กระแส"พญานาค"กับข้อเท็จจริงบางอย่าง(มีคลิป) คนที่ไม่เชื่อควรดูด้วยดุลพินิจ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย 9@Phonlee, 1 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  พุทธประวัติ "อนิยตโพธิสัตว์ และนิยตโพธิสัตว์"  พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ อนิยตโพธิสัตว์ และนิยตโพธิสัตว์
  ๑. อนิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคย ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เลย เพียงแต่มีความตั้งใจที่จะสร้างบารมี ด้วยการคิดอยู่ในใจ และการเปล่งวาจา ซึ่งใช้เวลาหลายอสงไขย แต่ก็ยัง ไม่แน่ว่าจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
  ๒. นิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ย่อมเที่ยงแท้ว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งนิยตโพธิสัตว์นี้จะต้องประกอบด้วย ธรรมสโมธาน ๘ ประการ

  2.jpg 3.jpg
  อนิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคย
  ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เลย
  เพียงแต่มีความตั้งใจที่จะสร้างบารมี
  ด้วยการคิดอยู่ในใจ และการเปล่งวาจ
  ซึ่งใช้เวลาหลายอสงไขย แต่ก็ยังไม่แน่ว่า
  จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
  นิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่รับพยากรณ์จาก
  พระพุทธเจ้าองค์ก่อน ย่อมเที่ยงแท้ว่าจักได้เป็น
  พระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งนิยตโพธิสัตว์นี้
  จะต้องประกอบด้วย ธรรมสโมธาน ๘ ประการ คือ
  ธรรมสโมธาน ๘ ประการ คือ

  ๑. ได้เกิดเป็นมนุษย์ เพราะพระพุทธเจ้าจักทรงพยากรณ์แต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น ถึงแม้จะเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่แค่ไหนก็ตามพระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์อย่างเด็ดขาด

  ๒. เกิดเป็นเพศชาย เพราะไม่เป็นเพศวิบัติ เป็นบุรุษเพศ แต่ถ้าเป็น เพศหญิง หรือเป็นบัณเฑาะว์ หรือเป็นกะเทย หรือเป็นบุคคลมี ๒ เพศ (อุภโตพยัญชนก) พุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์อย่างเด็ดขาด

  ๓. มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัต ในขันธสันดานอย่างแรงกล้า เพราะหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุ คือความเป็นพระอรหัตยังไม่เกิดขึ้น ไม่มีความแก่กล้าในขันธสันดาน พระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์อย่างเด็ดขาด

  4.jpg 5.jpg 6.jpg
  ๑. ได้เกิดเป็นมนุษย์ เพราะพระพุทธเจ้า
  จักทรงพยากรณ์แต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น
  ถึงแม้จะเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่แค่ไหน
  ก็ตามพระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์
  อย่างเด็ดขาด

  ๒. เกิดเป็นเพศชาย เพราะไม่เป็นเพศวิบัติ เป็นบุรุษเพศ แต่ถ้าเป็น เพศหญิง หรือเป็นบัณเฑาะว์ หรือเป็นกะเทย หรือเป็นบุคคลมี ๒ เพศ (อุภโตพยัญชนก) พุทธ-องค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์อย่างเด็ดขาด
  ๓. มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัตในขันธสันดาน อย่างแรงกล้า เพราะหากว่าเป็นบุคคล
  ธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุ
  คือความเป็น พระอรหัตยังไม่เกิดขึ้น ไม่มีความแก่กล้าในขันธสันดาน พระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์ อย่างเด็ดขาด


  ๔. ได้พบพระพุทธเจ้า และได้บำเพ็ญกุศลใหญ่แล้วได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธองค์ เพราะว่า การได้รับพยากรณ์จักเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพุทธฎีกา อันหลั่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

  ๕. เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา หรือนอกพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าบุญบาปมี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และมีความมั่นคงในเพศบรรพชิต

  7.jpg 8.jpg
  ๔. ได้พบพระพุทธเจ้า และได้บำเพ็ญกุศลใหญ่แล้วได้
  ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธองค์
  เพราะว่าการได้รับพยากรณ์จักเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
  พุทธฎีกาอันหลั่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า
  เท่านั้น
  ๕. เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา หรือนอกพระพุทธศาสนา อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าบุญบาปมี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และมีความมั่นคงในเพศบรรพชิต

  ๖. มีคุณวิเศษ คือทรงอภิญญา สมาบัติอันเชี่ยวชาญ เพราะเป็นคุณสมบัติพิเศษเกินคนธรรมดาสามัญจักมีได้

  ๗. ได้เคยบำเพ็ญมหาทานบารมี โดยการสละชีวิตเพื่อแลกกับพระโพธิญาณมาก่อน เพราะเป็นปรมัตถมหาทานบารมี ที่ได้กระทำอย่างยิ่ง โดยเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลก

  ๘. มีความรัก พอใจในพุทธภูมิเป็นกำลัง ไม่ได้ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพราะต้องมีฉันทะปรารถนาพระโพธิญาณเกินคนธรรมดา แม้จะให้ทนอยู่ในนรกอย่างทุกข์ทรมาน ตลอด ๔ อสงไขย กับอีกแสนมหากัป เพื่อแลกกับพระสัมมาสัมโพธิญาณก็ยอม

  9.jpg 10.jpg 11.jpg
  ๖. มีคุณวิเศษ คือทรงอภิญญา สมาบัติอัน
  เชี่ยวชาญเพราะเป็นคุณสมบัติพิเศษ
  เกินคน ธรรมดาสามัญจักมีได้

  ๗. ได้เคยบำเพ็ญมหาทานบารมี โดยการ
  สละชีวิตเพื่อแลกกับพระโพธิญาณมาก่อน เพราะเป็นปรมัตถมหาทานบารมี ที่ได้กระทำ
  อย่างยิ่ง โดยเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลก
  ๘. มีความรัก พอใจในพุทธภูมิเป็นกำลัง ไม่ได้ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพราะต้องมีฉันทะ ปรารถนาพระโพธิญาณเกินคนธรรมดา แม้จะให้ทนอยู่ในนรกอย่างทุกข์ทรมาน ตลอด ๔ อสงไขย กับอีกแสนมหากัป เพื่อแลกกับพระสัมมาสัมโพธิญาณก็ยอม


  พระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า เป็นนิยตโพธิสัตว์ ท่านยิ่งเพิ่มพูนบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้น โดยมีน้ำใจอันประกอบด้วยพระพุทธภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่ ๔ ประการ คือ

  ๑. อุสสาหะ คือ ทรงประกอบไปด้วยความเพียรที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง ยังจิตของตนให้กระทำแต่กุศลกรรมเพียงอย่างเดียว ให้มีความมานะพากเพียรในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิด

  12.jpg 13.jpg
  พระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า
  แล้ว เป็นนิยตโพธิสัตว์ คือเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะเป็น
  พระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านยิ่งเพิ่มพูนบุญบารมี
  ให้มากยิ่งขึ้น โดยมีน้ำใจอันประกอบด้วย
  พระพุทธภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่ ๔ ประการ คือ
  ๑. อุสสาหะ คือ ทรงประกอบไปด้วยความเพียร
  ที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง ยังจิตของตน
  ให้กระทำแต่กุศลกรรมเพียงอย่างเดียว ให้มีความมานะพากเพียรในการสร้างบุญบารมี
  ให้ยิ่งขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิด

  ๒. อุมมัคคะ คือ ทรงประกอบด้วยปัญญาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง ยังจิตของตนให้เชี่ยวชาญ เฉียบแหลม ในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิด

  ๓. อวัตถานะ คือ ทรงประกอบด้วยการอธิษฐานที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหว คลอนแคลนในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิด

  ๔. หิตจริยา คือ ทรงประกอบด้วยเมตตาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง มีความสงสารใคร่จักบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่สัตว์อยู่ตลอดเวลาให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิด

  14.jpg 15.jpg 16.jpg
  ๒. อุมมัคคะ คือ ทรงประกอบด้วยปัญญา
  ที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง ยังจิตของตนให้เชี่ยวชาญ เฉียบแหลม ในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิด

  ๓. อวัตถานะ คือ ทรงประกอบด้วยการอธิษฐาน ที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวคลอนแคลนในการสร้างบุญ
  บารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เกิด
  ๔. หิตจริยา คือ ทรงประกอบด้วยเมตตาที่
  ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง มีความสงสาร
  ใคร่จักบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่สัตว์
  อยู่ตลอดเวลาให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดทุกภพ
  ทุกชาติที่เกิด


  เมื่อนิยตโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญเพียรบารมีอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกหลายแสนโกฏิชาติ ดังนั้นบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ย่อมทำให้ได้รับอานิสงส์ในการบ่มบารมีญาณ โดยจะไม่ไปบังเกิดในภพภูมิที่อาภัพ ๑๘ ประการอีก เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการสร้างบารมีอีกต่อไป

  17.jpg 18.jpg
  เมื่อนิยตโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญเพียรบารมีอย่างเต็มที่
  เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านจะต้อง
  เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกหลายแสนโกฏิชาติ
  ดังนั้นบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ย่อมทำให้ได้รับอานิสงส์ในการบ่มบารมีญาณ โดยจะไม่ไปบังเกิดในภพภูมิที่อาภัพ ๑๘ ประการอีก เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการสร้างบารมีอีกต่อไป

  อาภัพ ๑๘ ประการ คือ

  ๑. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนตาบอดแต่กำเนิด

  ๒. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิด

  ๓. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนบ้า

  19.jpg 20.jpg 21.jpg
  อาภัพ ๑๘ ประการ คือ
  ๑. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนตาบอดแต่กำเนิด

  ๒. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนหนวกแต่กำเนิด
  ๓. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนบ้า

  ๔. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนใบ้

  ๕. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็น คนแคระ ง่อยเปลี้ย

  22.jpg 23.jpg
  ๔. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนใบ้

  ๕. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนแคระ ง่อยเปลี้ย
  ๖. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดในชนชาติมิลักขะประเทศ คือประเทศป่าเถื่อน ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้พบกัลยาณมิตร ที่คอยให้คำแนะนำตักเตือน

  ๗. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดในท้องของนางทาสี เพราะไม่มีอิสระแก่ชีวิต ไม่เป็น ไทแก่ตน ต้องอยู่ในความควบคุมของผู้อื่น

  24.jpg 25.jpg
  ๖. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดใน
  ชนชาติมิลักขะประเทศ คือ ประเทศป่าเถื่อน ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้พบกัลยาณ
  มิตร ที่คอยให้คำแนะนำตักเตือน
  ๗. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดใน
  ท้องของนางทาสี เพราะไม่มีอิสระแก่ชีวิต
  ไม่เป็นไทแก่ตน ต้องอยู่ในความควบคุม
  ของผู้อื่น
  ๘. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคน นิยตมิจฉาทิฏฐิ หมายถึง พวกที่มีความเห็นผิดอันไม่มีขอบเขต เป็นรากเหง้าของวัฏฏะ ไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากภพ เป็นผู้ถูกห้ามหนทางสวรรค์ และหนทางมรรคผลนิพพาน

  ๙. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นเพศหญิง หรือเป็นบัณเฑาะว์ หรือเป็นกะเทย หรือเป็นบุคคลมี ๒ เพศ (อุภโตพยัญชนก)

  ๑๐. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่ทำอนันตริยกรรม คือ กรรมหนัก ๕ อย่าง คือ
  ๑.ไม่ฆ่าพ่อของตนเอง
  ๒.ไม่ฆ่าแม่ของตนเอง
  ๓.ไม่ฆ่าพระอรหันต์
  ๔.ไม่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงห้อพระลหิต
  ๕.ไม่ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน

  ๑๑. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เป็นคนโรคเรื้อน โรคร้ายแรง

  ๑๒. เมื่อกำเนิดในสัตว์ดิรัจฉาน ย่อมเป็นสัตว์อยู่ในประเภทที่มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบและไม่ใหญ่กว่าช้าง

  ๑๓. ไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรต (เปรตผู้หิวกระหาย) และ นิชฌามตัณหิกเปรต (เปรตผู้ถูกความอยากเผาผลาญ) และกาลกัญชิกาสูร (เปรตชนิดหนึ่งที่ตัวสูงใหญ่มาก)

  ๑๔. ไม่เกิดในอเวจีมหานรก และโลกันตนรก

  ๑๕. เมื่อเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจร ก็ไม่เป็นเทวดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ และไม่เป็นเทวบุตรมาร

  ๑๖. ไม่เกิดเป็นอสัญญีพรหม ซึ่งเป็นพรหมที่มีแต่รูปร่าง ไม่มีความรู้สึกนึกคิด และไม่เกิดเป็นสุทธาวาสพรหม เพราะว่า สุทธาวาสพรหมจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้า

  ๑๗. ไม่เกิดในอรูปภพ เพราะเป็นอรูปพรหมที่ทำ ฌานที่ไม่มีรูปมากำหนดเป็นอารมณ์ จักมีอายุยืน ยาวมาก

  ๑๘. ไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่น
  พระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์
  (หลวงพ่อธัมมชโย)


   
 2. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  Tips & Tricks (วรรคทอง)
  หน้า 162 ลำดับที่ #3240

  เช้านี้บังเอิญอาจารย์นพแอบเข้ามาร่วมแจมคุย...
  เรื่องพระโพธิสัตว์
  ...ลองฟังดู

  (แต่เอ๋แปลกดี อจ.นพหายไปตั้งแต่ 26/5/62)
  จากวันนั่น...ไม่ได้เข้ามาเวปพลังจิตอีกเลย
  ...แต่ไฉน...เช้านี้เข้ามาได้
  55555......555  nopphakan, post:
  เหตุไฉนอรรถาจารย์ รุ่นเก่า
  จึงแฝงธรรมะ จากรูปธรรม
  มาเป็นนามธรรม
  เช่น ศาสนาคริสต์
  หรืออิสลาม ฮินดู อื่นๆจึงไม่มี ปีที่กำเนิด
  เกิดเป็นสัตว์เดรัชฉาน
  ดัง พุทธ เฉก เช่น วอก ระกา จอ กุน ชวด ฉลู
  หมูๆ หมาๆ...


  สอนสัตว์เดรัจฉาน พัฒนามาเป็น สัตว์มนุษย์
  สอนสัตว์มนุษย์ ขึ้นมาเป็นโพธิสัตว์ ที่รู้ๆ
  ทั่วไป เหมือนโพธิสัตว์ โต พรหมรังษี
  อีกท้้ง โพธิสัตว์กวนอิม.........


  ที่มา ท่านผู้พลิกนามธรรมเป็นรูปธรรมกล่าว.....


  ปล. พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ท่านพักอยู่ที่ ชั้นดุสิต
  เป็นปกติอยู่แล้ว..... พระ เย... อยู่ใกล้ๆ
  กับ ลป. ป นั่นหละ แต่บารมี ต่างกันลิบลับ

  ยกเว้น บางท่าน ที่ยังอยู่ มักจะอยู่ในป่า
  บางท่าน ที่เหนือโลกจริงๆ จะมีที่อยู่เฉพาะ...
  บางท่าน ก็ยังมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบัน

  หลวงปู่ ส ผู้เหนือโลก ถ้าไม่เพราะ ปี ๔๓ ท่าน
  เอาตัวเองเข้าแลก เกี่ยวกับภัยพิบัติ
  ป่านนี้ ท่านก็ยังอยู่
  ปกติเวลาท่าน เสียชีวิต ๓ ถึง ๔ วันท่านก็ฟื้น
  เองเป็นปกติทุกครั้ง
  มาครั้งล่าสุด ลูกศิษย์ก็คิดว่างั้น.....

  นิทาน ขี้โม้ หลังจากไปร่วมงานศพ
  ได้กลิ่นวิสกี้ ตลอดที่ไปร่วมงาน...
  กับลูกชายคนโตท่าน ได้กลิ่นอยู่ ๒ คน
  ท่านเป็นคนชอบดื่ม....
  และก็ห่วงลูกชาย คนโต นี่หละ
  อยากให้แต่งงานเป็นฝักเป็นฝา
  บอกไปแล้ว แต่ยากหน่อย...
  เพราะว่า ไม่เชิงว่า ชาย แท้ นั่นแล

   
 3. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  Tips & Tricks (วรรคทอง)
  หน้า 163 ลำดับที่ #3247

  อาจารย์นพแอบกระซิบมาบอก...
  ...ขอคุยต่ออีกนิดเรื่อง

  "พระโพธิสัตว์"

  .....555


  nopphakan, post:
  ถ้า คุณ ๙ ไม่พูดถึงพระสงฆ์
  อีกท่านเนี่ย
  ส่วนตัวคงนึกไม่ออก

  นิทาน สมัยช่วงที่กำลังสติอ่อน
  ติดการท่องเที่ยว
  เคยขึ้นไปพบท่าน อยู่ข้างบน ณ
  สถานที่แห่งหนึ่ง ปรากฎว่าพบ ลป.
  ท่านนั่งอยู่ตรงกลางบนแท่นหิน
  ในสภาพดูมีอายุ
  แล้วก็พบ พระสงฆ์อีก ๒ ท่าน
  (ตอนนั้นไม่รู้จักซักท่านเพราะยังไม่เห็น)
  นั่งอยู่ต่ำกว่า ท่าน ด้านหนึ่งเป็น
  พระสงฆ์ ที่มีเอกลักษณ์คือ
  ช่วงศรีษะท่านจะเอียงเล็กน้อย
  อีกด้านหนึ่งเป็นพระสงฆ์
  ที่ใบหน้าออกกลมๆแลดูอวบ

  เหมือนว่าท่านเหล่านั้นกำลังนั่ง
  เทศสอน บางกลุ่มที่นั่งฟังอยู่

  คิดว่า คงพอทราบนะครับ
  ว่าอีกสองท่านที่นั่งข้างซ้ายและขวามือท่าน
  คืออดีตพระสงฆ์มีชื่อท่านใด
  ท่านแรกมีอายุ คนชอบเรียกนำว่า ลป.
  อีกท่าน คนชอบเรียกนำว่า อาจารย์

  แถวนั้นยังเคยเจอ อดีต ลต. มีชื่อ
  อายุ ๑๐๕ ที่ได้ฉายา ๕ แผ่นดิน
  ผู้ทรงวิทยาคม
  ที่ จ. ศรีษะเกษ ชื่อวัด มีภาชนะ
  สำหรับทานข้าวปนอยู่ด้วย

  พอดี คงไม่บอกชื่อย่อหรอก
  เพราะแต่ละท่าน ชื่อย่อ พยางค์เดียวครับ

  ปล ชื่อเรียกเหมือน
  บางแห่งเรียกพระ
  บางแห่งเรียกครูบาร์
  ถ้าเราทำเป็นชื่อสากล
  อาจจะใช้วงเล็บไว้ละ
  เพื่อความเข้าใจได้ครับ

   
 4. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  Tips & Tricks (วรรคทอง)
  หน้า 164 ลำดับที่ #3280

  555...อาจารย์นพยังไม่ยอมหยุด
  (ขณะที่คนอื่นเริ่มคุยเรื่องอื่นแล้ว)

  ...เอ้า งั้นมาต่อ....เรื่องพระโพธิสัตว์
  ส่งรูปมาด้วย...เพื่อยืนยันว่า...
  เป็นตัวท่านจริง


  nopphakan, post:
  นิทาน...
  ท่านที่นั่งด้านล่าง อยู่ด้านซ้ายและขวา
  ลป. ท นั้น ก็คือ ลป.ทิม และ พระอ.นอง
  ที่ทราบเพราะ มาเปิดดูรูปใน Google ภายหลังครับ
  เพราะทั้ง ๒ ท่านนี้ส่วนตัวตอนนั้นไม่เคย
  พบและเจอตัวจริงมาก่อน
  ส่วนท่านที่จะมาแทรก เป็นพระพุทธเจ้า
  ในส่วนลำดับที่ว่าง ส่วนตัวมีความเชื่อว่า
  อาจจะเป็น มหาบพิตร ของพวกเราทุกคน
  ที่พึ่งล่วงลับไปแล้วก็ได้ (เป็นความเชื่อความหวังส่วนตัว)
  แต่ว่า จะมีการตรัสรู้ ที่ประเทศ พม่าบ้าง
  ...ลาวบ้าง อินเดียบ้าง
  แต่ที่แน่ๆ คือ องค์ที่ ๑๐
  ที่ตรัสรู้ที่ประเทศ
  ไทยทางภาคเหนือ
  และเชื่อว่า ในหลายๆท่าน

  ที่จะมาตรัสรู้ในกัลปนี้
  เชื่อว่า หลายคนคงเคารพนับถือ
  อยู่แล้วเป็นปกติ....

  ปกติแล้ว ความสามารถในการเข้าใจ
  ทำได้ต่างๆ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุน
  มักจะเป็นท่านที่เราไม่สามารถทราบได้เอง.....
  เรียกว่า ไปมาแบบไร้ร่องรอย นั่นเอง

  24131196_10215296687554765_4772651817538823566_n-copy-jpg.jpg
  ปล. ใครเคยไปวัดสะแก บ้างไหม
  ที่ศาลาด้านหน้า จะมี รูปปั้น หลวงปู่ ด
  ขนาดเท่าองค์จริง ยืนหันหน้าออกไปทางบันได

  ส่วนด้านหลังท่าน จะเป็นประตูเข้าศาลา
  นี่เป็น รูปถ่ายที่ส่วนตัวไปยืนถ่ายตรงประตู
  ทางเข้าศาลา ซึ่งปกติจะมองเห็น
  ด้านหลังรูปปั้น......
  แต่ให้สังเกตุเงาสะท้อนที่ประตู

  จบ นิทาน

  **************************************
  555...ความบังเอิญที่แสนสนุก...สุขใจ
  "ใครเชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่"

  เพราะความจริงเมื่อวานผม(9)
  จะแจ้งข่าวเรื่องอาจารย์นพให้ทุกท่านทราบ
  แต่คิดไปคิดมา ไว้กลับจากตจว.ก่อนดีกว่า

  ...แต่เช้านี้...
  บังเอิญมาเห็นรูปอาจารย์นพ
  ก็ถือโอกาสแจ้งซะเลย ครับ
  (555...อะไรจะบังเอิญขนาดนี้)

  ทราบข่าวล่าสุดว่า...
  ท่านอจ.นพสบายดี...ทั้งกายและใจ
  ช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงๆ

  เพราะกำลังติวเข้ม
  เพื่อจะให้จบเอก(ดร.)ภายในปีนี้


  จึงขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วย
  ขอให้ท่านสำเร็จสมความปรารถนา
  และขอให้คุณพระคุ้มครอง


   
 5. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,841
  ค่าพลัง:
  +9,584
  สุดยอด
   
 6. Bodhisattva

  Bodhisattva The Spirit of BUDDHA

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มีนาคม 2018
  โพสต์:
  507
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +2,656
  ..
  ..
  เหมือนหลวงปู่ท่านหันหน้ามาเลยอ้ะ
  สาธุๆๆ
   
 7. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,664
  ค่าพลัง:
  +4,030
  ทริปพิธีพุทธาภิเษกเหรียญในวาระครบ ๔๒๙ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. Higtmax

  Higtmax เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,664
  ค่าพลัง:
  +4,030
  ขออนุญาต show ครับ พระปิดตาอภิมหาลาภ วัด ท่าขนุนเสาร์ 5 - 21 เมษายน 2550 มีเกศา หลวงปู่สาย อคฺควํโส
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  ไปตจว.มาหลายวัน
  นอกจากงานที่ตั้งใจจะทำ
  ว่างๆก็ไปเที่ยววังน้ำเขียว
  2 สถานที่ตั้งใจจะไปคือ
  พระธาตุเจดีย์ศรีแสงธรรม และคำชะโนด 2

  เด๋วเอารูปคำชะโนด 2 มาลงให้ชมก่อน
  ส่วนพระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ตั้งใจจะไป
  (ขอบอกเลยว่า "สวยอลังการมากๆ")
  ...ไว้วันนี้หรือพรุ่งนี้จะนำมาลง
  (เพราะยังไม่ค่อยว่าง)

  84805.jpg
  84803.jpg
  84807.jpg
  84810.jpg
  111133.jpg 84812.jpg 111134.jpg  ไปก่อนหวยออก 1 วัน
  เจ๊ที่ไปด้วยก็ถูกหวยเล็กน้อย
  ...แต่ส่วนตัวโดนหวยกินเรียบ
  555...หวยไม่ถูกไม่เป็นไร
  แต่ได้ภาพพญานาคราชรูปนี้มา
  ...จากฝีเท้าระบายสีของดช.ยูโร
  เด็กพิการแขนขาลีบ
  (เคยออกรายการทีวี)
  ภาพละ 100 ร้อยบาท(ขนาด6*8นิ้ว)
  ใครที่แวะไปก็ช่วยๆกันเด๋อ
  (เสียดายลืมถ่ายรูปดช.ยูโรไว้)
  84783.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กันยายน 2019
 10. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  น้องยูโร เด็กพิการแขนขาลีบ แต่ไม่หยุดฝัน ตั้งใจฝึกใช้เท้าวาดภาพ
  Publish 2019-07-22 11:04:05
  Facebook24TwitterLineShare

  ถือเป็นอีกหนึ่งเด็กน้อยที่มีพรสวรรค์ในด้านการวาดภาพแม้ร่างกายจะพิการสำหรับน้องยูโร หนูน้อย ป.4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี พิการแขนขาลีบตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่หยุดฝันที่จะเป็นจิตรกร มั่นฝึกฝีมือในการวาดภาพกว่า 2 ปี จนสามารถใช้เท้าจับดินสอได้อย่างชำนาญ แถมลายเส้นที่น้องยูโร วาดยังคมชัดสวยยิ่งกว่าหลายคนที่ใช้มือในการวาดภาพเสียอีก  67249752_2356122257802056_570981044048625664_n.jpg  67396929_2356122344468714_5398174133248851968_n.jpg  นอกจากนี้น้องยูโร ยังพยายามช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของครูและเพื่อนๆที่โรงเรียน โดยน้องยูโรมีนิสัยร่าเริงเป็นที่รักของเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ทั้งน้องยูโรยังชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจ


  67177897_2356122424468706_7559835004436480000_n.jpg
  67681462_2357717860975829_682991334407012352_n.jpg  67213338_2357717944309154_1611650181055381504_n.jpg


  โดยชาวเน็ตหลายคนที่ได้เห็นผลงานของน้องยูโรต่าง เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจ บางก็กล่าวว่าวาดรูปเก่งกว่าคนมีร่างกายครบ 32 บ้างคน พร้อมบอกให้น้องยูโรสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาฝีมือต่อไป เพราะสามารถยึดเป็นอาชีพได้เนื่องจากฝีมือและลายเส้นของน้องยูโรบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอนาคตไกลแน่นอน
  ขอบคุณเฟซบุ๊ก ศิลป์ปัญญา ณ. วังน้ำเขียว

  ที่มา....https://www.tnews.co.th   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กันยายน 2019
 11. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรม(หลวงตามหาบัว)
  วังน้ำเขียว นครราชสีมา

  ใครมีโอกาสไปหรือผ่าน
  อย่าลืมแวะเข้าไปชมความยิ่งใหญ่สวยอลังการ
  หินอ่อนสีโทนขาวใสสะอาด
  วันนั่นขณะที่เดินชมฝนตกปรอยๆบ้าง หยุดบ้าง
  ทุกย่างก้าวจึงควรระวัง เพราะพื้นลื่น
  ผมคิดในใจและบอกกับคนที่เดินสวนทาง มา ว่า....
  "เหมือนเป็นกุศโลบายให้ทุกคนพึงเฝ้าระวัง
  ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความไม่ประมาท"


  111355.jpg
  85619.jpg
  111363.jpg
  111394.jpg
  111384.jpg
  111387.jpg
  111392.jpg
  111399.jpg
  111403.jpg
  111404.jpg
  111400.jpg
   
 12. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  Tips & Tricks (วรรคทอง)
  หน้า 165 ลำดับที่ #3282

  ฟังอาจารย์นพเล่าประสพการณ์พระเครื่อง
  ลป.หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน

  nopphakan, post:
  เคยได้พระของ ลป. วัดบ้านจาน มาครั้งหนึ่ง
  ปัจจุบันไม่อยู่แล้ว ศิษย์เอก ลพ.มีชื่อ ที่ ขก.
  ท่านมาขอ บูชา ต่อ ในราคาที่ได้มา
  ซึ่งตอนนั้น จะน้อยกว่าราคาที่เล่นหา ๓ เท่า....
  เป็น พระปิดตาสีขาว ผสมมวลสาร
  ...ที่ใช้หล่อพระแก้วมรกต
  ถ้าจำไม่ผิด...ผงจะออกสีเขียวๆ
  ส่วนองค์คล้ายๆวงรี เคยมีแต่ให้ รุ่นน้องไปแล้ว
  ตอนนี้ไม่มี...

  จำได้ว่า ได้มาตอนเย็นๆ
  ยังไม่ได้เปิดและแกะห่อออก
  แล้ววางพระเครื่องท่านไว้ ที่โต๊ข้างกำแพง...

  คืนนั้น นอนๆอยู่
  เกิดเสียงดังป่านฝ่าฟ้าในห้องนอน
  เสียงดัง ปั้งงงงงงงงงงงงง
  เลยลืมตาขึ้นมาดู พบเห็น
  แสงสว่างว๊าบหนักไปทางสีขาว
  รัศมีประมาณ ๑ เมตร
  ออกมาจากพระเครื่องของท่าน
  ที่ยังไม่ได้แกะนั่นหละครับ

  นี่ก็นิทาน....
   
 13. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242

  ขอนำเรื่องราวตามที่อ้างอิงข้างบนนี้มาคุยอีกครั้ง
  ด้วยเช้าวันนั่นได้เวลานัดเดินทาง(28 สิงหาคม 2019)
  จึงไม่มีเวลาไปดึง"หลังไมค์"มาโชว์ให้ดู
  เพื่อให้เห็นว่า "ทุกอย่างมีที่ไปที่มา"
  แต่รวมๆคือความบังเอิญ
  หรือภาษาพระว่า...
  "ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัย"
  (บังเอิญมีกล่องข้อความถึงผม
  คุยและถามถึงอจ.นพ เมื่อ25 สิงหาคม)
  (ผม...ว่าจะแจ้งข่าวเรื่องอจ.นพที่กระทู้นี้)
  (บังเอิญเช้านั่นTipsถึงคิวรูปอจ.นพ เมื่อ28 สิงหา)
  เช้านั่นผมจึงถือโอกาสแจ้งเรื่องอจ.นพ...ซะเลย


  กล่องข้อความ(หลังไมค์)ที่พูดถึง
  ...เป็นของสมาชิกท่านหนึ่งที่ส่งถึงผม
  คุยและถามถึงอจ.นพ
  สุดท้ายได้กล่าวโดยสรุปว่า....
  "ในส่วนของผมก็เป็นมิตรกับทุกคน ทั้งทางเว็บและคุณนพ.... ............................................................................................................................................................................................ถ้าเป็นไปได้คนเราจูนเข้าหากันดีที่สุดครับ"

  (ผมได้ตอบไปว่า.....)
  ขอบคุณมากครับที่แจ้งข่าว
  (9)ทราบจากปากอาจารย์นพว่า...........
  ................(ขออนุญาตตัดบางตอนออกไป)......................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ...........................................................
  ผมจะได้ดำเนินการบางอย่างตามที่เห็นสมควร
  ...ล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้ทราบว่า...
  อาจารย์นพช่วงนี้ติวเข้ม
  เพื่อให้จบดร.ปีนี้ให้ได้
  ก็ส่งกำลังใจ...ขอให้สมความปรารถนา
  และแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วย
  9@Phonlee, 25 สิงหาคม 2019  หมายเหตุส่งท้าย

  เรื่องนี้ก็ฝากถึงทีมงานเวปพลังจิตด้วยนะครับ
  ตามที่เพื่อนสมาชิกที่เขียนถึงผมดังนี้(วรรคทอง)
  "ถ้าเป็นไปได้คนเราจูนเข้าหากันดีที่สุดครับ"

  ขอบคุณครับ


   
 14. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  โคม่า จิตหลุด พบพระพุทธเจ้า? ปาฏิหาริย์ หนุ่มป่วยเฉียดตายใช้ชีวิตประมาท
  สกู๊ปไทยรัฐ
  ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ฟังว่า หลังจากเรียนจบ เขาทำงานเบื้องหลัง ตัดต่อรายการทีวีให้โทรทัศน์ช่องหนึ่ง เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะป่วยเป็นโรคอะไร เพราะตอนนั้นร่างกายแข็งแรงดี

  “ช่วงนั้นเพื่อนเยอะและบ้างาน แต่ที่หนักที่สุด คือ การเที่ยวเตร่ กินเหล้า สูบบุหรี่ ถึงแม้ลักษณะงานจะเป็นงานที่ต้องอดหลับอดนอน ทำงานกลางคืน ตัดต่อรายการถึงเช้าบ้าง แต่สิ่งที่หนักกว่าคือการกินเหล้า สูบบุหรี่ เรียกว่าหนักมาก ผมใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ประมาณเกือบ 2 ปี กระทั่งวันหนึ่ง...เห็นร่างกายตัวเองมีจุดแดงๆ ขึ้นเต็มตัว แต่ก็ยังคิดว่าสงสัยเป็นไข้เลือดออก แต่ก็ยังไม่ไปหาหมอ ก็ยังจะฝืนไปทำงาน กระทั่งวูบไป เขาเลยพาส่งโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง”

  NjpUs24nCQKx5e1BaovHc0Jk5ih6HfBemoTx1k1eIUV.jpg
  อย่างไรก็ตาม หลังจากเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็ต้องนอนให้เลือดอยู่ตลอด วันแล้ววันเล่า หมอก็ยังคงนำเกล็ดเลือดมาให้ กระทั่งใช้เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลไป 60 ถุง

  “คุณกร หลังจากวันพรุ่งนี้เราจะหยุดให้เกล็ดเลือดคุณแล้วนะ เพราะเรานำเกล็ดเลือดมาให้กับคุณก็เหมือนกับเสียเปล่า เกล็ดเลือดเป็นสิ่งมีค่ามากๆ เกล็ดเลือดที่ให้คุณไป 60 ถุงนั้นเราสามารถนำไปช่วยเหลือคนอื่นได้มาก”

  พ่อแม่ และ น้องสาว ได้ยินดังนั้น ก็ได้แต่ร้องไห้...

  จากนั้นก็ได้มีการปรึกษากันภายในครอบครัวและลงความเห็นว่า ควรย้ายโรงพยาบาลโดยด่วน ยังดีคือ มีน้าคอยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย

  เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเอกชน เหมือนกับเรากำลังดูหนัง สภาพตัวเองนอนบนเตียง มีภาพขาวๆ เพดาน วับๆ ผ่านไป

  เมื่อมาถึงโรงพยาบาลใหม่ ตรวจเลือดพบว่า เกล็ดเลือดแดงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ทั้งที่คนเราจะมีเกล็ดเลือดอยู่ 140,000 - 300,000

  “ถ้าคุณมาช้ากว่านี้...คุณคงตายไปแล้ว” หมอโรงพยาบาลใหม่พูดกับเขา

  NjpUs24nCQKx5e1BaovHc0Jk5ih6HfIS74sIYgWJWAK.jpg
  ช่วงที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ได้ถ่ายรูปคู่กับดารา
  คุณกร เล่าต่อว่า คำแรกที่หมอบอกว่า “คุณอาจจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว” เพราะโรคนี้ทำให้เกล็ดเลือดต่ำ แต่ก็ยังไม่ชัดเจน จึงขอทำการเจาะไขกระดูกตรวจ ซึ่งการเจาะไขสันหลัง คืออะไรที่เจ็บที่สุดในชีวิตแล้ว...

  จากนั้น ผลวิเคราะห์ก็ออก หมอบอกว่าผมเป็นโรค ITP หรือ โรคเกล็ดเลือดต่ำ พูดง่ายๆ เป็นเหมือนโรคพุ่มพวง ร่างกายสร้างแอนติบอดีให้ม้ามกินเกล็ดเลือดของตัวเอง ซึ่งโรคนี้เป็น 1 ใน 42 โรคที่หาสาเหตุไม่ได้

  “ขั้นตอนรักษาเป็นอะไรที่โหดร้ายสำหรับผมมาก เพราะยาที่กินส่วนใหญ่จะเป็นยาที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชาย ยาที่จะต้านไม่ให้ม้ามกินเลือดตัวเองได้ นอกจากนี้ยังให้ยา “สเตียรอยด์” กินผสมไปด้วย ซึ่งการกิน สเตียรอยด์ จะมีผลข้างเคียง ทำให้เรารู้สึกหิวตลอดเวลา จากคนน้ำหนัก 75 น้ำหนักขึ้นเป็น 110 กิโลกรัม ไปไหนไม่ค่อยได้ ร่างกายอ้วน ทำอะไรก็ลำบาก นอกจากนี้ยังติดเชื้อ ป่วยง่าย โดยรักษาแบบประคองอาการแบบนี้มาเป็นปี จากคนปกติ กลายเป็นคนอารมณ์ร้าย ทำลายข้าวของ เพราะรู้สึกเครียดมาก ไม่อยากเป็น ไม่อยากป่วย แต่ก็ไม่หาย”

  กระทั่ง ไปหาข้อมูลต่างๆ มากมาย ด้วยจิตใจที่ฟุ้งซ่าน ก็เจอข้อความในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อความของฝรั่งเขียนไว้ แนะนำให้ “ตัดม้าม” ทิ้ง ในข้อมูลที่อ่าน บอกว่าคนเราตัดม้ามทิ้งแล้วสามารถอยู่ได้ แต่ก็จะป่วยง่าย

  NjpUs24nCQKx5e1BaovHc0Jk5ih6HfHhvedTW4SNUOU.jpg
  “ผมเดินไปหาคุณหมอที่รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เขาพูดกับผม “การตัดม้ามไม่ใช่เรื่องสนุกนะ หากคุณไม่มีม้ามคุณก็จะป่วยง่าย โดยเฉพาะโรคหวัด ม้ามนี่มีประโยชน์หลายอย่าง ถามว่าไม่มีแล้วอยู่ได้มั้ย คำตอบคือ ได้ แต่คุณจะใช้ชีวิตลำบาก” หมอเตือนผมแบบนี้ แต่ผมไม่ฟัง ผมไปหาหมออีกโรงพยาบาลหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ เขาก็ให้ยา สเตียรอยด์ มากินอีก เราโอดครวญกับหมออีกท่านเรื่อยๆ จนเขาเริ่มรู้สึกสงสาร ซึ่งหมอท่านนี้ท่านเชี่ยวชาญด้านการตัดม้าม เขาก็เลยรับปากว่าจะทำให้ แต่ครอบครัวมารู้ทีหลังว่าเราแอบไปหาหมออีกที่ และจะไปตัดม้าม ครอบครัวจึงขอไว้ สุดท้ายก็ไม่ได้ตัด”

  ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น โรคหายได้เอง ด้วยการกินสมุนไพร นั่งสมาธิ
  ระหว่างนั้น ว่าที่ ร.ต.ภาสกร เล่าต่อว่า เขาก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆ กระทั่งไปเจอข้อมูลอีกชุดของต่างประเทศ โดยมีการแนะนำให้นั่งสมาธิ ไม่น่าเชื่อว่าชาวต่างชาติก็มีการพูดเรื่องนี้ การทำสมาธิจะทำให้เกล็ดเลือดดีขึ้น นอกจากนี้ ทางบ้านเขาก็ให้ยาสมุนไพรไทยมากิน พวกอบเชย ขมิ้นชัน กินวิตามินซี ปั่นน้ำผลไม้ เรียกว่าตอนนั้นเหมือนกินชีวจิต ซึ่งมีการกินยาปัจจุบันควบคู่ไปด้วย แต่แล้วจู่ๆ เกล็ดเลือดมันก็เพิ่มขึ้นมาเอง อาการผิดปกติค่อยๆ หาย เกล็ดเลือดเพิ่มมาเป็นแบบคนปกติ หมอที่รักษาตนก็งง ว่าหายได้ไง ก็ถามว่าไปทำอะไรมา ตนก็เล่าให้ฟังว่ากินอะไรไปบ้าง ขณะเดียวกันก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องธรรมะมากขึ้น แต่...สุดท้ายก็เผลอตัวเผลอใจอีกครั้ง

  เสียใจสุด แฟนที่คบหานับ 10 ปีบอกเลิก... ชีวิตพลิกผัน กลายเป็นท็อปเซลส์ หาเงินแสนง่ายนิดเดียว
  ร.ต.ภาสกร เล่าต่อว่า ช่วงที่ตนป่วยหนักนั้น โชคดีที่คบหากับแฟนคนหนึ่ง ซึ่งคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียน คอยช่วยเหลือคบหาดูแลกันมาเกือบ 10 ปี กระทั่งหายป่วย เราก็ยังคบหากันอยู่ แต่...ไม่มีงานทำ เครียดมาก กลับมากินเหล้าสูบบุหรี่อีก กลายเป็นคนติดเหล้า แฟนที่เคยรักกันมากก็เริ่มที่จะทนไม่ได้ กระทั่งมีวันหนึ่ง เธอได้ก้าวเข้ามาบอกว่า จะขอไปมีชีวิตใหม่ เพราะอยู่ด้วยกันมา อายุเริ่มมากขึ้น ชีวิตเราไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลย แม้จะหายป่วย แต่ก็ยังตกงานอยู่ เขาอยากจะแต่งงาน สร้างครอบครัว ตอนนั้นเหมือนคนตกอับ จึงต้องจำใจปล่อยเขาไป

  “ตอนนั้นเฮิร์ต เสียใจมาก แต่ก็ต้องยอม เพราะบางทีเงินจะกินข้าวยังไม่มี อาชีพก็ไม่มี ได้แต่เขียนหนังสือไปวันๆ เราบอกเขา ให้ความหวังเขา ว่าเราจะมีหนังสือ ออกพ็อกเก็ตบุ๊ก แต่ก็ไม่ได้ออกเสียที กระทั่งเขามาขอ จึงต้องปล่อยเขาไป...”

  NjpUs24nCQKx5e1BaovHc0Jk5ih6HfDgtQU2kUpW6ka.jpg
  คุณกร เล่าว่าเขาตกงานมา 2-3 ปี แฟนมาบอกเลิก เพราะทำตัวเอง ชีวิตไม่เป็นโล้เป็นพาย และเพิ่งรอดพ้นเงื้อมมือมัจจุราชมา แต่...ในความโชคร้าย ยังมีความโชคดี จู่ๆ ก็ได้เจอคนที่เป็นเซลส์ขายรถ เขาแนะนำให้ไปสมัครงาน หลังจากพูดคุยกันไม่กี่คำ เมื่อไปสมัครงานก็เล่าเรื่องราวชีวิตให้ MD โชว์รูมรถนั้นฟัง เขาก็ชอบ บอกเจอชีวิตแบบนี้น่าจะขายรถได้ เราจึงได้มาเป็นเซลส์

  “ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หลังมาทำงานแค่ 2 เดือน จากคนที่ขายรถไม่เป็น ก็กลายเป็นท็อปเซลส์ ถึง 2 ปีติด เปอร์เซ็นต์จากการขายรถ ได้เงินหลักแสนทุกเดือน ความประมาทในชีวิตเริ่มมากอีกครั้ง ใช้เงินฟุ่มเฟือย ซื้อทอง ซื้อรถใหม่ กินเที่ยว อีกครั้ง”

  ชีวิตตอนนั้นดีมาก มีเงินเข้ามามากมาย และอีกครั้ง มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาในชีวิต ตนเริ่มที่จะมีแฟนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้แตกต่างไปจากเดิม...

  ได้เจอรักครั้งใหม่ ไม่สมหวัง พ่อฝ่ายหญิงมาขอ "ปล่อยให้ลูกเขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าเถอะ"
  หนุ่มท็อปเซลส์ เล่าต่อว่า ในเวลาต่อมาแฟนคนใหม่มาอยู่ที่บ้านตนทุกวัน ไม่ค่อยยอมกลับบ้าน กระทั่งวันหนึ่งพ่อของแฟนเขามาหาเราที่โชว์รูม ได้มีการเปิดอกพูดคุยกันถึงอนาคต และเขาอยากให้ลูกสาวเขาไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยยื่นคำขาดขอให้เลิกกัน เพื่ออนาคต

  ชีวิตการงานตอนนั้นกำลังไปได้ดี กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังมีโชว์รูมที่ดีกว่ามาชวนมาเป็นเซลส์ แต่ก็เพราะผิดหวังเรื่องความรัก ทำให้ตนตัดสินใจพลาดอีกครั้ง โดยเลือกที่จะไปขายประกัน เพราะหลงเชื่อว่า การขายประกัน จะเป็นอาชีพที่ดีมีอนาคต ซึ่งเหตุผลลึกๆ แล้ว แค่อยากจะหนีจากโชว์รูมเดิม ที่แฟนมาหาบ่อยๆ เท่านั้นเอง

  เฉียดตายครั้งที่ 2 ป่วยประหลาด เป็นโรคคนแก่อายุ 70-80 ปี
  หนุ่มขายรถ เปลี่ยนอาชีพมาขายประกัน ก็ต้องเผชิญกับเรื่องไม่สมหวังอีกครั้ง เพราะการขายประกัน ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง ลูกค้าที่เคยมีหายหมด จากนั้น...ก็เริ่มเครียด แล้วก็เริ่มป่วยอีกครั้ง โดยเริ่มต้นเป็นไซนัส ทำให้ต้องไปฉีดวัคซีน กินยาแก้อักเสบ ก็ไม่หาย กระทั่งผ่าตัดเปิดรูไซนัส ปรากฏว่ากลายเป็นผลร้ายกับเรา เพราะเราแพ้ฝุ่น ผืนแดงเริ่มขึ้น

  “กินยาก็ไม่หาย ผ่าตัดอีกก็ไม่ได้ สุดท้ายหมอก็ให้ สเตียรอยด์ มากิน (อีกแล้ว) ยาดังกล่าวทำให้อาการดีขึ้น แต่มีอยู่วันหนึ่งได้ไปทำความสะอาดที่บ้านอีกหลังหนึ่ง ปรากฏว่า ฝุ่นได้เข้าไปในปอด และปอดก็เริ่มที่จะติดเชื้อ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเกือบตาย ผมรีบออกจากบ้าน เริ่มหายใจไม่ออก หน้าพ่อแม่ลอยเข้ามา ในมือคว้าโทรศัพท์มือถือโทรหาแม่ บอกว่าไปเจอกันที่โรงพยาบาล ตอนนั้นทรมานเหมือนคนกำลังจะขาดอากาศหายใจ พยายามวิ่งไปที่รถ แต่ก็ขับไม่ไหว จึงค่อยๆ ออกจากบ้าน ขึ้นรถแท็กซี่ กระทั่งถึงโรงพยาบาล เสียงที่ได้ยินเสียงหมอพูด “เจาะคอๆ” จากนั้นก็สลบไม่รู้เรื่อง กระทั่งอีก 2 สัปดาห์ต่อมาเริ่มค่อยๆ ฟื้น”

  แม่เล่าให้ฟังว่า ช่วงที่นอนโคม่าอยู่นั้น เกือบจะตายไป 2 หน หมอปั๊มหัวใจขึ้นมา กระทั่งรอดพ้นวิกฤติมาได้ หมอบอกว่า ไม่น่าเชื่อว่าทำไมป่วยเป็นโรคคนแก่ คือ ปอดติดเชื้อ ภาวะการหายใจล้มเหลว และติดเชื้อในกระแสเลือด หมอบอกกับพ่อแม่ ว่า "คงไม่รอด นี่คนอายุ 70-80 หนุ่มแบบนี้ไม่น่าเป็น"

  ช่วงที่นอนอยู่ 2 สัปดาห์นั้น เหมือนจิตหลุดออกจากร่าง ล่องลอยไปเรื่อย ตอนนั้นเหมือนกับความฝัน วิญญาณออกไปนอกโรงพยาบาล ไปโผล่ห้องนู้นห้องนี้ตามโรงพยาบาล โดยที่มองไม่เห็นตัวเอง แต่เห็นคนอื่นๆ จากนั้นก็ลอยแวบไปโผล่ที่ทะเล ไปริมภูเขา เห็นภาพเป็นสีเหลืองๆ รู้สึกเหมือนตัวลอยๆ

  NjpUs24nCQKx5e1BaovHc0Jk5ih6HfCCJbZ5zJzBP9r.jpg
  กระทั่งล่องลอยไปที่แห่งหนึ่ง สถานที่เหมือนป่าแห่งหนึ่ง กระทั่งเห็นว่าพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ ในจิตคิดว่า นั่นคือพระพุทธเจ้า ตอนนั้นก็เลยก้มลงกราบ และบอกกับท่านว่า “ถ้าผมรอดตายไปได้ ผมจะขอบวชถวายท่าน” เมื่อสิ้นคำพูดนี้ จิตก็กลับเข้ามา สะดุ้งตื่น...

  หลังจากฟื้นก็ทราบว่า ทางครอบครัวได้พยายามสวดมนต์ขอพรให้ จึงเชื่อว่าที่เราไปสถานที่ดีๆ มากมาย เพราะเป็นการสวดมนต์ให้รอดชีวิต ซึ่งจากการสนทนาธรรมกับพระที่เคารพท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าที่เป็นแบบนี้ เพราะจิตหลุดออกจากร่างไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ก็ค่อยๆ รักษาตัวกระทั่งดีขึ้น ออกจากโรงพยาบาลได้ในที่สุด

  ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ยุทธศักดิ์สุนทร เล่าทิ้งท้ายว่า อุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ส่วนตัวว่าใครที่ได้อ่านก็คงจะทราบว่า การใช้ชีวิตประมาท ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ร่างกายคนเราหากไม่ดูแลไม่รักษา ก็อาจจะทำให้ป่วย หรือ กระทั่งเสียชีวิตได้ ส่วนชีวิตหลังจากนี้ ก็ขอบวชตามที่ตั้งใจไว้ก่อน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ได้เขียนหนังสือไว้ 1 เล่ม ช่วงที่เป็นท็อปเซลส์ ประสบความสำเร็จ ชื่อเรื่อง A SUPER SALESMAN ลองหามาอ่านกันได้  ขอบคุณที่มา นสพ.ไทยรัฐออนไลน์

   
 15. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ

  ข้อวัตรของที่วัดถ้ำเมืองนะ คือ..

  กิน-นอน-สวดมนต์

  ในหน้านี้แนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น หรือสำหรับผู้สนใจทบทวนความรู้ ส่วนรายละเอียดที่มากขึ้น โปรดฟังจากการบรรยายธรรมของพระเดชพระคุณท่าน “หลวงตาม้า” เป็นหลักนะคะ


  how2practice.png
  >> ในการสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิ ให้สวดด้วยอารมณ์สบายๆ อย่ากด/ อย่าเพ่ง/ อย่าอยากเห็น หรือไม่อยากเห็นอะไร ทำอารมณ์ให้สบายๆ ตาอยู่ที่ภาพ (มองสบายๆ) จิตอยู่ที่พระ (ที่นำมากำภาวนา) หรือจิตอยู่กับไตรสรณคมน์, หรืออยู่กับหลวงปู่ดู่, หรืออยู่กับจักรพรรดิ, หรืออยู่กับคำบริกรรมบทสวด นั่นคือ..ให้จิตอยู่กับบุญกุศล

  1561093964400-723x1024.jpg
  >> มองภาพพระ(ภาพใดก็ได้ที่เราชอบ) แล้วหลับตาเบาๆ ..นึกถึงภาพพระเอาไว้ พอภาพหายไปก็ลืมตามองใหม่ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สบายๆ หรือบางท่านก็นึกในใจคุยกับหลวงปู่ดู่, บางท่านก็นึกไปสวดหรือไปสัพเพฯ ตามสถานที่ต่างๆ, บางท่านก็พิจารณาข้อธรรม, บางท่านก็พิจารณาความหมายของบทสวด เป็นต้น ให้จิตวนเวียนอยู่แถวนี้ และนึกในใจขอบารมีหลวงปู่ดู่ อัญเชิญเทพพรหมทุกภพทุกชั้น และทุกภพภูมิ มาสวดมนต์กับเราด้วย โดยเฉพาะโลกของวิญญาณ เวลาเราสวด-เขาก็สวด, จิตเราสว่าง-เขาก็สว่าง เป็นมิตรเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิด

  >> การแผ่บุญ หรือการสัพเพฯ อัญเชิญพระเข้าตัว
  น้อมอาราธนาบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ, บารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิเป็นต้นมา, บารมีรวมพระปัจเจกฯ, พระโพธิสัตว์, พระธรรม, พระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต

  ..น้อมมา..ผ่านที่เรา..ซึ่งมีรูปนาม พร้อมเจริญเมตตา(คือมีความปรารถนาดี ) แล้วแผ่บุญให้กับโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุอย่างไม่มีประมาณ (หรือเจาะจงแผ่ให้ใครก็ได้ หรือนึกแผ่ให้กับครูบาอาจารย์, บิดามารดา, หมู่ญาติ, ผู้มีพระคุณ, เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เป็นต้น)

  >>ซึ่งในขณะเราสวดมนต์ ก็เป็นการแผ่บุญไปด้วย โดยอธิษฐานให้บุญกุศลที่เราสร้าง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันและอนาคต ให้แผ่ไปโดยอัตโนมัติตลอดชีวิต

  4monk.buddhaprompanyo-920x1024.jpg
  >> สิ่งที่ท่านเน้น..คือ ให้สวดมนต์ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน, จะกินข้าว, อาบน้ำ ฯลฯ ก็ให้หมั่นสวด, หมั่นแผ่, หมั่นโมทนาบุญ, หมั่นห่างจากอารมณ์ทางโลก (อยู่ไหนก็สวดได้ จะอยู่ในห้องน้ำ หรือจะทำกิจอันใดอยู่ก็สวดได้ เพราะเวลาเราตาย เราก็ตายได้ทุกที่ ท่านจึงให้หมั่นสวดได้ทุกที่ทุกเวลา จะสวดในใจหรือสวดออกเสียงก็ได้ตามความเหมาะสม) *** สิ่งสำคัญคือ “ทรงพรหมวิหาร” คือ.. มีเมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา ไม่รำคาญในรูปรสกลิ่นเสียง ถึงรำคาญก็ไม่นาน.

  ไปไหนก็สวด ไปไหนก็แผ่เมตตา ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็รีบเบนรีบเปลี่ยนให้ไว ให้จิตผูกอยู่กับไตรสรณคมน์, อยู่กับจักรพรรดิ, อยู่กับหลวงปู่ดู่ โดยเฉพาะตอนนอน ให้สวดจนหลับ นอนที่ไหนก็ให้สวด ให้ทำอย่างนี้ทุกวัน…จนชิน.

  เวลาจะแผ่บุญ ให้นึกถึงหลวงปู่ดู่ทุกครั้ง แล้วแผ่ให้กับมนุษย์, สัตว์, วิญญาณ หรือ แผ่ให้กับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ …ไปไหนก็หมั่นสวดหมั่นแผ่เป็นประจำจนกลายเป็นปกตินิสัย

  “หลวงปู่ดู่” ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมาก กระแสบุญบารมีของท่านยังหมุนเวียนอยู่ในโลก ดังนั้น เราจึงน้อมมาเพื่อแผ่เมตตา หรือเพื่อสร้างบารมี หรือเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเอง, ต่อส่วนรวม, ต่อโลกของโอปปาติกะ, มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งในการขอบารมีท่านมาสร้างประโยชน์นี้ ขอเพียงเป็นสิ่งที่ถูกครรลอง คลองธรรม.

  luangpudu-luangtama-797x1024.jpg
   
 16. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  หลวงปู่คือพระศรีอริยเมตไตรย .....
  เรื่องของหลวงปู่ดู่นั้นในสายศิษย์ทั้งหลายย่อมเชื่อกันว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ และเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีมาเต็มที่แล้ว มีหนทางเดียวคือบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงอย่างเดียวในอนาคตกาลไม่แปรผันเป็นอื่น เขาเรียกกันว่าพระนิยตโพธิสัตว์หรือโพธิสัตว์ผู้เทึ่ยงแท้
  ถ้าท่านเพิ่งมารู้จักหลวงปู่ดู่อาจสงสัยว่าหลวงปู่ดู่คือใครกัน ในสายศิษย์จะทราบกันดีว่า หลวงปู่ดู่คือภาคหนึ่งของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ครูบาอาจารย์ในอยุธยารุ่นเก่าๆก็เรียกหลวงปู่ดู่ท่านว่าหลวงปู่ทวด และมีหลายท่านที่ได้นิมิตว่าหลวงปู่ดู่กับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาในร่างเดียวกัน ทั้งศิษย์ที่วัดซึ่งเป็นฆราวาสหรือแม้แต่พระอาจารย์ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ วัดสุทธาราม ธนบุรี ก็ได้นิมิตเช่นนี้เหมือนกัน
  เวลามาในนิมิตนั้นทุกคนจะเห็นหรือสัมผัสเรื่องที่คล้ายๆกันคือ ท่านจะมาในรูปของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วหน้าของท่านจะเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของหลวงปู่ดู่ หรือเห็นในนิมิตว่าในองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมีหลวงปู่ดู่อยู่ภายใน ในองค์หลวงปู่ดู่มีหลวงปู่ทวดอยู่ภายใน สลับไปมาแบบนี้ ภาพนิมิตแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้พิเศษบางคนที่ท่านต้องการมาสื่อสารเป็นพิเศษ แต่ก็ทำให้เชื่อได้ว่าท่านทั้งสองเป็นบุคคลคนเดียวกัน
  ส่วนที่ว่าหลวงปู่ดู่เป็นพระศรีอริยเมตไตรยนั้น ก็เพราะเป็นที่รู้กันว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั้นท่านเป็นพระศรีอาริย์มาบำเพ็ญบารมี ดังนั้นเมื่อหลวงปู่ดู่เป็นภาคหนึ่งของหลวงปู่ทวดก็เท่ากับว่าหลวงปู่ดู่เป็นภาคหนึ่งของพระศรีอริยเมตไตรย หรือจะบอกว่าเป็นองค์พระศรีอาริย์ลงมาเกิดเพื่อสร้างสมบารมีก็ไม่ผิดนัก
  ดังนั้นจึงเป็นความรู้ที่พอสรุปได้ว่าพระศรีอาริย์หรือพระศรีอริยเมตไตรย หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ทั้งหมดเป็นบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้หากย้อนไปชาติกำเนิดของพระศรีอาริย์นั้น ในอดีตครั้งสมัยพระพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนม์อยู่พระองค์ก็เคยมาเกิดเป็นพระอชิตภิกขุมาแล้ว ได้รับการพยากรณ์ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธองค์ว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธองค์องค์ที่ ๕ ในกัปป์นี้นามว่าศรีอริยเมตไตรย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อท่านยังเคยลงมาเกิดเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่วัดไลย จ.ลพบุรี
  ความรู้ในเรื่องการบำเพ็ญบารมีของพระศรีอาริย์นั้นเราพอทราบได้ว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีชนิด ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป ซึ่งเรียกกันว่าการบำเพ็ญแบบวิริยาธิกะ อันเป็นแบบที่ใช้เวลานานที่สุดแต่ก็สร้างสมบารมีวิเศษสุดด้วยเช่นกัน
  ดังนั้นอค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จึงนับว่าเป็นพระที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีบารมีมาก การกราบหลวงปู่ดู่จึงเท่ากับได้กราบทั้งพระพุทธเจ้าในศาสนานี้และพระพุทธเจ้าในศาสนาหน้า จึงเป็นกุศลสูงยิ่ง มีบางท่านอาจน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่ทันสังขารหลวงปู่ดู่ เรื่องนี้ก็อย่าได้น้อยใจเสียใจ เพราะแม้ว่าท่านละสังขารไปแล้ว แต่เราได้กราบภาพท่าน รูปเหมือนรูปสมมุติของท่าน ก็ได้กุศลเท่ากัน เพราะกุศลนั้นเกิดกับใจที่มีจิตน้อมศรัทธากราบไหว้ในท่าน และประกอบกับองค์ท่านย่อมเป็นทิพย์ไม่ได้สูญหายเป็นอากาศธาตุ ดังนั้นเมื่อจิตน้อมเคารพบูชาท่าน ด้วยอำนาจทิพยญาณของท่านย่อมรู้และอนุโมทนารับทราบในวาระจิตของเรานั่นเอง
  "ความเกี่ยวเนื่องระหว่าง หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทวด และพระศรีอริยเมตไตรย"
  สาเหตุที่บอกว่าเกี่ยวเนื่องได้เต็มปาก เนื่องจากได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่หลวงปู่ดู่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดที่คนหลายคนได้ยินจากปากของหลวงปู่ดู่เอง อาทิ...
  "พวกแกเดินข้ามไปข้ามมา จะข้ามหัวหลวงพ่อทวดแล้วยังไม่รู้อีกหรือ"
  "พวกแกนะรู้มั้ยว่าช้างยังรู้เลยว่าหลวงพ่อทวดคือใคร"
  "มีคนบอกว่าข้าจะสำเร็จระหว่างต้นไม้สองต้น"
  "เรื่องข้าบางทีมันพูดไป ดีไม่ดี เขาจะไม่เชื่อ จะพากันปรามาสเป็นบาปกรรมกันได้ อย่าพูดไป"
  "หลวงปู่บุดดา ถาวโร พระอรหันต์แห่งวัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี มาหาหลวงปู่ดู่แล้วบอกว่า ที่คุณตั้งใจนะสำเร็จแน่ ต่อไปคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้า"
  "หลวงพ่อเกษม บอกว่า หลวงปู่ดู่เป็นพระใจเพชร"
  "พ่อท่านจำเนียร เจ้าสำนักต้นเลียบ ที่ฝังรกหลวงพ่อทวดที่ล่วงลับ เคยได้สัมผัสภาพและรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ท่านกล่าวว่าหลวงพ่อองค์นี้ต่อไปท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตร"
  "พ่อท่านนอง วัดทรายขาว ศิษย์ผู้น้องอาจารย์ทิม วัดช้างให้ ท่านกล่าวถึงหลวงพ่อดู่เมื่อมีคนเอารูปให้ท่านพิจารณาว่า พระองค์นี้เก่งสามารถอัญเชิญหลวงพ่อทวดให้อยู่กับท่านตลอดเวลาได้"
  "หลวงปู่ดู่ท่านเคยกล่าวกับศิษย์ใกล้ชิดว่า พวกแกน่ะโชคดี ทำบุญกับข้าได้สองศาสนา"
  หลวงปู่ดู่ท่านเคยถามศิษย์ใกล้ชิดว่า " แกรู้ไหมว่ามีคนบอกว่าหลวงพ่อทวดไปหลอกเขา โดยหลอกให้เห็นตัวเป็นหลวงพ่อทวดหัวเป็นข้า และตัวเป็นข้าแต่หัวเป็นหลวงพ่อทวด แกว่าอย่างไร"
  "หลวงปู่ดู่ท่านเองมีลักษณะการห่มจีวร วัตรปฏิบัติคล้ายหลวงพ่อทวด รวมทั้งการสร้างวัตถุมงคลที่คนทั่วไปมักจะเรียกว่า ทวดดู่ ที่มีพุทธคุณดุจพระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เลยทีเดียว"
  "หลายครั้งจนถึงปัจจุบันที่มีผู้ถ่ายภาพหลวงหลวงปู่ดู่ ปรากฏเป็นฉัพพรรณรังสี ซึ่งมีบุคคลอย่างเดียวที่ปรากฏได้คือพระโพธิสัตว์เจ้าที่บารมีสูงมากๆ หรือ พระพุทธเจ้า เท่านั้นเอง"
  "หลวงปู่ดู่ท่านเองบอกว่า ท่านไม่ได้หวังเป็นนายสิบ ท่านเองหวังเป็นนายร้อย ท่านบอกว่าคนอย่างข้าต้องหักยอดฉัตรจึงสมใจ นั่นบ่งถึงความปราถนาพระโพธิญาณของท่าน"
  หลวงปู่ดู่เป็นพระที่ดี ไม่เคยอวดตัวว่าท่านเป็นใคร ยกเว้นกับศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้นเองที่ท่านเปิดเผยแย้มให้ทราบ เกศาและอัฐิธาตุท่านเป็นพระธาตุ แสดงถึงจิตอันบริสุทธิ์ของท่าน และท่านเองยังบอกว่า "ข้าภาวนาตลอดตั้งแต่ตื่นเช้าถึงเข้านอน และข้าอธิษฐานให้พวกแกตลอดเวลา เอ็งคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแก แกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแก"
  @ หนังสือ.....
  อัศจรรย์สมาธิพระโพธิสัตว์
  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
  ***** ทิพยจักร *****
   
 17. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  **ปัญหาโลกแตก**
  หมายถึงปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้

  เช้านี้ผม(9)ขอนำปัญหาโลกแตกข้อหนึ่งมาคุยกันที่นี่
  (คือส่วนตัวผมเห็นด้วยกับเนื้อหา(สนทนาธรรม)
  ...ที่นำมาลงข้างล่างนี้)
  และคิดว่า...น่าจะมีคนกว่า80%ที่เห็นด้วยกับเนื้อหานี้
  (ส่วนอีกเนื้อหา(สนทนาธรรม)ที่ผมไม่เห็นด้วย...ขอเว้นไว้...เด๋วบาป)
  เพราะเป็นอีกพระเกจิดังที่แสดงธรรมในเรื่องนี้แตกต่างกัน
  พูดง่ายๆคือมีมุมมองต่างกัน
  ผมจึงจั่วหัวว่า **ปัญหาโลกแตก**


  *****************************************  Q : ดิฉันแอบขโมยเงินสามีมาทำบุญจะผิดไหมคะ
  Home ธรรมะ Q : ดิฉันแอบขโมยเงินสามีมาทำบุญจะผิดไหมคะ
  a0b3042ff9b053d5e8b7c6b73e220609?s=96&d=mm&r=g.jpg
  25 October 2016

  LPBOAT.jpg

  ถาม :
  ดิฉันเป็นแม่บ้าน สามีขอให้ช่วยดูแลบ้านอย่างเดียว ไม่ต้องทำงาน แต่ดิฉันชอบทำบุญมากจนสามีบ่น และบอกว่าถ้าทำบุญมากอย่างนี้ ต่อไปจะไม่ให้เงินใช้อีก ถ้าดิฉันแอบขโมยเงินสามีมาทำบุญจะผิดไหมคะ

  ตอบ :
  ผิด เพราะถือเป็นการขโมย ย่อมผิดศีลข้อที่ 2 อย่างแน่นอน การทำบุญจะมีผลมากก็ต่อเมื่อเงินหรือวัตถุที่นำมาทำบุญนั้นได้มาอย่างบริสุทธิ์ การขโมยเงินมาทำบุญย่อมแสดงให้เห็นว่าที่มานั้นไม่บริสุทธิ์ แทนที่เราจะได้บุญ กลับได้บาปจากการทำผิดศีลแทน

  การทำบุญเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องทำอย่างพอดี ต้องอธิบายให้สามีเข้าใจว่า การทำบุญนั้นมีอานิสงส์อย่างไร ฝ่ายภรรยาก็ต้องรักษาศีลให้ได้ ให้สมกับเป็นคนชอบทำบุญ ฉะนั้นแทนที่จะขโมยเงิน ภรรยาควรชวนสามีเข้าวัดทำบุญร่วมกันมากกว่า  ธรรมะจากพระอาจารย์พรพล ปสันโน
  : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

  หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

  นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

  ขอบคุณที่มา....https://goodlifeupdate.com/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กันยายน 2019
 18. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  "บ้านต้องจิตต์"
  อ่านแล้วอยากไป(จัง)
  ดูหลายคลิปแล้ว...ยิ่งอยากไป

  ...เข้าไปในบ้านต้องจิตต์แล้ว...
  ไม่ทราบว่าจะเกิดอาการขนลุกซู่หรือไม่
  (เด๋วมาเล่าต่ออีกหน้าเรื่องขนลุกซู่)


  555...อยากพบตัวจริงด้วยครับ
  ด้วยเกิดความศรัทธาลึกๆในแง่มุมลี้ลับที่เล่า

  จะบอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์...ย่อมได้
  ว่างๆจะไป...
  ...เด๋วจะนำรายละเอียดและภาพมาฝาก


  ************************************


  เปิด บ้านต้องจิตต์ พาชมยันต์มงคลและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบจบในที่เดียว

  28 มี.ค. 62 (03:30 น.)ความคิดเห็น 0
  Add @Sanook.com
  aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hvLzAvdWQvMzEvMTU3NjE3L3RoaC5qcGc=.jpg
  Gasinee S.

  บ้านต้องจิตต์ แห่งนี้อยู่ในโครงการ Metro West Town (เมโทร เวสต์ทาวน์ ) ศูนย์การค้าเมโทร เวสต์ ทาวน์ ถ.กัลปพฤกษ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโครงการให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ เป็นสถานที่กิจกรรมบุญ โดยไม่มีการพาณิชย์ใด ๆ ทั้งสิ้น

  aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hvLzAvdWQvMzEvMTU3NjE3L3QyMC5qcGc=.jpg

  โดยเปิดให้เข้าชมกันแบบฟรี ๆ ภายใน บ้านต้องจิตต์ นั้นมีให้ชมทั้ง แกลเลอรี่ยันต์ต่าง ๆ อาทิ ยันต์มงคลจักรวาล ยันต์พญานาค ของ หมอต้องจิตต์ ติดจรวด หมอดูชื่อดัง ที่ใช้เป็นสำนักพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และจัดกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ รวมทั้งนัดคิวล่วงหน้าในการดูดวงแบบส่วนตัว

  อีกทั้งยังมีงานพุทธศิลป์ให้ชมมากมายจากพระอาจารย์หลากหลายท่าน พร้อมยังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากมาย อาทิ พระประธานหลวงพ่อเพิ่ม (พระมหาวชิระมหามุนีตรีโลกนาถ) , พระพิฆเนตร , พ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา , พระสังขจาย ฯลฯ

  aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hvLzAvdWQvMzEvMTU3NjE3L3Q0LmpwZw==.jpg

  หากท่านใดสนใจเข้าชมก็สามารถแวะเวียนมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหรือมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนั่งสมาธิ ช่วยให้จิตใจสงบ เพิ่มพูนสิริมงคลแก่ตนเอง

  aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2hvLzAvdWQvMzEvMTU3NjE3L3QxNy5qcGc=.jpg  อบคุณที่มา....
  https://www.sanook.com/horoscope/157617/
   
 19. 9@Phonlee

  9@Phonlee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2014
  โพสต์:
  1,493
  ค่าพลัง:
  +4,242
  *เกิดอาการขนลุกซู่*(อย่างแรง)

  "วันนั่นไปคำชะโนด2 ที่วังน้ำเขียว"
  ขณะที่จุดธูปพนมมือยืนหันหน้าไหว้องค์อนัตนาคราช
  เกิดอาการขนลุกซู่ตั้งแต่ข้อเท้า
  ...ค่อยๆไล่ขึ้นมาที่ตัว(อย่างแรง)
  (ปกติเคยขึ้นอาการขนลุกที่แขนเท่านั่น)

  แล้วอีกครั้ง...เดินไปที่เกาะกลางน้ำ
  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานอนัตนาคราชองค์ใหญ่(ตามรูป)
  ขณะที่พนมมือไหว้ใกล้ๆก่อนเดินลอดลำตัว
  เกิดอาการขนลุกซู่ไล่ขึ้นมาจากข้อเท้า...อีกแล้ว


  ...อย่างนี้เรียกว่า"สถานที่นี้แรงใช่หรือไม่"

  ...สงสัย ?????


  84812.jpg
  111134.jpg

   
 20. aegmanmu

  aegmanmu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  4,841
  ค่าพลัง:
  +9,584
  เด๋วต้องตามอ่าน
   

แชร์หน้านี้

Loading...