โอม มณี ปัท เม ฮุม

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 25 สิงหาคม 2019.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,150
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +103,644
  FB_IMG_1566740546808.jpg

  โอม มณี ปัท เม ฮุม

  ในมหายานอลังการรัตนราชาสูตร ได้กล่าวว่า
  สมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่
  ณ เชตวันมหาวิหาร พร้อมด้วยภิกษุ 1250 รูป
  และโพธิสัตว์มหาสัตว์จำนวนประมาณมิได้

  ครานั้นทรงมีพระประสงค์จะตรัสเทศนา
  เรื่องคาถามูลฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม
  อันเป็นธารณี ที่จะทำให้เกิดปัญญาญาณ ชำระทุกข์ภัยของสรรพสัตว์ทั้ง 6 ภูมิ ให้บรรลุพระโพธิมรรคด้วยความรวดเร็ว
  อันเป็นกำลังการตรัสรู้ที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ

  พระสวรนิรวาณะวิศกัมภิณโพธิสัตว์ ได้ลุกขึ้นแล้วทูลถามว่า หม่อมฉัน เคยได้ยินมาว่าอันธารณี ทั้ง 6 พยางค์ เป็นมหาธารณีที่มีค่ามหาศาล แม้นำเอารัตนะทั้ง 7 ประการ หรือแม้กระทั่ง
  นำเอาเลือด และหนังของตนมาแทนน้ำหมึกและกระดาษ ก็ยังมิอาจพรรณาถึงคุณค่าของธรณีนี้ได้หมดสิ้น ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงถึงที่มาและประโยชน์ของธารณีอันเร้นลับนี้แก่หมู่สัตว์ด้วยเทอญ

  ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
  เมื่ออดีตเราเองก็ต้องการทราบถึงที่มาของธารณีทั้ง 6 พยางค์นี้ จึงได้ดั้นด้นเดินทางไปยังพุทธเกษตรต่างๆ เพื่อตามหามหาธารณีนี้

  จนวันหนึ่งได้ไปถึงโลกธาตุหนึ่ง ท่ามกลางทะเลทรายแห่งโลกธาตุนั้นนั้น มีต่อมน้ำเล็กๆ เราจึงเข้าไปยังต่อมน้ำนั้น ภายในเป็นพุทธเกษตรของพระรัตนะอุตตรพุทธเจ้า ท่ามกลางพุทธเกษตรแห่งนั้นมีพระพุทธองค์ประทับสมาธิเหนือสีหบัลลังก์

  ณ ที่แห่งนั้น เราพระศากยมุนีพุทธเจ้า จึงคุกเข่าแล้วกราบอาราธนาให้พระรัตนะอุตตรพุทธเจ้า ทรงแสดงถึงที่มาของมนต์หกพยางค์นี้ ครานั้นพระรัตนะอุตตรพุทธเจ้า จึงทรงดำรัสว่า สาธุกุลบุตร เธอจงเดินทางไปยังพุทธเกษตร
  ของพระปัทมะอุตตรพุทธเจ้า
  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
  จะตรัสแสดงถึงที่มาของธรณีทั้ง 6 พยางค์แก่เธอ
  พระศากยมุนีพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จไปยังพุทธเกษตรแห่งนั้น ตามคำชี้แนะ ของพระรัตนะอุตตรพุทธเจ้า

  เมื่อเสด็จไปถึง พุทธเกษตรแห่งนั้น มีความอลังการปรากฏดอกบัว ขนาดมหึมาอยู่ท่ามกลางทะเลแห่งน้ำหอม
  พระศากยมุนีพุทธเจ้าจึงทรงอาราธนาให้พระปัทมะอุตตร
  ทรงแสดงธารณี เพื่อที่จะทำให้พระอนุตรมรรคปรากฏโดยไวแก่สรรพสัตว์ เป็นเสมือนประทีปส่องทาง ให้กับสรรพสัตว์ทั้ง 6 ภูมิ ขอพระพุทธองค์โปรดเมตตาแสดงธารณีทั้ง 6 พยางค์
  นี้ด้วยเทอญ

  เมื่อนั้นพระปัทมะอุตตรพุทธเจ้า จึงตรัสแก่พระศากยมุนีว่า
  เมื่อครั้งอดีต เราได้ดำเนินไปยังพุทธเกษตรของพระตถาคตมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน เพื่อตามหามหาธารณีทั้งหกพยางค์นี้ จนวันหนึ่งเราได้ดำเนินไปถึงพุทธเกษตรสุขาวดี
  ของพระอมิตายุสะพุทธเจ้า

  ณ สุขาวดีธรรมสภาแห่งนั้น เราได้คุกเข่าอยู่ต่อพระพักตร์
  พระอมิตาภะพุทธเจ้า ที่ทรงประทับอยู่เหนือรัตนบัลลังก์
  พระอมิตาพุทธเจ้าทรงมีพุทธดำรัสแก่เราว่า
  เธอปรารถนา ต้องการฟังมนต์ทั้ง 6 พยางค์หรือไม่

  เพียงแค่เราได้ยินสุรเสียงดำรัสดังนั้น เราก็เกิดความปิติยินดี
  จึงตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอมิตาว่า
  เหมือนดั่งผู้ที่กระหายน้ำ ต้องการน้ำ น้ำจึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด หม่อมฉันได้เดินทางไปถวายสักการะบูชาต่อพระโลกนาถทั้งหลายอันประมาณมิได้ เพื่อปรารถนาจะได้สดับมนตราทั้ง 6 พยางค์นี้ แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นมิทราบถึงมนตราทั้งหกพยางค์นี้ เพราะธารณีนี้เป็นธรรมลับ ขอพระอมิตาพุทธเจ้าทรงเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ โปรดเมตตาประทาน
  มนต์หกพยางค์ซึ่งเป็นดุจเกราะวัชระ ให้แก่หม่อมฉันได้สดับเถิด

  ครานั้นพระอมิตาพุทธเจ้าทรงแผ่ข่ายพระญาณไปถึง
  พระอวโลกิเตศวร ส่งตรัสแก่พระอวโลกิเตศวรว่าเพื่อสมแก่ความพากเพียรที่จะได้พบมหาธารณีนี้
  เพื่ออนุเคราะห์แก่พระปัทมะอุตตรพุทธเจ้า
  และสรรพสัตว์ทั้ง 6 ภูมิ
  ดูก่อนอวโลกิเตศวร จงกล่าวแสดงมนตรานั้นเถิด

  พระปัทมอุตตรพุทธเจ้าที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้ารัตนบัลลังก์
  จึงทรงบ่ายหน้าไปยังพระอวโลกิเตศวร และคุกเข่าอาราธนา พระอวโลกิเตศวรให้ทรงเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์
  ทรงทูลต่อพระอวโลกิเตศวรว่า

  เพื่อเป็นดั่งประทีปทองคำที่ส่องสว่างเหนือความมืดมน
  เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นได้หลุดพ้นจากทุกข์ภัย
  มุ่งสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความรวดเร็ว
  ทรงตรัสแสดงมนต์ทั้ง 6 พยางค์นั้นเถิด

  พระอวโลกิเตศวรสดับดังนั้น จึงตรัสว่า "โอม มานี เปเม โฮง"
  พระสุรเสียงแห่งมนตรานี้แผ่ก้องไปในภูมิทั้งหก
  พื้นพสุธา กัมปนาทเคลื่อนไหว ในมณฑลสุขาวดีธรรมสภา
  ปรากฏมีดอกมณฑารพ ร่วงหล่นจากนภาถวายบูชา

  พระปัทมะอุตตรพุทธเจ้าจึงทรงถอดสร้อยพระศอ
  ถวายบูชาต่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  เมื่อพระอวโลกิเตศวรทรงรับ
  แล้วจึงถวายบูชาพระอมิตาพุทธเจ้า
  เมื่อพระอมิตาพุทธเจ้าทรงรับแล้วชูขึ้น
  และประทานกลับมายังพระปัทมอุตตระพุทธเจ้า
  อันเป็นการแสดงถึงการเอาภาระของการโปรดสัตว์
  ดุจดั่งสร้อยที่สวมอยู่ในคอ
  การกอบกู้สรรพชีวิตทั้งหลาย
  ซึ่งเป็นภาระกิจของพระพุทธเจ้าทั้งมวล

  กาลนั้นพระปัทมะอุตตรพุทธเจ้า ได้ตรัสแสดงถึงที่มาของมนต์จบสิ้นลง จึงตรัสแสดงมหาวิทยามนต์ทั้ง 6 แก่พระศากยมุนีว่า "โอม มานี เปเม โฮง"

  ในธรรมสภา ณ เชตวันมหาวิหาร
  พระพุทธองค์ศากยมุนีจึงตรัสแก่พุทธบริษัทว่า
  เธอทั้งหลายพึงน้อมคารวะในพระคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่า ปัทมะอุตตรพุทธเจ้า

  เพราะด้วยเหตุแห่งความกรุณาของพระองค์ พวกเธอทั้งหลายในวันนี้จึงได้รับรู้ ธรรมอันยากแก่การแสวงหา ขอให้พวกเธอจงคาวะและสดุดีพระตถาคต

  Cr. วิหารพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิม
   
 2. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  600
  ค่าพลัง:
  +2,216
  นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

  = ขอนอบน้อมกราบนมัสการแด่ พระพุทธเจ้า และพระมหาโพธิสัตว์ ทุกพระองค์
   

แชร์หน้านี้

Loading...