7 ภาพวาด ที่เล่าเรื่องราว ครั้งสำคัญของพระพุทธศาสนา

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย oat0813472244, 31 มีนาคม 2020.

 1. oat0813472244

  oat0813472244 ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2019
  โพสต์:
  291
  ค่าพลัง:
  +27
  art_42354848.jpg
  7 ภาพวาด ที่บอกเล่าเรื่องราวครั้งสำคัญประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนา

  e_1568554.jpg
  "จุนทะ" ควรที่บริษัททั้งหมดพึงพร้อมเพียงกันประชุม รวบรวม ตรวจตราอรรถด้วยอรรถ
  พยัญชนะด้วยพยัญชนะในธรรมที่เราแสดงแล้ว เพื่อความรู้ยิ่ง
  อันจะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์นี้ ไปตลอดการยืดยาวตั้งมั่นอยู่นาน พรหมจรรย์นี้
  จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก
  เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ที.ปา.๑๑/๑๐๘/๑๑๘

  e_1568557.jpg
  ภาพนี้ : ปฐมสังคายนา ณ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย พระเจ้าอชาตศัตรู
  เป็นองค์อุปถัมภ์ พระมหากัสสปเถระเป็นประธานและเป็นผู้สอบถาม พระอุบาลี เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
  ทางวินัย พระอานนท์เป็นผู้ตอบข้อซักถามทางธรรม การสังคายนาครั้งนี้ กระทำหลังพุทธปรินิพพาน
  ๓ เดือน มีพระอรหันต์ประชุมกัน ๕๐๐ รูป กระทำการอยู่ ๗ เดือนจึงสำเร็จ

  e_1568555.jpg
  การสังคายนาครั้งที่๒ ณ วาลิการาม เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ประเทศอินเดีย
  มีพระเจ้ากาลาโศกราชเป็นองค์อุปถัมภ์ พระยสะ กากัณฑกบุตร เป็นผู้ชักชวน
  มีพระเถระผู้ใหญ่อีก ๗ รูปในความร่วมมือในการนี้พระเรวตะเป็นผู้ถาม
  พระสัพพกามีเป็นผู้ตอบปัญหาทางวินัยที่เกิดขึ้น การสังคายนาครั้งนี้กระทำหลังพุทธปรินิพพาน ๑๐๐ ปี
  มีพระสงฆ์ประชุมกัน ๗๐๐ รูป กระทำอยู่ ๘ เดือนจึงสำเร็จ

  e_1568558.jpg
  การสังคายนาครั้งที่ ๓ ณ อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย มีพระเจ้าอโศกมหาราช
  เป็นองค์อุปถัมภ์ พระโมคคลีบุตร ติสสเถระ เป็นประธาน การสังคายนาครั้งนี้กระทำหลังพุทธปรินิพพาน
  ๒๓๔ หรือ ๒๓๕ ปี มีพระขีณาสพ ๑๐๐ องค์ ร่วมสังคายนา กระทำอยู่ ๙ เดือน และเมื่อทำ
  สังคายนาแล้ว ได้ส่งสมณทูต ๙ สายออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ

  e_1568560.jpg
  การสังคายนาครั้งที่ ๕ ณ อาโลกเลณสถาน มตเลชนบท ประเทศศรีลังกา ในรัชสมัยพระเจ้าวัฏฏคามณีภัย
  ประมาณ พ.ศ.๔๓๓ มีพระรักขิตมหาเถระเป็นประธาน และได้มีการจารึก
  พระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยภาษามคธอักษรสิงหล ใช้เวลาปีหนึ่งจึงสำเร็จ พระไตรปิฎก
  ลายลักษณ์อักษร จึงมีขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา

  e_1568559.jpg
  การสังคายนาที่ ๘ ณ วัดโพธาราม (วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง) เชียงใหม่ เมื่อราว พ.ศ.๒๐๒๐
  มีพระเจ้าติโลกราช เป็นองค์อุปถัมภ์ พระธรรมทินมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดป่าตาลเป็นประธาน
  มีการอาราธนาพระภิกษุผู้ทรงไตรปิฎกหลายร้อยรูป ให้ช่วยชำระอักษรพระไตรปิฎก การสังคายนาครั้งนี้
  จัดเป็นการสังคายนาครั้งที่ ๑ ในประเทศไทย

  e_1568556.jpg
  การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๙ ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์
  ปัจจุบันคือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานครฯ
  ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.๒๓๓๑ มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลมหาราช เป็นองค์อุปถัมภ์
  สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) เป็นประธาน ในครั้งนี้ มีพระสงฆ์ ๒๑๘ รูป กับราชการบัณฑิตาจารย์
  อุบาสก ๓๒ คน ช่วยกันชำระพระไตรปิฎก แล้วจารึกลงในใบลาน

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

  e_1564704.jpg

  จากหนังสือ : พระไตรปิฎก (ฉบับสำหรับประชาชน)
  ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม รวมเล่มเดียวจบ


  สุชีพ ปุญญานุภาพ และจัดทำฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
  (มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์) พิมพ์จำหน่าย ในราคา เผยแพร่พระพุทธศาสนา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • e_1564721.jpg
   e_1564721.jpg
   ขนาดไฟล์:
   112.1 KB
   เปิดดู:
   13
  • e_1564720.jpg
   e_1564720.jpg
   ขนาดไฟล์:
   143.9 KB
   เปิดดู:
   12
  • e_1564717.jpg
   e_1564717.jpg
   ขนาดไฟล์:
   168.2 KB
   เปิดดู:
   12

แชร์หน้านี้

Loading...