Share this album with your friends.

ฅวามเฅารพ ฅวามอ่อนโยน ฅวามสันโดษ ฅวามกตัญฌู การฟังธรรมตามกาล เป็นประโยชน์แห่งชีวัชิต เป็นฅุณสมบัติของผู้เจริญ และ มีฅวามสูงส่ง......

Loading...