Share this photo with your friends.

西施, 王昭君, 貂蝉, 楊貴妃 ความงามของสตรี เปรียบเสมือนดังน้ำผึ้งและยาพิษ หากใช้ให้พอเหมาะพอสมแล้ว ก็จะได้สิ่งจรรโลงใจและจรรโลกโลก แต่หากมากเกินไปแล้วไซร้ ย่อมได้รับโทษมากกว่าคุณ ... กี่ครั้งที่ประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะน้ำมืออิสตรี กี่หนที่อำนาจความงามสามารถทำให้บุรุษเพศ ผู้ทรนงต่อศักดิ์ศรีตนเอง ต้องยอมสยบ

Loading...