กระแส"พญานาค"กับข้อเท็จจริงบางอย่าง(มีคลิป) คนที่ไม่เชื่อควรดูด้วยดุลพินิจ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย 9@Phonlee, 1 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,655
  ค่าพลัง:
  +9,218
  หลังคุยกับท่าน9 ญาติธรรมผมก็เอ่ยขึ้นมาว่า "หลวงปู่ทวด สุดยอดตั้งแต่สมัยกรุงศรีแล้ว มี คณะพราหมณ์ ซ่อนบาลี 7 คำไว้ไง ท่านก็แก้ปริศนาได้"

  ผมก็เลยไปหาคำ 7 คำที่พราหมณ์ซ่อน

  (ย้อนกลับไปตอนผมฝันถึงคำว่า จิ เจ รุ นิ นี้ก็หัวใจยอดพระกัณฑ์)
  ได้ความตามเนื้อเรื่องเลยครับ ได้มา "สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ" ซึ่งเมื่อหาต่อมันคือหัวใจอภิธรรมและอยู่ในบทสวดยอดพระกัณฑ์อีกด้วย

  ประวัติและปฏิปทา
  หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
  (หลวงปู่ทวด ราโมธัมมิโก)

  วัดช้างไห้ (วัดราษฎร์บูรณะ)
  ต.ป่าไร่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

  ๏ อักษรเจ็ดตัว

  ต่อมาสังฆการีได้พยายามเสาะแสวงหาจนไปพบ “เจ้าสามีราม” ที่วัดราชานุวาส และเมื่อได้ไต่ถามได้ความว่าท่านมาจากเมืองตะลุง (พัทลุงในปัจจุบัน) เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย สังฆการี จึงเล่าความตามเป็นจริงให้เจ้าสามีรามฟังทั้งได้อ้างตอนท้ายว่า “เห็นจะมีท่านองค์เดียวที่ตรงกับพระสุบินของพระเจ้าอยู่หัว จึงใคร่ขอนิมนต์ให้ไปช่วยแก้ไขในเรื่องร้ายดังกล่าวให้กลายเป็นดี ณ โอกาสนี้”

  ครั้นแล้วเจ้าสามีรามก็ตามสังฆการีไปยังที่ประชุมสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้พนักงานปูพรมให้ท่านนั่งในที่อันควร พราหมณ์ทั้งเจ็ดคนได้ประมาทเจ้าสามีรามโดยว่า เอาเด็กสอนคลานมาให้แก้ปริศนา เจ้าสามีรามก็แก้คำพราหมณ์ว่า กุมารเมื่ออกมาแต่ครรภ์พระมารดา กี่เดือนกี่วันจึงรู้คว่ำ กี่เดือนกี่วันจึงรู้นั่ง กี่เดือนกี่วันจึงรู้คลาน จะว่ารู้คว่ำแก่ หรือจะว่ารู้นั่งแก่ หรือจะว่ารู้คลานแก่ ทำไมจึงว่าเราจะแก้ปริศนาธรรมมิได้ พราหมณ์ก็นิ่งไปไม่สามารถตอบคำถามท่านได้ จากนั้นจึงรีบนำบาตรใส่อักษรทองคำเข้าไปประเคนแก่เจ้าสามีราม

  ท่านรับประเคนมาจากมือพราหมณ์แล้วนั่งสงบจิตอธิษฐานว่า “ขออำนาจคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และอำนาจผลบุญกุศลที่ได้สร้างมาแต่ปางก่อนและอำนาจเทพยดาที่รักษาพระนครตลอดถึงเทวดาอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ครั้งนี้อาตมาจะแปลพระธรรมช่วยกู้บ้านกู้เมือง ขอให้ช่วยดลบันดาลจิตใจให้สว่างแจ้งขจัดอุปสรรคที่จะมาขัดขวาง ขอให้แปลพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำเร็จสมปรารถนาเถิด”

  ครั้นแล้วท่านก็คว่ำบาตรเทอักษรทองคำเริ่มแปลปริศนาธรรมทันที ด้วยอำนาจบุญญาบารมี กฤษดาภินิหารของท่านที่ได้จุติลงมาเป็นพระโพธิสัตว์โปรดสัตว์ในพระพุทธศาสนา กอปรกับโชคชะตาของประเทศชาติที่จะไม่เสื่อมเสียอธิปไตย เดชะบุญญาบารมีในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพยาดาทั้งหลายจึงดลบันดาลให้ท่านเรียบเรียงและแปลอักษรจากเมล็ดทองคำ 84,000 ตัว เป็นลำดับโดยสะดวกไม่ติดขัดประการใดเลย

  ขณะที่ท่านเรียบเรียงและแปลอักษรไปได้มากแล้ว ปรากฏว่าเมล็ดทองคำตัวอักษรขาดหายไปเจ็ดตัวคือ ตัว
  สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ ท่านจึงทวงถามเอาที่พราหมณ์ทั้งเจ็ด พราหมณ์ทั้งเจ็ดก็ยอมจำนน จึงประเคนเมล็ดทองคำที่ตนซ่อนไว้นั้นให้ท่านแต่โดยดี ปรากฏว่าท่านแปลพระไตรปิฎกจากเมล็ดทองคำสำเร็จบริบูรณ์เป็นการชนะพราหมณ์ในเวลาเย็นของวันนั้น
  ----------------------------------------------------------------------------
  พระอภิธรรม
  1) ธรรมสังคณี หรือ สังคณี (สัง)
  2) วิภังค์ (วิ)
  3) ธาตุกถา (ธา)
  4) ปุคคลบัญญัติ (ปุ) ว่าด้วยการบัญญัติบุคคลในพุทธศาสนา
  5) กถา (กะ)
  6) ยมก (ยะ)
  7) ปัฏฐาน (ปะ)

  สัง. วิ. ธา. ปุ. กะ. ยะ. ปะ. (หัวใจพระอภิธรรม)
  พระอภิธรรมปิฎก มีอยู่ทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แบ่งออกเป็น ๗ คัมภีร์
  เรียกโดยย่อว่า สัง. วิ. ธา. ปุ. กะ. ยะ. ปะ. (หัวใจพระอภิธรรม) ได้แก่

  ๑. คัมภีร์ธัมมสังคณี
  ว่าด้วยธรรมะที่ประมวลไว้เป็นหมวดเป็นกลุ่ม เรียกว่า กัณฑ์ มีทั้งหมด ๔ กัณฑ์ คือ
  ๑) จิตตวิภัตติกัณฑ์ แสดงการจำแนกจิตและเจตสิก เป็นต้น
  ๒) รูปวิภัตติกัณฑ์ แสดงการจำแนกรูป เป็นต้น
  ๓) นิกเขปราสิกัณฑ์ แสดงคำอ้างอิงว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอย่างนี้
  ๔) อัตถุทธารกัณฑ์ แสดงการจำแนกเนื้อความตามแม่บทของ ปรมัตถธรรม

  ๒. คัมภีร์วิภังค์
  ว่าด้วยการจำแนกมาติกาในคัมภีร์ธัมมสังคณี ทั้งติกมาติกา ๒๒ หมวด และทุกมาติกา ๑๐๐ หมวด โดยแบ่งเป็น ๑๘ วิภังค์ เช่น ขันธวิภังค์ จำแนกขันธ์, ๒ อายตนวิภังค์ จำแนกอายตนะ, ธาตุวิภังค์ จำแนกธาตุ, สัจจวิภังค์ จำแนกสัจจะ, อินทริยวิภังค์ จำแนกอินทรีย์, ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์ จำแนกปฏิจจสมุปบาท, สติปัฏฐานวิภังค์ จำแนกสติปัฏฐาน เป็นต้น

  ๓. คัมภีร์ธาตุกถา
  ว่าด้วยคำอธิบายเรื่องขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ โดยนำมาติกาของคัมภีร์นี้จำนวน ๑๐๕ บท และมาติกาจาก คัมภีร์ธัมมสังคณีจำนวน ๒๖๖ บท (ติกมาติกา ๖๖ บท ใน ๒๒ หมวด และทุกมาติกา ๒๐๐ บท ใน ๑๐๐ หมวด) มาแสดงด้วยนัยต่างๆ (จำนวน ๑๔ นัย) เพื่อหาคำตอบว่าสภาวธรรมบทนั้นๆ สงเคราะห์เข้าได้กับ ขันธ์เท่าไร เข้าได้กับอายตนะเท่าไร และเข้าได้กับธาตุเท่าไร เข้าไม่ได้ กับขันธ์เท่าไร เข้าไม่ได้กับอายตนะเท่าไร และเข้าไม่ได้กับธาตุเท่าไร

  ๔. คัมภีร์ปุคคลบัญญัติ
  ว่าด้วยการบัญญัติ (การประกาศ แสดง หรือชี้แจง) ในเรื่อง ๖ เรื่อง คือ (๑) ขันธบัญญัติ การบัญญัติเรื่องขันธ์ (๒) อายตน บัญญัติ การบัญญัติเรื่องอายตนะ (๓) ธาตุบัญญัติ การบัญญัติเรื่องธาตุ (๔) สัจจบัญญัติ การบัญญัติเรื่องสัจจะ (๕) อินทริยบัญญัติ การบัญญัติ เรื่องอินทรีย์ (๖) ปุคคลบัญญัติ การบัญญัติเรื่องบุคคล

  ๕. คัมภีร์ถาวัตถุ
  ว่าด้วยการโต้วาทะเพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลให้เห็นว่าวาทกถา (ความเห็น) ของฝ่ายปรวาที (พวกภิกษุในนิกายที่แตกไปจาก เถรวาท ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช) จำนวน ๒๒๖ กถา ล้วนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากพระพุทธพจน์ดั้งเดิมที่ภิกษุฝ่ายเถรวาทยึดถือ ปฏิบัติอยู่ วิธีการโต้วาทะใช้หลักตรรกศาสตร์ที่น่าสนใจมาก นับเป็น พุทธตรรกศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งมีในคัมภีร์นี้เท่านั้น

  ๖. คัมภีร์มก
  ว่าด้วยการปุจฉา-วิสัชนา สภาวธรรม ๑๐ หมวด ด้วย วิธีการยมก คือการถาม-ตอบ เป็นคู่ๆ ซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะ ของคัมภีร์ยมก สภาวธรรม ๑๐ หมวด ได้แก่ (๑) หมวดมูล (สภาวธรรมที่เป็น เหตุ) (๒) หมวดขันธ์ (๓) หมวดอายตนะ (๔) หมวดธาตุ (๕) หมวด สัจจะ (๖) หมวดสังขาร (๗) หมวดอนุสัย (๘) หมวดจิต (๙) หมวด สภาวธรรมในกุสลติกะ เรียกสั้นๆ ว่า หมวดธรรม (๑๐) หมวดอินทรีย์ สภาวธรรม ๑๐ หมวดนี้ทำให้แบ่งเนื้อหา ของคัมภีร์ยมกออกเป็น ๑๐ ยมก เรียกชื่อตามหมวดสภาวธรรม ที่เป็นเนื้อหา คือ (๑) มูลยมก (๒) ขันธยมก (๓) อายตนยมก (๔) ธาตุยมก (๕) สัจจยมก (๖) สังขาร ยมก (๗) อนุสยยมก (๘) จิตตยมก (๙) ธัมมยมก (๑๐) อินทริยยมก

  ๗. คัมภีร์ปัฏฐาน
  ว่าด้วยการจำแนกสภาวธรรมแม่บท หรือ มาติกา ทั้ง ๒๖๖ บท (๑๒๒ หมวด) ในคัมภีร์ธัมมสังคณี โดยอำนาจปัจจัย๒๔ ประการ ๓ มี เหตุปัจจัย เป็นต้น เพื่อให้เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลาย ปรากฏเกิดขึ้น ตามเหตุ ตามปัจจัยทั้งสิ้น มิได้เกิดจากการบงการของ ผู้ใด แต่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ที่เรียกว่า จิตตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม

  สรุปแล้ว พระอภิธรรมก็คือ ธรรมะหมวดที่ ๓ ในพระไตรปิฎกที่สอนให้รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้งหลาย อันได้แก่จิต เจตสิก รูป และรู้จักพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมาย อันสูงสุดในพระพุทธศาสนา
  ธรรมชาติทั้ง ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานนี้รวมเรียกว่า ปรมัตถธรรม
  หากแปลตามศัพท์ คำว่า อภิธัมม หรือ อภิธรรม แปลว่า ธรรมอันประเสริฐ, ธรรมอันยิ่ง, ธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติ
  เนื้อความในพระอภิธรรมเกือบทั้งหมด จะกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วน ๆ โดยไม่มี บัญญัติธรรม (สมมุติโวหาร) เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงอยากให้ทำความเข้าใจไว้ในเบื้องต้นก่อนว่า ปรมัตถธรรมและบัญญัติธรรม นั้นต่างกันอย่างไร

  ตอนท้ายพูดถึงจิต เจตสิก รูป นิพพาน >>>>> จิ เจ รุ นิ
  เหมือนใครกำลังให้ผมหาคำตอบอะไรสักอย่าง เหมอืนต่อจิ๊กซอไหมคุณ9
  มี3 หัวใจแหละ
  1.หัวใจหลวงปู่ทวด
  2.หัวใจยอดพระกัณฑ์
  3.หัวใจพระอภิธรรม
   
 2. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,846
  ค่าพลัง:
  +33,424
  บังเอิญจังกับเลข ๗
  มีอยู่บทความหนึ่งเช่นกัน
  ที่ส่วนตัวอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ
  จังหวะไม่ได้ถามด้วยเพราะท่านละสังขารไปก่อน
  นำมาให้อ่านเฉยๆ
  เพื่อใครตีความออก.......


  "เดินได้ ๗ ก้าว
  พระมารดาตาย ๗ วัน
  ได้ฌานใต้ต้นหว้า ตอบ ๗ ขวบ
  บรรลุธรรม ๗ ปี
  แจกธาตุ ๗ แคว้น
  โพชฌงค์ ๗
  เหตุ ปัจจัยเป็นบทที่ ๗ ในอภิธรรม ๗ คัมภีร์
  ถ้าท่านๆ ทั้งหลาย พิจารณา
  เหตุ มาแต่เหตุ ดับที่เหตุ แล้วก็หมดเหตุ

  ถ้าพิจารณาออกแล้ว จากอะตอมก็จะกลายเป็นออร่าได้"

  Cr. ท่านผู้ชำนาญ การผลิกนามธรรม เป็นรูปธรรม กล่าว
  ๒๗ เม.ย ๕๘
   
 3. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,655
  ค่าพลัง:
  +9,218
  น่าคิด
   
 4. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,655
  ค่าพลัง:
  +9,218
  อันนี้เปลาครับ

  ..เส้นทางแห่งจิตสู่การจะกำเนิดไปสู่ความเป็นพุทธะนั้น มีองค์แห่งการรู้แจ้ง หรือการเข้าสู่ความเป็นพุทธะ จิตจะมีทางเดินอยู่ 7 ขั้นตอน หรือ 7 ก้าว ก้าวแรก ได้แก่ สติ ก้าวที่ 2 ได้แก่ ธัมมวิจยะ ก้าวที่ 3 ได้แก่ วิริยะ ก้าวที่ 4 ปีติ ก้าวที่ 5 ปัสสัทธิ ก้าวที่ 6 สมาธิ และก้าวที่ 7 อุเบกขา หรือที่เราเรียกกันว่า โพชฌงค์ 7 เป็นการเดินทางจิตทั้ง 7 ก้าว เมื่อสิ้นสุด 7 ก้าวนี้แล้ว จะไม่มีความรู้ใดที่จะต้องศึกษาอีกต่อไป เมื่อมีความรู้อันนี้แล้ว จะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง(ทิศเหนือ) อยู่บนสูงสุดของความรู้แล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องรู้เกินกว่านี้ ก็จะมีอิสระอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง จะเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก (โลกคือกายและใจ) การเกิดครั้งนี้จึงเป็นการเกิดครั้งสุดท้าย คือการเกิดครั้งสุดท้ายของความทุกข์ ความทุกข์จะไม่มีอีกต่อไป การเกิดที่จะทำให้เป็นภพอีกต่อไปก็สิ้นสุดลง ดังนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นอิสระ กิเลส ตัณหา ราคะ หรือ มายา ก็จะมาหลอกลวงไม่ได้ และจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไปจำเป็นจะต้องตายไป สิริมหามายา หรือพระมารดาจึงจะต้องตายไปภายใน 7 วัน
   
 5. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,846
  ค่าพลัง:
  +33,424
  ที่พูดมาน่าสนใจนะ....
   
 6. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,138
  ค่าพลัง:
  +3,830
  (เอก)
  ".....หลวงปู่ทวด สุดยอดตั้งแต่สมัยกรุงศรีแล้ว มี คณะพราหมณ์ ซ่อนบาลี 7 คำไว้ไง ท่านก็แก้ปริศนาได้....."


  (อาจารย์นพ)
  ".....บังเอิญจังกับเลข ๗
  มีอยู่บทความหนึ่งเช่นกัน
  ที่ส่วนตัวอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ
  จังหวะไม่ได้ถามด้วยเพราะท่านละสังขารไปก่อน
  นำมาให้อ่านเฉยๆ
  เพื่อใครตีความออก....."

  ************************************

  "ความบังเอิญไม่มีในโลก"

  จริงเหรอ ???

  เพราะข้างล่างนี้คือความบังเอิญสุดๆ
  ...บังเอิญเมื่อหลายปีก่อน
  ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง(จำชื่อไม่ได้)
  และผมได้จดบันทึกความมหัศจารย์ของเลข 7 ไว้
  ด้วยบังเอิญ...ผมเป็นคนชอบศึกษาด้านตัวเลข
  มีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลข
  ...บางส่วนนอกจากบันทึกอยู่ในสมองแล้ว
  ถ้าจำยาก...ก็จะใช้วิธีจดบันทึกไว้
  (ไม่เกี่ยวกะหวยๆ เบอร์ๆ นะคร๊าบ)

  มีการพูดถึงความพิศวงของเลข 7 ที่เอกกล่าวถึง
  และที่อาจารย์นพทิ้งปริศนาไว้
  ...ดังนี้
  "เดินได้ ๗ ก้าว
  พระมารดาตาย ๗ วัน
  ได้ฌานใต้ต้นหว้า ตอบ ๗ ขวบ
  บรรลุธรรม ๗ ปี
  แจกธาตุ ๗ แคว้น
  โพชฌงค์ ๗
  เหตุ ปัจจัยเป็นบทที่ ๗ ในอภิธรรม ๗ คัมภีร์

  ค่อยๆอ่านนะคร๊าบว่า...มีอันไหนตรงกะข้างบนบ้าง

  ...และพอจะทำให้อะตอมกลายเป็นออร่าได้ไหม

  ความสำคัญของเลข 7 ที่มีต่อพระพุทธองค์

  มีมากมายหลายประการ

  อาทิเช่น.......
  **หลังจากพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระราชโอรสแล้ว
  พระกุมารได้ก้าวเท้าไปทางทิศอุดร 7 ก้าว**

  **หลังจากนั่น 7 วันพระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคต**

  **เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุธรรม/ปฐมฌาณเมื่ออายุ 7 ขวบ**

  **โพชฌงค์ ๗ คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ มี ๗ ประการ**

  **ช่วงที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจออกบวช ได้มีพระยาวัสสวดีมาร มาปรามไว้และทูลว่า...อีก 7 วันจะขึ้นครองราช**

  **เจ้าชายสิทธัตถะทรงสำเร็จฌานที่ 7 ซึ่งเป็นฌานขั้นสูงสุดของสำนักอาฬารดาบส**

  **เมื่อทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เสวยวิมุตติสุข 7 วัน
  เสด็จไปแคว้นต่างๆ 7 แห่งๆละ 7 วัน**

  **พญานาคราชมุจลินท์ขด 7 รอบ แผ่พังพาน 7 เศียร ใต้ต้นจิกเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้า**

  **มงคลชีวิตที่ 7 คือพหูสูตร ความรอบรู้สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะร่างกายสังขารของมนุษย์**

  **อริยทรัพย์ 7 อย่าง (ทรัพย์อันประเสริฐ ทรัพย์คือคุณธรรมประจำใจ)**

  **กำลัง 7 ประการ
  คือ ศรัทธา วิริยะ หิริ โอตตัปปะ สติ สมาธิ และปัญญา**


  ดังนั่นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่...
  ...พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และอื่นๆ
  มักจะมีเลข 7 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

  แปลกและพิศวงจริงๆเนอะ
  มหัศจรรย์ของเลข 7


  มิน่าหละ...เขาว่า...คนที่เกิดวันเสาร์(7)
  มักจะดวงแข็ง ?
  "ผมว่าน่าจะจริงนะคร๊าบ"
   
 7. maxmi

  maxmi แม็กคับ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  356
  ค่าพลัง:
  +1,010
  เมื่อคืนนี้ฝันเห็นเลขทะเบียนรถสี่ตัวแต่จำได้สามตัว 526
   
 8. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,655
  ค่าพลัง:
  +9,218
  ใช่ครับ น่าสนใจมากๆ
   
 9. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,846
  ค่าพลัง:
  +33,424
  ก็มีความสัมพันธ์และแปลกดีนะครับ..เรื่อง เลข ๗ เนี่ย
  ส่วนตัวยอมรับเลยว่า ได้แต่อ่าน แต่เข้าไม่ถึงสภาวะครับ...


  แต่เรื่อง จากอะตอมให้เป็นออร่า ส่วนตัวพอทำได้นะครับ ๕๕๕
  ทำเล่นใช้งานบ่อยพอสมควร จะเอาสีอะไรขอให้บอกนะครับ ๕๕
  เพราะมันเป็นฐานก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วครับ


  แต่แบบว่า เข้าใจสภาวะ เลข ๗ แล้วอยู่เฉยๆ แล้วจะเป็นเอง
  ตามธรรมชาติ คงอีกนานโขอยู่ ๕๕๕


  พอขำๆ..โม้บ้างวันละนิด จิตแจ่มใส... ^_^
   
 10. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,428
  ค่าพลัง:
  +3,780
  หรือเลข 7 มันคือ ค่าค่าคงตัว หรือ ค่าคงที่ ในทางธรรม ที่จะมีแต่เลขนี้ กำหนดไว้ตายตัว เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีผลต่อ activity นั้น
   
 11. กาแฟโบราณ2สอ

  กาแฟโบราณ2สอ วันหนึ่งอยากเดินเข้าป่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  753
  ค่าพลัง:
  +2,712
  เจนก็ลุ้น กับเลข 7 เหมือนกันนะคะ
  แฮร่ๆ
   
 12. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,655
  ค่าพลัง:
  +9,218
  พระพุทธเจ้าชี้นิ้วขึ้นฟ้า =1
  เดิน 7 ก้าว =7
  17 71 รวย
   
 13. maxmi

  maxmi แม็กคับ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  356
  ค่าพลัง:
  +1,010
  กรี๊ดดดเต็มๆ
   
 14. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,655
  ค่าพลัง:
  +9,218
  ถูกใช่ไหมท่าน
   
 15. หนุ่มโชคชัย

  หนุ่มโชคชัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  543
  ค่าพลัง:
  +3,946
  ยินดีด้วยนะครับ สามตัวตรงๆเลย หรือว่าถูกรางวัลที่1 ไปแล้วครับเนี่ย
   
 16. หนุ่มโชคชัย

  หนุ่มโชคชัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  543
  ค่าพลัง:
  +3,946
  ของน้องเจนมี 71 ป่าวครับ
   
 17. maxmi

  maxmi แม็กคับ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  356
  ค่าพลัง:
  +1,010
  ถูกคับ ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ฝันสามตัวแล้วเข้าตรงๆดีงามมากจริงๆ
   
 18. กาแฟโบราณ2สอ

  กาแฟโบราณ2สอ วันหนึ่งอยากเดินเข้าป่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  753
  ค่าพลัง:
  +2,712
  เจนจัดแค่ 70 07 ค่ะเฮีย
  กับ 16
  แง~~~~
   
 19. กาแฟโบราณ2สอ

  กาแฟโบราณ2สอ วันหนึ่งอยากเดินเข้าป่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  753
  ค่าพลัง:
  +2,712
  ต่อไป จะไม่ซื้อหวยก่อนวันแล้ว
  เสียดายเลขพี่แม็กมากเลย
  หมดเงินก่อน เสียดายมากกกกกก
   
 20. maxmi

  maxmi แม็กคับ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2017
  โพสต์:
  356
  ค่าพลัง:
  +1,010
  รองวดหน้าจัดเต็มได้มาแล้ว บอกพี่ในห้องก็ถูกไปคนนึง พอดีแกถาม
   

แชร์หน้านี้

Loading...