เรื่องเด่น “วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ” แหล่งศึกษาของคนวิถีพุทธ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 25 พฤษภาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,240
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,563
  ค่าพลัง:
  +5,687
  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สภามหาวิทยาลัย มีมติยกฐานะจากหน่วยวิทยบริการเป็น วิทยาลัยสงฆ์ มีสถานะเป็นวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้มีศักดิ์และมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการหลัก 4 ด้านอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน-การค้นคว้าวิจัย-การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการให้บริการแก่ตัวบุคคลและสังคม

  e0b8a5e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8aae0b8b8e0b89ee0b8a3e0b8a3e0b893e0b89ae0b8b8e0b8a3.jpg
  พระสงฆ์ที่มาศึกษาต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ปีละ 10 วัน ทั้ง 4 ปี ถือเป็นวิชาบังคับของการเรียน ที่วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ.

  มุ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เป็นการปลูกวิถีธรรม และชี้นำอนาคตที่ดีต่อไป

  ด้วยวิสัยทัศน์…ศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก บูรณาการกับศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ

  ด้วยพันธกิจ…ผลิตบัณฑิตวิจัยและพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  ด้วยปรัชญา…จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ร่วมสมัย พัฒนาจิตใจและสังคม

  b8a5e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8aae0b8b8e0b89ee0b8a3e0b8a3e0b893e0b89ae0b8b8e0b8a3-1.jpg
  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ นนท์-แก้ว) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ.

  ปัจจุบันมี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ นนท์แก้ว) เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ดีกรีปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น ผู้อำนวยการ

  ทั้งนี้ถือเป็นความโชคดีของ ชาวสุพรรณบุรี ที่มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อย่าง พระธรรมพุทธิมงคล (เจ้าคุณสอิ้ง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณ

  b8a5e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8aae0b8b8e0b89ee0b8a3e0b8a3e0b893e0b89ae0b8b8e0b8a3-2.jpg
  พระธรรมพุทธิมงคล (เจ้าคุณสอิ้ง) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร.

  เพราะ “เจ้าคุณสอิ้ง” คือพระผู้มีเมตตา เต็มเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทั้งด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ชาวพุทธหันมาปฏิบัติธรรม และการพัฒนาทุกด้าน เช่น การสร้าง พระใหญ่แกะสลักกับหน้าผา ให้เป็นมรดกของชาวพุทธ

  b8a5e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8aae0b8b8e0b89ee0b8a3e0b8a3e0b893e0b89ae0b8b8e0b8a3-3.jpg
  พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ.

  ผลงานอีกชิ้นที่สามารถจับต้องได้ คือการสนับสนุนให้เกิดขึ้นของ “วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ” โดยมี “พระราชปริยัติเมธี” เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ ให้ความร่วมมือเต็มที่ด้วยการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ที่พักสงฆ์สระแก้วศรีสรรเพ็ชญ์ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 30 ไร่ ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดสุวรรณภูมิ เป็นที่สร้างวิทยาลัยสงฆ์ฯ

  ณ เวลานี้ การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ สูง 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20 × 63 เมตร มูลค่า 40 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากเงินบริจาคใกล้จะแล้วเสร็จ

  พร้อมกันนี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ที่เห็นความสำคัญของวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณปรับภูมิทัศน์ สร้างถนนเพื่อการเข้าออกและเดินทางภายในวิทยาลัยสงฆ์ให้ด้วย

  e0b8a5e0b8b1e0b8a2e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8aae0b8b8e0b89ee0b8a3e0b8a3e0b893e0b89ae0b8b8e0b8a3.jpg
  พระสงฆ์ที่มาศึกษาต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ปีละ 10 วัน ทั้ง 4 ปี ถือเป็นวิชาบังคับของการเรียน ที่วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ.

  สำหรับใน ปีการศึกษา 2562 นี้ จะเปิดรับสมัครนิสิต 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ ป.บส. และ หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2 หลักสูตรนี้รับสมัครเฉพาะ พระภิกษุ

  ส่วนอีก 2 หลักสูตรที่รับสมัครทั้ง พระภิกษุ และ ฆราวาส ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

  โดยสามารถติดต่อสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานวิทยาลัย ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 30 พ.ค.2562 และจะเปิดเทอมการศึกษาใหม่ต้นเดือนมิถุนายนนี้

  ชาวสุพรรณบุรี และใกล้เคียงไปสมัครกันได้เลยครับ เพราะเป็นสถานศึกษาใกล้บ้าน มีมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. จบแล้วใช้วุฒิเรียนต่อหรือสมัครงานได้ ประหยัดรายจ่ายการเดินทางและที่พัก

  ที่สำคัญหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ มีความโดดเด่นเพราะยึดโยงกับหลักการ แนวคิดของพระพุทธศาสนา ที่เน้ กายภาวนา-ศีลภาวนา-จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา

  4DQpjUtzLUwmJZZPGTaT53e74o3qNVO6AEChhV6kLnSK.jpg
  ฆราวาสที่เป็นนักศึกษา มาศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ในวิชาบังคับเช่นเดียวกับพระสงฆ์.

  โอกาสเปิดแล้วในการให้ทุกคนเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ โดยไม่คำนึงถึงอายุ ฐานะทางสังคม เพศ ภาษา ความบกพร่องทางร่างกาย ให้สอดคล้องและเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคมที่มนุษย์เผชิญอยู่อย่างแท้จริง

  “ถ้าไม่เรียน ก็ไม่รู้ว่าตัวเองโง่ ถ้าไม่รู้ว่าตัวเอง โง่ จะฉลาดได้อย่างไร วิชาพระไม่แตกฉาน วิชามารไม่รู้จัก จะพิทักษ์พระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไร”

  นี่คือ! คำสอนของ “เจ้าคุณสอิ้ง”.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/1575428
   

แชร์หน้านี้

Loading...