โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ หัวใจของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย bluebaby2, 26 กันยายน 2011.

 1. bluebaby2

  bluebaby2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2010
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +4,283
  โส โส มาจาก โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
  สะ สะ มาจาก สกิทาคามีมรรค สกิทาคามีผล
  อะ อะ มาจาก อนาคามีมรรค อนาคามีผล
  อะ อะ มาจาก อรหันต์มรรค อรหันต์ผล
  นิ มาจากนิพพาน
   
 2. ttt2010

  ttt2010 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,754
  ค่าพลัง:
  +902
  อนุโมทนาสาธุ บุญนี้ ขอยกให้กับท่านเจ้าของกระทู้ด้วยเทอญ...
  ttt2010 ศิษย์พระอาจารย์บุญยง อภิลาโส ภิกขุ
  _____________________________________________________

  บอกบุญแหล่งทำบุญ
  เปิดดวง พิธีกรรมแก้ดวงชะตา (สำนักสงฆ์พรหมรังศรี)
  กฐินสามัคคีปฐมฤกษ์เบิกชัย ที่พักสงฆ์พรหมรังศรี
  ท่องวัดและศาสนสถานที่สำนักสงฆ์พรหมรังศรี
   
 3. mojito544

  mojito544 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กันยายน 2011
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +2,345
  ไม่ใช่ จิ.เจ.รุ.นิ หรอคับ ถ้าผิดก็ขอโทษด้วย
   
 4. อนันตนาคา

  อนันตนาคา สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +3
  สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ
  อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ
  โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ
  เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
  อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ
  อิ สวา สุ สุ สวา อิ
  กุสะลา ธัมมา
  จิตติวิอัตถิ
   
 5. bluebaby2

  bluebaby2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2010
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +4,283
  อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ ผมอ่านหนังสือของท่าน พระอาจารย์
  ดร.สิงห์ทน ครับ ท่านว่าบทนี้เป็นหัวใจของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
   
 6. mojito544

  mojito544 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กันยายน 2011
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +2,345
  หัวใจ 108
  สังวิทาปุกะยะปะ ชื่อพระธรรมเจ็ดคำภี
  ทิมะสังอังขุ ชื่อ พระสูตร
  อาปามะจุปะ ชื่อพระวินัย
  วิระสะติ ชื่อวิปัสนา
  อุปะสัมปะ ชื่อ อุลลุม
  สะเนระเต ชื่อสมัย
  อะระหัง ชื่อพระนิพพาน
  อุทาสะติ ชื่อ พระรัตนะคุณ
  มิติยาโน ชื่อแก้วแปดประการ
  พุ ทะ จะ ติ ชื่อนิพพานสูตร
  เสพุสสะเวตังอะเส ชื่อ เสฐฐัน
  ทุสะมะนิ ชื่อปะถะมัง
  พุท ธะ สัง มิ ชื่อ ไตรสรณาคา
  อิสะวาสุ ชื่ออิติปิโส
  จิปิเสคิ ชื่อปฏิสังขาโย
  จิเจรุนิ ชื่อปะละมัตถ์
  สะตะอุ อะ ชื่อ นะโม
  สะหะชาตรี ชื่อตรีนิสิเห
  ยะนิรัตตะนัง ชื่อยานี
  วูภะกะสะ ชื่อกรณีย์
  นะมะจะ ชื่อสมาธิ
  นะสะมิเห ชื่อ สัคเค
  นะมะกะยะ ชื่อ กุสะละ
  กะเมถะ ชื่อการก
  สะทะสันนะ ชื่อ อิติปารมี
  ทุสะนิมะ ชื่ออริยสัจจ์
  สะระมะนะ ชื่อสรณาคม
  ปะสิจะมิ ชื่อ คะเตสิก
  มะอะอุ ชื่อปิฎกตรีเพชร
  อิมะทิตะกะระสุ ชื่อมงกุฎพระเจ้า
  สิริสะโต ชื่อสะมาส
  สิ วา กุ ทัง ธะ นิทาน สะขิสาปิ ชื่อวิปัสสิท
  นหิโสตัง ชื่อ ยะโตหัง
  พามานาอุกะสะนะทุ ชื่อพาหุง
  ทุสะนะโส ชื่อพระธรรมบทเปรต
  กะจะยะสะ ชื่อ ทิยพมนต์
  สิวังพุทังธัม ชื่อ พระนิพาน
  นะกะรังนะ ชื่อแก้วสามประการ
  สะทุมะโต ชื่อสัมพุทเท สะทวิปิปะ
  สะอุ ชื่อสัมโพธบังค์
  ผะเวเจเอหิ ชื่อบารมี 30ทัศ
  ปะณะปะเญ ชื่อบุคคลบัญญัติ
  นะการะตังถี ชื่อตะบะ
  กะระสะติ ชื่อจังงัง
  อะหังนุกา ชื่ออิทธิฤทธิ
  อะหะนังติโก ชื่อแคล้วคลาด
  ถะกะจะนา ชื่อ ศิริมานน
  สะยะสะปุยะอะปะ ชื่อเจ็ดตำนาน
  นะระติ ชื่อมงคล
  ภะยะนะยะ ชื่อภาณยักข์
  นะชาลีติ ชื่อพระสีวะลี
  พุโมยะโวนะโร ชื่อ พระพุทธคุณ
  นะมะพุททังธัม ชื่อพระเจ้าห้าพระองค์
  ภะคะวา ชื่อ พระ
  ปะภะกะ ชื่อ พระศากยะมุลนี
  ปะระกะทะ ชื่อพระกัสสปะ
  นะมะกะตะ ชื่อ พระโกนาคม
  สะระตะนะ ชื่อ พระเวสสันดร
  นะปะกะตะ ชื่อพระเตมีใบ้
  ปะภะยะหะ ชื่อ พระมหาชนก
  วะกาเขจะ ชื่อ พระวิฑูณ
  อะวะสัททะ ชื่อ พระสุวรรณสาม
  ปะสะนะวะ ชื่อ พระโพธิสัตย์
  ปะสิมิวา ชื่อ พระภูริทัต
  ภะระยังยะ ชื่อ พระมาลัย
  ปะสะอุอะ ชื่อ พระมโหสถ
  นะระวาระ ชื่อพระศรีอาริยะ
  ถัมภูมี ชื่อ พระราม
  นะระกาลัง ชื่อ มนุษย์
  จิตตังปุริโส ชื่อ ผู้ชาย
  จิตตังภิกขิรินิเม ชื่อ ผู้หญิง
  นะภาวะโต ชื่อ พระยามาร
  สุนะโมโล ชื่อ ขุนแผน
  อิสิวิระ ชื่อร้อยเอ็จ
  กันหะเนหะ ชื่อโจร
  อะระวิ ชื่อ พะยามิลิน
  โลระโทรัง ชื่อคนพาล
  สะอะนะกะโต ชื่อพระพาย
  ยะตะมะอะ ชื่อหนุมาน
  ยุวามะวา ชื่อ ลิงลม
  กะละถานะ ชื่อ นกกาสัก
  ยันตะนุภา ชื่อ พาลี
  ภะหะวารา ชื่อ องค์คต
  ตัปปะสิยัง ชื่อ งู ยุง
  กิกุกุ ชื่อ พระยาไก่
  อะหิสัปปะโร ชื่อ งู
  อะงะสะ ชื่อ พระยานาค
  อันตะภาโว ชื่อสัพพสัตว์
  หันตะนุตา ชื่อ ถาลีย์
  โลกะวิทู ชื่อ โลกทั้งสาม
  กะขะมะนิ ชื่อ อาวุทธิ
  กะขะชะนะ ชื่อ คงคาเดือด
  สักขโย ชื่อ พระยาม้า
  เตชะสะติ ชื่อ ไฟ
  ละมะอะอุ ชื่อ ตรีเภ็จ
  เมกะมะอุ ชื่อ นางพระธรณี
  ภูตากะเก ชื่อ เกราะเพชร
  วายุละภะ ชื่อ ลม
  สิงหะชานัง ชื่อ ราชศีร
  ปะฐะวียัง ชื่อ แผ่นดิน
  ชะนะฉะญา ชื่อ ข้าวเปลือก
  นุภานุเว ชื่อ ธนู
  อินะวัง ชื่อ กอขอ
  ปะสิสะ ชื่ออาวุธพระเจ้า
  วิเนสันติ ชื่อ คาบ
  อะนิขิยิ ชื่อ ยันตุโพนโต
  กะระวิกะกะระวิโก ชื่อ นกการะเวก
  สิงหะระชะสิงหะชานัง ชื่อ ราชสี
  หะนุมานะนะหุนุหะ ชื่อ หนุมาร
  วิงวังกังหะ ชื่อ ลิงลม
  นึมึปึทึ ชื่อ คางคก
  เหะหะเพะพะ ชื่อเสือสมิง
  จิตตังอิถีโย ชื่อ ผู้หญิง
  อิถีปาทเก
  ชื่อเกือกแก้ว
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ตุลาคม 2011
 7. เสียนพระ

  เสียนพระ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +5
  ของผมก็ จิ เจ รุ นิ นะครับ ในหนังสือของหลวงพ่อปาน กับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกว่าเร่งรีบให้ท่องย่อว่า จิ เจ รุ นินะครับ ช่วยเช็คกันด้วยนะครับ
   
 8. Paravatee

  Paravatee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,390
  ค่าพลัง:
  +2,962
  จิ = จิต
  เจ = เจตสิก
  รุ = รูป
  นิ = นิพพาน
   
 9. ~หัตถ์oBuddha~

  ~หัตถ์oBuddha~ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  537
  ค่าพลัง:
  +354
  หัวใจโลกุตระธรรม 9 อันได้เเก่ มรรค 4 + ผล 4 + นิพพาน 1
   
 10. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,073
  กระทู้เรื่องเด่น:
  299
  ค่าพลัง:
  +63,960
  เพิ่งรู้ความหมาย โสโสสะสะอะอะอะอะ นิ ที่สวดค่ะ _/|\_
  (หัดสวดอ่ะ)

  65303937_2385548498435251_7579188513619312640_n.jpg

  65141660_1785016328311789_4448294359997087744_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. na_krub

  na_krub เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,135
  ค่าพลัง:
  +2,511
  สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ
  พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

  พระสังคิณี
  พระวิภังค์
  พระธาตุกถา
  พระปุคคะละปัญญัติ
  พระถาวัตถุ
  พระยะมะกะ
  พระมหาปัฏฐาน
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ โส
  (มนต์คาถา)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ
  หัวใจโลกุตตรธรรม คือ มรรคสี่ ผลสี่ นิพพานหนึ่ง
  โส
  ดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล กิทาคามิมรรค กิทาคามิผล นาคามิมรรค นาคามิผล รหัตมรรค รหัตผล นิพพาน
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
  หัวใจพระเจ้าสิบชาติ

  พระเตมีย์
  พระมหานก
  สุวรรณสาม
  พระเนมิราช
  โหสถบัณฑิต
  พระภูริทัต
  พระจันทกุมาร
  พระมหานารทกัสสปะ
  วิธุรบัณฑิต
  พระเวสสันดร
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  อะ สัม วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ
  หัวใจพระพุทธคุณเก้า

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  อิ สวา สุ สุ สวา อิ
  หัวใจคุณพระรัตนตรัย
  อิ
  ติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญุหีติ
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อั[​IMG]ชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ(อณุโลม)
  สุ
  ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อั[​IMG]ชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญุหีติ

  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ(ปฎิโลม)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "พุทโธ" ครอบวัฎสงสาร
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กันยายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...