๕ สิงหาคม ๒๕๐๖ ย้อนรำลึกการบรรลุธรรม..ของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 5 สิงหาคม 2019.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  17,457
  กระทู้เรื่องเด่น:
  374
  ค่าพลัง:
  +61,270

  c_oc=AQl9w-N5RZzyR1VYu83iJiJPl3JH6Zx7hPc47dPExYe8iVwStjx6NFMDGOfje1ArG1M&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.jpg

  การบรรลุธรรม..ของ.หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ

  ๕ สิงหาคม ๒๕๐๖ (หลวงพ่อฤาษี. วัดท่าซุง)


  ผู้บำเพ็ญบารมีพุทธภูมิ...วิริยะธิกะเต็ม..๘๐
  อสงไขยกำไรแสนมหากัป..ลาเข้าสู่..อรหันต์
  ปฏิสัมภิทา...ข้่างบนเรียกท่านว่่า.."อนุพุทธะ"

  วันที่ ๒ สิงหาคม. ๒๕๐๖...พระพุทธเจ้าเสด็จมา
  ประทับยืน..มีฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ
  ทรงตรัสว่า.' สัมภเกษี เธอจวนจะเสร็จกิจใน
  พุทธศาสนาแล้ว. กิจอื่นของเธอจะไม่มีอีกแล้ว
  ยังเหลือนิดหน่อย. ..จงพิจารณาความตายให้
  มาก ...พิจารณาขันธ์ ๕ ไม่ใช่เราให้ละเอียด

  ต่อมา..พระมหากัจจยานะมาบอกว่า.." การพิจารณา
  ขันธ์๕ให้ละเอียด...ต้องเข้าสมาธิให้ถึงที่สุด...
  จนจิตผ่องใส..เป็นเอกัคตา..เฉยเป็นหนึ่ง...ถอยจิต
  มานิดหนึ่ง...ใช้อารมภ์คิดพิจารณาขันธ์๕...ถอยหน้า
  ถอยหลัง...ตอนนี้เหลือแต่..อวิชชา...คือฉันทะ กับ
  ราคะ....เธอจงใช้ปัญญาว่า..มนุษยโลก เทวโลก
  พรหมโลก. ไม่มีอะไรสวย. ไม่มีอะไรดี..."

  ตอนเย็น..องค์พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า "อย่างช้า
  อีก ๓ วัน ..จะได้อนาคามี" ..จึงทำวิปัสสนา เข้า
  อภิญญาสมาบัติ...พระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์
  มากมาย..ทรงตรัสว่า "ขณะนี้ เธอถึงอนาคามีผล
  ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๓. น. ให้ดำเนินต่ออย่าหยุดยั้ง
  ทำให้มันเสร็จเลย จะได้ไม่ต้องทำอีก..ให้ทำ
  วิปัสสนาให้ละเอียดต่อไป"...

  วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๖.พบพระพุทธเจ้ากัสสป
  ร่างกายใหญ่กว่าองค์ปัจจุบัน..ท่านตรัสว่า..
  อวิชชายังไม่เอาไป. มันยังหนา. ยังหนัก"
  ๔. สิงหาคม ๒๕๐๖...จับนิพพานเป็นอารมณ์
  เข้าผลสมาบัติ.....พบพระโมคคัลลานะ...พระ
  มหากัจจยานะ หลวงพ่อปาน...ต่อมาพบ
  พระพุทธเจ้า..ท่านตรัสว่า..* .จิตของเธอเหลือ
  อวิชชาเท่านั้น. ..นอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์ ระหว่างนี้
  เป็น..โคตรภูอรหันตมรรค.*

  พอหัวค่ำจับอภิญาผลสมาบัติ .ยกจิตไปนิพพาน
  เห็นพระพุทธเจ้า. พระโมคคัลา. พระสารีบุตร
  พระอนุรุท.พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
  "เธอมาจากพุทธวิสัย. ต้องฉันช่วยเอง..คนอื่น
  ช่วยไม่ได้"
  อาตมาเห็นห้องหนึ่ง...มีพระสารีบุตร..อยู่หน้าห้อง
  บอกว่า..." เข้าไม่ได้ เป็นเขตอรหัตผล อาจารย์ใหญ่
  บอกว่า ต่อไปให้พิจารณา...นิพพานัง. สุฃัง..

  ๕ สิงหาคม ๒๕๐๖..เวลา ๒.๔๕.น. ตื่นมาเจริญธรรม
  ถึงตี..๔.เห็นพระพุทธเจ้า เสด็จมาบอกว่า "ได้อริยผล
  สมบูรณ์แล้ว....เจ้าเป็นพระขีนาสพ ตั้งแต่เวลาตี ๔ วันนี้
  เมื่อได้รับพุทธยากรณ์ ตี ๔.เวลานั้นเอง..จิตเข้าถึง
  อรหัตผล..(อาสวักขญาณ).พร้อมพระพุทเจ้า...เสด็จ
  รับรอง..ทันที

  อนึ่ง..การบรรลุธรรมของพระอรหันต์แต่ละองค์...
  จะมีอาสวักขยญาณ..รู้ว่า..ภพชาติจบสิ้นแล้ว
  จบกิจแล้ว...บางองค์มีทิพจักขุ..
  จะเห็นและได้ยินเสียง..พรหม เทวดา..มาอนุโมทนา
  บางองค์เป็นพุทธภูมิบารมีเข้มจะเห็นพระพุทธองค์
  พระอรหันต์..มาโมทนา ...จะไม่เหมือนกัน

  ********************************************

   

แชร์หน้านี้

Loading...