เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา, 11 กุมภาพันธ์ 2019
เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

ทำบุญแต่ไม่ได้ไปสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

ทำบุญแต่ไม่ได้ไปสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน #ทำบุญ #นรก-สวรรค์

Loading...