พระจันทร์สีเงิน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

บทสรุป พระจันทร์สีเงิน โลกสายกลางสากลจักรวาล บทนำ เมืองสายกลางสากล บ้านสายกลาง การใช้ชีวิตสายกลางสากลจักรวาล การกินสายกลาง การนอนสายกลาง การปฏิบัติสายกลางสากล
nut--tun
ในอัลบั้ม mezyweb
 1. View previous comments... 5 of 11
 2. nut--tun
  nut--tun
  โดยพระจันทร์สีเงินเป็นสิ่งธรรมชาติสายกลางที่เหนือธรรมชาติปกติทั่วไปที่แปลกไม่เหมือนใครที่เป็นจิต(พ้นทุกข์)สูงสุด และ สสาร(ได้ปีติสุข)หนึ่งเดียวสูงสุดพร้อมกันในรูปความสุขแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงสูงสุด หรือ สิ่งที่มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่โรแมนติค(super natural-romantic thing)ที่อยู่เหนือนิยมสุดโต่งเฉพาะต่างๆ(จิตนิยม,สสารนิยม และ ธรรมชาตินิยม) และ โรแมนติค... ที่อยู่เหนือการแบ่งแยกของ จิต(อย่างเดียวล้วนๆ),สสาร(อย่างเดียวล้วนๆ) และ ธรรมชาติ(จิต และ สสารที่แยกกัน)อย่างชัดเจนสุดโต่งในนิยมสุดโต่งเฉพา
 3. nut--tun
  nut--tun
  เนื่องจากพระจันทร์เป็นสิ่งที่แสดงถึงธรรมชาตินิยม,โดยธรรมชาตินิยมจะสนใจความสัมพันธ์ต่างๆ(ของจิต กับ สสาร หรือ กับมนุษย์,โลก,ชีวิต และ ธรรมชาติ) ,ดังนั้น พระจันทร์สีเงิน ซึ่งเป็นพระจันทร์สายกลางสากล จึงแสดงถึง ความสัมพันธ์สายกลางสากล, เพื่อให้สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์สายกลางสากลซึ่งเป็นสิ่งนามธรรมเหนือการใช้ประสาทสัมผัสตรวจสอบพิสูจน์ได้ จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาสากลที่เป็นหลักเหตุผลที่น่าเชื่อถือที่เป็นที่รู้จักยอมรับของมหาชนสากลทั่วไปส่วนมากอยู่แล้ว คือ คณิตศาสตร์(mathematic)... ,โดยจะใช้สมการการเท่
 4. nut--tun
  nut--tun
  O คุณสมบัติสะท้อน(Reflexive Property : RP)(จิตนิยม) คือ a ~ a ที่แสดงถึง การผูกพันตัวเองหนึ่งเดียวอันเล็งถึง พระจันทร์สีเงินที่เป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกใดๆ... ที่เล็งถึงเอกนิยม(monism) ซึ่งจะเป็น บทยืน(thesis)พื้นฐานหลักสำคัญ หรือ แก่นแท้ภายใน หรือ เบื้องต้นของทางสายกลาง...

  O คุณสมบัติสมมาตร(Symmetry Property : SP)(สสารนิยม) คือ ถ้า a ~ b แล้ว b ~ a ที่แสดงถึงการเคลื่อน หมุนพลิกสมดุล(ทับกันพอดีจึงเทียบเท่ากัน)ให้สมบูรณ์เติมเต็มของคู่ตรงข้ามอันเล็งถึง โลกสีน้ำเงินที่แบ่งแยกเป็นสองส่วน คือ ซีกมืด
 5. nut--tun
  nut--tun
  โดยความสัมพันธ์ที่มีเพียงคุณสมบัติสะท้อน RP กับคุณสมบัติถ่ายทอด TP เรียกว่า ความสัมพันธ์บุพอันดับ(Preorder Relation : PR) ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ที่สมาชิกในความสัมพันธ์มีอันดับค่าลดหลั่นแตกต่างกันจึงแบ่งแยกสมาชิกออกจากกันเป็นส่วนๆแตกต่างกัน จึงเป็นความสัมพันธ์เฉพาะสุดโต่ง ที่ตรงข้ามกับความสัมพันธ์สายกลางสากล ER… ,แต่จะเห็นว่า ในความสัมพันธ์สายกลางสากล ER จะต้องมีความสัมพันธ์เฉพาะสุดโต่ง PR อยู่ด้วยเสมอ(PR คือ RP และ TP ใน ER) คือ PR ไม่อาจแยกออกจาก ER ได้เลย แม้ PR จะเป็นความสัมพันธ์ที่แยกสมาชิกเ
 6. nut--tun
  nut--tun
  นั่นคือ พระจันทร์สีเงินที่เป็นความสุขแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงสูงสุดเป็นความสัมพันธ์สายกลางสากล ER หรือ สิ่งสัมบูรณ์(absolute) ที่สมบูรณ์อิสระในตัวเองไม่ขึ้นกับสิ่งใด เป็นสิ่งที่ปราศจากเวลาเชิงเส้นภายนอกที่แปรปรวนมายาทุกข์เจ็บปวดทรมานสิ้นเชิงที่ ที่ไม่ขึ้นกับเวลาเชิงเส้นภายนอกที่ปีติสุขสงบภายในตัวเองสูงสุดที่เป็นบทยืนพื้นฐานที่ก่อกำเนิดความสัมพันธ์สุดโต่งเฉพาะ PR หรือ สิ่งเฉพาะสุดโต่ง PR หรือ สิ่งสัมพัทธ์-relative ที่ไม่สมบูรณ์ต้องเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น ที่โดยความจริงเป็นความสัมพันธ์เป็นข่ายใยที

แชร์หน้านี้

Loading...