เรื่องเด่น ขัดกายวาจาด้วย “ศีล” – ขัดใจด้วย “ธรรม” ข้อแนะนำจาก “พระราชวิชรเมธี”

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 10 สิงหาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,108
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,756
  ค่าพลัง:
  +6,583
  คนจะมีสุขได้ก็เพราะศีล
  คนจะร่ำรวยมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีล
  คนจะไปนิพพานได้ก็เพราะศีล
  เพราะฉะนั้นขอให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์


  b894e0b881e0b8b2e0b8a2e0b8a7e0b8b2e0b888e0b8b2e0b894e0b989e0b8a7e0b8a2-e0b8a8e0b8b5e0b8a5-e0b882.jpg

  พุทธศาสนิกชนทั้งหลายล้วนรักษาศีล 5 เอาไว้อย่างเคร่งครัดเป็นหลักอยู่แล้ว แต่การรักษาศีลนั้นยังเป็นเพียงแค่การรักษา “กาย” และ “วาจา” ให้เรียบร้อย หากการรักษา “ใจ” นั้นยังต้องใช้ธรรมะขั้นสูงในการช่วยขัดเกลาใจให้บริสุทธิ์ ซึ่ง “พระราชวชิรเมธี” เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชรได้ชี้แนะ “ธรรมะขัดใจ” เอาไว้ในโอกาสมาแสดงธรรมบรรยาย ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดขึ้นโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ประเทศไทย โดยปีนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 23 แล้ว ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

  94e0b881e0b8b2e0b8a2e0b8a7e0b8b2e0b888e0b8b2e0b894e0b989e0b8a7e0b8a2-e0b8a8e0b8b5e0b8a5-e0b882-1.jpg

  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา” แปลว่า “ใจเป็นใหญ่ที่สุด ประเสริฐที่สุด ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ” ก็เพราะใจเป็นประธาน ใจเป็นใหญ่ จะกระทำสิ่งใดล้วนเริ่มจากใจ คนเราจะฆ่าสัตว์ กายลงมือไม่ได้ หากใจไม่สั่ง คนเราจะกล่าววาจาเท็จ ก็กล่าวไม่ได้หากใจไม่สั่ง เหตุนี้แล้วจึงต้องให้ธรรมะขัดใจให้ใสให้ผ่อง เพื่อให้สั่งกาย และวาจาอย่าให้ทุศีล ถ้าใจผ่องใสความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนเงาตามตัว แต่ถ้าใจชั่ว ใจถูกประทุษร้าย ก็มิวายเกิดทุกข์ตามไปเช่นกันเหมือนเกวียนหมุนตามร้อยเท้าโคไป

  ธรรมะขัดใจ เป็นธรรมะขั้นสูง ขัดไม่ให้ใจไปหมกมุ่นกับบาป ไม่ให้อกุศลกรรมเกิดขึ้น ป้องกันกิเลสที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง อันได้แก่ โลภ โกรธ หลง หากติดอยู่ในใจต้องขัดออก และหากยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องขัดขวางไม่ให้เกิด โดยใช้ความเพียร วิริยะอุตสาหะ

  94e0b881e0b8b2e0b8a2e0b8a7e0b8b2e0b888e0b8b2e0b894e0b989e0b8a7e0b8a2-e0b8a8e0b8b5e0b8a5-e0b882-2.jpg

  ธรรมะขัดใจในวันนี้ของพระราชวิชรเมธี คือ “สัมมัปปธาน 4” หรือ “ปธาน 4” ซึ่งกล่าวถึงความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ อันประกอบไปด้วย “สังวรปธาน” เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น “ปหานปธาน” เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว “ภาวนาปธาน” เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมี และ “อนุรักขนาปธาน” เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่ง

  94e0b881e0b8b2e0b8a2e0b8a7e0b8b2e0b888e0b8b2e0b894e0b989e0b8a7e0b8a2-e0b8a8e0b8b5e0b8a5-e0b882-3.jpg

  จะเห็นว่าพระพุทธองค์มักตรัสถึงบาป หรืออกุศลกรรมไว้ก่อนบุญ หรือกุศลกรรมเสมอ เพราะไม่อยากให้ต้องมาพูดคำว่า “รู้อย่างนี้ไม่ทำก็ดี” ซึ่งแปลว่าได้ทำไปเสียแล้ว การไม่ทำบาป คือคนไม่ทำชั่ว แต่ถ้าจะเป็นคนดี ต้องทำดีด้วย ทว่าก็มีคนไม่น้อยที่รู้ทั้งๆ รู้ว่าเป็นบาปแต่ก็ยังทำ คนจำพวกนี้ระงับใจไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้คือ “สติ” คนมีสติสัมปชัญญะ คือคนที่รู้เท่าทัน หากเรามอง เห็น กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นปัจจุบันได้หมด ก็คือรู้เท่าทันได้หมด การฝึกจิตให้รู้เท่าทันจะช่วยขัดเกลาใจไม่ให้ไปทำชั่ว ปธาน 4 จึงเริ่มที่บาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิด บาปที่เกิดแล้วขจัดให้สิ้นเสีย บุญที่ยังไมมีจงสร้าง และบุญที่ทำแล้วจงรักษาเอาไว้ ปุถุชนพึงขัดใจด้วยบุญด้วยธรรม เพราะบุญนี่เองจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า

  “ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ.”

  บุญเป็นที่พึ่งของเราท่านในโลกหน้า

  ขอขอบคุณที่มา
  https://siamrath.co.th/n/96049
   

แชร์หน้านี้

Loading...