iamfu's Recent Activity

 1. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

  เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [MEDIA]

  siangdham 670220.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  20 กุมภาพันธ์ 2024 at 17:47
 2. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  IMG_0479.jpeg IMG_0480.jpeg 20 กุมภาพันธ์ 2024 at 17:36
 3. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม...

  IMG_0475.jpeg IMG_0476.jpeg IMG_0477.jpeg IMG_0478.jpeg 20 กุมภาพันธ์ 2024 at 17:31
 4. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  ครั้นทำหน้าที่จนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็กราบลาท่านเจ้าคุณแย้ม - พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔...

  20 กุมภาพันธ์ 2024 at 10:09
 5. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  หลังจากที่ออกจากวัดท่าซุงมาอยู่ที่เกาะพระฤๅษีแล้ว ทางด้านแม่ของน้องปูกับน้องกุ้ง ก็คือคุณจิรา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ก็ตามมาปฏิบัติธรรมด้วย...

  20 กุมภาพันธ์ 2024 at 10:07
 6. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  เมื่อลองดูกรรมเก่าของตนเองแล้ว จะว่าขำก็ขำ จะว่าทุเรศก็ทุเรศ เนื่องเพราะว่าในอดีตชาติที่เคยเป็นทหารนั้น...

  20 กุมภาพันธ์ 2024 at 10:07
 7. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เมื่อคืนกระผม/อาตมภาพเจอกรรมสนอง..! เนื่องเพราะว่าเกิดลมพิษขึ้นทั้งตัว...

  20 กุมภาพันธ์ 2024 at 09:54
 8. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตร, ดร....

  IMG_0397.jpeg IMG_0398.jpeg IMG_0395.jpeg IMG_0396.jpeg 20 กุมภาพันธ์ 2024 at 08:48
 9. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  วางก่อน สบายก่อน

  [ATTACH] พระอาจารย์สอนว่า "ทำตนเป็นเรือนว่าง ไม่มีหลังคา ไม่มีข้างฝา ใครขว้างอะไรมาก็เลยไป อาตมาสรุปได้ตั้งแต่ตอนประมาณพรรษา ๓ ว่า...

  IMG_0400.jpeg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  20 กุมภาพันธ์ 2024 at 08:48
 10. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

  เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [MEDIA]

  siangdham 670219.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  19 กุมภาพันธ์ 2024 at 21:26
 11. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  IMG_0380.jpeg IMG_0379.jpeg 19 กุมภาพันธ์ 2024 at 16:15
 12. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ญาติโยมทั้งหลายที่ได้เห็นพระภิกษุสามเณร ได้กระทำกองบุญการกุศล...

  19 กุมภาพันธ์ 2024 at 14:15
 13. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  กระผม/อาตมภาพจึงจัดให้เดินธุดงค์จากวัดท่าขนุนไปวัดวังปะโท่ จากวัดวังปะโท่ไปวัดนพเก้าทายิการาม...

  19 กุมภาพันธ์ 2024 at 14:14
 14. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  หลังจากที่พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในงานวันบูรพาจารย์ของวัดตะคร้ำเอนแล้ว กระผม/อาตมภาพก็ขอตัวเดินทางต่อไปยังวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)...

  19 กุมภาพันธ์ 2024 at 14:13
 15. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ กระผม/อาตมภาพเดินทางไปยังสำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษีแต่เช้ามืด...

  19 กุมภาพันธ์ 2024 at 14:06
 16. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ, ดร....

  IMG_0367.jpeg IMG_0368.jpeg IMG_0366.jpeg IMG_0365.jpeg 19 กุมภาพันธ์ 2024 at 12:16
 17. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ, ดร....

  IMG_0361.jpeg IMG_0362.jpeg IMG_0364.jpeg IMG_0363.jpeg 19 กุมภาพันธ์ 2024 at 12:00
 18. iamfu ตั้งกระทู้ใหม่

  เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

  เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [MEDIA]

  siangdham 670218.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  18 กุมภาพันธ์ 2024 at 18:18
 19. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  IMG_0324.jpeg IMG_0323.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2024 at 17:15
 20. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  ประการต่อไปก็คือ พวกเราพลาดแล้วพลาดอีก แต่ไม่เข็ด ไม่เบื่อจริง ๆ ไม่หน่ายจริง ๆ กลายเป็นเบื่อ ๆ อยาก ๆ แม้กระทั่งชีวิตฆราวาสก็เหมือนกัน...

  18 กุมภาพันธ์ 2024 at 16:09
 21. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  หลายท่านฟังดูจะเห็นว่า ทำไมคล้ายคลึงกับการปฏิบัติธรรม ? ก็เนื่องเพราะว่าเรื่องของ ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น...

  18 กุมภาพันธ์ 2024 at 16:09
 22. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  แต่ว่าผ้าไม่ได้เปลี่ยน เพียงแต่ว่าเพิ่มความประณีตขึ้น อย่างเช่นว่าให้สาวสรรกำนัลในปักผ้าเสียก่อน แล้วค่อยพระราชทานให้ ที่เรียกว่า...

  18 กุมภาพันธ์ 2024 at 16:09
 23. iamfu ตอบกระทู้ เสียงธรรมจากวัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ กระผม/อาตมภาพพาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ...

  18 กุมภาพันธ์ 2024 at 16:09
 24. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ วัดท่าขนุน ขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก)...

  IMG_0303.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2024 at 14:09
 25. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม...

  IMG_0306.jpeg IMG_0308.jpeg IMG_0307.jpeg IMG_0305.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2024 at 13:50
 26. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ วัดท่าขนุน ขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก)...

  IMG_0199.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2024 at 11:40
 27. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  IMG_0195.jpeg IMG_0196.jpeg IMG_0197.jpeg IMG_0198.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2024 at 11:31
 28. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร....

  IMG_0144.jpeg IMG_0145.jpeg IMG_0146.jpeg IMG_0147.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2024 at 10:06
 29. iamfu ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ข่าวชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน (พระอาจารย์เล็ก) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.

  [ATTACH] [ATTACH] วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน...

  IMG_0143.jpeg IMG_0142.jpeg 18 กุมภาพันธ์ 2024 at 09:58
Loading...