Album: God Goddess & Buddha. Spiritaul & Meditation. Religion Cosmology.

ศาสนา (อังกฤษ: religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ตามประมาณการที่มีการค้นพบศาสนาในโลกมีประมาณ 4,200 ศาสนา ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป แล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน<br /> นอกจากการนับถือศาสนาแล้ว ยังมีความเชื่อไม่นับถือศาสนาด้วย เรียก &quot;อศาสนา&quot; (อังกฤษ: irreligion) และผู้ไม่นับถือศาสนาเรียก &quot;อศาสนิก&quot; (อังกฤษ: irreligious person)<br /> Thailand : http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนา<br /> Religion is an organized collection of beliefs, cultural systems, and world views that relate humanity to the supernatural, to spirituality and, sometimes, to moral values.[note 1] Many religions have narratives, symbols, and sacred histories that are intended to create meaning to life or traditionally to explain the origin of life or the Universe. From their beliefs about the cosmos and human nature, they tend to derive morality, ethics, religious laws or a preferred lifestyle. According to some estimates, there are roughly 4,200 religions in the world.[1]<br /> Many religions may have organized behaviors, clergy, a definition of what constitutes adherence or membership, holy places, and scriptures. The practice of a religion may also include rituals, sermons, commemoration or veneration of a deity, gods or goddesses, sacrifices, festivals, feasts, trance, initiations, funerary services, matrimonial services, meditation, prayer, music, art, dance, public service or other aspects of human culture. Religions may also contain mythology.[2]<br /> The word religion is sometimes used interchangeably with faith or belief system; however, in the words of Émile Durkheim, religion differs from private belief in that it is &quot;something em

God Goddess & Buddha. Spiritaul & Meditation. Religion Cosmology.

อัปเดต 18 มิถุนายน 2013
World Of Religion  
bahai star  
Kalki  
Brahman Trinity  
Brahman10  
Brahman11  
Brahman05  
Brahman07  
Brahman08  
Brahman09  
Brahman  
Brahman04  
God & Goddess Brahman  
Brahman01  
Brahman02  
Brahman03  
Meditation Drop Energy Enhancement Meditation Soul Symbol  
janamejayasnakes  
พุทธวัจนะ  
lord radha krishna  
shivashakti  
Baby Siddhartta  
krishna radha  
Kami Chinto Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Kami Kamuy (Ainu: カムイ, Japanese: 神威 or 神居, kamui) is the word for a spiritual or divine bein  
The Battle Between the Demigods and the Demons  
Large Yantra Yantra (यन्त्र) is the Sanskrit word for "instrument" or "machine". Much like the word "instrument" itself, it can stand for symbols, pr  
Sri Siddhartha Gautama Buddha Wikipedia : https://th.wikipedia.org/wiki/พระโคตมพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า มีพระนามเดิมในภาษาบาลีว่า สิทธัตถะ โคตมะ หรื  
Las tentaciones de Buda (The temptation of Buddha) ภาพนี้เป็นจิตรกรรมที่วาดโดยจิตรกรชาวสเปนชื่อ Eduardo Chicharro ครับ ชื่อภาพว่า Las tentaciones d  
Gaun Yin มหายาน Wikipedia :http://www.th.wikipedia.org/wiki/มหายาน มหายาน เป็นนิกายในศาสนาพุทธฝ่ายอาจริยวาท ที่นับถือกันอยู่ประเทศแถบตอนเหนือของอิน  
.....จิตดวงสุดท้าย..... จิตของเราจะมีการเกิดดับทุกขณะที่เรียก“ขณิกะมรณา” ส่งต่อกันไปทุกขณะจิตในระดับภวังคจิต จิตที่เกิดดับ ๑ ขณะ เรียกว่าจิต ๑ ดวง จิ  
31 ภูมิ  
Vishnu  
Shiva  
Trinity High Spiritaul Religion Cosmology.  
โลกุตตระจิต  
Chakra Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra จักระ (อังกฤษ: Chakra) เป็นคำจากภาษาสันสกฤต หมายถึงพลังแฝงที่อยู่ในทุกๆสิ่งในโลกไม่ว่าจะมีชีว  
Buddha Baby "हम दुनिया में सबसे अच्छा हैं. हम दुनिया के लिए सबसे मुझे भाता है. इस अंतिम अवतार है. हम 'के ऊपर का एक नया अवतार होगा." "We are maj  
Meditation Wikipedia :http://en.wikipedia.org/wiki/Meditation Meditation is a practice in which an individual trains the mind or induces a mode of c  
Maha Brahma Erawan. The god of perfect succession brahma.  
Jesus Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus Jesus (/ˈdʒiːzəs/; Greek: Ἰησοῦς Iēsous; 7–2 BC to 30–36 AD), also referred to as Jesus of Naza  
Loading Photos......
Loading Photos......
parapuda
ศาสนา (อังกฤษ: religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ตามประมาณการที่มีการค้นพบศาสนาในโลกมีประมาณ 4,200 ศาสนา ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป แล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
นอกจากการนับถือศาสนาแล้ว ยังมีความเชื่อไม่นับถือศาสนาด้วย เรียก "อศาสนา" (อังกฤษ: irreligion) และผู้ไม่นับถือศาสนาเรียก "อศาสนิก" (อังกฤษ: irreligious person)
Thailand : http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนา
Religion is an organized collection of beliefs, cultural systems, and world views that relate humanity to the supernatural, to spirituality and, sometimes, to moral values.[note 1] Many religions have narratives, symbols, and sacred histories that are intended to create meaning to life or traditionally to explain the origin of life or the Universe. From their beliefs about the cosmos and human nature, they tend to derive morality, ethics, religious laws or a preferred lifestyle. According to some estimates, there are roughly 4,200 religions in the world.[1]
Many religions may have organized behaviors, clergy, a definition of what constitutes adherence or membership, holy places, and scriptures. The practice of a religion may also include rituals, sermons, commemoration or veneration of a deity, gods or goddesses, sacrifices, festivals, feasts, trance, initiations, funerary services, matrimonial services, meditation, prayer, music, art, dance, public service or other aspects of human culture. Religions may also contain mythology.[2]
The word religion is sometimes used interchangeably with faith or belief system; however, in the words of Émile Durkheim, religion differs from private belief in that it is "something em

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...