การสำรวจตนเอง ของผู้ถึง ธรรมกาย

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย กฤษณะ, 23 กันยายน 2005.

 1. กฤษณะ

  กฤษณะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2005
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +52
  หัวข้อสำรวจตนเอง
  สำหรับผู้ถึงธรรมกายแล้ว


  เป็นเพียง หัวข้อ เบื้องต้น และ เบื้องกลาง คือ คือมหาสติปัฏฐาน 4 ตามแนววิชชาธรรมกายเท่านั้น

  ยังมีข้อมูลสำรวจอีกมาก จะแจกแก่ผู้ไปต่อวิชชาขั้นสูงกับ พระราชพรหมเถระ ( วีระ คณุตตโม ) ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายตรงจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ ) และ
  เป็น อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ฯ หรือ ต่อวิชชาฯกับท่านเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี
  หรือ โครงการพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย วัดสระเกศ(ภูเขาทอง) โดยตรง


  เบื้องต้น

  1. ปั่จจุบันนี้ ท่านเห็นธรรมกายใสและชัดเจนเพียงใด?
  ( ) ใสชัดดีมาก ( ) ใสชัดพอประมาณ
  ( ) ใสชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ( ) ไม่ชัดเลย

  2. เคยได้รับการต่อ 18 กาย เมื่อใด

  ( ) วันที่........................ ( ) ไม่เคย

  3. เคยรับการฝึกพิสดารกาย ซ้อนสับทับทวี แล้วหรือยัง ?

  ( ) เคยแล้วทำตามทันได้หมด ( ) เคยแล้ว แต่ทำตามไม่คล่อง

  ( ) ยังไม่เคย หรือเคยแล้วแต่ทำตามไม่ได้

  4. เคยฝึก พิสดารกายสุดหยาบสุดละเอียด เป็น เถา ชุด ชั้น
  ตอน ภาค พืด แล้วหรือยัง ?

  ( ) เคยแล้ว ทำตามได้หมด ( ) เคยแล้ว ทำตามได้บ้าง
  ( ) ยังไม่เคย หรือ เคยแล้วแต่ทำตามไม่ได้

  5. เคยฝึกพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา

  เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม เป็นณ ภายในและภายนอกโดยส่วนรวม โดยน้อมเข้าสู่ " อตีตังสญาณ" ดูขันธ์ของตนเองและผู้อื่นในอดีต และ น้อมเข้าสู่ อนาคตังสญาณ ดูขันธ์ของตนเองและผู้อื่นไปจนถึงวันตาย เพื่อให้เห็น " อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา "
  และเป็น มรณัสสติ เครื่องเตือนใจหรือยัง ?

  ( ) เคยแล้วเห็นตามทันหมด ( ) เคยแล้วเห็นตามทันบ้าง

  ( ) ยังไม่เคย หรือ เคยแต่ยังตามไม่ทัน


  7. เคยฝึกพิจารณาเห็นธรรมในธรรมต่อไปนี้หรือไม่ ( กาตรงที่เคย)


  ( ) ขันธ์ 5 ( ) อายตนะ 12 ( ) ธาตุ 18 ( ) อินทรีย์ 22

  ( ) อริยสัจจ์ 4 ( ) ปฏิจจสมุปบาทธรรม 12


  8. เคยฝึก " เจริญฌาณสมาบัติพิจารณาอริยสัจจ์ 4 " แล้วหรือยัง?
  ( ) เคยแล้ว ทำตามทันหมด ( ) เคยแล้วทำตามทันบ้างไม่ทันบ้าง

  ( ) ยังไม่เคย หรือ เคยแต่ทำไม่ได้


  9. ท่านทราบพระประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เจริญภาวนา อบรมมหาสติปัฏฐาน 4 แล้วหรือยัง ?

  ( ) ทราบ คือ.......................................................

  ( ) พอทราบ คือ.....................................................

  ( ) ไม่ทราบ


  ************จบการสำรวจเบื้องต้น*******
  <!-- / message -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กันยายน 2005
 2. กฤษณะ

  กฤษณะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2005
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +52
  <HR style="COLOR: #ffffff" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->เบื้องกลาง
  1 . เคยฝึก เห็นจิตในจิต ( ว่ามีสมาธิหรือไม่มี ) และ
  เห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ 5 แล้วเจริญ
  ภาวนาสมาธิเพื่อยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ วิตก วิจาร ปิติ
  สุข และ เอกกัคคตารมณ์ เพื่อกำจัดนิวรณ์อันเป็นเบื้องต้น
  ของรูปฌาณ หรือยัง?

  ( ) เคยแล้วเห็นตามได้หมด
  ( ) เคยแล้วเห็นตามได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
  ( ) ยังไม่เคยหรือเคยแต่ยังตามไม่ทัน

  2. เคยฝึกพิจารณาเห็น " ธาตุ " ละเอียดทั้ง 6
  และ " ธรรม " ( กลาง ขาว ดำ ) และ ดวงเห็น ดวงจำ ดวงคิด
  ดวง รู้

  และฝึกพิจารณาเห็นกิเลส ( ธรรมภาคขาว และภาคดำ )

  ที่เข้ามาผสมให้สีน้ำเลี้ยงของจิตขุ่นมัวอย่างไรหรือยัง?

  3. เคยฝึกพิจารณา เห็นกายในกาย ในส่วนที่เป็น กายคตาสติ

  เพื่อพิจารณาเห็นส่วนต่างๆของรางกาย (ธาตุหยาบ) ทั้ง ณ ภายใน (ของตนเอง) และภายนอก(คนอื่น) ให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่งาม ( อสุภะกรรมฐาน ) หรือยัง?

  ( ) เคยแล้วเห็นตามได้หมด
  ( ) เคยแล้วเห็นตามได้บ้างไม่ได้บ้าง
  ( ) ยังไม่เคย หรือ เคยแต่ยังตามไม่ทัน


  4. เคยฝึกพิจารณา เห็นจิตในจิต เป็นทั้ง ณ ภายในและภายนอก กล่าวคือ พิจารณาเห็น " อนุสัยกิเลส" ( ปฏิฆานุสัย ) ในเห็น จำ คิด รู้ ของแต่ละกายโลกียะ
  แล้วพิสดารกายสุดหยาบสุดละเอียด เพื่อดับ(อนุสัยกิเลส) สมุทัยแล้วหรือยัง?
  ( ) เคยแล้วเห็นตามได้หมด
  ( ) เคยแล้วเห็น ตามได้บ้างไม่ได้บ้าง
  ( ) ยังไม่เคย หรือเคยแต่ยังตามไม่ทัน


  5. เคยฝึก ตรวจดูภพ ตรวจจักรวาล ( ดูอรูปพรหม รูปพรหม
  เทพยดา และเปรต สัตว์นรก อสุรกาย ถึงสัตว์ในโลกันตร์ ) เพื่อพิจารณาเห็น ................................ ความปรุงแต่งของสังขารชื่อว่า ปุญญาภิสังขาร - อปุญญาภิสังขาร และ อเนญชาภิสังขาร...............

  ของสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลาย

  แ ล้วพิจารณาเข้าสู่ " ไตรลักษณ์ " คือพิจารณาให้เห็นสภาวะของสังขารขันธ์ทั้งหลายในภพสามนี้ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างไร

  หรือยัง ?

  ( ) เคยแล้วแต่เห็นตามไม่หมด
  ( ) เคยแล้วแต่เห็นตามทันบ้างไม่ทันบ้าง

  ( ) ยังไม่เคยหรือเคยแต่ยังตามไม่ทัน


  ฯล ฯ


  ข้อมูลสำรวจตน ฯ มากกว่านี้จะแจกเพื่อสำรวจสำหรับผู้ไปต่อวิชชาฯ

  ซึ่งยังไม่อาจเปิดเผยมากกว่านี้

  นำมาเปิดเผยบางส่วน เพื่อให้ทราบว่า การเจริญธรรมปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย มีเนื้อหาที่เป็นทั้งสมถ-วิปัสสนา

  ..................................เจริญธรรมทุกท่าน..............................
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กันยายน 2005
 3. ๙๙๙๙๙๙๙๙๙

  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,753
  ค่าพลัง:
  +2,808
  เมื่อคืนนั้งฟังหลวงพ่อท่านเล่าเรื่องให้ฟัง ว่าให้เด็กๆมานั้งสมาธิ แล้วเด็กก็เห็นองพระในตัว
  หลวงพ่อก็เลยลองถามว่า พี่ชายคนหน้าคิดอะไร เด็กคนนั้นก็ตอบได้หมดเลย อิอิ ที่จริงผมว่าการได้องพระภายในตัว นี้ ใครสามารถทำได้นี้ สุดยอด ที่จริงไม่ได้แค่ รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะ มีอีกเยอะมาก แต่นี้เอามาเล่าให้ฟังกันบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยๆเท่านั้นเอง ใครไม่มีจานดาวธรรมดู ก็ดูผ่านทางเน็ตก็ได้ครับ >>> http://www.dmc.tv/index.php?option=com_wrapper&Itemid=216 เข้าไปเลือกความเร็วดูนะครับ เน็ตใครมีความเร็วไม่มาก ก็เลือก 20K แล้วเลือกประเทศญี่ปุ้น ก็จะฟังได้แต่เสียง และท้าเลือกความเร็ว 30 K ขึ้นไป และเลือกภายในประเทศก็จะดูได้ทั้งภาพและเสียง 30K นี้ภาพอ่าจจะไม่ชัดเท่าไหล แต่ยิ่งเลือก K. มาก ภาพก็จะชัดมาก มีให้ดู ตลอด 24 ช.ม. ครับ
  [​IMG]
   
 4. กฤษณะ

  กฤษณะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2005
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +52
  เด็ก เข้าถึงง่าย แต่ก็เสื่อมง่าย

  เด็ก มีสติ สัมปชัญญะอ่อน ถูกจูงรู้จูงญาณง่าย
  เมื่อเด็กยังไม่ได้ผ่านการอบรมฝึกฝนสติ-สัมปชัญญะให้กล้าแข็ง
  ด้วยการอบรมสติปัฏฐาน 4
  ถ้าใช้เด็กดูนอกลู่ นอกทางบ่อยเข้า......จิตจะค่อยๆออกศูนย์

  ถูกอกุศล ค่อยๆปนเป็นเข้ามา และธรรมกายที่บริสุทธิ์จะดับไป

  จะเหลือแต่ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา.......พึงระวัง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กันยายน 2005
 5. กฤษณะ

  กฤษณะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2005
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +52
  ......ในการถ่ายทอดวิชชาธรรมกายสมัยหลวงพ่อสด ฯ ท่านยังครองกายเนื้ออยู่นั้น ....

  บางท่านแม้นเป็น ธรรมกาย แล้ว หลวงพ่อสดฯ ท่านก็ไม่ถ่ายทอดวิชชาฯให้

  ท่านอาจทราบว่า บางคนถ่ายทอดให้ไปแล้ว แทนที่จะเป็นผลดี ก็อาจไม่ดี คือ

  ภายนอกอาจขาว แต่ภายในไม่ขาวใส (.......)สิ่งไม่ดี จำแลง หรือส่งสายของเขามา

  หรือไม่ก็ถูกหลอกให้เป็นฐานของภาคอกุศลไป

  ...............ลูกศิษย์แต่ละกันในสมัยนั้น บารมีระดับไม่ธรรมดา เก่งกันคนละด้าน

  การสืบทอดจะรับได้ต่างกันบางจุด...

  ดังนั้น จึงต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน 4 ให้แก่กล้าก่อน จึงก้าวขึ้นสูงต่อไป

  ต้องรู้ทันกิเลสก่อน ดับกิเลสได้ก่อน


  จะได้ไม่ไปเป็นฐานให้ภาคอกุศล ในภายหลัง  บางท่านเป็นผู้มุ่งโพธิญาณ.....วิชชาฯที่ทรง ยังเป็นโลกิยะ ยิ่งต้องระมัดระวัง

  ชำระจิตด้วยมหาสติปัฏฐาน 4 ให้มาก ....เพราะถ้าพลาดมา อาจนำพาผู้อื่น
  พลาดไปด้วย


  ..................................................เจริญธรรม.............................................
   
 6. โลกันต์

  โลกันต์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +620
  ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติธรรม

  ชาวคริสต์ผู้ปฏิบัติธรรมจริงจัง ก็ถึงธรรมกายได้

  [​IMG]

  วิชชาธร</FONT>
  <TABLE style="BORDER-RIGHT: #808080 1px solid; BORDER-BOTTOM: #808080 1px solid" borderColor=#000000 cellSpacing=0 cellPadding=10 width="70%" bgColor=#ccffcc border=0><TBODY><TR><TD width="100%">ในการอบรมพระกัมมัฏฐานรุ่นที่ ๓๒ มีชาวออสเตรเลียผู้นับถือศาสนาคริสต์ ๒ ท่าน ได้มาอยู่ฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐานตามแนววิชชาธรรมกาย ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

  ท่านผู้เฒ่า Alan ปฏิบัติผลดีและรวดเร็วมาก เพียง ๒ วันเท่านั้นก็สามารถปฏิบัติได้ถึงธรรมกายแล้ว และได้รับการฝึกเจริญฌานสมาบัติ ตรวจภพ ตรวจจักรวาล ดูความเป็นไปของสัตว์โลกในภพ ๓ ได้เห็นตามเป็นจริงว่า​
   
 7. โลกันต์

  โลกันต์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +620
  <TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="45%"><TABLE cellSpacing=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD height=75>[​IMG]</TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(../images/shade_side.jpg); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat" width=10> </TD></TR><TR height=10><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(../images/shade_btm.jpg); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat"></TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(../images/shade_cn.jpg); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat"></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width="55%">สัมภาษณ์
  คุณลอเรน รีด จอห์นสัน


  คุณลอเรน รีด ลอเรน รีด จอห์นสัน อายุ 24 ปี เป็นครูสอนโยคะ ชาวอเมริกัน ผู้มาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดฯ แม้เขาจะมีเวลาเรียนรู้ได้แค่ 2 สัปดาห์ แต่เขาก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ได้บันทึกการสัมภาษณ์ลอเรนมีความยาว 15 นาที [อ่านต่อ]

  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 8. โลกันต์

  โลกันต์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +620
  <TABLE class=bodyline cellPadding=8 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR>ความคิดเห็นที่ 1 </TD>

  </TR><TR><TD>
  อยากให้หลวงพ่อพระราชพรหมเถระ กับพระราชญาณวิสิฐ ทำหนังสือรวมเล่มเป็นชุดชื่อ หลวงพ่อธีระ หลวงพ่อวีระ หลวงพ่อเสริมชัย ตอบปัญหาธรรมะและทางโลกบางข้อที่คนถามเรื่องพุทธศาสนาและมรรคผลสมาธิจังเลยครับเป็นข้อข้อเลยครับ ทราบว่า ท่านเหล่านี้ตอบปัญหาให้คนรุ่นก่อนกับรุ่นเราเกิน1000ข้อครับ ให้เข้าใจง่ายเป็นเบื้องต้น เป็นส่วนทำให้เข้าใจหลวงพ่อสดและพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นได้ง่ายครับ อยากเห็นรวมเล่มจังครับเป็นชุดชุดไปแบบถามตอบง่ายง่าย [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  </TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR><TR><TD background=img/dotH.gif height=1></TD></TR><TR><TD align=right>ดาไล ลามะน้อย [05/08/23 10:18] (203.156.51.175) 49 </TD></TR></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700 align=center bgColor=white border=0><TBODY><TR><TD><TABLE class=bodyline cellPadding=8 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR><TD'>ความคิดเห็นที่ 2 </TD>

  </TR><TR><TD>
  อยากให้คคำสอนธรรมกายและสมาธิของหลวงพ่อพระราชพรหม และหลวงพ่อพระราชญาณวิสิฐถูกบันทึกไว้ในดีวีดี ซีดีรอมและซีวีดีและวีดีโอและเทปและอื่นอื่นทุกสื่อมากที่สุดจังเลยรวมหนังสือด้วยให้มากที่สุดเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการอธิบายวิชชาธรรมกายในกรอบตามแนวหลวงพ่อสดที่ให้ไว้แม่นที่สุด ภาพหลวงพ่อสายวิชชาธรรมกายที่เที่ยงตรงสอนและมีเสียงที่ชัดเจนนี่สำคัญมากในอนาคตอีกสามพันปีข้างหน้าครับ................. เพื่ออ้างอิงและวางระบบตรวจสอบผ่านขั้นตอนระหว่างพระกับฆราวาส และพระกับพระชี ในรูปแบบเหมือนสอบบัญชีอย่างตรงตรงที่สุด นี่คือหลักประกันที่จะสร้างคนฝึกสมาธิธรรมกายที่มีคุณภาพสูงยิ่งและรักษาคุณภาพต่อไปได้จริงอีกสามพันปีข้างหน้าครับ ต้องมีระบบศึกษา ควบคุม และตรวจสอบภายใต้ขอบเขตที่หลวงพ่อสดใด้ให้ไว้ในเรื่องรายละเอียดพิสดารต่างต่าง และควรมีการลงทะเบียนบัญชีคนผ่านการสอบสมาธิธรรมกายในระดับต่างต่างด้วยเพื่อกันคนแอบอ้างและเพื่อถอนทะเบียนคนได้ธรรมกายที่ฝึกตอนแรกถูกต้องแต่ตอนหลังถูกมารปฎิหารย์เพราะหลงทางค้นวิชานอกครูเองด้วยด้วย ...ระบบทะเบียนนี่สำคัญมากเพื่อรองรับการควบคุมคนเผยแพร่ธรรมกายให้ถูกต้องและช่วยชำระคนฝึกสมาธิทุกทุก4หรือ10หรือร้อยหรือพันปีข้างหน้าได้อีกด้วย เป็นการรักษาพระธรรมวินัยไปในตัวอย่างเป็นระบบในแต่ละปีด้วย และระบบทะเบียนยังช่วยเห็นภาพต้นไม้แบบแตกแขนงที่สามารถหันกลับมาหารากต้นไม้ได้ครับ สืบกลับคืนได้ครับ จะไม่ขาดตอนเวลาเจอปัญหาประเทศหนักหนัก

  เรื่องนี้ต้องใช้เวลามากทีเดียว และวางหลักการสืบทอดพระสมถวิปัสสนาจารย์ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่นด้วยเพื่อเห็นการสืบต่ออย่างมีแบบแผนชัดเจนมากขึ้น
  ปัจจุบัน ไทยเรา ยังมีพระที่เข้าถึงวิปัสสนาจริงจริง และไม่จริง ปะปนกันมากครับ ถึงขั้นชาวบ้านยกให้เท่ากันเลยครับ ทำให้ดูไม่ออกจริงจริงว่า ใครได้แค่ไหน ใครโม้แค่ไหนครับ
  </TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR><TR><TD background=img/dotH.gif height=1></TD></TR><TR><TD align=right>oub one [05/09/22 10:14] (203.156.47.218) 51 </TD></TR></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กันยายน 2005
 9. กฤษณะ

  กฤษณะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2005
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +52
  ....เชิญผู้หลีกเร้นทบทวนวิชชาฯ กลับไปหาครูอาจารย์ ตรวจสอบธาตุธรรม สะสางธาตุธรรม

  เมื่อมั่นใจว่าวิชชาฯของตนไม่ถูกปนเป็นแล้ว ร่วมเดินวิชชาฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พระศาสนาและ อาณาจักร พุทธจักร และ ปวงชน ทั้งหลาย .....

  เวลามีน้อย รวมกำลังกันเถิด.....
  <!-- / message -->
   
 10. กฤษณะ

  กฤษณะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2005
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +52

แชร์หน้านี้

Loading...