พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์?

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 28 มิถุนายน 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,905
  กระทู้เรื่องเด่น:
  116
  ค่าพลัง:
  +61,979
  [​IMG]  "พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์?"

  เป็นข้อถกเถียงอีกอย่างในของนักวิชาการด้านพุทธศาสนา บางพระสูตรก็เชื่อว่า มี ๒๕ พระองค์
  ในขณะอีกพระสูตรหนึ่งเชื่อว่ามี ๒๘ พระองค์ และบางพระสูตรเชื่อว่า มีเพียง พระองค์ เท่านั้น

  การตอบคำถามนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ว่าผู้ที่ศึกษานั้นใช้กรรมวิธีในการวิเคราะห์และศึกษาพระไตรปิฎก อย่างไร สำหรับผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกในฐานะเป็น'คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์'ที่ทุกคำพูดในพระไตรปิฎกเป็นความจริงทั้งหมด และเชื่ออย่างเต็มอกว่า ไม่มีคำพูดใดในพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่พระภิกษุในยุคหลังพุทธกาลแต่งเติมเสริมต่อขึ้นในภายหลังเลย

  ในตำนานหนึ่งมีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์สำหรับกัลป์ คือ
  พระกกุสันธพุทธเจ้า
  พระโกนาคมนพุทธเจ้า
  พระกัสสปพุทธเจ้า
  พระโคดมพุทธเจ้า
  และ พระเมตเตยพุทธเจ้า
  (หรือที่คนไทยรู้จักในนามของพระศรีอริยเมตไตรย์ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐)

  ทั้ง ๕ รูปนี้มีหลักฐานปรากฏใน มหาปธานสูตร และจักกวัตตสีหนาทสูตร
  ในทีฆนิกายสุตตันตปิฎก


  ส่วนอีกสายหนึ่งเป็นแนวคิดของศาสนาเชน ซึ่งเชื่อว่าโลกมีพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์
  ประกอบด้วย

  ๑.พระทีปังกร
  ๒. พระโกณฑัญญะ
  ๓. พระสุมัคละ
  ๔. พระสุมนะ
  ๕. พระเรวตะ
  ๖. พระโสภิตะ
  ๗. พระอโนมทัสสี
  ๘. พระปทุมะ
  ๙. พระนารทะ
  ๑๐. พระปทุมุตตระ
  ๑๑. พระสุเมธะ
  ๑๒. พระสุชาตะ
  ๑๓. พระปิยทัสสี
  ๑๔. พระอัตถทัสสี
  ๑๕. พระธรรมทัสสี
  ๑๖. พระสิทธัตถะ
  ๑๗. พระติสสะ
  ๑๘. พระปุสสะ
  ๑๙. พระวิปัสสี
  ๒๐. พระสิขี
  ๒๑. พระเวสสภู
  ๒๒. พระกกุสันธะ
  ๒๓. พระโกนาคมนะ
  ๒๔. พระกัสสปะ
  ๒๕. พระโคตมะ (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)  ส่วนพระสูตรที่เชื่อว่ามี ๒๘ พระองค์ ดังปรากฏพระนามตาม'พระไตรปิฎก' ประกอบด้วย

  ๑. พระตัณหังกร ๒. พระเมธังกร ๓. พระสรณังกร ๔. พระปีปังกร ๕. พระโกณฑัญญะ
  ๖. พระสุมังคละ ๗. พระสุมนะ ๘. พระเรวตะ๙. พระโสภิตะ ๑๐. พระอโนมทัสสี
  ๑๑. พระปทุมะ ๑๒. พระนารทะ ๑๓. พระปทุมุตระ ๑๔. พระสุเมธะ ๑๕. พระสุชาตะ
  ๑๖. พระปิยทัสสี ๑๗. พระอัตถทัสสี ๑๘. พระธรรมทัสสี ๑๙. พระสิทธัตถะ ๒๐. พระติสสะ
  ๒๑. พระปุสสะ ๒๒. พระวิปัสสี ๒๓. พระสิขี ๒๔. พระเสสภู ๒๕. พระกกุสันธะ
  ๒๖. พระโกนาคมนะ ๒๗. พระกัสสปะและ ๒๘. พระโคตมะ (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)


  นอกจากนี้แล้ว ในฝ่ายมหายาน แสดงว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสถิตอยู่เป็นนิรันดรในสรวงสวรรค์ คือ พระสยัมภูพุทธเจ้า หรือ พระอาทิพุทธเจ้า และมีพระพุทธเจ้าอีก ๕ พระองค์ เกิดด้วยอำนาจญาณสมาบัติทั้ง ๕ ของพระอาทิพุทธเจ้า สถิตอยู่ในสวรรค์เช่นเดียวกัน เรียกว่า พระธยานิพุทธเจ้า ๕ พระองค์ คือ

  ๑. พระไวโรจนะ ทำหัตถ์อย่างปางปฐมเทศนา ๒. พระอัฏโษภยะ ทำหัตถ์อย่างปางมารวิชัย ๓. พระรัตนสัมภวะ ทำหัตถ์อย่างปางประทานพร ๔.พระอมิตาภะ ทำหัตถ์อย่างปางสมาธิ ๕. พระอโมฆสิทธะ ทำหัตถ์อย่างปางประทานอภัย

  พระพุทธรูปศิลาแห่งพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้มาชุดหนึ่ง เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเกาะชวา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดให้ประดิษฐานที่พระเจดีย์วัดราชาธิวาส ๔ องค์ ที่ ๔ มุมแห่งพระเจดีย์ อีกองค์หนึ่งโปรดให้ประดิษฐานที่ซุ้มยอดปรางค์ด้านทิศตะวันตกแห่งพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร คือ พระไวโรจนะ ถือกันว่าพระไวโรจนะเป็นองค์กลาง อีก ๔ องค์อยู่ล้อมรอบแต่ละทิศ พระพุทธรูปศิลาชุด ๕ องค์นี้เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระเจดีย์บูโรพุทโธเกาะชวา

  เรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ มีในพระพุทธศาสนาที่แสดงเป็นกลาง ๆ เช่น ในพระโอวาท ๓ ที่แปลความว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นคำสอนของพระพุทธทั้งหลาย คำว่า พุทธะ นี้ ใช้เป็นพหูพจน์ มีความหมายทั่วไปว่า ผู้รู้ทั้งหลาย
  พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดา เรียกว่า พุทธะ

  พระอรหันตสาวก เรียกว่า พุทธะ แต่มักเติมคำว่า อนุ ข้างหน้า เป็น อนุพุทธะ แปลว่า ผู้รู้ตาหรือผู้รู้ในภายหลัง เรียกรวมกันว่า พุทธานุพุทธะ แปลว่า พระพุทธะและพระอนุพุทธะ

  พระพุทธะนั้นมีพระองค์เดียว ส่วนพระอนุพุทธะนั้น มีมากเท่าจำนวนพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เมื่อถือว่าเป็นพระพุทธะด้วยกัน ก็กล่าวได้ว่า พระพุทธะมีจำนวนมาก

  ในบางสูตร ได้แสดง พระพุทธะ อีกจำพวกหนึ่ง เรียกว่า พระปัจเจกพุทธะ แปลว่า ผู้ตรัสรู้เฉพาะตนผู้เดียว ไทยเราเรียกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระปัจเจกโพธิ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายในบัดนี้ แต่ไม่สอนผู้อื่น ในที่นี้น่าจะหมายถึง ไม่สอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม หรือไม่ตั้งศาสนาขึ้น

  และเมื่อมีพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็เรียกพระพุทธเจ้าซึ่งสอนผู้อื่นเช่น พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายว่า พระสัมมา สัมพุทธเจ้าแปลว่า ผู้ตรัสรู้เอง หรือ พระสัพพัญญูพุทธเจ้า แปลว่า พระพุทธะผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง พระปัจเจกพุทธะ ท่านแสดงวามีจำนวนมาก อยู่ด้วยกันในที่แห่งหนึ่ง ๆ จำนวนหลายร้อยก็มี
  ขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้งว่า หากมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ในความเชื่อในยุคแรกของพระพุทธศาสนาจริง ก็น่าจะปรากฏในคาถาของพระเถรหรือเถรีรูปใดรูปหนึ่งอย่างน้อยสักแห่งหนึ่ง

  แม้คำของถึงพระรัตนตรัยก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเพียงรูปเดียว
   
 2. supertor

  supertor เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2005
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +257
  โอ..ใครรู้แจ้งรู้จริง ขอนุโมทนาบอกกล่าวกันด้วยคร๊าบ.บ.บ
   
 3. วิทย์

  วิทย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  2,037
  ค่าพลัง:
  +8,436
  พระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์แต่ที่ในตำรามีระบุอยู่ไม่กี่พระองค์นั้นเป็นเพราะว่า เป็นเรื่องราวตั้งแต่ชาติแรกที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตอนเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกครับ

  และในพระไตรปิฏกของเถรวาทเองก็มีพระสูตรที่กล่าวถึง โลกธาตุ(จักรวาล)หนึ่งๆจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ นั่นก็แสดงว่าในโลกธาตุอื่นๆในขณะนี้ก็ย่อมที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาหรือดำรงอยู่ได้เหมือนกันครับ

  ปล.พระไตรปิฏกจะมีอยู่สองชุดคือ ของมหาจุฬาฯ กับของ มหามกุฏฯ ถ้าชุดของมหามกุฏฯ จะมีอรรถกถาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดและเรื่องราวต่างๆโดยพิศดารอยู่ครับ
   
 4. Nirvana

  Nirvana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  8,239
  ค่าพลัง:
  +20,897
  อนุโมทนา......สาธุครับ

  ความจริงพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากกว่าที่กล่าวมามากนะครับ
  ไม่เชื่อลองไปดูบทสวดธารณปริตร ดูซิครับ ว่ามีจำนวนเท่าใด

  ชั่วโมงนี้อย่าไปคิดเรื่องนี้มาก
  เอาเป็นว่า "ทำนิพพานให้แจ้ง" ในชาตินี้จะดีกว่าครับ
   
 5. Supernova

  Supernova เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  231
  ค่าพลัง:
  +2,485
  โมทนาทุกท่านครับ
  เท่าที่รู้มา พระพุทธเจ้ามีมากมายนับไม่ถ้วนนะครับ ยังไม่รวมพระปัจเจกฯ ซึ่งมีมากมายเช่นกัน เพราะโลกธาตุเรามีมาเป็นแสนๆกัลป์แล้ว
   
 6. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  558
  ค่าพลัง:
  +2,136

  ความจริง ก็คือ....
  มีหลักฐานจำนวนมากมาย (หนังสือ-เอกสาร, ฆราวาส-พระ) ที่ยืนยัน
  การมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ว่า เป็นความจริงแท้แน่นอน

  แต่ ข้อความจากหนังสือพิมพ์ที่นำมาอ้างอิงข้างต้นแล้วนี้
  บางคนอ่านแล้ว อาจเข้าใจผิดว่า
  "พระพุทธเจ้ามีองค์เดียว และ เรื่องที่มีหลายองค์เป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ !"

  *ดังนั้น หนังสือพิมพ์ควรรอบคอบในการนำเสนอบทความต่างๆให้มากขึ้น
   
 7. mayongnes

  mayongnes เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2006
  โพสต์:
  180
  ค่าพลัง:
  +2,448
  โมทนาทุกท่าน ครับ
  เท่าที่ศีกษามาจากในเวป พระพุทธองค์ ท่านยังบอกเลยว่า มีมาเท่าไหร่ตถาคตนับจำนวนไม่ได้
   
 8. ถิ่นธรรม

  ถิ่นธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  1,830
  ค่าพลัง:
  +5,395
  ตามตำนานพระพุทธศาสนา ระบุว่าพระพุทธเจ้าของเราในเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ได้พบพระพุทธเจ้ามากกว่า 1 แสนพระองค์ แต่ที่ระบุพระนามไว้ในพระไตรปิฎกมีเพียง 28 พระองค์ แต่ที่มีมาก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราจะเริ่มสร้างบารมีนั้นมีอีกนับไม่ถ้วน
   
 9. yeen

  yeen เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  679
  ค่าพลัง:
  +3,649
  พระพุทธเจ้าผ่านมากี่พระองค์แล้วไม่สำคัญกับที่ว่า เราผ่านพระพุทธเจ้ามากี่พระองค์แล้ว เมื่อไหร่จะไปนิพพานซะทีหนอ อิอิ
   
 10. พลังเก่ง

  พลังเก่ง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +230
  อนุโมทนา สาธุ ครับ
   
 11. ศิษย์น้อย

  ศิษย์น้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  430
  ค่าพลัง:
  +3,041
  .... พระพุทธเจ้ามากมายเกินกว่าจะนับกันจริงๆ ขอรับท่าน..

  ว่ากันง่ายๆ... พระพุทธเจ้าพระองค์แรก (สมเด็จองค์ปฐม)..

  ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระพุทธสิกขี".................

  ยังมีพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระนามเดียวกันกับพระองค์อีกถึง 5 พระองค์เลยทีเดียว....
   
 12. มหาหินทร์

  มหาหินทร์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2005
  โพสต์:
  21,454
  ค่าพลัง:
  +181,753
  นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์พุทธเจ้า(สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
  ตั้งปณิธานความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรก....
  จนตราบเท่าถึงที่สุดแห่งมหากัปป์ อันนานได้ ๒๐ อสงไขย กับแสนมหากัป....

  ได้บังเกิดพบ พระพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน ๕๑๒,๐๒๗ พระองค์

  จนกระทั่งเสวยพระชาติ เป็น พระเวสสันดร

  ..................................................................................

  ข้อความข้างบนนี้.... อยู่ในโพสที่ 12

  ของกระทู้....

  http://www.palungjit.org/board/showthread.php?t=16896

  ขอเชิญใคร่ครวญ....
  .................................................................................
   
 13. undeath13

  undeath13 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  1,484
  ค่าพลัง:
  +1,834
  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีมามากว่า เม็ดทรายในห้วงมหาสมุทรพุทธธันดร ครับ ^_^
   
 14. คนเหนือ ไทยใจจร

  คนเหนือ ไทยใจจร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +265
  เท่าที่ผมเคยได้อ่านมา และได้รับการบอกเล่าจากหลวงพ่อฯ ท่านบอกว่าเรามีพระพุทธเจ้ามากมาย จะมีเท่าไรนั้น และมีจำนวนที่แน่นอน ผมขออาสาไปนับมา เวลานี้ยังไปนับไม่ได้ครับ ผมตายเมื่อได แล้วผมจะมาบอกให้ มีใครสนใจใหมครับ
   
 15. chue27

  chue27 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  185
  ค่าพลัง:
  +1,357
  มีมากมายเลยครับ
  ตอนเด็กๆคิดว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
   
 16. ปทุมวดี

  ปทุมวดี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +240
  ความจริงพระพุทธเจ้าในอดีตกาลล่วงมาจนถึงปัจจุบันนี้มีมากมายเกิน 28พระองค์ค่ะ แต่ที่มีปรากฏพระนามนั้นมี 28พระองค์ แต่จำนวนพระพุทธเจ้าในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นั้น มีเป็นจำนวนโกฏล้านพระองค์ค่ะ หรืออาจจะมากกว่านั้น
  พระสมณโคดมพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4 ในภัทรกัปล์นี้ และในอนาคตที่จะมาถึงนี้ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย์ค่ะ เป็นพระองค์ที่5(พระองค์สุดท้ายของภัทรกัปล์นี้,เป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของภัทรกัปล์นี้ด้วย) ต่อจากนั้นโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงกาลแตกดับ ไปจนช่วงเวลาสูญกัปล์ แล้วโลกก็จะเริ่มเกิดใหม่อีกครั้ง และกินกาลเวลาที่เนิ่นนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีก เป็นเช่นนี้ไม่จบไม่สิ้น
  นี่แหละค่ะวัฏสงสาร
   
 17. NAGA

  NAGA เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +219
  มาถามโง่ๆ นะ ได้โอกาสแสดงความโง่แล้ว

  1 พระพุทธเจ้า ที่ว่ามีมากมายนั้น ทุกพระองค์ ตรัสรู้และนิพพานในโลกเรานี้หรือไม่?

  2 แต่ละภัทรกัป ยาวนานแค่ไหน ไม่ใช่ตามตำราว่าด้วยการขัดภูเขานะครับ เอาแบบเทียบปีกันไปเลย

  3 โลกเรามีมนุษย์มานานแค่ไหน นานมากพอที่จะมีพระพุทธเจ้าได้กี่พระองค์มาแล้ว

  4 พระพุทธเจ้า ตรัสรู้โดยรู้แจ้งในพระพุทธศาสนาทั้งหมดหรือไม่ แล้วเรียกศาสนาพุทธเหมือนที่เราเรียกรึเปล่า

  5 พระพุทธเจ้าบำเบ็ญบารมีในจักรวาลหนึ่งๆ สามารถตรัสรู้และนิพพานในจักรวาลอื่นได้มั้ย เพราะต้องมีสาวกภูมิติดตามมาก


  ผมยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง ถามด้วยความโง่เขลา และต้องการคำตอบที่เป็นทั้งในเชิงศาสนาและวิทยาศาสตร์

  โง่จริงๆ นะครับ ไม่ได้มาลองดี

  โดยส่วนตัว เชื่อว่าในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และสมณโคดมเป็นองค์ที่ 4 แต่ยังตามืดบอดกับคำถามเหล่านี้

  ผู้มีปัญญาสูงยิ่งทั้งหลาย ช่วยไขข้อข้องใจด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
   
 18. supoj_ssinheng

  supoj_ssinheng เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +106
  ตำนานที่คุณอ้างถึงว่ามีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระไตรปิฏกครับ ที่ว่ามี ๕ พระองค์ก็คือเฉพาะกัปป์นี้เท่านั้น ซึ่งเป็น ภัทรกัปป์ ส่วนพระพุทธเจ้าที่อุบัตินั้นมีมากดังที่ผู้รู้ก่อนหน้ากล่าวถึงครับ ส่วนที่ว่า ๒๘ พระองค์ก็คือ พระไตรปิฏกกล่าวถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อนาบุญให้พระโพธิสัตว์( พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า) ได้สร้างบารมีอันเกื้อกูลแด่พระโพธฺญาณครับ ( บารมีเด่นๆ แบบอุกฤษฏ์ ) ส่วนระหว่างที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ก็มีการพลาดไปเกิดในทุคติ จึงไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่อุบัติในช่วงนั้น เป็นต้นครับ ดังนั้นจึงไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมดครับ...
   
 19. ligore

  ligore เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มีนาคม 2005
  โพสต์:
  997
  ค่าพลัง:
  +5,805
  <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">ตามบทสวดมนต์สัมพุทเธ มีหลายล้านพระองค์</TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 20. cheterk

  cheterk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  512
  ค่าพลัง:
  +1,567
  พระนิพพาน จากคำครูอาจารย์
  http://www.geocities.com/pranipan/

  VDO ของสัตว์ต่างๆ ที่จะต้องถูกนำมาเป็นอาหารให้เราได้กิน เรื่องจริงที่หลายคนไม่เคยเห็น ว่าน่าสงสารแค่ไหน
  อานิสงส์ ๑๐ ประการ ของการไม่กินเนื้อสัตว์ ( อันนี้ผมผิมตามหน้าปก CD นะครับ )
  1. เป็นที่รักของบรรดาเทพพรม ตลอด จนมนุษและสัตว์ทั้งหลาย
  2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
  3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์ เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้
  4. ปราสจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
  5. มีอายุมั่นขวัญยืน
  6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด
  7. ยามหลับนิมิครเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นศิริมงคล
  8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ้งกันและกัน
  9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
  10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมุ่งสู่คติภพ

  เปิด
  http://thaihotbiz.com/dmc/ก&#3...6;น2.wmv

  Save
  http://thaihotbiz.com/dmc/ก&#3...6;น2.zip

  อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
  อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุสุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
  อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุสุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
  อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพ เปตา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
  อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพเวรี
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
  อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพ สัตตา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ
  <!-- / message --><!-- sig -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...