พุทธศาสนสุภาษิต

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 30 พฤศจิกายน 2005.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,905
  กระทู้เรื่องเด่น:
  116
  ค่าพลัง:
  +61,978
  <TABLE class=normalch7 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=normalch7 align=middle>พุทธศาสนสุภาษิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2548</TD></TR><TR><TD align=middle> </TD></TR><TR><TD align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#000000><TABLE class=normalch7 cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" border=0><TBODY><TR align=middle bgColor=#fdcca5><TD>วัน-เดือน-ปี</TD><TD>พุทธศาสนสุภาษิต</TD><TD>คำอ่าน</TD><TD>คำแปล</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>1 พ.ย. 48</TD><TD>มนุชสฺสา สทา สตีมโต
  </TD><TD>มะนุชัดสา สะทา สะตีมะโต
  </TD><TD>เป็นมนุษย์ ควรมีสติทุกเมื่อ </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>2 พ.ย. 48</TD><TD>นิจจํ ปชฺชลิเต สติ
  </TD><TD>นิดจัง ปัดชะลิเต สะติ
  </TD><TD>เมื่อถึงคราวทุกข์เข็ญ ก็ควรมีสติ</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>3 พ.ย. 48</TD><TD>ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺฐพฺพํ
  </TD><TD>ยัง ลัดทัง เตนะ ตุดทับพัง
  </TD><TD>เมื่อได้สิ่งใด ควรพอใจสิ่งนั้น </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>4 พ.ย. 48</TD><TD>สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร
  </TD><TD>สาธุ สับพัดถะ สังวะโร
  </TD><TD>การสำรวมระวังในทุกที่ เป็นสิ่งที่ดี </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>5 พ.ย. 48</TD><TD>กริยา เจ กยิราเถนํ
  </TD><TD>กะยิรา เจ กะยิราเถนัง
  </TD><TD>ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>6 พ.ย. 48</TD><TD>มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ
  </TD><TD>มัดตันยุตา สะทา สาธุ
  </TD><TD>การรู้จักประมาณตน ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้ </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>7 พ.ย. 48</TD><TD>กาเยน สํวโร สาธุ
  </TD><TD>กาเยนะ สังวะโร สาธุ
  </TD><TD>การระมัดระวังตัว เป็นสิ่งที่ดี</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>8 พ.ย. 48</TD><TD>สุราธุตฺตํ อปายมุขํ
  </TD><TD>สุราธุดตัง อะปายะมุขัง
  </TD><TD>ดื่มสิ่งมึนเมา เป็นทางแห่งความเสื่อม </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>9 พ.ย. 48</TD><TD>อกฺขธุตฺตํ อปายมุขํ
  </TD><TD>อักขะทุดตัง อะปายะมุขัง
  </TD><TD>การพนัน เป็นทางแห่งความเสื่อม </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>10 พ.ย. 48</TD><TD>ปาปมิตฺตํ อปายมุขํ
  </TD><TD>ปาปะมิดตัง อะปายะมุขัง
  </TD><TD>การคบเพื่อนชั่ว เป็นทางแห่งความเสื่อม </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>11 พ.ย. 48</TD><TD>อาลสฺสานุโยโค โภคานํ อปายมุขํ
  </TD><TD>อาลัดสานุโยโค โภคานัง อะปายะมุขัง
  </TD><TD>ความเกียจคร้าน เป็นทางแห่งความเสื่อม </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>12 พ.ย. 48</TD><TD>นตฺถิ วิชฺชาสมํ มิตฺตํ
  </TD><TD>นัดถิ วิดชาสะมัง มิดตัง
  </TD><TD>ไม่มีมิตรใดเสมอเหมือน มิตรคือความรู้</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>13 พ.ย. 48</TD><TD>นตฺถิ พฺยาธิสโม ริปุ
  </TD><TD>นัดถิ พะยาทิสะโม ริปุ
  </TD><TD>ไม่มีศัตรูใดเสมอเหมือน ศัตรูคือความเจ็บไข้</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>14 พ.ย. 48</TD><TD>น ปเรสํ วิโลมานิ
  </TD><TD>นะ ปะเรสัง วิโลมานิ
  </TD><TD>ไม่ควรใส่ใจ ในคำเสียดสีของผู้อื่น </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>15 พ.ย. 48</TD><TD>น ปเรสํ กตากตํ
  </TD><TD>นะ ปะเรสัง กะตากะตัง
  </TD><TD>ไม่ควรก้าวก่าย ในหน้าที่ของบุคคลอื่น </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>16 พ.ย. 48</TD><TD>อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย
  </TD><TD>อัดตะโน วะ อะเวกเขยยะ
  </TD><TD>ควรมั่นพิจารณา ในหน้าที่ของตน </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>17 พ.ย. 48</TD><TD>เย วุฑฺฒมปจายนฺติ ปาสํสา
  </TD><TD>เย วุดทะมะปะจายันติ ปาสังสา
  </TD><TD>ผู้รู้จักยำเกรงผู้สูงวัย ย่อมได้รับการสรรเสริญ</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>18 พ.ย. 48</TD><TD>ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน
  </TD><TD>ตุดถี สุขา ยา อิตะรีตะเรนะ
  </TD><TD>พอใจในสิ่งที่มี เป็นความสุข </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>19 พ.ย. 48</TD><TD>วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
  </TD><TD>วิริเยนะ ทุกขะมัดเจติ
  </TD><TD>คนล่วงความทุกข์ได้ เพราะมีความเพียร </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>20 พ.ย. 48</TD><TD>กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ
  </TD><TD>กัมมุนา โห-ติ พราหมะโน
  </TD><TD>คนดี ดีด้วยการกระทำ</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>21 พ.ย. 48</TD><TD>อุเปกฺขโก สทา สโต
  </TD><TD>อุเปกขะโต สะทา สะโต
  </TD><TD>ผู้มีสติอยู่เสมอ ย่อมมีใจเป็นกลาง</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>22 พ.ย. 48</TD><TD>วิชฺชา อุปฺปตฺตํ เสฎฺฐา
  </TD><TD>วิดชา อุปปัดตัง เสดฐา
  </TD><TD>มีวิชาความรู้ ดีที่สุด</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>23 พ.ย. 48</TD><TD>อปฺปมตฺโต ลภเต ปญฺญํ
  </TD><TD>อัปปะมัดโต ละภะเต ปันยัง
  </TD><TD>เมื่อไม่ประมาท ก็ย่อมเกิดปัญญา </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>24 พ.ย. 48</TD><TD>วิจกฺขโณ ลภเต ปญฺญํ
  </TD><TD>วิจักขะโน ละภะเต ปันยัง
  </TD><TD>การมั่นพินิจพิจารณา ย่อมเกิดปัญญา </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>25 พ.ย. 48</TD><TD>นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน
  </TD><TD>นัดถิ ปันยา อะชายิโน
  </TD><TD>การไม่พินิจพิเคราะห์ ย่อมไม่เกิดปัญญา</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>26 พ.ย. 48</TD><TD>สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ
  </TD><TD>สุดสูสัง ละภะเต ปันยัง
  </TD><TD>การตั้งใจฟัง ย่อมเกิดปัญญา</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>27 พ.ย. 48</TD><TD>ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม
  </TD><TD>ทันหะเมนัง ปะรักกะเม
  </TD><TD>พึงขยัน อย่างสม่ำเสมอ </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>28 พ.ย. 48</TD><TD>นยํ นยติ เมธาวี
  </TD><TD>นะยัง นะยะติ เมธาวี
  </TD><TD>บัณฑิต ย่อมแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำ</TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>29 พ.ย. 48</TD><TD>ขนฺติ หิตสุขาวหา
  </TD><TD>ขันติ หิตะสุขาวะหา
  </TD><TD>ความอดทน นำสุขมาให้ </TD></TR><TR align=middle bgColor=#fff3ee><TD>30 พ.ย. 48</TD><TD>อสฺสมิมานสฺส วินโย ปรมํ สุขํ
  </TD><TD>อัดสะมิมานัดสะ วินะโย ปะระมัง สุขัง
  </TD><TD>ละความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ ก็พบความสุข</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>ที่มา : ch7.com


  อ่านแล้วชอบ..เลย..คัดลอกมา..เผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย..อ่ะจ๊ะ
   
 2. Nensi

  Nensi สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  It seems good and I hope you will keep up the good work in future as well
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...