๙ วันสดท้าย ขาดอีก ๑๒๕ กองบุญ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟคริสตัลถวายวัดวันตรุษไทย

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 6 กุมภาพันธ์ 2021.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโคมไฟคริสตัลติดที่มณฑปทางวัดนาคกลางวรวิหาร ซึ่งข้าพเจ้าจะเป็นสะพานบอกบุญนำไปถวายในช่วงวันตรุษไทย วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ โดยงบประมาณในการจัดซื้ออยู่ที่ ๒๒,๐๐๐ บาท
  รายละเอียดการร่วมบุญ
  โดยท่านสามารถร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพได้ดังนี้คือ

  ๑.สัพพะกิจเจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา
  ๒.กองบุญโคมไฟ กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๒๒๐ กองบุญ

  ***********************************************
  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ***********************************************
  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ติดต่อได้ที่ ID LINE: 850600601(พรเทพ)

  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ-ยอดใต้โพส หรือแจ้งทางกล่องข้อความ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รวบรวมรายชื่อเพื่ออนุโมทนาบญต่อไป

  ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
  หมายเหตุ:
  โคม.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 กุมภาพันธ์ 2021 at 20:50
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  รายชื่อผู้ร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพ
  -*-สัพพะกิจเจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา

  ๑.คุณพัทธนันท์ ธันยทองวงศ์-คุณธนพล จรุงไพรัช ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
  ๒.ว่าที่ร้อยตรี ธนันต์ ตันเสถียร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๓.คุณNantawan Harnsomburana พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๔.คุณณิธินันท์ พาณิชย์โศภณ พร้อมบุตรธิดาและคู่ชีวิต ร่วมทำบุญ ๘๙ บาท
  ๕.คุณมณี นพเก้า พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๖.คณชูศรี วรวงศ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๔๐ บาท
  ๗.คุณอมรศักดิ์ สาสนกุลวงษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๘.คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๙.
  -----
  นัฏฐ์นรี เจริญชาติ+ด.ช.จิรภัทร เจริญชาติ ร่วมบุญ10บาท
  นายชยพล ดาทองและครอบครัว ร่วมบุญ10บาท
  สุกฤษ ตระกูลไพศาลและครอบครัว ร่วมบุญ10บาท
  กาญจนา บรรพกิจพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ10บาท
  ผาติพร คมมี ร่วมบุญ10บาท
  แม่สมถวิล นายกิตติพงษ์ อุทิศให้พ่อสนอง ธรรมชาลี ญาติทั้งหลาย ร่วมบุญ 10 บาท
  ณัฐกฤต เชี่ยวชาญ พร้อมครอบครัวร่วมบุญ 10บาท
  ศักดา+สาธกา บุญถาวรวัฒน และครอบครัว ร่วมบุญ 10 บาท
  ณัชชา บุญถาวรวัฒน ร่วมบุญ 10 บาท
  พสิษฐ์+ฐาปนีย์ สีสด และครอบครัว ร่วมบุญ 10 บาท
  จิดาภา บุญถาวรวัฒน+ชุณห์พิมาณ พิทยาศรัณย์ และครอบครัว ร่วมบุญ 10 บาท
  บุญสัมมา รักษาใจ ร่วมบุญ 10 บาท
  ยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล ร่วมบุญ 10 บาท
  สิรีลักษณ์. มีจันทร์และคณะ
  นายพิชญไพสิฐ บุญมา
  ชนากานต์ สายสวาทและครอบครัว ร่วมบุญ 10 บาท
  ประภาวดี เสมอเหมือนพร้อมเพื่อนๆ ร่วมบุญ10บาท
  เก๋เก๋ พร้อมครอบครัวและคณะร่วมบุญ 10 บาท
  อัญญมณี เบิร์นส์ ร่วมบุญ10บาท
  ธราเดช+ชุติพร และด.ญ.พิมพ์มาดา บุญถาวรวัฒน ร่วมบุญ10 บาท
  พรชัย-สุขใจ สมพงษ์พันธุ์และครอบครัว ร่วมบุญ 15 บาท
  ชัชสิงหโชค-ธมนธรณ์( ตุ๊ ) กายสิริพันธ์ พร้อมครอบครัว อ่อนกล่ำผล ร่วมบุญ15บาท
  สมชาย วงษ์แย้มพร้อมครอบครัวร่วมบุญ15บาท
  วรรณา โชคประเสริฐถาวร ร่วมบุญ20บาท
  ณัฐพล โชคประเสริฐถาวร ร่วมบุญ20บาท
  อภิชญา โชคประเสริฐถาวร ร่วมบุญ20บาท
  ปิยดา โชคประเสริฐถาวร ร่วมบุญ20บาท
  นารี บวรธรรมรัตน์ ร่วมบุญ20บาท
  สมควร ปิ่นทอง ร่วมบุญ20บาท
  ธนิดา ธิติชัยเกตุพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ20บาท
  มณฐณวัช จรณวรจรัศย์
  และครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  สุชาติ+ปนัชสร รุ่งแจ้งรังษี ร่วมบุญ 20 บาท
  พรพรรณ พวงแก้วและรัชชานนท์ จานสิบสี ร่วมบุญ 20 บาท
  กฤษณคมและจิราพร ชัยแสงแก้ว ร่วมบุญ 20 บาท
  พิมลศรี ตัณศิริวรรณชัย+ประนอม ตัณศิริวรรณชัย ร่วมบุญ20บาท
  ปณิสากร ต้องตาสี ร่วมบุญ 20 บาท
  จุฑามาศ ปฐมวัฒนะกุลและปุณิกา ปฐมวัฒนะกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  สาระนิต ยศปัญญา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  ปัญญา ชาญเชี่ยว ร่วมบุญ 20 บาท
  นายโฆสิต นางฐานิต ด.ญ.ขวัญข้าว พลทามูลร่วมบุญ 20 บาท
  นายกันตพัฒน์ บุญขยาย แม่ยุพิน บุญขยาย ร่วมบุญ20 บาท
  นายอภิเชษฐ ปันแสน ร่วมบุญ20 บาท
  นางอริสรา ทิพย์บุญตา
  นายรชต ทิพย์บุญตา
  นายภาณุรุจ ทิพย์บุญตา
  นางสาววีรณดา ทิพย์บุญตา
  นางธนิดา ศิริประทุม
  นายจินดา ศรีนาค ร่วมบุญ30บาท
  คุณแม่เล้า+สุรภา บุญถาวรวัฒน พร้อมครอบครัว และคณะ ร่วมบุญ 30 บาท
  นายปัฐกร เจริญธนาการ
  ในนามกองบุญคนเติมบุญ vichu51 ร่วมบุญ30บาท
  ทิวา บุญจันทร์ ร่วมบุญ30บาท
  ฐิตารีย์ กีรติภักดีพงษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 30 บาท
  สุรเดช+มาลินี อินจันทร์ ร่วมบุญ30บาท
  สุพล จันปอภารและครอบครัว ร่วมบุญ50บาท
  ณัฏฐนันท์ พุกนัด ร่วมบุญ50บาท
  อัญญพร เจริญพิพัฒน์สกุลพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ50บาท
  ศรีชนก ริ้วตระกูลไพบูลย์ ร่วมบุญ50บาท
  นายสุพิพัฒ เจริญสุกาญจน์พร้อม ครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  ปราโมทย์+อัมพร เวชสูงเนินพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 50บาท
  รัฐภู พิพัฒน์ศาสตร์(สำเภา) พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ50บาท
  ยลอร เศรษศาสศวัต ร่วมบุญ 50 บาท
  นายฉัตรชัย จิตติพันธ์
  นางลำใย จิตติพันธ์
  น.ส.กัลยรัตน์ จิตติพันธ์
  น.ส.บุษยพรรณ จิตติพันธ์
  นายศุภชัย ดีเมฆ
  น.ส.กัญญาพัชร พุ่มอ้อ
  ด.ญ.กัญญาวี พุ่มอ้อ ร่วมบุญ 50 บาท
  สิริพงศ์ เรืองประชาฐิติ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  เบญจมาศ อยู่ชัยกิจ ร่วมบุญ50บาท
  พัชรินทร์ รัตนพรศิริ
  วิไล รัตนพรศิริ และ
  อุดม รัตนพรศิริ พร้อมครอบครัว
  วิริทธิ์พล รัตนพรศิริ
  วีระพล โชควิทยารัตน์ และครอบครัว
  อนันต์ ศิลปศุภกรวงศ์ และครอบครัว
  ร่วมบุญ 59 บาท
  นางจรรยา โชติวาณี(ร้านแสนดี สลกบาตร)
  น.ส.วรรณนิศา-น.ส.ปานิสรา-น.ส.กัญญาภัทร โชติวาณี
  ด.ญ.อรกัญญา โชติวาณี ร่วมบุญ60บาท
  สุทธิ กระจ่างโพธิ์ ร่วมบุญ 60 บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๐๖ บาท
  2 5 1 10 1 1 10 3 1 1 10 1 5 2 70 1 4 9 5 1 1 5 1 2 1 1 10 50 3 1
  -*-กองบุญโคมไฟ กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๒๒๐ กองบุญ
  ๑.คุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณกัลยดา พร้อมคณะญาติธรรม(หนู มา,Famiyong Yong,มานะ ดีมงคล ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓-๔.คุณอดิเทพ แจ้งกระจ่างจิต และ คุณโกสินทร์ บุญธรรม (Adithep Chaengkachangchit) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕-๗.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๓๐๐ บาท
  ๘-๙.คุณรสริน กิตติชีวัน พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๐.ดร.ชัญญาณิษฐ์ ธนิษฐ์นันท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๙ บาท
  ๑๑-๑๒.คุณธนายุทธ-คุณภัสนันท์ รัตนชาติ พร้อมลูก และครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๓.คุณเอกภัส อัศดรไพศานติ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔-๑๕.ร้อยเอกฉิน ตริณโกสินทร์ บุตร ภรรยา พ่อแม่ พี่น้อง ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๙๙.๙๙ บาท
  ๑๗.คุณเกล็ดแก้ว-คุณชวิศ แตงมณี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘.คุณศิริพร สร้อยศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๙-๒๐.คุณศศิธร พิณสุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๕๙ บาบาท
  ๒๑.คุณสมปอง อินสละ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๙ บาท
  ๒๒.คุณสุขุมาพร รุขพันธ์เมธี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"Wheeler990" พร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๔-๒๕.คุณจิราพัชร อินทะรังษี พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒๖-๒๙.คุณสุชาติ-คุณนันทพร พิมพ์อาภรณ์ และคุณวีรดา วงศ์วราภัทร เป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๓๐-๓๒.คุณวราภรณ์ ศรีจันทร์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๓๓-๓๔.คุณดาวรัตน์ มิ่งฉาย พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๓๕.คุณนันทณัฏฐ์(บารมีปู่ ใหญ่) พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๘-๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๖๐ บาท
  ๔๑.คุณธนกร ธรรมพงศ์ธร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๒.คุณวริษฐา ชินรังสิกุล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๖-๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๒-๕๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๕๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๕-๔๖.คุณเกรียงไกร โสมนิล พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ---
  ๖๑-๖๕.พญ.มิตรธิกานต์ และคุณวิไลวรรณ จาละ-นพ.เมธา และด.ญ.นริสรา ภัสสรานนท์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๖๖-๖๘.คุณชัชชัย เสนาะกรรณ-คุณกันยา กาญจโนภาส พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๖๙.คุณพิมณัฐนันท์ ศิริหงษ์ทอง พร้อมครอบครัว,คุณพรกษมนทน์ พูลพานิ,คุณชกูล-คุณสิทธิชัย ชวรางกูร,คุณไชยะ-คุณสหพร สังข์แก้ว พร้อมครอบครัว, ครอบครัวพูลพานิชกูล,คุณสิชล ชวรางกูร พร้อมครอบครัว นัชชา ทองหุ้ม พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๖๐ บาท
  ๗๐.คุณปุณย์ณัฐชยา และคุณเขมานันท์ รัชตพุฒิพร เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๕๐ บาท
  ๗๑.คุณเอกชัย ปฐมวัฒนะกุล พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๒๐ บาท
  ๗๒.คุณพิชิต เพ็ญประดับพร เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๓.คุณรักพงษ์ โชคประเสริฐถาวร พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๔.คุณมนัส-คุณศิริพร บางเกตุ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๕.คุณนภาพร จันปาลี และคุณชนาพร มากกุญชร เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๖.คุณภัคอนันต์ เรืองชัยนันท์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๗.คุณสมศักดิ์ เวชการณ์ พร้อมครอบครัว-คุณสภาวรรณ-คุณนพดล สี่สุสรรณ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๘.คุณศิริพร สร้อยศรี พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๙.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มีนาคม 2021 at 01:01
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณกัลยดา พร้อมคณะญาติธรรม(หนู มา,Famiyong Yong,มานะ ดีมงคล ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณกัลยดา พร้อมคณะญาติธรรม(หนู มา,Famiyong Yong,มานะ ดีมงคล ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณอดิเทพ แจ้งกระจ่างจิต และ คุณโกสินทร์ บุญธรรม (Adithep Chaengkachangchit) ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 8. BigQin

  BigQin สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2020
  โพสต์:
  176
  ค่าพลัง:
  +316
  โอนแล้วยอด 200 บาท วันนี้ ขอฝากท่านเป็นสะพานบุญ ถวายโคมไฟให้เกิดแสงสว่างในพุทธศาสนา เจริญต่อไปไม่มีวันดับนะครับ

  ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟคริสตัลถวายวัดในวันมาฆบูชา


  ข้าพเจ้า ร้อยเอกฉิน ตริณโกสินทร์ บุตร ภรรยา พ่อแม่ พี่น้อง หลวงพ่ออู่ทอง สิริจันทร์นาคราช ลูกกุมภา ลูกจุก ลูกจันทร์ ผู้มีพระคุณ อดีตคู่ครอง อดีตลูกหลาน บรรพบุรุษ ญาติมิตร และเหล่าบริวารในทุกภพทุกชาติ บุญกุศลความดีทั้งหมดทั้งมวล ขออุทิศมอบถวาย.... พุทธะ ธรรมะ สังฆะ บิดรมารดาครูบาอาจารย์ เจ้าบุญนายคุณ,เจ้ากรรมนายเวร,เจ้าเกณฑ์ชะตา,เจ้าของกายสังขาร,เทวดาประจำตัว(ผู้เฝ้ากองบุญ) เจ้าที่เจ้าทางสถานที่ต่างๆที่เคยอยู่อาศัย,ที่เคยสวดมนต์ แผ่เมตตาโมทนาบุญ บันทึกบุญ....,ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,อนาคตทั้งหลายทั้งปวงเทวดาใกล้ตัว คนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว....ด้วยบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้,ตลอดจนบุญกุศลที่ทำมาในอดีตชาติ จนกระทั่งถึงปัจจุบันชาติ....ขอส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่ความดี,สิ่งที่ดีปราศจากความทุกข์....ทั้งทางโลกและทางธรรม (มีความ เจริญ,สว่าง, คล่องตัว, ประสบความสำเร็จดั่งใจปรารถนา, อายุมั่นยืนยาว) มีโชค ลาภ อำนาจวาสนา เดช เดชะ ตบะ บารมี ศีล สมาธิ ปัญญา อายุมั่นยืนยาว ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ ...สาธุๆ


  และขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทาน ศีล ภาวนา ที่สำเร็จแล้วในวันนี้ และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ....ขอถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระโพธิสัตว์ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ ทุกองค์ ทุกท่านจนถึงที่สุด โดยเฉพาะ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่วัดสะแก หลวงปู่แสง สมเด็จโต ครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงพ่อสด หลวงพ่อโอภาสี หลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อเกษม หลวงปู่แหวน หลวงปู่สิม หลวงปู่กวย หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หลวงปู่สรวง หลวงปู่เอี่ยม เทวดาเดินดิน และพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งสิ้นทั้งปวง และ... อุทิศแด่พรหมเทพเทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวเทวดาที่รักษาเคหะสถานและกิจการการค้า ดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม ท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน บรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ผู้มีพระคุณ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าสรรพวิญญาณทั้งหลาย


  โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆ ที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวง และข้าพเจ้าและครอบครัวให้อโหสิกรรมต่อท่าน ขอถอนคำสาปแช่ง คาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวง ขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  หากท่านทั้งหลายไม่สามารถมารับได้ ขอเมตตาจากท่านท้าวยมราชนายนิริยะบาล แม่พระธรณี ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอความเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่าน เมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วย ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและความดีทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนปราศจากความทุกข์ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ ฯ...สาธุๆ


  และขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับทุกท่านด้วย สาธุๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ๙๙.๙๙ บาท
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๓๐๐ บาท
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณรสริน กิตติชีวัน พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  ดร.ชัญญาณิษฐ์ ธนิษฐ์นันท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๙ บาท
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณธนายุทธ-คุณภัสนันท์ รัตนชาติ พร้อมลูก และครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณเอกภัส อัศดรไพศานติ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  ร้อยเอกฉิน ตริณโกสินทร์ บุตร ภรรยา พ่อแม่ พี่น้อง ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๙๙.๙๙ บาท
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณเกล็ดแก้ว-คุณชวิศ แตงมณี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณศิริพร สร้อยศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณศิริพร สร้อยศรี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณศศิธร พิณสุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๕๙ บาบาท
   
 21. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,511
  ค่าพลัง:
  +5,468
  คุณพัทธนันท์ ธันยทองวงศ์-คุณธนพล จรุงไพรัช ร่วมทำบุญ ๓๐ บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...