Album: ศรัทธาของข้าพระองค์

ศรัทธาของข้าพระองค์

อัปเดต 19 พฤศจิกายน 2009
พระพุทธจักรพรรดิ  
ธรรมกายหยก  
พระจักรพรรดิ์  
พระธรรมกายแก้วใส  
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ปางปัทมปาณี  
พระอวโลกิเตศวรพันเนตร  
พระอวโลกิเตศวรทรงประทับอยู่ ณ โปตาละบรรพต  
พระอวโลกิเตศวรปางปัทมปาณี  
กลุ่มเมฆรูปพระพุทธเจ้า อัศจรรย์!!!  
aryavalokitesvara  
คุรุปัทมสัมภวริมโปเช่  
พระนางตาราขาวมหาโพธิสัตว์  
พระโพธิสัตว์กวนชืออินพันกร  
พระมัญชุศรีโพธิสัตว์  
พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์แห่งปัญญา  
manjusri bodhisattva  
bodhisattva of wisdom  
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิปัญญา  
สังสารวัฏ  
วัชรสัตตวาโพธิสัตโต  
องค์วัชรสัตตวามหาโพธิจิต  
พระนางตาราขาวฉัตรแก้ว  
วัชรสัตตวาโพธิสัตว์  
ไภษัชยคุรุพุทธะ  
ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตายะ  
สหัสรภุชสหัสรเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  
มหาสุขาวดีพุทธเกษตร  
แดนสุขาวดี  
มหาพุทธวงศ์  
สุนทรียธรรมารมณ์^^  
พระอมิตายุสพุทธเจ้า  
พระศรีอริยเมตตรัยศิลปะญี่ปุ่น  
คุรุนาครชุน  
พระไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า  
พระวสุนธารา  
นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว  
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้ทรงมหากรุณา  
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้ทรงมหาอารยปรัชญา  
เมตตาธรรมค้ำโลกา  
พระโพธิสัตว์คันเซอน(อวโลกิเตศวร)  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...