Solopao พระเครื่อง...พุทธโธอุปมาโณ

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย solopao, 9 มกราคม 2021.

 1. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  PhotoRoom-20230312_162620.png PhotoRoom-20230312_162638.png PhotoRoom-20230312_162655.png PhotoRoom-20230312_162714.png

  #รูปหล่อเบ้าทุบ
  {{{ หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน }}}
  วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ปี ๖๓ !!!

  รุ่นนี้ ออกในวาระอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี

  หลวงปู่บุญกู้ ท่านเป็นศิษย์องค์สำคัญ
  ของท่านพ่อลี วัดอโศการาม, หลวงตามหาบัว,
  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่สิม พุทธาจาโร,
  และ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

  ท่านเป็นพระสายกรรมฐาน เป็นเนื้อนาบุญ
  อันประเสริฐ ที่ควรแก่การยกย่อง สักการะบูชา
  เหนือเศียรเกล้า

  รูปหล่อเบ้าทุบ องค์หลวงปู่บุญกู้
  แจกในงานอายุวัฒนะมงคล จำนวนไม่มาก
  สวย และพบได้น้อยครับ

  รวมส่ง ๘๕๐ บาทครับ ^^
   
 2. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  Picsart_23-02-19_20-34-04-912.jpg

  ปฐมเทศนา

  วันเพ็ญเดือนอาสาฬหปุณมี
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) พระพุทธเจ้าทรงแสดง
  "ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร" อันเป็นปฐมเทศนา
  โปรดปัญจวัคคีย์

  พระพุทธองค์ ทรงตรัส พระธรรมจักรกัปวัตนสูตร
  เป็นปฐมเทศนา ซึ่งเนื้อความในพระธรรมเทศนานี้
  คือ หนทางปฏิบัติอันไร้ประโยชน์ ๒ ทาง

  #กามสุขัลลิกานุโยค
  การปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไป แสวงหาแต่กามสุข
  อันพัวพันหมกมุ่นแต่รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
  เป็นกิจของคนกิเลสหนา มิใช่ของพระอริยะ
  มิใช่ทางตรัสรู้หาประโยชน์มิได้

  #อัตตกิลมถานุโยค
  การปฏิบัติตนให้ได้รับความลำบาก
  เคร่งครัดเกินไป กระทำตนให้ได้รับความทุกข์
  ทรมาน เป็นการกระทำที่เหนื่อยเปล่า ไม่มีประโยชน์
  ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้น

  จากนั้น พระพุทธองค์ตรัสชี้แนะวิธีปฏิบัติ
  แบบ #มัชฌิมาปฏิปทา คือ การปฏิบัติแบบ
  สายกลาง ไม่ย่อหย่อนเกินไป และ ไม่ตึงเกินไป
  ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกว่า
  อริยอัฏฐังคิกมรรค คือทางอันประกอบด้วย
  องค์ ๘ ประการ ได้แก่

  #สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (ปัญญาเห็นในอริยสัจ 4)
  #สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ (ดำริออกจากกาม เบียดเบียนพยายาม)
  #สัมมาวาจา เจรจาชอบ (เว้นจากวจีทุจริต 4)
  #สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ
  (เว้นจากกายทุจริต 3)
  #สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
  (เว้นจากเลี้ยงชีพในทางที่ผิด)
  #สัมมาวายามะ เพียรชอบ
  (เพียรละความชั่วทำความดี)
  #สัมมาสติ ระลึกชอบ (ระลึกในสติปัฏฐาน 4)
  #สัมมาสมาธิ ตั้งจิตไว้ชอบ (เจริญฌานทั้ง 4)

  เมื่อจบพระธรรมเทศนา
  โกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรม
  เป็นพระโสดาบัน “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
  เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา”

  พระพุทธองค์ ทรงทราบ จึงเปล่งอุทาน
  ด้วยความพอพระทัยว่า “อญฺญาสิ วต โภ
  โกณฺฑญฺโญ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ”
  ซึ่งแปลว่า “โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ
  โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ”

  ด้วยพระพุทธดำรัสนี้
  คำว่า “อัญญา” จึงเป็นคำนำหน้า
  ชื่อของท่าน โกณฑัญญะ
  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  .........................................................

  รูปหล่อ "พระปางปฐมเทศนา"
  พุทธชยันตี ฉลอง ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
  *** ขนาดห้อยคอ ๑.๓ x ๒.๘ ซม.***

  รวมส่ง ๘๕๐ บาทครับ ^^
   
 3. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  PhotoRoom-20230313_185647.png PhotoRoom-20230313_185709.png PhotoRoom-20230313_190206.png PhotoRoom-20230313_190239.png

  ให้บูชา ๑ ชุด ๒ องค์

  ๑. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช่ม
  หลังยันต์วรรค วัดฉลอง จ.ภูเก็ต ปี ๕๕

  สุดยอดมหาพุทธาภิเษก ๒ วาระใหญ่
  วาระที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
  ณ วัดทรายขาว จ.ปัตตานี
  วาระที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
  ณ วัดมงคลนิมิต (วัดกลาง) จ.ภูเก็ต

  ๒. เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน)
  วัดมกุฏกษัตริยาราม ปี ๒๕๑๑

  เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) รุ่นนี้
  จัดสร้างในวาระที่วัดมกุฎกษัตริยาราม
  ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในพ.ศ. ๒๕๑๑
  ประกอบกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
  สมเด็จพระสังฆราช "จวน" (อุฏฐายีมหาเถระ)
  ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา

  ทางคณะกรรมการ จึงขอพระราชทาน
  พระบรมราชานุญาต จัดงานฉลองศุภวาระ
  มหามงคลวโรกาสทั้ง ๒ วาระ เป็นงานเดียวกัน
  ระหว่าง วันที่ ๑๕-๑๘ ม.ค. ๒๕๑๑
  และ จัดสร้างมงคลวัตถุเป็นที่ระลึกนี้ขึ้น

  งานครั้งนั้น เป็นพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่มาก
  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
  ทรงพระกรุณา เสด็จพระราชดำเนิน
  เททองในพิธี

  โดยมีพระคณาจารย์องค์สำคัญ
  ภาวนาอธิษฐานจิต อาทิ
  - หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพ ฯ
  - พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
  - พระอาจารย์มหาบัว วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
  - พ่อท่านคล้าย วัดจันดี นครศรีธรรมราช
  - หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม
  - หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี
  - พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ปัตตานี เป็นต้น

  ชนวนโลหะสุดยอด
  เนื่องจากวัดมกุฎกษัตริยาราม
  เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ (ร.4) ทรงสร้าง
  เป็นพระอารามหลวง อายุยั่งยืนมาหลายปี
  แต่ยังไม่เคยสร้างของที่ระลึก เป็นส่วนพระ
  อารามเลย

  การสร้างในครั้งนั้น จึงเป็นครั้งสำคัญยิ่ง
  จึงได้มีการเสาะแสวงหา เนื้อชนวนโลหะวิเศษต่างๆ
  ซึ่งบรรดาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส พร้อมทั้งพระเกจิ
  อาจารย์ ทั่วราชอาณาจักรกว่า ๕๐๐ องค์
  ยินดีถวายโลหะที่ปลุกเสกไว้แล้ว และเป็นส่วน
  ที่ยังเหลืออยู่ หรือที่ลงอักขระยันต์ในแผ่นโลหะ
  ถวายให้เพื่อเป็นส่วนผสม ให้พระที่จัดสร้างนี้
  เพียบพร้อมด้วยมงคลทุกประการ

  นี่คือ วัตถุมงคลเก่าแก่ พิธีใหญ่
  พระเกจิองค์สำคัญนั่งปรกคับคั่ง

  #รวมสองรายการ ๕๕๐ บาทครับ ^^
   
 4. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  20230316_090644.jpg 20230316_090857.jpg 20230316_090736.jpg 20230316_091104.jpg

  {{{ พระวิสุทธิเทพ ชุบเงินแท้ }}}
  ขนาดสูง ๒ นิ้ว เรือนเทวาบริรักษ์ อินทร์บุรี !!!

  พระวิสุทธิเทพ ปางนิพพาน
  เนื้อทองเหลือง ชุบเงิน ขนาดสูง ๒ นิ้ว
  จัดสร้างโดยเรือนเทวาบริรักษ์

  พิธีพุทธาภิเษก และเทวาภิเษก
  ณ เรือนเทวาบริรักษ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  โดยมีพระคณาจารย์ผู้เรืองนาม
  เมตตาอธิษฐานจิต อาทิ

  * หลวงพ่อวิชัย โกวิโท วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท
  * พระครูประกาศสรวุฒิ (พอจ.โอม)
  วัดทรงเสวย (ส้มฉุน) จ.ชัยนาท
  * พระครูปืน วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา
  * พระครูสมุห์อานนท์ อานนโท
  วัดบึงลาดสวาย จ.นครปฐม
  * พระอาจารย์กี้ วัดสบสวรรค์ จ.อยุธยา
  * และ ฯลฯ

  องค์นี้ ผิวกลับดำ หลังตั้งบูชาที่บ้าน

  แบ่งบูชา ๖๕๐ บาทครับ ^^
   
 5. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  Picsart_23-03-16_11-46-20-038.jpg PhotoRoom-20230316_112938.png
  เหรียญดวงโพธิญาณ "เนื้อสตางค์" หลวงปู่ดู่
  หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ ปี ๒๕๕๑ !!!

  หลวงตา เมตตาจารด้านหน้า ๒ ตำแหน่ง
  องค์นี้พิมพ์ใหญ่ พร้อมกล่องเดิมวัด
  สวยมากครับ

  รวมส่ง ๙๕๐ บาทครับ ^^
   
 6. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  Picsart_23-03-17_11-36-03-860.jpg Picsart_23-03-17_11-36-27-587.jpg

  #พระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดิน
  #หลวงปู่สุภา #กันตสีโล
  #ศิษย์หลวงปู่ศุข #วัดมะขามเฒ่า

  เหรียญหล่อ ลป.สุภา
  หลังแมงมุมดักทรัพย์ วัดคอนสวรรค์ จ.สกลนคร

  วิชาแมงมุมดักทรัพย์ของหลวงปู่
  เป็นที่เลื่องลือ มีประสบการณ์มากมาย
  คนที่บูชาเท่านั้นที่รู้

  วัดคอนสวรรค์ เป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่
  และ ท่านได้กลับวัดคอนสวรรค์ ละสังขาร
  เมื่ออายุได้ ๑๑๘ ปี ครับ

  รุ่นนี้ทันท่าน สวยครับ
  บูชา ๔๕๐ บาทครับ ^^
   
 7. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  PhotoRoom-20230318_154240.png PhotoRoom-20230318_154324.png PhotoRoom-20230318_154402.png

  {{{ รูปหล่อ "หลวงพ่อวิชัย" รุ่นแรก }}}
  วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย ปี ๒๕๓๖ !!!

  หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม
  ท่านเป็นพระสายวิปัสสนา ที่เป็นเนื้อนาบุญชั้นเลิศ
  ผู้ที่ตักบาตรพระสายกรรมฐาน จะรู้จักท่านดีครับ

  รูปหล่อ "หลวงพ่อวิชัย" รุ่นแรกนี้
  ในทำบุญอายุ ๔๘ ปี ปัจจุบันท่าน
  อายุ ๗๘ ปีแล้วครับ

  พร้อมกล่องเดิมวัด
  บูชา ๕๕๐ บาทครับ ^^
   
 8. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  20230317_110954.jpg 20230317_111022.jpg 20230317_111059.jpg
  20230317_111119.jpg

  {{{ พระสมเด็จ ปางสะดุ้งกลับ }}}
  เนื้อผสมชานหมาก เกศา ติดจีวร !!!
  [ จารลายมือ และหมายเลของค์พระ ]

  พระปางสะดุ้งกลับ จะคล้ายกับปางมารวิชัย
  แต่แขนและมือจะวางสลับด้านกัน
  เชื่อกันว่า ช่วยพลิกดวง กลับร้ายกลายเป็นดี
  ผ่อนหนักให้เป็นเบา ที่เบาก็หายไปหมดสิ้น
  เป็นพระโฉลกนำโชคนำชัยที่ให้ผลดี ไม่มีเสีย

  ในภาพเป็นหมายเลข ๓ และ ๘
  ไม่ทราบวัดที่จัดสร้างครับ

  บูชาองค์ละ ๓๐๐ บาทครับ ^^
   
 9. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  PhotoRoom-20230319_053845.png PhotoRoom-20230319_053906.png PhotoRoom-20230319_053927.png Screenshot_20230319_054942_Google.jpg

  {{{ พระกริ่ง "อุปเสโณ" }}}
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ปี ๒๕๕๑ !!!

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  เป็นพระที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำ รับรอง
  ท่านยกย่องว่าเป็น พระทองคำ อีกรูปหนึ่ง

  บูชา ๔๒๐ บาทครับ ^^
   
 10. shaj

  shaj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  7,299
  ค่าพลัง:
  +5,537
  ขอจองครับ
   
 11. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  รับทราบการปิดครับ ^^
   
 12. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  20230319_152402.jpg 20230319_152420.jpg 20230319_152624.jpg

  Screenshot_20230319_162500_Facebook.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2023 at 16:27
 13. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
 14. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  FB_IMG_1679271995618.jpg FB_IMG_1679271997863.jpg FB_IMG_1679271983878.jpg FB_IMG_1679271986656.jpg FB_IMG_1679271991182.jpg FB_IMG_1679271993488.jpg

  ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
  พระพุทธโสธร ที่อัญเชิญพระนาม สัญลักษณ์ ออป.

  พระพุทธโสธร ตราสัญลักษณ์ ออป.
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๐

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
  สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) วัดราชบพิธ
  สถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานเททอง
  หล่อวัตถุมงคลพระกริ่ง และเหรียญพระพุทธโสธร
  รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐ ณ หน้าพระอุโบสถ
  วัดราชบพิธฯ เป็นปฐมนำฤกษ์ เมื่อเวลา ๐๙.๑๕ น.
  เมื่อวันพุธที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐

  และ เสด็จจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษก
  ณ พระอุโบสถวัด โสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
  เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

  สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านเมตตาถึง "สองวาระ"
  และ ยังร่วมนั่งอธิษฐานจิตพิธีพุทธาภิเษก อีกด้วย
  นี่คือความพิเศษ ที่ไม่ธรรมดาแน่นอน !!!

  พิธีใหญ่สองวาระ
  พระเกจิอาจารย์นั่งภาวนาจิตมากมาย

  โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นประธานจัดสร้าง
  เพื่อการกุศลในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  ของมิ่งมงคลแห่งรัชสมัย
  คู่ควรแก่การบูชาอย่างยิ่งครับ !!!

  ************************

  เหรียญพระพุทธโสธร
  อัญเชิญพระนามสมเด็จพระสังฆราช ออป.
  ประดิษฐานด้านหลัง "เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง"

  สร้างตามจอง ตอกโค๊ต
  และหมายเลของค์พระทุกเหรียญ

  แบ่งบูชา ๙๕๐ บาทครับ ^^
   
 15. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  Picsart_23-03-20_11-57-12-487.jpg Picsart_23-03-20_11-57-38-044.jpg

  พระผงหยก พิมพ์พระประธาน
  หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี ๓๖ !!!

  สร้างจากผงหยก ที่ได้จากการสร้าง
  พระพุทธรูปหยกองค์ใหญ่ มาเป็นผงมวลสาร
  (ก้อนหยกจากแคนาดา ที่หลวงพ่อนิมิต
  และไปตามพบจนเจอ ที่เหมืองในประเทศนี้)

  พิธีใหญ่ พุทธาภิเษก ๔ มิถุนายน ๒๕๓๖
  พระคณาจารย์สายพระป่า ศิษย์หลวงปู่มั่น
  ร่วมพิธีหลายรูป อาทิ

  * หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล
  * หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด
  * หลวงปู่หลอด วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)

  รวมส่ง ๓๕๐ บาทครับ ^^
   
 16. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
 17. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  PhotoRoom-20230320_150844.png PhotoRoom-20230320_150907.png PhotoRoom-20230320_150927.png PhotoRoom-20230320_150945.png

  #รุ่นมหาเศรษฐีทันใจ

  {{{ พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ }}}
  วัดหนองม่วง จ.ชัยภูมิ ปี ๒๕๖๒ !!!
  *** หมอลักษณ์ ราชสีห์ จัดสร้าง ***

  ขนาดหน้าตัก ๑ ซม.
  เนื้อสัมฤทธิ์นำโชค / ทองชนวนนวโลหะ
  จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

  รวมส่ง ๕๕๐ บาทครับ ^^
   
 18. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  PhotoRoom-20230320_154646.png PhotoRoom-20230320_154724.png PhotoRoom-20230320_154819.png PhotoRoom-20230320_154855.png

  #มหาลาภ #มหาปราบ

  {{{ พระบัวเข็มรุ่นแรก }}}
  วัดเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ !!!
  ครูบาเป็งญา มหานะยะกะ ประธานในพิธี

  พระบัวเข็ม คือ พระอุปคุต
  ที่ปราบพญามาร ในยุคพระเจ้าอโศกมหาราช

  ทางเหนือจะนิยมสร้างเป็น พระบัวเข็ม
  เชื่อกันว่า บูชาแล้วให้ผลทางโชคลาภ
  เมตตมหานิยม และคุ้มกันภัยได้

  รวมส่ง ๕๕๐ บาทครับ ^^
   
 19. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
 20. solopao

  solopao เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,249
  ค่าพลัง:
  +1,582
  20230322_100246.jpg 20230322_100304.jpg

  {{{ เหรียญไต้เซียฮุดโจ้ว }}}
  ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย สวนผัก ตลิ่งชัน ปี ๔๔ !!!

  เหรียญไต้เซียฮุดโจ้ว รุ่นสัมฤทธิ์ผล
  พิธีมังคลาภิเษกไทย-จีน ยิ่งใหญ่
  ณ ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย สวนผัก ตลิ่งชัน
  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๔

  รายนามพระเถระที่เมตตาอธิษฐานจิต อาทิ
  * พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เย็นเต็ก
  วัดโพธิ์แมนคุณาราม
  * หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
  * สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วัดสระเกศ
  * หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า
  * หลวงพ่ออุ้น จ.เพชรบุรี
  * หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
  * หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม
  * หลวงพ่อทิม วัดพระขาว
  * หลวงปู่โถม จ.สุโขทัย
  * หลวงพ่อสิริ วัดตาล
  * หลวงพ่อสมศักดิ์ วัดโสธรวราราม
  * ร่างทรงเจ้าพ่อเห้งเจีย สวนผัก ฯลฯ

  บูชา ๙๕๐ บาทครับ ^^
   

แชร์หน้านี้

Loading...