◈มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก..หนังสือเพื่อสามเณร◈

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 21 ธันวาคม 2008.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,982
  กระทู้เรื่องเด่น:
  256
  ค่าพลัง:
  +63,457
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก หนังสือเพื่อสามเณร

  คอลัมน ์สดจากหน้าพระ  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE>เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม "มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก" โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นประธานถวายหนังสือให้แก่ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ

  ซึ่งทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย

  ในขณะที่ทางวัดมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน อาทิ งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน วัดส่วนใหญ่จึงยังคงอยู่ในสภาพที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหนังสือ

  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จึงได้จัดโครงการจัดหาหนังสือ สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2554

  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554

  เริ่มโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 ถวายหนังสือ 80 โรงเรียน พุทธศักราช 2551 ถวายหนังสือ 81 โรงเรียน พุทธศักราช 2552 ถวายหนังสือ 82 โรงเรียน พุทธศักราช 2553 ถวายหนังสือ 83 โรงเรียน และพุทธศักราช 2554 ถวายหนังสือ 84 โรงเรียน

  สำหรับในวันนี้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ กว่า 40 องค์กร ร่วมกันจัดหาหนังสือที่เหมาะสม จำนวน 18,408 เล่ม ถวายโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 81โรง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=right border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  ในโอกาสเดียวกัน ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม ในฐานะประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวในปาฐกถาพิเศษ ว่า "ขณะนี้ต้องช่วยกันตอบคำถาม จะทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาในไทยยั่งยืนอยู่ได้ ตนมองว่าประเด็นที่จะทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงได้ ประเด็นแรกคือ การศึกษาพระไตรปิฎกให้มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามความหมายที่แท้จริงของพระไตรปิฎก ประเด็นที่สอง คือ การสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ในส่วนของการศึกษาพระไตรปิฎก ต้องหาทางที่ไม่ให้มีการตีความแปลกแยกไปจากพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า

  ซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรที่จะช่วย ในการศึกษาพระไตรปิฎก และที่สำคัญมีมหาเถรสมาคม (มส.) รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) คอยดูแล โดยเฉพาะระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องของมาตรฐาน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถช่วยเป็นหลักในการทำความเข้าใจ และตีความหมายพระไตรปิฎกที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี

  "ส่วนการสร้างศาสนทายาทนั้น ควรประสานไปยังโรงเรียนการกุศลในวัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดูแลอยู่ มีประมาณ 80 แห่งทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เด็ก ที่มาเรียนจะเป็นเด็กยากจน ที่เมื่อเรียนจบแล้วได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียนต่อในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กับอีกส่วนคือในกลุ่มของเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ก็ควรที่จะหาทางนำเด็กกลุ่มดังกล่าว เข้ามาบวชเรียน รวมไปถึงแนวทางในการให้เด็กผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา" องคมนตรี กล่าว

  นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสให้ความร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กในกิจกรรมครั้งนี้ เพราะเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=left border=0><TBODY><TR bgColor=#400040><TD>[​IMG]
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  ด้วยการกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและผู้ใหญ่ ครูและศิษย์ ให้มีความสุขร่วมกันในโลกหนังสือ อันถือเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่าน การเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคน อีกทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่สนองงาน คณะสงฆ์โดยเฉพาะด้านการศึกษาสงฆ์ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

  "การที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมีโครงการจัดหาหนังสือ สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ โดยทำเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ถือเป็นเรื่องที่น่าให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง" ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าว

  ด้วยหนังสือ คือ รากฐานที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของกลุ่มคนในประเทศไทย ซึ่งปวารณาตน เพื่อนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The International Board on Books for Young People (IBBY) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

  มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ รณรงค์ให้สังคมโดยรวม โดยเฉพาะพ่อแม่และครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบรรณารักษ์ ตลอดจนครูที่เกี่ยวข้อง ถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน เพื่อสร้างคุณภาพเยาวชนไทยในอนาคต ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนานักเขียน นักแปล และนักวาดภาพประกอบของไทย สนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด

  ทั้งนี้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินกิจกรรมโครงการที่สร้างสรรค์อีกมากมาย อาทิ โครงการ "อาหารเพลหนึ่งมือ...หนังสือหนึ่งเล่ม" อาหารเพล 1 มื้อ คือการแสดงความตั้งใจในการร่วมถวายอาหารเพลสำหรับสามเณรที่บวชเรียนในวัดที่ขาดแคลนให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ และเพียงพอ หนังสือ 1 เล่ม คือการแสดงความตั้งใจในการร่วมถวายโอกาสเพื่อให้สามเณร ได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือที่ดีและเหมาะสมกับการเป็นสมณเพศ

  หรือโครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ให้เด็กด้อยโอกาส ได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือที่ตนชอบด้วยตนเองและเลือกหนังสือดีมอบให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ด้อยโอกาสในกลุ่มอื่นด้วย

  ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (BOOKS FOR CHILDREN FOUNDATION) 23/26 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม 60/2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร.0-2805-0202 โทรสาร 0-2805-1308 หรือ www.thaibby.in.th


  ---------
  [​IMG]

  http://www.matichon.co.th/khaosod/v...ionid=TURNd053PT0=&day=TWpBd09DMHhNaTB5TVE9PQ==
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. j-lim

  j-lim สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +17
  ขอขอบคุณที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ผู้ที่อยากทำบุญและช่วยเหลือมูลนิธิจะได้รู้และช่วยกันบริจาคตามกำลัง ......
   

แชร์หน้านี้

Loading...