Album: #สร้างพระพุทธรูป #พระประจำวัน ในต่างแดน

โครงการหล่อปั้นพระพุทธรูปประจำวัน<br /> ขนาดสูง 5 เมตร จำนวน 9 องค์ <br /> เพื่อถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙-๑๐<br /> วัดศรีรัตนารามยูเคร่วมกับสวนนงนุช พัทยา <br /> ประเทศไทย. ในพื้นที่จำนวน 9 ไร่<br /> (ส่วนหนึ่งของพื้นวัด 57 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา)<br /> ระยะเวลา 2561-2563 ( ก่อสร้างในระย 3-5 ปี)<br /> อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป<br /> ------------------------------------<br /> อานิสงส์ที่จะได้รับคือ จะได้ไปเกิดในเทวโลก มียศมากมีอานุภาพมากเสมือนดังพระอาทิตย์ที่มีรัศมีอันแรงกล้า จะได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ มีเหล่าเทพบุตรเทพธิดาแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่ ครั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จะเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ จะเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงศักดิ์ มีทรัพย์มาก มีบริวารมาก มีรูปกายงดงามสมส่วน อวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ มีผิวพรรณผ่องใส มีอายุยืน มีจิตน้อมไปในศีล สมาธิและปัญญา แม้นยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในปัจจุบันชาติก็จะได้ไปบังเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย จะมีปัญญาคมกล้าสามารถตัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไป ถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลก กุศลนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้สมดังความปรารถนา<br /> พระเจ้าปเสนทิโกสลเคยทูลถามถึงอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสตอบว่า ผู้ใดสร้างพระพุทธรูป ไม่ว่าจะด้วยวัตถุชนิดใดจะประสบแต่ความสุขในภายหน้า คิดปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนา ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า<br /> บุรุษหรือสัตรีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งประกอบ ด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างทำพระพุทธปฏิมากรขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้นบุคคลจะสร้างทำด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตาม หรือจะทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม หรือจะทำด้วยไม้แลสังกระสีดีบุกก็ตาม หรือจะทำด้วยรัตนะแลเงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลเปนอันมากพ้นที่จะนับจะประมาณ อนึ่ง ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อพระพุทธปฏิมากรประดิษฐานอยู่ในโลกตราบใด โลกก็เชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้น พระพุทธปฏิมากรนี้ได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวร อีกประการหนึ่ง ผู้ที่ได้สร้างทำพระพุทธปฏิมากรแล้วนั้น จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้า แม้จะปรารถนาผลใด ก็จักได้ผลอันนั้นสำเร็จดังมโนรถปรารถนา <br /> ( จากวัฏฏังคุลีราชชาดก )

#สร้างพระพุทธรูป #พระประจำวัน ในต่างแดน

อัปเดต 10 พฤศจิกายน 2018 - Taken at Wat Sriratanaram Manchester UK - With power of mind.
สร้างพระพุทธรูปประจำวันถวายพระราชกุศล  
Loading Photos......
Loading Photos......
power of mind
โครงการหล่อปั้นพระพุทธรูปประจำวัน
ขนาดสูง 5 เมตร จำนวน 9 องค์
เพื่อถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙-๑๐
วัดศรีรัตนารามยูเคร่วมกับสวนนงนุช พัทยา
ประเทศไทย. ในพื้นที่จำนวน 9 ไร่
(ส่วนหนึ่งของพื้นวัด 57 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา)
ระยะเวลา 2561-2563 ( ก่อสร้างในระย 3-5 ปี)
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
------------------------------------
อานิสงส์ที่จะได้รับคือ จะได้ไปเกิดในเทวโลก มียศมากมีอานุภาพมากเสมือนดังพระอาทิตย์ที่มีรัศมีอันแรงกล้า จะได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ มีเหล่าเทพบุตรเทพธิดาแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่ ครั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จะเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ จะเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงศักดิ์ มีทรัพย์มาก มีบริวารมาก มีรูปกายงดงามสมส่วน อวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ มีผิวพรรณผ่องใส มีอายุยืน มีจิตน้อมไปในศีล สมาธิและปัญญา แม้นยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในปัจจุบันชาติก็จะได้ไปบังเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย จะมีปัญญาคมกล้าสามารถตัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไป ถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าในโลก กุศลนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้สมดังความปรารถนา
พระเจ้าปเสนทิโกสลเคยทูลถามถึงอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสตอบว่า ผู้ใดสร้างพระพุทธรูป ไม่ว่าจะด้วยวัตถุชนิดใดจะประสบแต่ความสุขในภายหน้า คิดปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนา ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า
บุรุษหรือสัตรีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งประกอบ ด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างทำพระพุทธปฏิมากรขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้นบุคคลจะสร้างทำด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตาม หรือจะทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม หรือจะทำด้วยไม้แลสังกระสีดีบุกก็ตาม หรือจะทำด้วยรัตนะแลเงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลเปนอันมากพ้นที่จะนับจะประมาณ อนึ่ง ดูกรบพิตรพระราชสมภาร เมื่อพระพุทธปฏิมากรประดิษฐานอยู่ในโลกตราบใด โลกก็เชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้น พระพุทธปฏิมากรนี้ได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวร อีกประการหนึ่ง ผู้ที่ได้สร้างทำพระพุทธปฏิมากรแล้วนั้น จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้า แม้จะปรารถนาผลใด ก็จักได้ผลอันนั้นสำเร็จดังมโนรถปรารถนา
( จากวัฏฏังคุลีราชชาดก )
Taken at Wat Sriratanaram Manchester UK
With power of mind.
 1. power of mind
  power of mind
  #บุญใหญ่ สร้าพระพุทธรูปใหญ่ สูง 5 เมตร ในต่างแดน เมืองแมนเชสเตอร์ ยูเค# ท่านที่เกิดวันใดๆ จะร่วมใจสร้างพระพุทธรูปประวันเกิด ณ ลานธรรมวัดศรีรัตนาราม ยูเค เพื่อถวายราชกุศล และสืบสานงานพระศาสนาในต่างแดน
  สามารถติดต่อได้ที่วัดศรีรัตนาราม ยูเค
  line ID :mettauk123
  www.watsriuk.org
  tel.+ 44 01204771109
  [email]Email.watsri.uk@gmail.com[/email]

แชร์หน้านี้

Loading...