joni_buddhist's Recent Activity

 1. joni_buddhist ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ รวมพุทธวจนะธรรมบทมหายานของพระอาจารย์จีนวินยานุการ(เย็นอี่).

  ผู้รู้วิธีดับทุกข์ของตนได้ในโลกนี้ หมดภาระแบกหามกิเลส เป็นอิสระจากกิเลส เราเรียกว่า พราหมณ์ พุทธวจนะธรรมบทมหายาน [ATTACH]

  35634150_690751604614622_5545442574644281344_n.jpg 18 มิถุนายน 2018 at 23:50
 2. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ตอน พระพรหมของบุตร

  พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ตอน พระพรหมของบุตร ปัญหา ใครเป็นพระพรหม เป็นอาจารย์เบื้องต้นและเป็นสมณะของบุตร ? [ATTACH] พุทธดำรัสตอบ...

  35267146_685111115178671_3147053585821335552_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  13 มิถุนายน 2018 at 16:59
 3. joni_buddhist ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ รวมพุทธวจนะธรรมบทมหายานของพระอาจารย์จีนวินยานุการ(เย็นอี่).

  ผู้ไม่ดุร้าย กลางกลุ่มชนผู้ดุร้าย สงบ กลางกลุ่มชนผู้ทารุณ ไม่ยึดมั่นกลางกลุ่มผู้ยึดมั่น เราเรียกว่า พราหมณ์ พุทธวจนะธรรมบทมหายาน [ATTACH]

  35237553_685114185178364_8551330420921204736_n.jpg 13 มิถุนายน 2018 at 16:56
Loading...