◈พระราชทานเลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์จำนวน75รูป..เจ้าคุณวัดระฆังขึ้นขั้นธรรม◈

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย คือ~ว่างเปล่า!, 5 ธันวาคม 2008.

 1. คือ~ว่างเปล่า!

  คือ~ว่างเปล่า! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,647
  ค่าพลัง:
  +472
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="96%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=headnews vAlign=top>พระราชทานเลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์จำนวน75รูป..เจ้าคุณวัดระฆังขึ้นขั้นธรรม

  ----------

  </TD></TR><TR><TD vAlign=top height=4></TD></TR><TR><TD class=dessubmmenu1>พศ.ประกาศรายชื่อพระสงฆ์ที่ในหลวงโปรดเกล้าฯเข้ารับพระราชทานเลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธ.ค. จำนวน75 รูป
  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายอำนาจบัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ประกาศรายนามพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธันวาคมพ.ศ. 2551 จำนวน75 รูปดังนี้
  </TD></TR></TBODY></TABLE>  1. พระธรรมธัชมุนีวัดธรรมบูชา/เมืองสุราษฎร์ธานีเป็น พระสุธรรมาธิบดี 2. พระธรรมวิมลโมลีวัดศรีโคมคำ/เมืองพะเยา" พระอุบาลีคุณูปมาจารย์3. พระธรรมปริยัติโมลีวัดทินกรนิมิต/เมืองนนทบุรี" พระธรรมวโรดม4. พระเทพวิสุทธิเมธีวัดระฆังโฆสิตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ" พระธรรมธีรราชมหามุนี5. พระเทพปัญญามุนีวัดปทุมวนาราม/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ" พระธรรมธัชมุนี6. พระเทพคุณาภรณ์วัดสังเวชวิศยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ" พระธรรมสิทธิเวที7. พระราชปริยัติสุธีวัดป่าเลไลยก์/เมืองสุพรรณบุรี" พระเทพสุวรรณโมลี8. พระราชพัชราภรณ์วัดมหาธาตุ/เมืองเพชรบูรณ์" พระเทพรัตนกวี9. พระราชสารเวทีวัดพระศรีมหาธาตุ/บางเขน/กรุงเทพฯ" พระเทพวราลังการ10. พระราชวรเมธีวัดเทพธิดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ" พระเทพวิสุทธิเมธี

  11. พระราชสุธีวัดเทวราชกุญชร/ดุสิต/กรุงเทพฯ" พระเทพคุณาภรณ์12. พระราชสังวรญาณวัดอนาลโยทิพยาราม/เมืองพะเยา" พระเทพวิสุทธิญาณวิ. 13. พระเมธีรัตโนดมวัดคลองเกตุ/โคกสำโรง/ลพบุรี" พระราชปริยัติสุธี14. พระปัญญาวิสุทธิโมลีวัดโสมนัสวิหาร/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ" พระราชศีลโสภณ15. พระสรภาณโกศลวัดกาญจนสิงหาสน์/ตลิ่งชัน/กรุงเทพฯ" พระราชสุทธิญาณ16. พระปิฎกคุณาภรณ์วัดพระธาตุหริภุญชัย/เมืองลำพูน" พระราชปัญญาโมลี17. พระโสภณพุทธิธาดาวัดหลวงอรัญญ์/อรัญประเทศ/สระแก้ว" พระราชธรรมภาณี18. พระวิกรมมุนีวัดคีรีวงศ์/เมืองนครสวรรค์" พระราชพรหมาจารย์วิ. 19. พระศรีรัตนมุนีวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ" พระราชสุธี20. พระเมธีกิตยาภรณ์วัดคูหาสวรรค์/เมืองพัทลุง" พระราชปริยัติมุนี

  21. พระอุดมศีลคุณวัดบุปผาราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ" พระราชวรญาณ22. พระเมธีวราภรณ์วัดเขาวัง/เมืองราชบุรี" พระราชวรเมธี23. พระสุนทรปริยัติเมธีวัดศรีสระแก้ว/เมืองหนองบัวลำภู" พระราชรัตโนบล24. พระสุขุมวาทเวทีวัดป่าพุทธมงคล/เมืองกาฬสินธุ์" พระราชศีลโสภิต25. พระพิศาลพัฒโนดมวัดยาง/ประเวศ/กรุงเทพฯ" พระราชพัฒโนดม26. พระสุนทรธรรมสมาจารวัดไพชยนต์พลเสพย์/พระประแดง/สมุทรปราการ" พระราชมงคลมุนี27. พระสุทธิสารเมธีวัดสัมพันธวงศาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯเป็น พระราชสารเวที 28. พระครูอดุลธรรมาภิวัฒน์(เจือ) ธ. วัดราษฎร์โยธี/ตะกั่วทุ่ง/พังงา" พระปัญญาวิสุทธิคุณสย. 29. พระมหาขวัญรักป.ธ. 9 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองพิษณุโลก" พระศรีรัตนมุนีสป. 30. พระมหาชำนาญป.ธ. 7 วัดกุยบุรี/กุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์" พระรัตนเวทีสป.

  31. พระครูมงคลเขมคุณ(บุญเลิศป.ธ. 6) วัดศรีสุมังคล์/เมืองหนองคาย" พระสุนทรธรรมธาดาสป. 32. พระครูสุมนวุฒิธรรม(รังสฤษดิ์ป.ธ. 3) วัดศรีบุญเรือง/วังสะพุง/เลย" พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์สป. 33. พระครูวิชานวรวุฒิ(จง) วัดสังฆาราม/บ้านด่านลานหอย/สุโขทัย" พระสุขวโรทัยสย. 34. พระครูอนุศาสน์ธรรมกิจ(จันทิมา) วัดหัวเวียง/เมืองแม่ฮ่องสอน" พระญาณวีรากรสย. 35. พระครูกุมภวาปีคณารักษ์(ชาญชัย) วัดศรีนคราราม/กุมภวาปี/อุดรธานี" พระโสภณพุทธิธาดาสย. 36. พระครูอุดมธรรมโชติ(สุธี) วัดทองดีประชาราม/สุไหงปาดี/นราธิวาส" พระโสภณคุณาธารสย. 37. พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ(ชาญ) วัดบางบ่อ/บางบ่อ/สมุทรปราการ" พระมงคลวรากรสย. 38. พระครูจิตรการโกวิท(สุกรี) ธ. วัดสุวรรณจินดาราม/ลาดหลุมแก้ว/ปทุมธานี" พระวิมลญาณเถรสย.วิ. 39. พระมหาบุญทันป.ธ. ๙วัดทุ่งสว่าง/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ" พระศรีธรรมาภรณ์สป. 40. พระมหาวิสูติป.ธ. 9 วัดโค้งสนามเป้า/เมืองจันทบุรี" พระศรีศาสนโมลีสป.

  41. พระมหาสวีป.ธ. 7 วัดมงคลทับคล้อ/ทับคล้อ/พิจิตร" พระปิฎกคุณาภรณ์สป. 42. พระครูศรีปริยัติธำรง(ประเด็นป.ธ. 7) วัดหนองเป็ด/ตาลสุม/อุบลราชธานี" พระสุนทรปริยัติเมธีสป. 43. พระมหาสมเกียรติป.ธ. 7 ธ. วัดกลาง/เมืองลพบุรี" พระกิตติญาณเมธีสป. 44. พระครูศรีปริยัติสาทร(อัมพรป.ธ. ๖) วัดโพธิ์ชัยศรี/บ้านผือ/อุดรธานี" พระภาวนาวิมลสป.วิ. 45. พระครูสุธีปริยัตโยดม(สีป.ธ. 6) วัดชัยศรี/น้ำพอง/ขอนแก่น" พระอุดมปัญญาภรณ์สป. 46. พระครูประสิทธิ์รัตนคุณ(สนิทป.ธ. 4) วัดชุมพลนิกายาราม/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา" พระญาณรังษีสป. 47. พระครูไพศาลคณารักษ์(ปราณีป.ธ. 3) วัดไร่ขิง/สามพราน/นครปฐม" พระพิมลสมณคุณสป. 48. พระครูสิริชัยคุณ(สิงห์คำ) วัดสะเมิง/สะเมิง/เชียงใหม่" พระศีลวัตรวิมลสย. 49. พระครูพินิจวรกิจพิมล(ชาย) ธ. วัดสุปัฏนาราม/เมืองอุบลราชธานี" พระวิบูลธรรมาภรณ์สย. 50. พระครูสุนันท์คุณาภรณ์(อุดม) วัดหนองโว้ง/สวรรคโลก/สุโขทัย" พระพิศาลพัฒโนดมสย.

  51. พระครูไพศาลพัฒนานุยุต(พิศาล) วัดมหาธาตุวชิรมงคล/อ่าวลึก/กระบี่" พระวิสิฐพัฒนวิธานสย. 52. พระครูนนทสารวิสิทธิ์(วิสิทธิ์ป.ธ. 5) วัดภคินีนาถ/บางพลัด/กรุงเทพฯ" พระมงคลสิทธิญาณสป. 53. พระครูภัทรกิจโสภณ(หวล) วัดพุทไธศวรรย์/พระนครศรีอยุธยา" พระพุทไธศวรรย์วรคุณสย. 54. พระครูปริยัติกิตติคุณ(เดชา) วัดศรีโคมคำ/เมืองพะเยา" พระสุนทรกิตติคุณสย. 55. พระมหาสมจินต์ป.ธ. 9 วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ" พระศรีคัมภีรญาณสป. 56. พระมหาชลอป.ธ. 9 วัดชนะสงคราม/พระนคร/กรุงเทพฯ" พระสุธีปริยัติธาดาสป. 57. พระมหาสุทัศน์ป.ธ. 9 วัดโมลีโลกยาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ" พระเมธีวราภรณ์สป. 58. พระมหาขวัญชัยป.ธ. 9 วัดหนัง/จอมทอง/กรุงเทพฯเป็น พระวิเชียรโมลี สป. 59. พระมหาบุญเทียมป.ธ. 8 วัดพิชยญาติการาม/คลองสาน/กรุงเทพฯ" พระศรีสุธรรมมุนีสป. 60. พระมหาวันชัยป.ธ. 7 วัดบึง/เมืองนครราชสุมา" พระเมธีรัตโนดมสป.

  61. พระมหาทองคำป.ธ. 7 วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ" พระปริยัติธรรมธาดาสป. 62. พระมหาอาชว์ป.ธ. 7 ธ. วัดตรีทศเทพ/พระนคร/กรุงเทพฯ" พระชินวงศเวทีสป. 63. พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ(สุริยาป.ธ.6) ธ. วัดราชผาติการาม/ดุสิต/กรุงเทพฯ" พระปริยัติสารเมธีสป. 64. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ(ภานุพงษ์ป.ธ. 4) วัดไตรมิตรวิทยาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ" พระสรภาณโกศลสป. 65. พระครูโสภณศาสนกิจ(วงศ์ไทยป.ธ. 4) วัดบวรนิเวศวิหาร/พระนคร/กรุงเทพฯ" พระสุทธิสารเมธีสป. 66. พระครูสุภัทรวิหารกิจ(ชะลอ) ธ. วัดบรมนิวาส/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ" พระปริยัติสารคุณสย. 67. พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ(ณรงค์) ธ. วัดบุรณศิริมาตยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ" พระพิศิษฏ์ธรรมภาณสย. 68. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ(ชลัช) วัดมหาธาตุฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ" พระสิทธินิติธาดาสย. 69. พระมหาชวลิตป.ธ. 7 วัดราชสิงขร/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ" พระปริยัติธรรมสุนทรสป. 70. พระครูปลัดวราวุฒิ ป.ธ. 7 ธ. วัดสัมมาชัญญาวาส/คลองสามวา/กรุงเทพฯ" พระวิบูลธรรมภาณสป.
  71. พระครูสีลวัฒนาภิรม(สง่าป.ธ. 3) วัดปัญญานันทาราม/คลองหลวง/ปทุมธานี" พระปัญญานันทมุนีสป. 72. พระครูอดุลพิทยาภรณ์(วิทยา) วัดบางประทุนนอก/จอมทอง/กรุงเทพฯ" พระมงคลวราภรณ์สย. 73. พระครูบวรกิจโกศล(ตัด) ธ. วัดชายนา/ท่ายาง/เพชรบุรี" พระพุทธวิริยากรสย. 74. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ(เมือง) ธ. วัดป่ามัชฌิมาวาส/เมืองกาฬสินธุ์" พระโพธิญาณมุนีสย.วิ. 75. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ(สุจิณโณ) วัดพิพิธประสาทสุนทร/บ้านโพธิ์/ฉะเชิงเทรา" พระพุทธิรังษีสย.

  -----------
  [​IMG]
  http://www.komchadluek.net/2008/12/05/x_scoo_p001_234569.php?news_id=234569
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2008
 2. Gemini Saga

  Gemini Saga เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  246
  ค่าพลัง:
  +217
  ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านเจ้าคุณทุกท่านที่ได้รับการสถาปนาตั้งและเลือนสมณศักดิ์ด้วยครับ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...