โย ปะกาเสติวิทธังเสตวา ตะโยภะเว<O:p</O:p
  วิเส สัญญาณะสัมปัญโนวิปปะสันนัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ทู) ทูเส สัตเต ปะหาเสนโตทูรัฏฐานัง ปะกาสะติ<O:p</O:p
  ทูรัง นิพพานะมาคัมมะทูสะหานัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (อะ) อันตัง ชาติชาราทีนังอะกาสิ ทีปะ ทุตตะโม<O:p</O:p
  อะเน กุสสาหะจิตเตนะอัสสาเสนตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (นุต) นุเทติ ราคะจิตตานินุหาเปติ ปะรัง ชะนัง<O:p</O:p
  นุนะอัตถัง มะนุสสานังนุสาสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ตะ) ตะโนติ กุสะลัง ธัมมังตะโนติ ธัมมะเทสะนัง<O:p</O:p
  ตัณหายะ วิจะรันตานังตัณหาฆาตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  (โร) โรเสนเต เนวะโกเปติโรเสเหวะ นะกุชฌะติ<O:p</O:p
  โรคานัง ราคะอาทีนังโรคะสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ปุ) ปุณันตัง อัตตะโน ปาปังปูเรนตัง ทะสะ ปาระมิง<O:p</O:p
  ปุญญะวันตัสสะ ราชัสสะปุตตะภูตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ริ) ริปุราคาทิภูตังวะริทธิยา ปะฏิหัญญะติ<O:p</O:p
  ริตตัง กัมมังนะ กาเรตาริยะวังสัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สะ) สัมปันโน วะระสีเลนะสะมาธิปะ วะโรชิโน<O:p</O:p
  สะยัมภูญญาณะสัมปันโนสัณหะวาจัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ทัม)ทันโต โย สะกะจิตตานิทะมิตวาปิ สะเทวะกัง<O:p</O:p
  ทะทันโต อะมะตัง เขมังทันตินทริยัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (มะ) มะหุสสาเหนะ สัมพุทโธมะหันตัง ญาณะมาคะมิ<O:p</O:p
  มหิตัง นะระเทเวหิมะโนสุทธัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สา) สารัง เทตีธะ สัตตานังสาเรติ อะมะตังปะทัง<O:p</O:p
  สาระถิวิยะ สาเรติสาระธัมมัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ระ) รัมมะตาริยะ สัทธัมเมรัมมาเปติ สะสา วะกัง<O:p</O:p
  รัมเมฐาเน วะสาเปนตังระณะหันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ถิ) ถิโต โย วะระนิพพาเนถิเร ฐาเน สะสาวะโก<O:p</O:p
  ถิรัง ฐานัง ปะกาเสติถิตะธัมมัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สัต) สัทธัมมัง เทสะยิตวานะสันตัง นิพพานะ ปาปะกัง<O:p</O:p
  สะมาหิตัง สะสาวะกังสันตะจิตตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ถา) ถามัง นิพพานะ สังขาตังถาเมนาธิ คะโตมุนิ<O:p</O:p
  ถาเนสัคคะสิวะ รัมเมถาเปนตัง ตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (เท) เทนโต โย สัคคะนิพพานังเทวะ มะนุสสะ ปาณินัง<O:p</O:p
  เทนตัง ธัมมะวะรัง ทานังเทวะ เสฏฐัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วะ) วันตะราคัง วันตะโทสังวันตะโมหัง อะนาสะวัง<O:p</O:p
  วันทิตัง เทวะพรหเมหิวะรัง พุทธัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (มะ) มะนะตา วิริเยนาปิมะหันตัง ปาระมิงอะกา<O:p</O:p
  มะนุสสะเทวะพรหเมหิมหิตัง ตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (นุส)นุนะธัมมัง ปะกาเสนโตนุทะนัตถายะ ปาปะกัง<O:p</O:p
  นุนะทุกขาธิปันนานังนุทาปิตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สา) สาวะกานัง นุสาเสติสาระธัมเมจะปาณินัง<O:p</O:p
  สาระธัมมัง มะนุสสานังสาลิตัง ตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (นัง) นันทันโต วะระสัทธัมเมนันทาเปติ มะหามุนิ<O:p</O:p
  นันทะภูเตหิ เทเวหินันทะนียัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (พุท)พุชฌิตาริยะสัจจานิพุชฌาเปติ สะเทวะกัง<O:p</O:p
  พุทธะญาเณหิ สัมปันนังพุทธัง สัมมา นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โธ) โธวิตัพพัง มะหาวีโรโธวันโต มะละมัตตะโน<O:p</O:p
  โธวิตตา ปาณินัง ปาปังโธตะกเลสัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ภะ) ภะยะมาปันนะสัตตานังภะยัง หาเปตินายะโต<O:p</O:p
  ภะเว สัพเพ อะติกกันโตภะยะสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (คะ) คะธิโต เยนะ สัทธัมโมคะตัญญา เณนะปาณินัง<O:p</O:p
  คัณหะนียัง วะระธัมมังคัณหาเปนตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วา) วาปิตัง ปะวะรัง ธัมมังวานะโมกขายะ ภิกขูนัง<O:p</O:p
  วาสิตัง ปะวะเร ธัมเมวานะมานัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ติ) ติณโณ โส สัพพะปาเปหิติณโณ สัคคา ปะติฏฐิโต<O:p</O:p
  ติเร นิพพานะ สังขาเตติกขะญาณัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  จบห้อง พระพุทธคุณ ๕๖ คาถา<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  (สวาก)สวากตันตัง สิวัง รัมมังสวากหะเนยยัง ธัมมะ เทสันตัง<O:p</O:p
  สวากหะเนยยัง ปุญญักเขตตังสวากสะภัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ขา) ขาเทนโต โส สัพพะปัชชังขายิตัง มะธุรัง ธัมมัง<O:p</O:p
  ขายันตัง ติวิธัง โลกังขายิตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โต) โตเสนโต สัพพะสัตตานังโตเสหิ ธัมมะเทสะนัง<O:p</O:p
  โตมะหิ จิตตัง สะมิชณันตังโตเสนตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ภะ) ภัคคะราโค ภัคคะโทโสภัคคะโมโห อนุตตะโร<O:p</O:p
  ภัคคะกิเลเส สัตตานังภะคะวันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (คะ) คัจฉันโต รัมมะเกสิเวคะหะะจิตโต สะเทวะเก<O:p</O:p
  คัจฉันเต พรหมะ จะติเยคัจฉันตัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วะ) วันตะราคัง วันตะโทสังวันตะโมหัง ปุญญะ ปาปัง อนุตตะรัง<O:p</O:p
  วันตะพาละมิจฉาทีนังวันตันตัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ตา) ตาเรสิ สัพพะสัตตาตาเรติ โอระมีติรัง<O:p</O:p
  ตาเรนตัง โมกขะ สังสารังตาเรนตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ธัม) ธะระมาเนปิ สัมพุทเธธัมเมเทสัง นิรันตะรัง<O:p</O:p
  ธะเรยยะ อะมะระถานังธะเรนตันตัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โม) โมหัญเญ ทะมันโต สัตเตโมหะตีเต อะการะยิ<O:p</O:p
  โมหะชาเต ธัมมะจาริโมหะตีตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สัน)สัพพะสัตตะตะโมนุโทสัพพโสกาวินาสะโก<O:p</O:p
  สัพพะสัตตะจิตตะโกสัพพะสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ทิฏ)ทิฏเฐ ธัมเม อะนุปปัตเตทิฏฐิกังขา ราคะลุตเต<O:p</O:p
  ทิฏฐิทะวาสัฏฐี ฉันทันเตทิฏฐิธัมเม ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ฐิ) ฐิตีสีละสะมาจาเรฐิติ เตระสะธุตังเค<O:p</O:p
  ฐิติธัมเม ปะฏิปัตติฐิตังปะทัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โก) โกกานัง ราคะปิฬิโตโกธัมโม ปาฏิหัญญะติ<O:p</O:p
  โกกานัง ปูชิโต โลเกโกกานะ ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (อะ) อัคโคเสฏโฐ วะโรธัมโมอัคคะปัญโญปิ พุชฌะติ<O:p</O:p
  อัคคะธัมมัง สุนิปุณังอัคคันตัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (กา) กาเรนโต โส สิเวรัชเชกาเรยยะ ธัมมะจาริเย<O:p</O:p
  กาตัพเพ สุลิกขากาเมกาเรนตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ลิ) ลิโต โย สัพพะทุกเขสุลิกขิโตปิฏะ กัตตะเย<O:p</O:p
  ลิมปิเตปิ สุวัณเณจะลิขันเต ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โก) โก ปุคคะโล สะทิโสมังโก ธัมมัง อะภิปูชะยิ<O:p</O:p
  โกวิทู ธัมมะสาระทังโกสาลาตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (เอ) เอสะติ พุทธธะวะจะนังเอสะติ ธัมมะมุตตะมัง<O:p</O:p
  เอสะติ สัตตะโมกขัญจะเอสาสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (หิ) หิเน ถาเน นัชฌายันเตหิเน เปติ สุคะติง<O:p</O:p
  หิเน โมหะสะเม ชาเลหิตันตัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ปัส)ปักกะโต โพธิสัมภาเรปะเสฏโฐ โสสะเทวะเส<O:p</O:p
  ปัญญายะ อะสะโม โหติปะสันตานัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สิ) สีเลนะ สุคะติง ยันติสีเลนะ โภคะสัมปะทา<O:p</O:p
  สีเลนะ นิพพุติงยันติสีละธะนัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โก) โก โย อัคคะสุปุญโญ ปุพเพโกฑะชะเห อะธิ คัจฉิ<O:p</O:p
  โกธัมมัญจะ วิชานาติโกวันตัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โอ) โอนะโต สัพพะกิเลสังโอนะโต สัพพะ มะมะลัง<O:p</O:p
  โอนะโต ทิฏฐิชาลัญจะโอนะโตตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ปะ) ปัญญา ปาเสฏโฐ โลกัสมิงปัญญาอัปปะฏิ ปุคคะโล<O:p</O:p
  ปัญญายะ อะสะโม โหติปะสันโนตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (นะ) นะรานะระ หิตังเทวังนะระเทเวหิ ปูชิตัง<O:p</O:p
  นะรานัง กัมมะปักเขหินะมิตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ยิ) ยิชชะโต สัพพะสัตตานังยิชชะตัง เทวะ พรหเมหิ<O:p</O:p
  ยิชชะสะติ จะ ปาณินังยิชชะตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โก) โกธัง ชะหะติ ปาปะกังโกธัง โกธะนัง นาสสะติ<O:p</O:p
  โกธัง ชะเหวิ ปัชชะติโกธะ นุทธัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ปัจ) ปัจจาภิระตา ปะชาปัชชะหิตา ปาปะกาโย<O:p</O:p
  ปัปโปติ โชติวิปุโลปะโชตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (จัต) จะริตวา พรหมะจะริยังจัชชันตัง สุวิหัญญะติ<O:p</O:p
  จัชชันตัง สัพพะทาเนนะจัชชะตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ตัง) ตังโนติ กุสะลังธัมมังตังโนติ สัพพะวิริยัง<O:p</O:p
  ตังโนติ สีละสะมาธิงตังตะวายัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (เว) เวรานิปิ นะ พันธันติเวรัง เตสูปะสัมมะติ<O:p</O:p
  เวรัง เวเรนะ เวรานิเวระสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ทิ) ทีฆายุโก พะหูปุญโญทีฆาระโต มะหาสาโล<O:p</O:p
  ทีฆังเตเชนะ ปุญเญนะทีฆะรัตตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ตัพ) ตะโต ทุกขา ปะมุญจะโสตะโตโมเจติ ปาณิโน<O:p</O:p
  ตะโน ราคาทิ กิเลเสตะโตโมกขัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โพ) โพนโต เทวะสังฆาโย โกโพธิเสฏ เฐจะ ปะกะโต<O:p</O:p
  โพธินา ปะริปุณโณโสโพธิสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วิญ)วิระติ สัพพะทุกขัสมาวิริยะนาปี ทุลละภา<O:p</O:p
  วิริยะ ทุกขสัมปันนาวิริยันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ญู) ญูตัญญาเญหิ สัมปันนังญูตะโยคะสะมัปปิตัง<O:p</O:p
  ญูตัญญาณะทัสสะนัญจะญูตะโยคัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (หิ) หิสันตัง สัพพะโทสานิหิสันตา สัพพะภยาติ<O:p</O:p
  หิสะโมหา สัตตาคะตาหิสะสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  จบห้องพระธรรมคุณ ๓๘ คาถา

  (สุ) สุทธิสีเลหิ สัมปันโนสุฏฐะปัตโตจะโย สังโฆ<O:p</O:p
  สุนทะโร สาสะนะธะโรสุนทะรัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ปะ) ปฎิสัมภิทา จะตัสโสปะเสฏโฐ โสอนุตตะโร<O:p</O:p
  ปัญญา อนุตตะโร โลเกปะสัฏฐัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ฏิ) ฏิตถิปะราชิโต สัตถาฏิตถาฏิยา ทัสสะนะเม<O:p</O:p
  ฏิตถิ พุทธะวิเสนะฏิตถันตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ปัน)ปะเสฏโฐ ธัมมะคัมภีโรปัญญะวันโต อะลังกะโต<O:p</O:p
  ปะเสนโต อัตถะธัมมัญจะปะสัฏฐัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โน) โนเจติ กุสะลัง กัมมังโนจะปาปัง อาการะยิ<O:p</O:p
  โนนะตัง พุชฌะ ธัมมัญจะโนทิสันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (ภะ) ภัคคะราโค ภัคคะโทโสภัคคะโมโหจะ ปาณินัง<O:p</O:p
  ภัคคะกิเสสะสัตตานังภัคคะตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (คะ) คัจฉันโต โลกิยัง ธัมมังคัจฉันโต โลกุตตะ รัมปี<O:p</O:p
  คัจฉะเทวะ กิเลเสหิคะมิตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วะ) วัณเณติ กุสะลัง ธัมมังวัณเณติสีละสัมปันนัง<O:p</O:p
  วัณเณติกขะติ รักขิตังวัณเณนะตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โต) โตเสนโต เทวะมะนุสโสธัมมะยะลิ โตเสติ<O:p</O:p
  ทุฏฐะ จิตตานิโตเสนตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สา) สาสะนัง สุปะฏิจฉันนังสาสะยันตังลิวัง รัมมัง<O:p</O:p
  สาสะนัง อะนุสาเสนยังสาสะยันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (วะ) วันตะราคัง วันตะโทสังวันตะโมหัง ทิฏฐิ ฉันทัง<O:p</O:p
  วันตานัง สัพพะปาณินังวันตะกิเลสัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (กะ) กะโรนโต สีละสะมาธิงกะโรนโต สาระมัตตะโน<O:p</O:p
  กะโรนโต กัมมัฏฐานานิกะโรนโต ตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  (สัง) สังสาเร สังสะรันโต โสสังสาระโต วิมุญจิโส<O:p</O:p
  สังสาระ ทุกขโมเจสิสังเสฏฐัง ปะ นะมามิหัง<O:p</O:p
  (โฆ) โฆรัง ทุกขะยัง กัตวาโฆสาเปติ สุรังนะรัง<O:p</O:p
  โฆสะยิตวา ติปิฏะกังโฆระตันตัง นะมามิหัง<O:p</O:p
  จบห้องพระสังฆคุณ ๑๔ คาถา<O:p</O:p

  <O:p</O:p
  สะตะอัฏฐะธัมมะคาถา รัตตะนัตตะยะคุณาสะมัตตา เอเตนะ ชะยะเตเชนะ โสตถิเม ชะยะมังคะลัง ฯ<O:p</O:p
  ปุตโต ตะยาหัง มะหาราชัง ตะวัง มังโปสะชานาที อัญโญ กิญจิ เทโว โทเสติ สะมัง ปัชชะ ฯ<O:p</O:p
  อิติปาระมิตา ติงสา อิติ สัพพัญญุมาคะตา อิติ โพธิมะ นุปปัตโต อิติ ปิโสจะเต นะโม ฯ<O:p</O:p
  ภะคะวา ภะคะวา นามะ ภะโค กิเลสะ พาหะโน ภะโคสังสาระจักกานัง ภะคะวา นามะ เตนะโม ฯ<O:p</O:p
  รวม ๓ ห้อง ๑๐๘ คาถา อิติปิโสระตะนะมาลา นิฏฐิตัง<O:p</O:p

  <O:p</O:p

  ***พระพุทธภาษิตธะชัคคะสูตรแสดงไว้ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าความกลัวหรือความหวาดเสียว หรือขนพองสยองเกล้า เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย ผู้ไปสู่ที่ว่างเปล่า อันเป็นที่เงียบสงัดอันจะพึงกลัว เป็นตันว่า ไปสู่ป่าก็ดี สู่โคนต้นไม้ก็ดี สู่เรือนเปลี่ยวก็ดี สมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงระลึกถึงเราผู้ตถาคตอย่างนี้ว่า <O:p</O:p
  ***
   
 2. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,298
  ค่าพลัง:
  +141,933
  ขอเพิ่มเติมสำหรับ บทอิติปิโส ครับ  อิติปิโสเต็ม<O:p</O:p

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา สุขะโต<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ ภะคะวาติ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  <O:p</O:p

  อิติปิโสธงชัย<O:p</O:p

  นะโม ๓ จบ<O:p</O:p

  พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพานัง สะระนัง คัจฉามิ<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ<O:p</O:p
  ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพานัง สะระนัง คัจฉามิ<O:p</O:p
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ<O:p</O:p
  สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ<O:p</O:p
  สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อุฎฐะ ปุริสะปุคคลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ<O:p</O:p

  นโม ๓ จบ<O:p</O:p

  . อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา<O:p</O:p
  ชื่อ กระทู้ ๗ แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )<O:p</O:p
  . ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง<O:p</O:p
  ชื่อ ฝนแสนห่า ประจำอยู่ทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )<O:p</O:p
  . ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )<O:p</O:p
  . โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์ถอดจักร ประจำอยู่ทิศหรดี ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )<O:p</O:p
  . ภะ สัม สัม วิ สา เท ภะ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม ( ทิศตะวันตก )<O:p</O:p
  . คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )<O:p</O:p
  . วา โธ โน อะ มะ มะ วา<O:p</O:p
  ชื่อ ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร ( ทิศเหนือ )<O:p</O:p
  . อะ วิช สุ นุต สา นุ ติ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอีสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )<O:p></O:p>
  <O:p</O:p

  อิติปิโส ถอยหลัง<O:p</O:p
  ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สะ มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ ภะ โส ติ อิ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  อิติปิโส แปลงรูป<O:p</O:p
  กะ วิ โล ทู โต อะ คะ นุต<O:p</O:p
  สุ ตะ โน โร ปัน ปุ สัม ริ<O:p</O:p
  ณะ สะ ระ ทัม จะ มะ ชา สา<O:p</O:p
  วิช ระ โธ ถิ พุท สัต สัม ถา<O:p</O:p
  มา เท สัม วะ หัง มะ ระ นุส<O:p</O:p
  อะ สา วา นัง คะ พุท ภะ<O:p</O:p
  โธ โส ภะ ปิ คะ ติ วา อิ ติ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  อิติปิโส ตรึงไตรภพ<O:p</O:p
  อิ ติ ติ วา ปิ คะ โส ภะ<O:p</O:p
  ภะ โธ คะ พุท วา นัง อะ สา<O:p</O:p
  ระ นุส หัง มะ สัม วะ มา เท<O:p</O:p
  สัม ภา พุท สัต โธ ถิ วิช ระ<O:p</O:p
  ชา สา จะ มะ ระ ทัม ณะ สะ<O:p</O:p
  สัม ริ ปัน ปุ โน โร สุ ตะ<O:p</O:p
  คะ นุต โต อะ โล ทู กะ วิ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  พระพุทธมนต์บทนี้ เรียกอิติปิโสตรึงไตรภพ ไตรภพคือมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก ถ้าต้องการให้คนในสามโลกนี้ เคารพนับถือ เราให้เสกคาถานี่เป็นกิจวัตรประจำวัน ทั้งเทวดา และพระพรหมจะมากราบไหว้บูชาเรา ก่อนจะไปสังคมใดให้เสกคาถานี้กี่จบก็ได้ จะเป็นที่เคารพนับถือ กราบไหว้บูชาของคนในสังคมนั้น เราจะพูดสนทนา หรือสั่งเสียอะไรเขาจะเชื่อฟัง คนหรือสัตว์มีทิฐิมานะกล้าแข็ง ถ้าต้องการให้หายพยศ ให้เสกคาถาบทนี้ก่อน หรือจะเสกทำน้ำมนต์ให้อาบให้กินก็ได้<O:p</O:p
  <O:p</O:p
   
 3. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,298
  ค่าพลัง:
  +141,933
  ขอเพิ่มเติมสำหรับ บทอิติปิโส ครับ
  อิติปิโสเต็ม<O:p</O:p

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา สุขะโต<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ ภะคะวาติ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  <O:p</O:p

  อิติปิโสธงชัย<O:p</O:p

  นะโม ๓ จบ<O:p</O:p

  พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพานัง สะระนัง คัจฉามิ<O:p</O:p
  อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ<O:p</O:p
  ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพานัง สะระนัง คัจฉามิ<O:p</O:p
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ<O:p</O:p
  สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ<O:p</O:p
  สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อุฎฐะ ปุริสะปุคคลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ<O:p</O:p
  <O:p</O:p  พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ<O:p</O:p

  นโม ๓ จบ<O:p</O:p

  . อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา<O:p</O:p
  ชื่อ กระทู้ ๗ แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา ( ทิศตะวันออก )<O:p</O:p
  . ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง<O:p</O:p
  ชื่อ ฝนแสนห่า ประจำอยู่ทิศอาคเนย์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )<O:p</O:p
  . ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )<O:p</O:p
  . โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์ถอดจักร ประจำอยู่ทิศหรดี ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )<O:p</O:p
  . ภะ สัม สัม วิ สา เท ภะ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม ( ทิศตะวันตก )<O:p</O:p
  . คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศพายัพ ( ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )<O:p</O:p
  . วา โธ โน อะ มะ มะ วา<O:p</O:p
  ชื่อ ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร ( ทิศเหนือ )<O:p</O:p
  . อะ วิช สุ นุต สา นุ ติ<O:p</O:p
  ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอีสาน ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  อิติปิโส ถอยหลัง<O:p</O:p
  ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สะ มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ ภะ โส ติ อิ<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  อิติปิโส แปลงรูป<O:p</O:p
  กะ วิ โล ทู โต อะ คะ นุต<O:p</O:p
  สุ ตะ โน โร ปัน ปุ สัม ริ<O:p</O:p
  ณะ สะ ระ ทัม จะ มะ ชา สา<O:p</O:p
  วิช ระ โธ ถิ พุท สัต สัม ถา<O:p</O:p
  มา เท สัม วะ หัง มะ ระ นุส<O:p</O:p
  อะ สา วา นัง คะ พุท ภะ<O:p</O:p
  โธ โส ภะ ปิ คะ ติ วา อิ ติ<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  อิติปิโส ตรึงไตรภพ<O:p</O:p
  อิ ติ ติ วา ปิ คะ โส ภะ<O:p</O:p
  ภะ โธ คะ พุท วา นัง อะ สา<O:p</O:p
  ระ นุส หัง มะ สัม วะ มา เท<O:p</O:p
  สัม ภา พุท สัต โธ ถิ วิช ระ<O:p</O:p
  ชา สา จะ มะ ระ ทัม ณะ สะ<O:p</O:p
  สัม ริ ปัน ปุ โน โร สุ ตะ<O:p</O:p
  คะ นุต โต อะ โล ทู กะ วิ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  พระพุทธมนต์บทนี้ เรียกอิติปิโสตรึงไตรภพ ไตรภพคือมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก ถ้าต้องการให้คนในสามโลกนี้ เคารพนับถือ เราให้เสกคาถานี่เป็นกิจวัตรประจำวัน ทั้งเทวดา และพระพรหมจะมากราบไหว้บูชาเรา ก่อนจะไปสังคมใดให้เสกคาถานี้กี่จบก็ได้ จะเป็นที่เคารพนับถือ กราบไหว้บูชาของคนในสังคมนั้น เราจะพูดสนทนา หรือสั่งเสียอะไรเขาจะเชื่อฟัง คนหรือสัตว์มีทิฐิมานะกล้าแข็ง ถ้าต้องการให้หายพยศ ให้เสกคาถาบทนี้ก่อน หรือจะเสกทำน้ำมนต์ให้อาบให้กินก็ได้<O:p</O:p
  <O:p</O:p
   
 4. prapa

  prapa Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มกราคม 2006
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +42
  อนุโมทนาครับ
   
 5. ligore

  ligore เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  995
  ค่าพลัง:
  +5,803
  <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">โมทนาครับ </TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 6. nopparat_33

  nopparat_33 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  308
  ค่าพลัง:
  +546
  บทสวดอิติปิโสรัตนมาลา เวลาสวด คำที่อยู่ในวงเล็บต้องออกเสียงมั้ยครับ
   
 7. Pnipone

  Pnipone Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2010
  โพสต์:
  244
  ค่าพลัง:
  +85
  สาธุๆ อนุโมทามิ ขอบคุณสำหรับบทสวดดีๆ ขอทุกๆ ท่าน จงเจริญทั้งโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
   
 8. ขอมจำแลง

  ขอมจำแลง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  408
  ค่าพลัง:
  +1,265

  คำที่อยู่ในวงเล็บ เป็นตัวย่อ หรือหัวใจของบทนั้น ใช้ในการลงยันต์ในตระกรุดมหาจักรพัตราธิราช ของวัดประดู่โรงธรรม เวลาสวดคงไม่ต้องว่าครับ ....
   
 9. สุอินทร

  สุอินทร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +0
  ก่อนอื่นต้องขออภัยล่วงหน้า คาถาที่๒ ติญฺโณ น่าจะเป็น ติณฺโณ ควรจะถูกตามหลักพยัญชนะสังโยค ของ ไวยากรณ์บาลี นะครับ ผิดพลาดล่วงเกินขออภัยนะครับ ฯ ๗๑ Add to สุอินทร's Reputation แจ้งลบ แก้ไขหรือลบข้อความก่อนอื่นต้องขออภัยล่วงหน้า คาถาที่๒ ติ
   
 10. สุอินทร

  สุอินทร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +0
  <table id="post5911316" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td class="alt1" id="td_post_5911316" style="border-right: 1px solid #FFFFFF"><table id="post5911316" class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td class="alt1" id="td_post_5911316" style="border-right: 1px solid #FFFFFF">ก่อนอื่นต้องขออภัยล่วงหน้า
  คาถาที่๒ ติญฺโณ น่าจะเป็น ติณฺโณ ควรจะถูกตามหลักพยัญชนะสังโยค ของ
  ไวยากรณ์บาลี นะครับ ผิดพลาดล่วงเกินขออภัยนะครับ
  </td> </tr> <tr> <td class="alt2" style="border: 1px solid #FFFFFF; border-top: 0px">
  </td> <td class="alt1" style="border: 1px solid #FFFFFF; border-left: 0px; border-top: 0px" align="right">
  </td></tr></tbody></table></td> </tr> <tr> <td class="alt2" style="border: 1px solid #FFFFFF; border-top: 0px">
  </td> <td class="alt1" style="border: 1px solid #FFFFFF; border-left: 0px; border-top: 0px" align="right">
  </td></tr></tbody></table>
   
 11. สุอินทร

  สุอินทร สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +0
  ติณโณ โญ เป็น โย หรือเปล่าครับ
   
 12. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  e_1482131.jpg

  พระอิติปิโสรัตนมาลา๑๐๘-บทสวดบูชาคุณพระรัตนตรัย


  -บทสวดบูชาพระไตรรัตนคุณ๑๐๘คาถา

  -ราคาโรงพิมพ์ธรรมทาน70-บาท

  -สามารถโทรรายชื่อผู้จัดพิมพ์ 1 หน้า ฟรี ส่ง ทั่วไทย

  — — — — — — — — — — —  โทรสอบถามเส้นทางได้ที่ 086-461-8505, 087-696-7771

  LINE : trilak_uli

  หรือเดินทางเพื่อเลือกซื้อหนังสือ และรับส่วนลดพิเศษที่นี่ ที่เดียว

  ตามแผนที่ #ร้านพระไตรปิฎก นี้

  https://goo.gl/maps/Qx3P5SMkLvB2
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - แนะนำ บทสวด อิติปิโสรัตนมาลา
 1. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,057
 2. soodgame
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  395
 3. luckkytee
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  238
 4. weladee
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  355
 5. ปะดิตกร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  547

แชร์หน้านี้

Loading...