Album: บุพพาจารย์แห่งภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน

ปัจฉิมโอวาท<br /> <br /> วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ<br /> <br /> “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา <br /> ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น <br /> ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”<br /> <br /> พระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพาน

บุพพาจารย์แห่งภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน

อัปเดต 6 กรกฎาคม 2012
พระอาจารย์สุรศักดิ์ พนฺธมุตฺโต (หลวงตาจื่อ)  
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล  
พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม  
ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)  
พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร  
หลวงพ่อลี ธมฺมธโร  
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต  
Pra Aj Ubalee res  
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  
Pra Aj Lee  
Pra Aj Mun  
Pra Aj Pu Dul  
Pra AJ Sao  
Pra Aj Sing  
Luandg Ta Bua  
Luang Pu Tek  
Loading Photos......
Loading Photos......
พันธุ์ไลท์
ปัจฉิมโอวาท

วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ

“สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น
ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

พระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพาน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...