Album: ข่าว ถอนวีซ่า...คนชื่อ ทักษิณ

รัฐบาลอังกฤษดำเนินการ &quot;ถอนวีซ่า&quot; พ.ต.ท.ทักษิณ-คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ห้ามมิให้เดินทางเข้าประเทศอีก<br /> <br /> โดยระบุเหตุว่า เพราะทั้งคู่ต้องคำพิพากษาจำคุกของศาลไทยแล้ว<br /> <br /> ตามหลักสากลในการถอนวีซ่า ประเทศเจ้าของวีซ่าไม่ต้องแจ้งเหตุผลก็ได้<br /> <br /> สถาน ทูตของต่างประเทศส่วนใหญ่จะเขียนไว้ชัดเจนว่า สถานเอกอัครราชทูตสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกวีซ่า หรือระงับวีซ่าของใครก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและแจ้งล่วงหน้า<br /> <br /> กองตรวจลงตรา และเอกสารคนต่างด้าว กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาถอนวีซ่าคนต่างด้าว เป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 ซึ่งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดไว้<br /> <br /> มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร<br /> <br /> (1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์ อยู่ หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ เดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ<br /> <br /> (2) ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร<br /> <br /> (3) เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาเพื่อทำงานอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว<br /> <br /> (4) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง<br /> <br /> (5) ยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอื่นตามวิชาการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมาย บัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทำการเช่นว่านั้น<br /> <br /> (6) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง<br /> <br /> (7) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ<br /> <br /> (8) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ข

ข่าว ถอนวีซ่า...คนชื่อ ทักษิณ

อัปเดต 27 เมษายน 2012
1 display (2)  
Loading Photos......
Loading Photos......
rattanamatee
รัฐบาลอังกฤษดำเนินการ "ถอนวีซ่า" พ.ต.ท.ทักษิณ-คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ห้ามมิให้เดินทางเข้าประเทศอีก

โดยระบุเหตุว่า เพราะทั้งคู่ต้องคำพิพากษาจำคุกของศาลไทยแล้ว

ตามหลักสากลในการถอนวีซ่า ประเทศเจ้าของวีซ่าไม่ต้องแจ้งเหตุผลก็ได้

สถาน ทูตของต่างประเทศส่วนใหญ่จะเขียนไว้ชัดเจนว่า สถานเอกอัครราชทูตสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกวีซ่า หรือระงับวีซ่าของใครก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและแจ้งล่วงหน้า

กองตรวจลงตรา และเอกสารคนต่างด้าว กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาถอนวีซ่าคนต่างด้าว เป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 ซึ่งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดไว้

มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร

(1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์ อยู่ หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ เดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ

(2) ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร

(3) เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาเพื่อทำงานอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคน ต่างด้าว

(4) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(5) ยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอื่นตามวิชาการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมาย บัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทำการเช่นว่านั้น

(6) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง

(7) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ

(8) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ข

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...