Dhamma daily

ในห้อง 'แปลธรรมะเป็นภาษาอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 มีนาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  Chin Ban Chorn With Eng. Lyric - The Holy Buddhist Pray

  pex00pex
  Published on Dec 9, 2012

  Somdej To found this holy pray in a cave in Sri Lanka round 200 years ago and brought this pray to Thailand. This is one of the holiest Buddhist Pray. When you are praying, you build 7 diamond walls around you, they will protect you from all harms. Bad people... bad things and all dangers can't hurt or get close to you. I pray once every day :)
  How to pray ???

  You first have to pray for Buddha Teacher with Namo Tassa Pakawato Ara Hato Samma Samput Tassa (3 times)
  *** Then you pray for ' Somdej To ' who found the Chin Ban Chorn ***** (1 time) Putta Gamo Lape Puttang - Tana Gamo Lape Tanang Atthi Gaye Gaya Yaya - Tewanang Piyatang Suttawa Itipiso Pakawa - Yama Racha No Tao Wessuwan No - Maranang Ara Hang Sukkato Namo Puttaya
  **** Now you can begin to pray ' Chin Ban Chorn ' ***** (1 - 3 times)
  Good Luck to you all... :)
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  คิริมานนทสูตร (ฉบับแก้ไขเสียงสะดุด)
  [Girimananda Sutta]

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on May 16, 2017

  [๖๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ท่านพระคิริมา- *นนท์อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนักครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์ อาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้ โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่าน พระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิด พระเจ้าข้า ฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับ โดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ สัญญา ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนว สัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรต สัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ ฯ
  Girimananda Sutta: To Girimananda The Clinical and Hygienic Concerns of Lord Buddha I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. And on that occasion Ven. Girimananda was diseased, in pain, severely ill. Then Ven. Ananda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One, "Lord, Ven. Girimananda is diseased, in pain, severely ill. It would be good if the Blessed One would visit Ven. Girimananda, out of sympathy for him."
  "Ananda, if you go to the monk Girimananda and tell him ten perceptions, it's possible that when he hears the ten perceptions his disease may be allayed. Which ten? The perception of inconstancy, the perception of not-self, the perception of unattractiveness, the perception of drawbacks, the perception of abandoning, the perception of dispassion, the perception of cessation, the perception of distaste for every world, the perception of the undesirability of all fabrications, mindfulness of in-&-out breathing.
  read more : http://www.accesstoinsight.org/tipita...


   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  อกฺขาตาโร ตถาคตา

  อ่านว่า "อัก-ขา-ตา-โร-ตะ-ถา-คะ-ตา"

  ตถาคต(พระพุทธเจ้า)เป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น (มรรค-ผล ทั้งหลายท่านจะได้มาก็จากความเพียรของท่านเอง)
  :- http://gigcomputer.net/board/index.php/topic,257.0.html
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  For December 3, 2018

  "Yathā ahaṃ tathā ete;
  yathā ete tathā ahaṃ."
  Attānaṃ upamaṃ katvā,
  na haneyya na ghātaye.
  Listen

  "As I am, so are others;
  as others are, so am I."
  Having thus identified self and others,
  harm no one nor have them harmed.

  Sutta Nipāta 3.710
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  พุทธศาสนสุภาษิต
  หมวดที่ ๑๗ เกื้อกูลสังคม

  ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ

  พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ

  องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน

  พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

  องฺคํ ธนํ ชีวิตญจฺาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

  พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และ แม้ชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง

  จเช มตฺตาสุขํ ธีโร

  ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม

  {O}องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมมหาศาสดา{O}

  ทรงตรัสสอนเหล่าเวไนยสัตว์เอาไว้ว่า

  จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
  องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต


  พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
  เมื่อเล็งเห็นประโยชน์สูงสุด พึงสละทั้งอวัยวะ และชีวิต เพื่อรักษาธรรมไว้
  .....................
   
 6. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,448
  ค่าพลัง:
  +2,967
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัว
  Virtuous parents are the family’s merit field.

  พระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเรา
  The Dhammakaya within us is our personal merit field.
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

  dmc tv
  Published on Apr 16, 2011
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,715
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,593
  NEW YOU พระอาจารย์ชยสาโร

  THE STANDARD
  Published on Dec 31, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...