Share this album with your friends.

มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับดวงจิต เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิทั้งนั้น เพียงแต่กาลเวลาที่ผันแปรบวกกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และ ไม่ดี แต่....หลวงปู่.... ท่านบอกว่า คนเลว หมายถึง คนที่มีความดีน้อยกว่าความเลว ส่วนคนที่ดี ก็เป็นคนที่มีดีมากว่าเลว นั่นเอง โดยสรุปคือ ทุกคนเป็นคนดีนั่นเอง....และจงเชื่อมั่นในการทำความดีเถิด....

Loading...