15 ลักษณะกุศลแห่งผู้พร่ำภาวนามหากรุณาธารณีสูตร

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 12 ตุลาคม 2019.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  ?temp_hash=20b4388d0e82fc0baa5640657879354d.jpg

  ?temp_hash=20b4388d0e82fc0baa5640657879354d.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  คลังลับแห่งมหากรุณาธารณีสูตร

  พึงทราบเถิดว่าผู้จดจำไว้ได้นี้
  ย่อมได้รับกุศลานิสงค์เป็นอจินไตยคาดคิดมิได้
  ผู้สาธยายธารณีนี้สำเนียงต่างๆที่เปล่งจากปาก
  มิว่าจะดีฤาชั่ว บรรดาเทวมาร เดียรถีร์ เทพ นาค ปีศาจ
  จะสดับเป็นเสียงแห่งพระสัทธรรมที่บริสุทธิ์
  ต่างเกิดจิตคารวะยำเกรงบุคคลนั้น
  ประดุจว่าเป็นพระสัมพุทธเจ้านั่นทีเดียว

  ผู้สาธยายธารณีนี้
  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ พุทธกายครรภ์
  เหตุเพราะเป็นที่เอ็นดูของพระพุทธเจ้าจำนวนเท่ากับเม็ดทรายในคงคานที 99 โกฏิสายรวมกัน

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ รัศมีประภาครรภ์
  เหตุเพราะพระตถาคตทั้งหลายทรงฉายรัศมีต้องกายผู้นั้น

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ เมตตากรุณาครรภ์
  เหตุเพราะเป็นผู้ใช้ธารณีช่วยเหลือสรรพสัตว์

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ สัทธรรมครรภ์
  เหตุเพราะเป็นผู้รวบรวมซึ่งธารณีมนตร์ทั้งปวง

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ สมาธิฌานครรภ์
  เหตุเพราะสมาธิร้อยพันประการปรากฏอยู่เบื้องหน้าอยู่เป็นนิจ

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ อากาศครรภ์
  เหตุเพราะใช้ศูนยตาญาณพิจารณาสรรพสัตว์อยู่เป็นนิจ

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ อเภตริครรภ์
  เหตุเพราะเทพเจ้าและนาคราชอารักขาอยู่เสมอ

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ สุภาษิตครรภ์
  เหตุเพราะมีเสียงแห่งธารณีออกจากปากมิขาดสาย

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ นิตยสถิตครรถ์
  เหตุเพราะตรีภยานในอบายกัลป์มิอาจทำลาย

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ วิมุตติครรภ์
  เหตุเพราะเทวมารเดียรถีร์มิอาจฉุดรั้งได้

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ ไภษัชยราชครรภ์
  เหตุเพราะใช้ธารณีเยียวยาโรคภัยของสรรพสัตว์

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ อภิญญาครรภ์
  เหตุเพราะท่องเที่ยวไปในพุทธเกษตรต่างๆ
  โดยอิสระอันบุญญาธิการของบุคคลนั้นสรรเสริญมิรู้อวสานเลย

  คัดบางส่วนจาก
  สหัสรภุชสหัสรเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  มหากรุณาจิตรธารณีสูตร
  พระภควัทธรรมมหาเถระตรีปิฎกธราจารย์
  ชาวอินเดีย แปลจาก สันสกฤตพากย์ สู่จีนพากย์
  ในสมัยราชวงศ์ถัง ประเทศจีน

  พระอาจารย์วิศวภัทร
  แปลจากจีนพากย์ สู่ไทยพากย์ เมื่อปี 2547

  c_oc=AQl1DsTd31PKRR2uXZWkZpdjDhg0xAlUqOKlUovwLOyexH0KSAAmk_61ExuQkfiWbbs&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  [​IMG]  โลเกศวรธารณี
  (觀音靈感真言)

  กล่าวกันว่าพระอวโลกิเตศวรได้ประทานมนต์นี้ให้แก่คนพิการในความฝัน ต่อมาคนพิการนั้นจึงเดินได้
  ธารณีดังนี้

  โอม มณีปัทเม ฮุม มหานิรยณะ จิตโตปาทะ
  จิตตะกษณะ วิตรกะ สรวารถะ ภูริสิทธิกะ นะปูรณะ
  ณะภูริ ทโยโตตะ ปนะ นมะ โลเก ศวรายะ สวาหา

  มีผู้แปลความหมายของธารณีนี้ไว้ว่า
  มณีบนดอกบัวมหาวิทยามนต์ มหาปัญญาแห่งการหลุดพ้นล้วนเกิดจากอำนาจแห่งจิต ในฤทัยนั้นมิมีสิ่งใดให้ค้นหา ความเสมอภาคเท่าเทียมล้วนนำพาสู่สัมมามรรคา

  พ้นจากอดีตไม่มีปัจจุบันจึงยุติอนาคต
  ขอความนอบน้อมจงมีต่อพระอารยกวนอิม
  ผู้เพ่งสรรพเสียงแห่งทุกข์
  ขอความบริบูรณ์และศิริมงคลจงสำเร็จโดยพลัน

  หากสาธุชนผู้ศรัทธาในพระโพธิสัตว์กวนอิม
  จะถือท่องธารณีพึงยึดรูปเคารพแห่งพระโพธิสัตว์
  กวนอิมในมือทรงไว้ซึ่งแก้วจินดามณี
  บ้างก็เรียก แก้วจันทรา
  เสมือนแก้วในพระหัตถ์แห่งพระกษิติครรภโพธิสัตว์

  หากปรารถนาจะล่วงรู้ในอดีตแห่งกรรมวรรณะเพื่อการแก้ไขและขมากรรมควรพากเพียรภาวนาเป็นนิจ
  เมื่อหนทางเปิดเพื่อขมากรรม อดีตแห่งกรรมจักปรากฏขึ้นภายในดวงจินดามณี ที่สถิตย์อยู่ในพระหัตถ์แห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม

  #วิบากกรรมเมื่อส่งผลก็มิอาจแก้ไข
  #เมื่อยังเป็นสุขก็จงเร่งรีบพากเพียรปฏิบัติ
  #อย่ารอทุกข์มาค่อยทำค่อยว่ากันค่อยปฏิบัติก็ได้

  ใครจะรู้จะมีพรุ่งนี้หรือไม่?
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973

  มนต์นี้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ท่อนแรก คือบทนมัสการและสรรเสริญ พระรัตนตรัย, พระไวโรจนตถาคตพุทธเจ้า, พระตถาคตเจ้าทั้ง ๑๑ โกฏิ และ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ดังนี้ ៙ นะโม รัตนะ ตรายายะ นะมะ อารยะ ชญานะ สาคะระ ไวโรจนะ วยูหะ ราชายะ ตะถาคะตายะ อรหเต สัมยัก สัมพุทธายะ นะมะฮ์ สะรวะ ตถาคเตภยะฮ์ นะมะ อารยะ อวโลกิเตศวรายะ โพธิสัตวายะ มหาสัตวายะ มหาการุณิกายะ ๚ะ๛ ท่อนหลัง คือส่วนที่เป็นมหามนต์ ดังนี้ ៙ ตทยธา โอม ธะระ ธะระ ธิริ ธิริ ธุรุ ธุรุ อิตเต วิตเต จะเล จะเล ประจะเล ประจะเล กุสุเม กุสุมะ วเร อิลิ มิลิ จิตติ ชาลัง อปะนะยะ สวาหา ๚ะ๛
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,471
  กระทู้เรื่องเด่น:
  369
  ค่าพลัง:
  +59,973
  ทำความรู้จักกวนอิมในใจเธอ

  เพราะเมตตาของเราไม่เท่ากัน
  จึงพบพระกวนอิมแตกต่างกัน

  เพราะกรุณาของเราไม่เท่ากัน
  จึงพบพระกวนอิมแตกต่างกัน

  เพราะมุฑิตาของเราไม่เท่ากัน
  จึงพบพระกวนอิมแตกต่างกัน

  เพราะอุเบกขาของเราไม่เท่ากัน
  จึงพบพระกวนอิมแตกต่างกัน

  พรหมวิหารในใจเราทุกคนไม่เท่ากัน
  จึงทำให้เราพบพระโพธิสัตว์ในกริยาอาการที่ไม่เหมือนกัน
  ทั้งเหตุปัจจัยภายนอก และเหตุปัจจัยภายในก็ต่างกัน
  กวนอิมจึงเป็นได้เท่าที่ใจเธออยากให้เป็นไป

  #มีคนถามว่าพระกวนอิมต้องบูชาท่านอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด ถามเพราะเขาไม่ทราบจริงๆ จึงถาม

  ไม่รู้ว่าจะวางตัวกับท่านอย่างไร
  จะนอบน้อมท่านอย่างไรให้ดีที่สุด
  เพื่อที่จะได้ไม่ขาดตกบกพร่อง จะทำอย่างไร

  #ตอบว่า
  ปัญญาของบุคคลนั้นๆ จำกัดอยู่แค่ไหน
  ก็เข้าใจพระกวนอิมได้แค่นั้น

  บ้างก็กินเจ บ้างก็สวดมนต์ บ้างก็ปล่อยสัตว์
  บ้างก็ทะลวงปัญญา บ้างก็ทะลวงสมาธิ
  บ้างก็สาธยายมหากรุณาธารณีสูตร
  แล้วแต่เธอพึงยึดมั่นในความเป็นท่าน
  แล้วกระทำความดีทั้งมวล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

  เมื่อปัญญาของเราพัฒนาขึ้นไป
  การบูชาของคนอื่น
  เราจะมองว่า เธอรีบยกระดับจิตให้ไวๆอย่าวนเวียน
  ความคิดของเธอ รีบพัฒนาปัญญาแห่งความหลุดพ้น
  ตั้งจิตเพื่อที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เสียที

  พระกวนอิมไร้ซึ่งเพดานแห่งการบูชา
  ไม่มีขีดจำกัดในการเคารพบูชา
  ไม่มีขีดจำกัดในความศรัทธา
  ไม่มีขีดจำกัดด้วยความเมตตากรุณา

  เธอเข้าใจพระกวนอิมได้ไม่หมดสิ้น
  แต่เธอก็ดำเนินตามพระกวนอิมได้ด้วยเส้นทางแห่งเมตตา
  และกรุณาอันหาที่สุดมิได้
  ทั้งยังต้องเกิดปัญญาแท้เพื่อความพ้นทุกข์

  พระกวนอิมรองรับและเข้าถึงทุกระดับปัญญา
  ขอเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น
  คือ #เธออยากรู้จักท่านก็พอ!!!

  #จิตเธอเป็นอย่างไรก็พบกวนอิมอย่างนั้น
  #เมื่อจิตพัฒนาขึ้นกวนอิมก็พัฒนาตามเธอ
  #เมื่อใจเธอถดถอยกวนอิมกลับรั้งเธอไว้มิให้ตกต่ำ
  #เมื่อใจเธอก้าวหน้ากวนอิมยิ่งพลักดันใจเธอ
  #เมื่อใจเธอเกิดความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

  เธอก็คือ กวนอิมนั่นเอง...

  c_oc=AQl9VN0s8BG0PV-2um8Nuy7-lhxcHuEdtRaUwCSXAXhncjsA77k-IxprUVKfIckwlI4&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...