iamfu's Recent Activity

 1. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เวลาที่พระสวดมนต์ เวลาที่พระให้พร จริง ๆ แล้วเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น

  [ATTACH] หลังจากที่พระอาจารย์ให้พรญาติโยมที่ทำสังฆทาน ท่านก็พูดขึ้นว่า "พวกเราน่าจะฟังภาษาบาลีออก เวลาที่พระสวดมนต์ เวลาที่พระให้พร...

  95795027_2977975062288269_291049133123305472_n.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  25 พฤษภาคม 2020 at 19:14
 2. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ...

  4C49CC1E-B670-49CD-A4A3-A79FA49CDD35.jpeg 93254A36-07F1-46DF-95ED-B16ADA74DB9D.jpeg F71DB990-0C1D-4B1C-8B0B-EB03BDE4A03E.jpeg CD4BA997-7779-4ACC-BCE2-EF2321F09550.jpeg 25 พฤษภาคม 2020 at 15:09
 3. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ...

  3BE3E80E-3183-4022-8035-80B543707861.jpeg 6F6F06FA-42A0-4776-8A72-BC94A7AACF9C.jpeg 527CDCBF-6D2B-49C8-B9B9-378877E63396.jpeg 0C8D9A45-EA33-4442-8A2E-7609757803E0.jpeg 25 พฤษภาคม 2020 at 12:50
 4. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  2326002C-8C72-4A84-9A03-7A46B63FA974.jpeg 14505E00-17B1-41A9-8118-4199AB3F2AA6.jpeg 9E9D169A-8CEF-45E6-B3BE-C14D89885EC4.jpeg 3EE39668-647B-4DF9-989D-9C8968CD8975.jpeg 25 พฤษภาคม 2020 at 12:32
 5. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ...

  DFD6B28D-44CC-4C82-B28E-9C365C4E068D.jpeg 4D95A5B6-7ABD-4FCD-9CAB-550F6AC68062.jpeg DF7DAF2B-D3D5-4A4F-8BFE-40198204AAEC.jpeg D43ADA93-EF56-48C3-956F-ED5E916EB481.jpeg 25 พฤษภาคม 2020 at 12:28
 6. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  ได้ยินว่าถ้าสวดมนต์ในบ้าน แล้วจะมีเทวดามาสวดมนต์ด้วย จริงหรือไม่คะ ?

  [ATTACH] ถาม : ได้ยินว่าถ้าสวดมนต์ในบ้าน แล้วจะมีเทวดามาสวดมนต์ด้วย จริงหรือไม่คะ ? ตอบ : จริงบ้างไม่จริงบ้าง...

  99CE3C0F-B1BD-419B-A592-E9C581CFC5BF.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  25 พฤษภาคม 2020 at 09:26
 7. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  ถ้าหากศรัทธาในพระรัตนตรัยมั่นคงแน่นแฟ้นจริง เราก็จะทุ่มเทในการปฏิบัติ

  [ATTACH] การศรัทธาในพระรัตนตรัย ถ้ายังไม่มั่นคงแน่นแฟ้นจริง การปฏิบัติก็ยังไม่จริงจัง ถ้าหากศรัทธาในพระรัตนตรัยมั่นคงแน่นแฟ้นจริง...

  54B7459D-E5B8-4E0A-A6D4-02A616B241CF.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  25 พฤษภาคม 2020 at 08:15
 8. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๑๓ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  981EABB1-E997-40C2-A248-7934A79C6728.jpeg E3E22BC5-7755-49D0-8F59-24ADDDC4B18A.jpeg F7C74B8F-0BFA-40E0-BAFE-AE9DA5FF5427.jpeg 24 พฤษภาคม 2020 at 13:12
 9. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  F66FF305-172F-43C2-B999-DDF1F07D5433.jpeg 2AC736EE-BED7-443E-9390-00CA2537962C.jpeg 24 พฤษภาคม 2020 at 11:40
 10. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  D50BB64E-8D98-4D11-9AB0-6FF887704800.jpeg 9A23F008-CB7A-4394-94B2-7650C3D6351F.jpeg D0A3B024-B049-4B36-A93A-90D2AFB9C9F3.jpeg DD1F1898-C2EA-4AEA-9527-A011242C24FD.jpeg 24 พฤษภาคม 2020 at 11:37
 11. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  DD33B2A4-74B0-45D8-9F59-925CCAD4174C.jpeg BA517627-325B-47C6-AA84-9A7BCC204070.jpeg 24 พฤษภาคม 2020 at 10:25
 12. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๒๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  DADEE79C-E148-4B8C-8F28-6164EA387244.jpeg 4D441962-A72A-42BD-AF7A-FFB3E1B6199D.jpeg 7EAA0857-EC60-482D-88C3-4A1EA7C32794.jpeg 440629CA-8CD6-4B33-8834-037D965B917D.jpeg 24 พฤษภาคม 2020 at 10:10
 13. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  7BF7147B-1168-4955-93E2-4BB8154E6DC2.jpeg 4C6C297F-CC05-447D-B8AB-1518192213F0.jpeg E2509BF9-0241-4E9B-B893-88659EC59E8C.jpeg 52469BA0-EED0-466F-9837-CC31E4279405.jpeg 24 พฤษภาคม 2020 at 03:28
 14. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH][ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  F1323337-4A64-4066-AEC6-B426B81AC8E6.jpeg 16BF0C0D-1A88-43DD-B748-589D5AD9E65A.jpeg 2B345F4D-0831-44A9-962D-35BC31D5D7A6.jpeg 5E54A5A9-CD4F-406E-AF0D-5ED83CF3AB0D.jpeg 23 พฤษภาคม 2020 at 17:33
 15. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  ช่างสังเกต

  [ATTACH] ช่างสังเกต ตอนที่ไปรับการอบรมเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม ท่านลงมาช่วยการอบรม...

  5797389D-0817-4113-8224-93EC872A7032.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  23 พฤษภาคม 2020 at 14:32
 16. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  FECD3DAE-AC61-455C-BCF5-800DDEF1E5D8.jpeg 604DB0E2-AE77-4E73-88E7-9DE948A6A8ED.jpeg 23 พฤษภาคม 2020 at 14:25
 17. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  3FC8C0DB-F121-4266-922D-D950D0830AC1.jpeg A0663222-02CB-44DB-9476-E3BC412DD552.jpeg E2F6D5B8-D61E-4400-B9E5-B0216D59B300.jpeg 37328BAC-6BFA-436F-9A2E-62B058D02CD7.jpeg 23 พฤษภาคม 2020 at 13:33
 18. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เราทบทวนตัวเองอยู่หรือไม่ ?

  [ATTACH] เราทบทวนตัวเองอยู่หรือไม่ ? ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้น ยิ่งปฏิบัติไป กาย วาจา ใจของเราต้องดีขึ้นเรื่อย ๆ...

  66C715F2-096A-47BB-B712-410F62C488C6.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  23 พฤษภาคม 2020 at 10:56
 19. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  สภาพจิตที่นิ่ง จะทำงานรวดเร็วจนเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นช้าไปหมด

  [ATTACH] พระอาจารย์กล่าวว่า “เรื่องของวิทยายุทธ์โบราณนี้รุ่นหลัง ๆ รู้สึกว่ายังไม่มีใครกินบรูซ ลีลง...

  A526F98B-7295-4103-9DF5-9224BEB57D16.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  23 พฤษภาคม 2020 at 09:36
 20. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  CA844B93-508A-4315-BDB5-EC776B614C8B.jpeg AF923127-8A24-4C1A-9E42-D51499694980.jpeg 22 พฤษภาคม 2020 at 15:38
 21. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  CAF84F0C-9CB8-4E18-B5FC-E49D403FC061.jpeg 0516017B-C0BE-4FEA-8657-3B5FD2286447.jpeg 9DDC5FAF-B2E0-4E7B-A166-0E7ABC8203CE.jpeg 5E366AAB-86A9-4841-9F35-28822EB44E0A.jpeg 22 พฤษภาคม 2020 at 11:59
 22. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  D9CE8F98-8F8F-4501-BE2F-19261BDBD93E.jpeg 79BAA4D0-AD93-4B28-8204-822405892DB1.jpeg 4B9BD380-8066-40E9-AA29-E1DD7E85BBCB.jpeg 3A8635A9-A280-434E-B8C1-0F2AA7982E1C.jpeg 22 พฤษภาคม 2020 at 10:35
 23. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องของสมาธิ ถ้าถามว่าเกี่ยวกับน้ำหนักตัวไหม ?

  [ATTACH] "เรื่องของสมาธิ ถ้าถามว่าเกี่ยวกับน้ำหนักตัวไหม ? ก็มีส่วนอยู่บ้าง เพราะคนน้ำหนักตัวมาก กระแสเลือดเต็มไปด้วยสารอาหารและไขมัน...

  98048924_3010838615668580_2335511535192899584_n.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  22 พฤษภาคม 2020 at 09:06
 24. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เปลี่ยนกิเลสให้เป็นปุ๋ย นำมาหนุนเสริมการปฏิบัติของเรา

  [ATTACH] ชีวิตฆราวาสคลุกอยู่กับกิเลส ถ้าใครสามารถทำตัวเป็นดอกบัวเหนือโคลนตมได้ จะเป็นสุดยอดมนุษย์เลย ขี้โคลนเละ ๆ แฉะ ๆ เหม็นอีกต่างหาก...

  1A66C6FD-908D-40AA-BD55-0B7741C4348A.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  22 พฤษภาคม 2020 at 07:43
 25. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  946B8A38-75AE-4419-9FD9-981326820CBE.jpeg 20ABF0A4-B944-4DA8-9A4F-BD9FA7691EFA.jpeg 21 พฤษภาคม 2020 at 14:55
 26. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  07E59099-04C4-42F4-91BC-B36716916BE2.jpeg 179C5FD3-4655-4CF2-A1D0-8A0963FEF231.jpeg 7699A432-83C5-4C94-B3BD-4762606F7541.jpeg 925EF3F7-AAC4-469B-BF84-BC3D921E7BA6.jpeg 21 พฤษภาคม 2020 at 14:48
 27. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  8D6BB9E1-4A39-4051-B814-2D88B507DDFD.jpeg 2BA1FEE0-643A-42E6-8724-08DEEC7245E1.jpeg 21 พฤษภาคม 2020 at 11:08
 28. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  นั่งสมาธิแล้วหลับค่ะ แก้ไขอย่างไรดีคะ ?

  [ATTACH] ถาม : นั่งสมาธิแล้วหลับค่ะ แก้ไขอย่างไรดีคะ ? ตอบ : ก็อย่าหลับสิจ๊ะ ถามมาได้ เอาสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก...

  lp029.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  21 พฤษภาคม 2020 at 09:11
 29. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  การปฏิบัติต้องทบทวนแล้วทบทวนอีก ย้ำแล้ว ย้ำอีก ย่ำอยู่กับที่ให้ชำนาญไปเลย

  [ATTACH] ถาม : บางทีเราขี้เกียจเพราะว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้า คือเราก็พยายามแล้วนะคะ ? ตอบ : เลิกขี้เกียจ สังเกตดูว่าธรรมะบางส่วน...

  E21B33DF-F593-465F-BF09-BB04DE392943.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  21 พฤษภาคม 2020 at 08:05
 30. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  E3108861-D3DF-4B6E-BC5B-C8F86A972A12.jpeg 1ACE50EF-CE45-401B-8230-D9CB44C70DDF.jpeg 5C671CB8-1EE9-44DB-B7DE-D9627186E22E.jpeg BD1F6764-DE8E-4CE7-8212-239F71DE6D93.jpeg 20 พฤษภาคม 2020 at 12:15
Loading...