โองการพระเจ้าห้าพระองค์

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย viphard, 20 มีนาคม 2014.

 1. viphard

  viphard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2010
  โพสต์:
  952
  ค่าพลัง:
  +1,870

  ……………โองการพระเจ้าห้าพระองค์ท่านอุปเท่ห์ไว้ว่า

  กลบทอิติปิโสแดทิศ หรือยันต์แปดด้าน มีคุณานุภาพสุดพรรณนา เทียบได้กับ โองการพระเจ้าห้าพระองค์ หรือที่เรียกว่าโองการมหาปทุม มีความโดดเด่นในทางการอัญเชิญพุทธานุภาพมาใช้ในวิทยาอาคมโดยตรง

  พระเจ้าห้าพระองค์นี้มาจากคติภัทรกัปป์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงมาโปรดเวไนยสัตย์ ๕ พระองค์ เช่นเดียวกับประคำ ๕ ลูก หรือนวภาพระเจ้าห้าพระองค์นั้นเอง หากพิจารณาจะเห็นคำว่าปทุมในบทสวด

  ……………โองการพระเจ้าห้าพระองค์ มีในตำราพิชัยสงคราม

  ใช้ในทางกลศึกกุศโลบายว่าป้องกันศาตรา คงกายากะพันชาตรี ไม่มีศาตราวุธระคายผิว

  ป้องกันสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายและหมู่ไพรี ป้องกันคุณผีแลคุณคน ป้องกันคุณมนต์แลคาถา ป้องกันอุบาทร์แลจัญไร มีชัยเหนือศัตรูหมู่ไพรีพินาศ

  โองการพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

  นะโมสุคะโต อะตีตาจะ

  ๏ นะโมสุคะโต ปัจจุปปันนา

  ๏ นะโมสุคะโต อะนาคะตา

  ปัญจะพุทธา มะเหสินัง

  อิทธะปะฐะวิง ปัญจะพุทธา

  สัพพัญญูตะญาระปะฏิเวธัง

  นะวะโลกุตะระ ธัมเมหิ

  สัพพเพสิขิพุทธามะเหสินัง

  เมตเตยโยพุทธะอะนาคะตา

  ปัญจะพุทธา ชาตา ปะถะวียัง

  มาตุคัพพา นิกขะมิตะวา

  มาตุคัพภัง ปะติฏฐิตัง

  จุติสันธิยังวา จะตุโลกะปาลารักขัง

  มะหาอัจฉิริยัง สะกะละมะหาปะถะวียาวะ

  อากาสะกังคัง ตัณหาโลกาหะลัง

  ตะถา สะระณัตถี สะมุททะคัมภีรัง

  ปะทุมะอุปะลังกะมุทธะชาตารักขันธะปัตตะ

  สังขัง ปะทุมา อุเจโตลังกา

  โตปะวะระปะทุมะ ปุปผิตะสะกะละ

  มะหาปะถะวียัง ปัตตะลัง

  ปะทุมุปปสัสะชาตา อากะสะ

  ทะวารังวิตาลังปะทุมะ อุปัลละสันธานัง

  สัตตะทิพพะตุริยัง ปะวะรัง

  ปะตากาสัง พุทโธ สะกะละ

  มะหาปะถะวียัง อาลุกา สิลาอุทะกา

  สัพเพสุวัณณะ รัชชะฏะชาตา

  สุวัณณะรัชชะฏะปุลาณังจะละติ

  ทุพภะลาปาตุระเหสุ สัพเพพิชชะปะถะวียัง

  ชะละพิชชะมูละ พิชชะธะรากัมปะรุกเขชาตา

  ทิพพะโอยานัง ตะถาอิทธิสังยุตัตโถ

  สัพพะพุทธา สัพพัญญูตัญญาณะ

  ปะติเวธัง ปะวะรัง อังคะลักขะณัง

  พุทธาฉัพพัณณะรัง สิยาโลกัง

  อะมัตถัทโธโลกะหิตังสีติโลกะ

  สะมัตถิโลกังพิชชังพานะโลกะเสฏฐัง

  โลกะหัสธัยยะสะมัตติเทวะ

  ปัจฉิง สุพุทธาอะธิฏฐานะสัจจัง

  อะหังปูชา อะหังวันทา

  อะหังปาสา โทมะนา

  สัพพะโสตถีจะ ปัญจะพุทธา

  ทะสะลักขะณา อะหัง คะเหตตะวา

  ทะเสสิเต สุวัณณะ

  ธัมมะชาตาวานิธิวาปาตุระเหสุง

  สัพพะพิชชะมะหะโว

  โสถะคุชชะลี โน ขันธิตตะวา

  อะหัง อุทังปาตุระเหสุง

  สุวัณณะธัมมะชาตาวาพิชชะปาตุระเหตุ

  ทะสาปะทะลักขะณะพุทธานัง

  นิสเสยยะยาคงคง พาลุกา

  มิตถิปัญญะปัญญะปุปผาลิลาเหโภขะละณี

  วะยันเต สุวัณณะ รัชชะฏาสะหะ

  สัพพะพิชชาขิปปะเมวะ สะมิชฌันตุ ฯ

  ๏ นะโม สุคะโต สิขิโต ปะวะโร

  นะโม กุกกุสันโธ พุทธะเสฏโฐ

  นะโม โกนาคะมะโน พุทธะเสฏโฐ

  นะโม กัสสะโป พุทธะอังโค

  นะโม โคตะโม โลกะหิโต

  นะโม เมตเตยโย มะหาวีโร

  ปัญจะพุทธาปะทะคะตา

  สะวัตถิลาภา ภุวันตุ เม ฯ


  สัพเพเทวาสะมาคะตา ปัสสันตุ เม

  สัชฌายะมันตัง สิขีสัมพุทธานุภาวเนะ

  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง

  กุกกุสันธะสัมพุทธานุภาเวนะ

  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง

  โกนาคะมะนัสสะสัมพุทธานุภาเวนะ

  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง

  กัสสะปะสัมพุทธานุภาเวนะ

  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง

  โคตะมะสัมพุทธานุภาเวนะ

  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง

  อะระหันโต อัคคะสาวะกาพิชะกัง

  สัพพะธะนัง สาวัตถิลาภา ภะวันตุ เม ฯ


  สัพเพเทวายักขาภูตา

  ปะริตตาปะเวอัตตะเน

  สัพเพราชาเมธิยะมะนุสสา

  สัพเพโกธา วินาสสันตุ

  ทิสสะวาตัญจะ ปิยะปุตตัง

  ปุตโตสิเนโห สัพเพชะนา

  ปะริชายะ มะหาโภโค

  มะหายะโส ภัยยะสัตรู

  วินาส สันติ ฯ


  นะ กาโร กกุสันโธ พุทโธ

  โม กาโร โกนาคะมะโน พุทโธ

  พุท กาโร กัสสะโป พุทโธ

  ธา กาโร โคตโม พุทโธ

  ยะ กาโร เมตเตยโย พุทโธ

  ปัญจะพุทธา นะมามิหัง


  นโมนมัสการ เมแห่งข้าพระพุทธเจ้า

  จะขอนมัสการถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์

  อันทรงนามกร ชื่อพระกุกกุสันโธ

  ชื่อพระโคนาคม ชื่อพระกัสสโป

  ชื่อพระสากยมุนี ชื่อพระศรีอาริยไมตรี


  ขอเดชะพระบารมี

  พระศรีสัพพัญญู จะขออาราธนาอัญเชิญ

  พระองค์เจ้าเข้ามาช่วยปราบมารกุลี

  ทั้งฝูงผีปีศาจราชทูต ทั้งผีภูตและผีพรายเปรตอสูรกาย

  มายาโรคาอันตราย สารพัดอาวุธสิ้นทั้งหลาย

  ขอให้แคล้วคลาดทั้งสิงห์สัตว์อันร้ายกาจ

  ขอให้ขาดจากอุบาทว์และจัญไร

  ทั้งคุณไสยอันเขาใช้มาแต่เมืองต่ำและเมืองบน

  ทั้งคุณผีและคุณคน

  ผ้าพยนต์และอาภรรพ์อันเขาฝังไว้หาทางกลางประตู

  ขอพระสัพพัญญูจงมาทำลายให้พ่ายแพ้ด้วยพระวิชชา


  ข้าพเจ้าจะขออาราธนา

  พระธรรมเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

  อันสว่างทั่งโลกทั้งหลายต่างประทีปแก้วชัชวาล

  โปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์อบาย

  เดชะพระธรรมเจ้าทั้งหลาย

  ขอให้หายสารพัดอันมิดีอย่ามีมา

  ข้าพเจ้าจะขออาราธนา พระสงฆ์

  อันทรงศีลบริสุทธิ์เข้ามานั่งตั้งพิธี

  ข้าจึงตักเอาน้ำในสระโบกขรณี

  มาชำระโทษอันตรายด้วยบาปกรรมทั้งหลาย

  คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

  อันได้ทำมาแต่ชาติก่อนและหนหลัง

  น้ำใจข้าได้ตั้งตรงต่อ


  ขออาราธนาคุณพระสงฆ์เจ้า

  เข้ามาสวดพระพุทธมนต์

  จับด้ายมงคลวงหม้อน้ำได้สามชั้น

  ข้าจะขอล้างโทษอันตรายสารพัดเคราะห์

  สารพัดโศก สารพัดโรค สารพัดภัย

  สารพัดเสนียดจัญไร วินาสสันติ


  พุทธังจักรวาฬัง อหังวันทามิ ประสิทธิเม ฯ

  ธัมมังจักรวาฟัง อหังวันทามิ ประสิทธิเม ฯ

  สังฆังจักรวาฬัง อหังวันทามิ ประสิทธิเม ฯ


  อุณหิส์สวิชโย ธัมโมโลเกอนุต์ตโร

  สัพเพสัตตหิตัตถาย ตังตวัง คัณหาหิเทวเต

  ปริวัชเชราชทัณเฑ อมนุสสัคคิปาวเก

  พยัคเฆนาเควิเสภูเต อกาลมรณเนวา

  สัพพัสมามรณามุตโต ฐเปตวากาลมาลิตัง

  ตัสเสวอานุภาเวน โหตุเทโวสุขีสทา

  สุทธสีลังสมาทานัง ธัมมังสุจริตังจเร

  ตัสเสวอานุภาเวนะ โหตุเทโวสุขีสทา

  ลิกขิตังจิน์ติตังปูชัง ธารนังวาจนังคุรุ

  ปเรสังเทสนังสุตวา ตัสสอายุปวัฑฒติ ฯ


  อิรชาคตรสา ติหังจโตโรถินัง

  ปิสัมรโลปุสัตพุท์ โสมาณกริถาโธ

  ภสัมสัมวิทเทภ คพุท์ปันทูธัมวค

  วาโธโนอมมวา อวิสุนุตสานุส์ติ ฯ


  อิติปิโสสัมปันโนสุคโตภควาติ

  อิติอรหังภควาติ ภควา วาอิรา

  ตวามยุตะ อิติภควาอิติมะอะอุ

  พุทธานุสติ ธัมมานุสติ

  สังฆานุสติ อิติปัสวาติ


  กายปัสสะทิ จิตตปัสสะทิ

  กายลหุตา จิตตลหุตา

  กายมุทุตา จิตตมุทุตา

  กายกามยตา จิตตกามยตา

  กายพระคุณ์ญตา จิตพระคุณ์ญตา

  กายสุคพุทธานุสติ จิตสุคพุทธานุสติ


  ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง

  ชาลิเต มหาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตัง

  มุตเต มุตเต สัมปัตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง

  สุตัง คมิติ สุตัง คมิติ มัคคะยีติ ทิฏฐิลา ทัณฐะลา

  โรคิลา กะระลา ทุพพลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ

  มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จิตติ จิตติ

  ธารณีติ ธารณีติ อิทัง ธารณะ ปริตตัง


  สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

  สัพพะโรค สัพพะภัย

  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

  วิวันชัยเย สัพพะธะนัง

  สัพพะลาภัง ภวันตุเม

  รักขันตุ สุรักขันตะ


  (โองการพระพุทธเจ้าห้าพระองค์:คัดลอกมาจากคัมภีร์พิชัยสงคราม)
  โองการพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ PDF Version : http://goo.gl/7RCWRn


  ช่วยๆกันสวดๆ
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2014
 2. viphard

  viphard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2010
  โพสต์:
  952
  ค่าพลัง:
  +1,870
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. viphard

  viphard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2010
  โพสต์:
  952
  ค่าพลัง:
  +1,870
  5 Buddhas- Pra Pood Tha Jao Ha Pra Aong

  Na mŌ su ka thŌ Ar thee thĀ ja
  Na mŌ su ka thŌ Paj joop pan nĀ
  Na mŌ su ka thŌ Ar nĀ ka thĀ
  Pan ja pood tĀ Ma hay si nung


  It ta pa ta wing Pan ja pood ta
  Sub pan you ťa ya ra pa ťi way tung
  Na wa low gu ťa ra tam may hi
  Sub pa pay si ki pood tĀ ma hay si nung
  Muey tuey yo pood ta ar na ka thĀ


  Pan ja pood ta cha thĀ pa ta wee young
  MĀ tu cup par nic ka mi tha waa
  Ma tu cup pung pa tid ti tung
  Ju thi sun ti young wa ja thu low ga pa la ruk kung


  Ma ha aj chi ri young sa ga la ma ha pa ta wee ya wa
  Ar ga sa gung kung tan ha low ga ha lung
  Ta thĀ sa ra nut tee sa moot ta kum pee rung
  Pa tu ma au pa lung ga moot tĀ cha ta ruk kun ta pud ta


  Sung kung pa tu ma au jay toe lung ga
  Toe pa wa ra pa tu ma poob pi ta sa ga la
  Ma hĀ pa tha wee young pud ta lung
  Pa tu moob pa sus sa cha tĀ ar ga sa


  Ta wa rung wi thĀ lung pa tu ma au pun la sun taa nung
  Sut ta tip pa tu ri young pa wa rung
  Pa thĀ ga sung pood toe sa ga la
  Ma ha pa ta wee young ar lu ga si la au ta ga


  Sub pay su wan na Ruch cha tha cha taa
  Su wan na ruch cha tha pu la nung ja la thÍ
  Toob pa la pa thŭ ra hay su sub pay pich cha pa ta wee young
  Cha la pich cha moo la pich cha ta ra gum pa rook kay cha thĀ


  Tip pa o ya nung tha tĀ it tÍ sung yu thud tŏe
  Sub pa pood tĀ sub pun you thun ya na
  Pa thi way tung pa wa rung aung ka luk ka nung
  Pood tĀ chub pun na rung si ya low gung


  Ar mud thŭd toe low ga hÍ tung si thÍ low ga
  Sa mud thÍ low gung pich chung pa na low ga sed tŭng
  Low ga hus tai ya sa mud thi tay wa
  Paj ching su pood taa ar tit taa na suj jung


  Ar hung poo chĀ ar hung wan tĀ
  Ar hung pĀ sĀ toe ma nĀ
  Sub pa sod tee ja pan ja pood tĀ
  Ta sa lak ka nĀ ar hung ka hed ta wĀ


  Ta say si thay su wan na
  Tum ma chĀ tĀ wĀ ni ti wĀ pĀ ťu ra hay thú
  Ta sĀ pa ta lak kha na pood tĀ nung
  Nis suey ya yaa kong kong pĀ lu ga
  Sub pa pich chĀ yip pa may wa sa mich chun thŭ  Na mŌ su ka ťoe si ki ťoe pa wa row
  Na mŌ kook gu sun toe pood ta sed tŏe
  Na mŌ go nĀ ka ma no pood ta sed thŏ
  Na mŌ gus sa poe pood ta aung ko


  Na mŌ ko ta moe low ga hÍ ťoe
  Na mŌ muey tuey yo ma hĀ wee roe
  Pan ja pood tĀ pa ta ka thĀ
  Sa wud thÍ la pĀ poo one thŭ may


  Sub pay tay wa sa mĀ ka thĀ pas sun thŭ may
  Such chĀ ya mun thaug si khee sum pood tĀ nu pĀ way na
  Su wan na ruch cha thung aoob pun nung
  Kook gu sun ta sum pood tĀ nu pĀ way na


  Su wan na ruch cha thung aoob pun nung
  Go nĀ ka ma nus sa sum pood tĀ nu pĀ way na
  Su wan na ruch cha thung aoob pun nung
  Gus sa pa sum pood tĀ nu pĀ way na


  Su wan na ruch cha thung aoob pun nung
  Ko ta ma sum pood tĀ nu pĀ way na
  Su wan na ruch cha thung aoob pun nung
  Ar ra hun ťhŏ aug ka sa wa ga pÍ cha gung
  Sub pa ta nung sa wad thÍ lĀ pĀ
  Pa wan thŭ may


  Sub pay tay wĀ yuk kaa poo thĀ
  Pa rit thĀ pa way aud tha nay
  Sub pay rĀ chĀ may ti ya ma nood sa
  Sub pay go tĀ wi nas sun tŭ


  Tis sa wĀ thun ja pÍ ya pood thung
  Pood thŌ si nay hŏ sub pay cha nĀ
  Pa ri chĀ ya ma hĀ pŌ kŌ
  Ma hĀ ya sŏ pai ya sud through wi nas sun thÍ


  Na gĀ rŌ ga gu sun toe pood toe
  MŌ gĀ rŌ go nĀ ka ma no pood toe
  Pood gaa rŌ gus sa pŌ pood toe
  TĀ gĀ rŌ ko ta mŌ pood toe
  Ya ga rŌ muey tuey yo pood toe
  Pun ja pood tĀ na mĀmi hung


  Credit : LauraCattleya O'Connor and Family

  PDF Verion A4 ready to print : http://goo.gl/wws3a9
   
 4. viphard

  viphard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2010
  โพสต์:
  952
  ค่าพลัง:
  +1,870
 5. viphard

  viphard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2010
  โพสต์:
  952
  ค่าพลัง:
  +1,870

แชร์หน้านี้

Loading...