Album: Avalokitesvara Bodhisattva พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ผลการวิจัยพบว่า <br /> หลักฐานคัมภีร์มหายานระบุว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีความเป็นมาในอดีตอันยาวนานประมาณไม่ได้ พระองค์ตั้งปณิธานเบื้องต้นด้วยการเปล่งวาจาที่จะโปรดสรรพสัตว์ต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้านามว่าสุวรรณประภาสีหะจาริกตถาคตและพระรัตนครรภ์พุทธเจ้า ในกาลปัจจุบันพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เป็นผู้มีเอกชาติ จะเกี่ยวข้องกับการเกิดอีกเพียงชาติเดียว ขณะนี้พระองค์ดำรงอยู่ในพุทธเกษตรสุขาวดีและรอการตรัสรู้ต่อจากพระพุทธเจ้าอมิตาภะ ณ โลกธาตุนั้น<br /> บทบาทต่าง ๆ ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีความสำคัญมากในพุทธศาสนมหายาน ตัวอย่างเช่น เป็นต้นอุดมคติเเห่งกรุณา เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา และเป็นมรรคาสู่ปรัชญาสูงสุดแห่ง ศูนยตา ชาวพุทธมหายานยึดถือการบำเพ็ญโพธิสัตว์จรรยาตามอย่างท่าน นอกจากนั้นพระอวโลกิเตศวรยังแสดงบทบาท ผ่านประติมากรรมเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการบูชา ด้วยบทบาทเหล่านี้ทำให้การนับถือศาสนาของชาวพุทธมหายานเป็นไปอย่างแนบแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น<br /> บทบาทของพระอวโลกิเตศวรที่แสดงออก มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้นับถือพุทธศาสนามหายานเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องการบำเพ็ญตนตามแบบพระองค์ ทำให้ทุกคนกลายเป็นโพธิสัตว์กันทั้งหมด คุณค่าด้านกรุณาเป็นแนวทางปฏิบัติมุ่งเน้นให้เอื้อประโยชน์ผู้อื่นก่อนประโยชน์ตนเสมอ มุ่งอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญกรุณาต่อสรรพสัตว์ คุณค่าที่เกิดจากบทบาทของพระอวโลกิเตศวรผ่านงานประติมากรรม ทำให้ชาวมหายานทั้งหมดเคารพบูชาพระองค์ในหลายรูปเเบบ ถือได้ว่าบทบาทด้านนี้เป็นการจำลองสัญลักษณ์เชิงอุบายธรรม เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเผยแพร่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในพุทธศาสนามหายานจนถึงปัจจุบัน

Avalokitesvara Bodhisattva พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

อัปเดต 10 กันยายน 2015
Avalokitesvara Bodhisattva3  
Loading Photos......
Loading Photos......
Anati
ผลการวิจัยพบว่า
หลักฐานคัมภีร์มหายานระบุว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีความเป็นมาในอดีตอันยาวนานประมาณไม่ได้ พระองค์ตั้งปณิธานเบื้องต้นด้วยการเปล่งวาจาที่จะโปรดสรรพสัตว์ต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้านามว่าสุวรรณประภาสีหะจาริกตถาคตและพระรัตนครรภ์พุทธเจ้า ในกาลปัจจุบันพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เป็นผู้มีเอกชาติ จะเกี่ยวข้องกับการเกิดอีกเพียงชาติเดียว ขณะนี้พระองค์ดำรงอยู่ในพุทธเกษตรสุขาวดีและรอการตรัสรู้ต่อจากพระพุทธเจ้าอมิตาภะ ณ โลกธาตุนั้น
บทบาทต่าง ๆ ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีความสำคัญมากในพุทธศาสนมหายาน ตัวอย่างเช่น เป็นต้นอุดมคติเเห่งกรุณา เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา และเป็นมรรคาสู่ปรัชญาสูงสุดแห่ง ศูนยตา ชาวพุทธมหายานยึดถือการบำเพ็ญโพธิสัตว์จรรยาตามอย่างท่าน นอกจากนั้นพระอวโลกิเตศวรยังแสดงบทบาท ผ่านประติมากรรมเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการบูชา ด้วยบทบาทเหล่านี้ทำให้การนับถือศาสนาของชาวพุทธมหายานเป็นไปอย่างแนบแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น
บทบาทของพระอวโลกิเตศวรที่แสดงออก มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้นับถือพุทธศาสนามหายานเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องการบำเพ็ญตนตามแบบพระองค์ ทำให้ทุกคนกลายเป็นโพธิสัตว์กันทั้งหมด คุณค่าด้านกรุณาเป็นแนวทางปฏิบัติมุ่งเน้นให้เอื้อประโยชน์ผู้อื่นก่อนประโยชน์ตนเสมอ มุ่งอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญกรุณาต่อสรรพสัตว์ คุณค่าที่เกิดจากบทบาทของพระอวโลกิเตศวรผ่านงานประติมากรรม ทำให้ชาวมหายานทั้งหมดเคารพบูชาพระองค์ในหลายรูปเเบบ ถือได้ว่าบทบาทด้านนี้เป็นการจำลองสัญลักษณ์เชิงอุบายธรรม เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเผยแพร่ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในพุทธศาสนามหายานจนถึงปัจจุบัน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...