ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  รายนามเจ้าภาพผาติกรรม พระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก องค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถวายเข้ากองกฐินวัดท่าซุง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

  รายนามเพิ่มเติม วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ๑๗๘. คุณสุดาภรณ์ วิริยะผล-พลศักดิ์ ดวงจำปา และครอบครัว
  ๑๗๙. ครอบครัวกาญจนวรกูล อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อวรพล-คุณแม่สุมน กาญจนวรกูล,คุณป้าทองคำ แซ่โค้ว
  ๑๘๐. คุณแม่วารี นิลตา และลูกหลาน
  ๑๘๑. คุณยายทัษรา ฉัตรวรภัทร,
  ด.ญ.นัฏฉพัชร์ พงษ์ฤทธิพร และครอบครัว
  ๑๘๒. คุณปรีชา เจนการ และคณะ
  ๑๘๓. คุณพ่อฟอง-คุณแม่น้ำเต้า สุขก้อน พร้อมบุตร-ธิดา-หลาน-เหลน และครอบครัว
  ๑๘๔. คุณแม่สุขขา อ่อนจิตต์, คุณวิโรจน์รัตน์-รมิดา ปิติธนานพ

  ท่านใดมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพสามารถ จองได้ที่ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมฐานวโร เจ้าอาวาสวัดท่าซุง หรือติดต่อพระเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 0896688671

  -พ.jpg
  รายชื่อเจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูป ๔ ศอก
  ถวายงานกฐินปี ๒๕๖๑ องค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ๑. คุณธีรชัย, ยุพร, จิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล
  ๒. พระอารีย์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรเจดีย์สามัคคีธรรม อ.นาแก นครพนมและคณะ
  ๓. คุณวรินทร, บงกช เรืองชัย ร้านธาราทองอลูมิเนียม (ช่างโจ๋)
  ๔. คุณปรีชา, ศิริลักษณ์, สิริกร, สำรวย, สมชาย, เทียนชัย, ธนิตพงศ์, ธัญญพัทธ์, สถาพร, อัจฉรา, คุณศุภรา, ลือชัย, แม่จรัสลักษณ์ และลูกหลาน
  ๕. คุณทองสุข, ศจินา, พงศกร, นฤมล มงคล และครอบครัว
  ๖. คุณจิตต์ชัย ,กิมเตียง, สมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ และครอบครัว, พนักงานร้าน ToB ๑ Group
  ๗. นพ.นพดล โพธิ์กระจ่าง พร้อมครอบครัว
  ๘. คุณแม่บุญเรือง บุรีรักษ์ และครอบครัว, องอาจ วนจารุโรจน์, สุพัตรา วนจารุโรจน์, อรทัย มีผล, ด.ช.อภิสิทธิ์ รักไทย, ธนาพร มีผล และครอบครัวมีผล
  ๙. ดร.ศุภวรรณ จุนวิเชียร
  ๑๐. คุณปริม เพอร์ดู และครอบครัว

  ๑๑. ครอบครัวอาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร และคณะศิษย์บ้านก๋ง แปดริ้ว, คุณประยุทธ์, คุณอนงค์, คุณศุภฤกษ์, คุณปิยวรรณ จันทร์ประเสริฐ
  ๑๒. คุณอารีรัตน์ เกษรจันทร์ และครอบครัว
  ๑๓. คุณไพรเพชร, ภรสินีย์, ด.ช.จักรเพชร แสงสาครรัตนะ
  ๑๔. คุณภูมิ, สมสมร, ณัชพงศ์, ศรัณย์ วงศ์รจิต
  ๑๕. คุณยายมณี, วรรณวิมล, สมพร, ศริญญา ประทีปรัตน์
  ๑๖ คุณแม่มาลี ตั้งจิตยงสิวะ และครอบครัว
  ๑๗. คุณกฤต พงษ์ไพรัตน์
  ๑๘. คุณไพโรจน์ แสงสาครรัตนะ และครอบครัว
  ๑๙. คุณสุไน้ แซ่ลิ้ม, คุณยุบล นวรัตน์รุ่งโรจน์
  ๒๐. กองทุนพุทธมหาสรรพรวมพลังผนึกกำลังแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

  ๒๑. คณะตามรอย “พระองค์ที่ ๑๑”
  ๒๒. คณะอาสาดุสิต เพื่อพ่อ เพื่อแผ่นดิน
  ๒๓. คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ และครอบครัว
  ๒๔. วิมุตติ
  ๒๕. คุณสมเกียรติ ธีระธำรงชัยกุล, คุณณัฎฐ์สินี เขียวชอุ่ม
  ๒๖. คุณไพฑูรย์, ณิชนันท์ อดุลภัทร พร้อมครอบครัว
  ๒๗. คุณอารยา, สนธยา พิมพา
  ๒๘. คุณจุลเทพ, อิสรา, พรพรหม เอื้อชลิตนุกูล
  ๒๙. คุณจตุภัทร ปุยะพันธ์, คุณศษิกาญจน์ รุ่งโรจน์ปฐมพร
  ๓๐. คุณธนูเพชร, ธรรมยา, ธรรมธาดา ธรรมยาสิริ

  ๓๑. คุณสุพิชชา จันทรศิริวรกุล
  ๓๒. คุณทองเจือ-สมพร อะละมาลา, คุณประคอง-ฉลวย สุวรรณ และครอบครัว
  ๓๓. คณะมีวันนี้ เพราะหลวงพ่อให้ นิว เมืองเหน่อ
  ๓๔. คุณพ่อชงชก แซ่ซง-คุณแม่ซูฮ้า แซ่ฉุ่ย และลูกหลาน
  ๓๕. คุณกิตติพงษ์ รุ่งรุจิไพศาล และคณะ
  ๓๖. คณะอมตมหานฤพาน
  ๓๗. คุณสงวน-รัตนา สถาวรัตนกุล และครอบครัว
  ๓๘. คุณวิชัย-สุกัญญา สถาวรัตนกุล และครอบครัว
  ๓๙. คณะศุนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
  ๔๐. อาจารย์เชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะ และคณะอำเภอปักธงชัย

  ๔๑. คุณคุณากร ภูรีเสถียร และครอบครัวสิริธนันต์ชัย
  ๔๒. คุณแม่อินทร์-สนอง-ปิยะณัฐชยา สำเภาพงษ์ พร้อมลูกๆ หลานๆ ทุกคน, คุณแม่ม่วง-อารีรัตน์ สมาแก้ว
  ๔๓. คุณบุษบง, กัญชุลี, นัยนา, สินชัย, แสงดี, กิตติ, สมชาย, มาลี, แสงทอง, จงรักษ์, อรัฐา, บดินทร์ ตันติโชติ และครอบครัว
  ๔๔. คุณพงศ์ศักดิ์-วัลลิยา-วรางค์ลักขณ์-อกษิบ์ ณ ศร
  ๔๕. ครอบครัวกุลสมบูรณ์
  ๔๖. คณะศิษย์หลวงพ่อ @ ท่าซุง
  ๔๗. คณะผลบุญเพื่อพระนิพพาน
  ๔๘. คุณพิพัฒนกรณ์ เอี่ยมศิลา และคณะ
  ๔๙. คุณยุทธ, รัชดาพร, ฉัฐพล, เจริญรัฐ, สัคคยศ, ศิริขวัญ สิทธิกรกุล, มงคล,กุลจิรา ชาติวรพงศา, พิมพ์ณดา ส่องแสงวัฒนกิจ
  ๕๐. คุณอานนท์-สำราญจิต แสงภักดี และครอบครัว

  ๕๑. คุณวิรัตน์, วิริยะ, รัตติยา แผนสุวรรณ์ และครอบครัว
  ๕๒. เพจคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ, คุณน้ำฝน บุญสิงห์ และคณะญาติธรรม
  ๕๓. กองบุญเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสู่พระนิพพาน
  ๕๔. กองบุญเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสู่พระนิพพาน
  ๕๕. พระกิตติพศ สุธมฺมสิริปญฺโญ และ ดร.ศรัณยา แสงหิรัญ
  ๕๖. พระกิตติพศ สุธมฺมสิริปญฺโญ และคณะ
  ๕๗. คุณประกอบ-อรรธยา-ชาลิสา ทวีวัฒนพงษ์
  ๕๘. คุณบุญชู-มายิน-ศหลิน-ปภาพินท์-ปรมินทร์ เดียวสุรินทร์
  ๕๙. คุณศุภกานต์ หว่อง และคณะ
  ๖๐. คุณนิกรณ์ บุญนาค และครอบครัว

  ๖๑. คุณบุบผา-ศิริ พรมเลี่ยม, คุณวิมลวรรณ, สุธา, สนี พรมเลี่ยม
  ๖๒. คณะเซี้ยแพร กองบุญรวมเพื่อพระโพธิญาณ และญาติธรรมทุกสายบุญ
  ๖๓. คณะบุญหนุนส่ง
  ๖๔. คุณสมัย แพคงคา และครอบครัว บุตร-หลาน
  ๖๕. คุณณัชชภณ ณธภร และครอบครัวทวีอุดมโชติ
  ๖๖. คณะศิษย์คนเมืองบัว
  ๖๗. (คณะสุขกายสบายใจ) อาจารย์วิสารปกรณ์ บุญมาก
  ๖๘. คุณอานนท์ สุขสัตยานนท์ และครอบครัว
  ๖๙. คุณอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์-คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์
  ๗๐. คุณพัชร์ ลัธธนันท์

  ๗๑. คุณสมชาย-นิจจารีย์ และคณะ
  ๗๒. คุณชัชช์-ณณัฐ วันไพศาขมาส, คุณสิริชัย-นฤาศรี สิริสาลี, คุณรรินทร์ บุญท้วม พร้อมญาติมิตร
  ๗๓. คุณปรีชา-พัชยา บวรเศรษฐพงศ์
  ๗๔. คุณโสภิณ หีบขุนทด
  ๗๕. นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
  ๗๖. คุณกัญญณัฐ คงแจ่ม
  ๗๗. คุณตาผัด-ยายทา ทิพย์กันทา
  ๗๘. คุณลัญชนา จันทร์อุปละ
  ๗๙. พี่ๆ น้องๆ พ่อเดียวกัน
  ๘๐. คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จ ฯ องค์ปฐม,พระอธิการกิติ อภิฉนฺโท,พล.ต.นพ.นพพร,พ.อ.(พิเศษ) ทพญ.เตือนใจ, ร.ท.ธนพล,ทพ.ปกป้อง,นพ.กฤต-พิมุกต์ กลั่นสุภา ญาติมิตร และบริวาร

  ๘๑. คุณสุดาภรณ์ วิริยะผล-พลศักดิ์ ดวงจำปา และครอบครัว
  ๘๒. หจก.นิธิกรณ์สแตนเลส พร้อมด้วยคณะบ้านสุขใจ
  ๘๓. เวสป้าพระประแดง พร้อมด้วยคณะบ้านสุขใจ
  ๘๔. พ.อ.สมชัย, น.ต.หญิง กรุณา เที่ยงเธียรธรรม
  ๘๕. คุณภัสสร อ่วมรักษา และคณะ
  ๘๖. คุณสมพงษ์ ทรงวิชา, พรทิพย์ ชัยชวลิต พร้อมคณะ
  ๘๗. คุณสุภัทธ, รินทร์ลภัส พรภัสรานนท์
  ๘๘. สิงห์ภูธร ๘ ริ้ว
  ๘๙. คุณรุ่งศรีทิพย์ บวรศุภสรวง และครอบครัว
  ๙๐. คุณบัวสวรรค์ และสหมิตรธรรมจากจันทบุรี

  ๙๑. คุณสามารถ, ประไพศรี ชาญพิทยกิจ และครอบครัว
  ๙๒. บริษัท ชยกิติไพศาล จำกัด
  ๙๓. คุณชาลี สักยกุล-สุเลขา เกรียงไกรกฤษฎา
  ๙๔. ครอบครัวธนวัฒนายิ่งยง
  ๙๕. คุณธิยาดา สมบูรณ์พร, คุณวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร
  ๙๖. คุณชาติชาย, คุณณัฐิดา ศรสูงเนิน, คุณสุรีวัลย์ ทวีกุลกิจชัย, และคณะ
  ๙๗. คุณองุ่น – ฐาปนี อมรธนานุบาล
  ๙๘. คุณวิจารณ์, วิไล หีบพร พร้อมครอบครัว และคณะ
  ๙๙. คณะศิษย์คนเมืองบัว
  ๑๐๐. คุณประณัฏฐ์ญา และครอบครัวสารีรัตน์

  ๑๐๑. คุณเตือนใจ, ไตรรงค์ วิโรจน์ และคณะ
  ๑๐๒. คุณสมบูรณ์, บุญชู สัจพจน์
  ๑๐๓. คุณมนูญ, ฝอย ใจดี, คุณนงลักษณ์ โสตวิถี
  ๑๐๔. คุณแม่บุญเหลือ, พ.ต.อ.พิณลดา ไกรวิลาศ
  ๑๐๕. คุณนิตยา ธรรมสันติ, คุณสุนทรี สัจพจน์, คุณลักขณา ใจดี
  ๑๐๖. ครอบครัวพิริยะกุล
  ๑๐๗. คุณรัฐวิทย์ ช่างเหล็ก
  ๑๐๘. ครอบครัวสกุลรักษ์ พร้อมกัลยาณธรรม และกัลยาณมิตร
  ๑๐๙. คุณวิทยา, ประทุม, สามารถ, ถนิม นาคฟัก, คุณดิเรก, ประภัสสร คำจริง
  ๑๑๐. คุณธนิตพงศ์, ธัญญพัทธ์, รัสรินทร์, ณัฐธีร์, ฐานุพงศ์, ศิวาภรณ์, ด.ช.ณัฐพัชร์ พีระธำรงสิทธิ์, ธนิตศักดิ์, กุลทรัพย์, จารุพรรณ รัตน์วงศ์ตระกูล, นิตยา แซ่ตั้ง

  ๑๑๑. คณะจอมราชันย์
  ๑๑๒. พระมหาสมชาย จิรวฑฺฒโน, คุณธนสิทธิ, อัครินทร์, วชินันท์ จิรสิริพิพัฒน์, อรอนงค์, การดี, มาริษา, กรวิภา, สุภาวดี จิตแสนสุข, กชกร รักษาคิด, จตุพร องอาจ, รังสินี พูลเพิ่ม
  ๑๑๓. คุณยายสนิท คำภาธู, คุณใย สุขกลิ่น และลูกๆ หลานๆ
  ๑๑๔. คุณพลอยนภัส ศรีสำราญโชค และครอบครัว
  ๑๑๕. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๖. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๗. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๘. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๙. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๐. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕

  ๑๒๑. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๒. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๓. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๔. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๕. คุณบรรจง พิลาภรณ์ชัย และครอบครัว
  ๑๒๖. คณะลูกรักพ่อ
  ๑๒๗. บริษัท วังทองยูเนี่ยน จำกัด คุณเพ็ญนภา หริรักษ์สกุล, คุณกรุณย์พงษ์ เอี่ยมเพ็ญแข
  ๑๒๘. คุณคำนวณ-เรณู สัตยาชัย และครอบครัว
  ๑๒๙. คุณแม่ทองหลาง ประจวบสุข พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร
  ๑๓๐. คุณแม่ละมูล จินะวงษ์, คุณพันชณ, คุณสุภานัน, คุณภัทรพล บุณปิติโอฬาร ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้คุณพ่อแจว, คุณสมถวิล จินะวงษ์, คุณพ่อเกลี้ยง, คุณแม่ทองดี บุญเอนก

  ๑๓๑. พระอธิการธนัญชัย ธนปาโล วัดคลองตะเคียน ชลบุรี
  ๑๓๒. คุณเพ็ญษา สืบวงศ์ และคณะ อุทิศส่วนกุศลแก่นางจันทร์เพ็ญ ชีวะกานนท์
  ๑๓๓. คุณบุญชื่น พิบูลย์สวัสดิ์, คุณนิตย์สวาท เอี่ยมกระสินธุ์ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชติ, คุณแม่ตุ๋ย พิบูลย์สวัสดิ์, คุณนพดล, จารุวรรณ, คุณพิรุณพร พิบูลย์สวัสดิ์, คุณวิเชียร พิบูลย์สวัสดิ์, คุณตากรอง เอี่ยมกระสินธุ์
  ๑๓๔. คุณกนก รุ่งเรือง-คุณศุภาวรรณ รัตนบันดาล
  ๑๓๕. คุณทิพย์อัปสร เทพา และลูกๆ
  ๑๓๖. คุณสุรีย์ สัจจะวศิน และคณะ
  ๑๓๗. คุณวงศ์เดือน คงอุดม, คุณจงกลณี สุขสถาพร, คุณพัชรินทร์ โชติวีระวุฒิกุล
  ๑๓๘. คณะลูกพ่อสัมพเกษี
  ๑๓๙. คุณเศรษฐา-อุษา ชัยมหาวงษ์ และครอบครัว
  ๑๔๐. พ.ต.ท.นวพล สุขไพบูลย์

  ๑๔๑. คุณปราณี แย้มบาล และคณะ
  ๑๔๒. กลุ่มมิราเคิล
  ๑๔๓. คุณธีรยุทธ พัฒนาวงศ์
  ๑๔๔. คุณสุเทพ-แสงจันทร์ ซอนิมิตรเกิดลาภ พร้อมบุตร, ธิดา, หลานๆ
  ๑๔๕. สพ.ญ สุกานดา-น.สพ.จำเรือง-คุณสุทธิเชษฐ์ พานเพียรศิลป์, บริษัท เมืองชลสัตวรักษ์ จำกัด, บริษัท เอ็มซีอาร์เพ็ทช็อป จำกัด
  ๑๔๖. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๔๗. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๔๘. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๔๙. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๐. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์

  ๑๕๑. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๒. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๓. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๔. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๕. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๖. คุณรุ่งรวี เดชบำรุงธรรมและครอบครัว
  ๑๕๗. คุณจรูญ ตั้งวัฒนากาญจน์
  ครอบครัวจรูญดีเซล และญาติ
  ๑๕๘. คณะกัลยาณมิตร
  ๑๕๙. สวนทรัพย์สมบูรณ์ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
  ๑๖๐. พระปลัดบุญถึง ปิยธมฺโม และคณะศิษย์วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
  ๑๖๑. คุณปรียารัตน์-เจมี่-ธีระ-ด.ญ.กนกวรรณ-ด.ช.เทพสุวรรณ บลันชาร์ด,คุณนัฐนันท์ จาตุพิศาลพงศ์,คุณรุ่งนภา บุญยะคงรัตน์
  ๑๖๒. บริษัท สปีด เพรส จำกัด คุณลัดดา เบญโชติเดช
  ๑๖๓. คุณบุศรินทร์ เกษมสุภาพันธ์ และคุณวีณา กรนิติ
  ๑๖๔. คุณพ่อเชวง – คุณแม่กาญจนา ไชยสาร พร้อมครอบครัว
  ๑๖๕. พล.ร.อ.สีวิชัย – นภาศิริ ศิริสาลี,คุณชัชช์ – ณณัฐ วันไพศาขมาส พร้อมญาติมิตร
  ๑๖๖. คุณประพจน์-ลดาวรรณ-ภัทรพล ประภัสสรพงษ์
  ๑๖๗. คุณพ่อสุรชัย-คุณแม่เฉลียง สุบุญสันธ์ และครอบครัว
  ๑๖๘. กองบุญอีสานเขียว
  ๑๖๙. คุณประนอม ศรีพลกรัง,คุณกันต์กนิษฐ,ด.ช.ยศวัจน์,ด.ญ.ฐิฌาฎา,คุณจีรัฐติกุล ชวเลิศเป็นสุข,คุณมยุรี เจริญฤทธิ์
  ๑๗๐. คณะพระธาตุดอยหนอกพะเยา
  ๑๗๑. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๒. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๓. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๔. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๕. พลเอกปริญญา-อรุณี แต่แดงเพชร,พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร และครอบครัว
  ๑๗๖. คุณพรณิชา รังสีธรรม และครอบครัว
  ๑๗๗. บริษัท ทรัพย์ทวี บิวเดอร์ส จำกัด ครับ
  ๑๗๘. คุณสุดาภรณ์ วิริยะผล-พลศักดิ์ ดวงจำปา และครอบครัว
  ๑๗๙. ครอบครัวกาญจนวรกูล อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อวรพล-คุณแม่สุมน กาญจนวรกูล,คุณป้าทองคำ แซ่โค้ว
  ๑๘๐. คุณแม่วารี นิลตา และลูกหลาน
  ๑๘๑. คุณยายทัษรา ฉัตรวรภัทร,
  ด.ญ.นัฏฉพัชร์ พงษ์ฤทธิพร และครอบครัว
  ๑๘๒. คุณปรีชา เจนการ และคณะ
  ๑๘๓. คุณพ่อฟอง-คุณแม่น้ำเต้า สุขก้อน พร้อมบุตร-ธิดา-หลาน-เหลน และครอบครัว
  ๑๘๔. คุณแม่สุขขา อ่อนจิตต์, คุณวิโรจน์รัตน์-รมิดา ปิติธนานพ

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  ภาพครั้งเมื่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เดินทางมาทำความสะอาด ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราชฯ

  กำหนดการ
  สอนพระกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
  ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม
  เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

  วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม
  เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
  เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม
  เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว เดินทางกลับวัดท่าซุง

  .jpg
  วันนี้….วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และฆาราวาสเดินทางมาจัดเตรียมสถานที่ และ ทำความสะอาดคราบสกปรกอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราชฯ เพื่อจะเตรียมต้อนรับคณะศรัทธาที่จะเดินทางมาฝึกกรรมฐานฯ และทำบุญถวายสังฆทาน

  กำหนดการ
  สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

  วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
  เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นร่วมกัน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิฯ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

  วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตารหารเช้า
  เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตารหารเพล
  เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นร่วมกัน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิฯ เสร็จแล้วรับสังฆทานต่อและสนทนาธรรมกับญาติโยม

  วันที่ ๑๓ ตุลาคม
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตารหารเช้า
  เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิฯ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุง

  ภาพโดย วชิระ

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  ช่วงเย็นวันนี้ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทานญาติโยมเป็นเวลาประมาณ๓๐นาที หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึกจึงนำคณะสงฆ์และญาติโยมร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น หลังจากทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว จึงเริ่มเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ โดยครูฝึกได้แบ่งผู้เข้าฝึกตามห้องฝึกต่างๆ โดยแบ่งเป็นการฝึกขั้นต้น ฝึกท่องเที่ยว และฝึกญาณ๘ โดยในการฝึกครั้งนี้ ใช้เวลาในการฝึกประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที หลังจากฝึกเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมที่มาทำบุญได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศล หลังจากนั้นจึงทำบุญสังฆทานและทำบุญตามอัธยาศัย
  สรุปผลการฝึกในช่วงค่ำนี้
  ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๔ คน ฝึกได้ ๘ คน ฝึกไม่ได้ ๖ คน
  ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๔ คน
  ฝึกญาณ๘ จำนวน ๒๖ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๕๔ คน
  และในงานสอนกรรมฐานครั้งนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้เตรียมแผ่นทองสำหรับให้ญาติโยมได้เขียนชื่อและร่วมทำบุญหล่อท่านท้าวมหาราชทั้ง๔ กับทางวัดท่าซุง ซึ่งจะมีพิธีหล่อท่านท้าวมหาราชทั้ง๔ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคมนี้ ณ วัดท่าซุง หากญาติโยมท่านใดสนใจร่วมทำบุญ สามารถมาร่วมทำบุญได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตลอดในงานสอนกรรมฐานครั้งนี้ได้
  และในงานวันนี้ ได้มีคณะเจ้าภาพโรงทานต่างๆนำอาหารมาเลี้ยง ตามรายนามดังนี้
  ๑.พระใบฎีกาพิษณุ เลี้ยงผัดไท , ข้าวต้ม
  ๒.คณะโสตทัศน์วัดท่าซุง เลี้ยงกาแฟ
  ๓.คุณสุชิน-คุณณี(ปากช่อง)เลี้ยงข้าวต้ม,ผลไม้
  ๔.คุณมุม เลี้ยงขนมครก
  ๕.แม่ประนอม เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมู
  ๖.ครอบครัวพิพัฒน์ เลี้ยงขนมหวาน,น้ำเต้าหู้
  ๗.คุณสุชิน-คุณกุ้ง สุคะโต เลี้ยงน้ำดื่ม
  ทางมูลนิธิฯและวัดท่าซุง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานทุกคณะ ที่ได้มาร่วมออกโรงทานในงานสอนกรรมฐานครั้งนี้ครับ

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการวันพรุ่งนี้
  วันเสาร์ที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
  เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๕๐น. ฝึกมโนมยิทธิ, ถวายสังฆทาน
  เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐น. ทำวัตรเย็น
  เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐น. ฝึกมโนมยิทธิ, ถวายสังฆทาน

  -๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367386_509_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367386_93_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367386_983_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367387_138_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367387_830_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367387_314_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367387_516_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367388_860_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367388_398_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367389_450_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539367389_651_วันศุกร์ที่-๑๒-ตุลาคม-๒๕.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทานญาติโยม และเริ่มเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ โดยแบ่งผู้เข้าฝึกตามห้องฝึกต่างๆ โดยแบ่งเป็นฝึกขั้นต้นจำนวน๔ห้องโดยมีครูฝึกขั้นต้นคือ พระอาจารย์วารี พระอาจารย์ชูชัย พระอาจารย์ไพบูลย์ และพระอาจารย์สองเมือง และฝึกท่องเที่ยวจำนวน ๑ห้องโดยมีครูผู้ฝึกคือพระอาจารย์พิชัย และฝึกญาณ๘ จำนวน๒ห้อง โดยมีครูผู้ฝึกคือพระอาจารย์สบสันต์ และพระอาจารย์พงศ์ธร

  สรุปผลการฝึกในช่วงเช้านี้
  ฝึกขั้นต้น จำนวน๒๐คน ฝึกได้ ๑๖ คน ฝึกไม่ได้ ๔ คน
  ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๒๔ คน
  ฝึกญาณ๘ จำนวน ๙๖ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๑๔๐ คน

  หลังจากฝึกเสร็จแล้ว ญาติโยมทำบุญถวายสังฆทานและทำบุญตามอัธยาศัย
  เวลาประมาณ๑๑.๐๐น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
  และหลังจากคณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว ในเวลาประมาณ๑๒.๐๐น. ญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนที่จะทำบุญถวายสังฆทาน ท่านพระครูปลัดสมนึกได้ให้ญาติโยมสมาทานศีล๕ก่อน และหลังจากนั้นญาติโยมจึงร่วมกันถวายสังฆทาน และร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นท่านพระครูปลัดสมนึกให้พรแก่ญาติโยม เป็นอันเสร็จพิธี

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการช่วงเย็นวันนี้
  เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐น. ทำวัตรเย็น
  เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐น. ฝึกมโนมยิทธิ, ถวายสังฆทาน

  -๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413285_424_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413286_728_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413286_249_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413286_365_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413286_893_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413287_808_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413287_42_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413287_18_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413288_703_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413288_893_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg
  1539413288_894_วันเสาร์ที่-๑๓-ตุลาคม-๒๕.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระสงฆ์วัดท่าซุง คณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมบานเถระวิทยา ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมภายในวัด และคณะข้าราชการในจังหวัดอุทัยธานี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๒ ปี
  ณ มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  -๑๓-ตุลาคม-พ-ศ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  .jpg

  ติดตามงานปั้นหุ่นท่านท้าวมหาราช เพื่อหล่อในงานกฐินวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าปราสาททองคำ
  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีถวายกฐินทาน ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระสงฆ์วัดท่าซุง คณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และญาติโยม ร่วมสวดมนต์กับทางส่วนกลาง ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

  -๑๕-ตุลาคม-พ-ศ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  -ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg

  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
  พระสงฆ์วัดท่าซุง คณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และญาติโยม ร่วมสวดมนต์กับทางส่วนกลาง ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  รายนามเจ้าภาพผาติกรรม พระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก องค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถวายในงานกฐินวัดท่าซุง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

  รายนามเพิ่มเติม วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

  ๑๙๐. หลวงพ่อตามกลับและมโนมยิทธิ
  ๑๙๑. คุณนวรัตน์ – วิรัตน์ ชินนันท์
  ๑๙๒. คุณทรงศักดิ์-ประไพ-รักษา-วาสนา-ชฎาพร รามการุณ

  ท่านใดมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพสามารถ จองได้ที่ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง หรือติดต่อพระเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 0896688671

  1539651870_673_รายนามเจ้าภาพผาติกรรม-พ.jpg
  รายชื่อเจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูป ๔ ศอก
  ถวายงานกฐินปี ๒๕๖๑ องค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ๑. คุณธีรชัย, ยุพร, จิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล
  ๒. พระอารีย์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรเจดีย์สามัคคีธรรม อ.นาแก นครพนมและคณะ
  ๓. คุณวรินทร, บงกช เรืองชัย ร้านธาราทองอลูมิเนียม (ช่างโจ๋)
  ๔. คุณปรีชา, ศิริลักษณ์, สิริกร, สำรวย, สมชาย, เทียนชัย, ธนิตพงศ์, ธัญญพัทธ์, สถาพร, อัจฉรา, คุณศุภรา, ลือชัย, แม่จรัสลักษณ์ และลูกหลาน
  ๕. คุณทองสุข, ศจินา, พงศกร, นฤมล มงคล และครอบครัว
  ๖. คุณจิตต์ชัย ,กิมเตียง, สมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ และครอบครัว, พนักงานร้าน ToB ๑ Group
  ๗. นพ.นพดล โพธิ์กระจ่าง พร้อมครอบครัว
  ๘. คุณแม่บุญเรือง บุรีรักษ์ และครอบครัว, องอาจ วนจารุโรจน์, สุพัตรา วนจารุโรจน์, อรทัย มีผล, ด.ช.อภิสิทธิ์ รักไทย, ธนาพร มีผล และครอบครัวมีผล
  ๙. ดร.ศุภวรรณ จุนวิเชียร
  ๑๐. คุณปริม เพอร์ดู และครอบครัว

  ๑๑. ครอบครัวอาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร และคณะศิษย์บ้านก๋ง แปดริ้ว, คุณประยุทธ์, คุณอนงค์, คุณศุภฤกษ์, คุณปิยวรรณ จันทร์ประเสริฐ
  ๑๒. คุณอารีรัตน์ เกษรจันทร์ และครอบครัว
  ๑๓. คุณไพรเพชร, ภรสินีย์, ด.ช.จักรเพชร แสงสาครรัตนะ
  ๑๔. คุณภูมิ, สมสมร, ณัชพงศ์, ศรัณย์ วงศ์รจิต
  ๑๕. คุณยายมณี, วรรณวิมล, สมพร, ศริญญา ประทีปรัตน์
  ๑๖ คุณแม่มาลี ตั้งจิตยงสิวะ และครอบครัว
  ๑๗. คุณกฤต พงษ์ไพรัตน์
  ๑๘. คุณไพโรจน์ แสงสาครรัตนะ และครอบครัว
  ๑๙. คุณสุไน้ แซ่ลิ้ม, คุณยุบล นวรัตน์รุ่งโรจน์
  ๒๐. กองทุนพุทธมหาสรรพรวมพลังผนึกกำลังแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

  ๒๑. คณะตามรอย “พระองค์ที่ ๑๑”
  ๒๒. คณะอาสาดุสิต เพื่อพ่อ เพื่อแผ่นดิน
  ๒๓. คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ และครอบครัว
  ๒๔. วิมุตติ
  ๒๕. คุณสมเกียรติ ธีระธำรงชัยกุล, คุณณัฎฐ์สินี เขียวชอุ่ม
  ๒๖. คุณไพฑูรย์, ณิชนันท์ อดุลภัทร พร้อมครอบครัว
  ๒๗. คุณอารยา, สนธยา พิมพา
  ๒๘. คุณจุลเทพ, อิสรา, พรพรหม เอื้อชลิตนุกูล
  ๒๙. คุณจตุภัทร ปุยะพันธ์, คุณศษิกาญจน์ รุ่งโรจน์ปฐมพร
  ๓๐. คุณธนูเพชร, ธรรมยา, ธรรมธาดา ธรรมยาสิริ

  ๓๑. คุณสุพิชชา จันทรศิริวรกุล
  ๓๒. คุณทองเจือ-สมพร อะละมาลา, คุณประคอง-ฉลวย สุวรรณ และครอบครัว
  ๓๓. คณะมีวันนี้ เพราะหลวงพ่อให้ นิว เมืองเหน่อ
  ๓๔. คุณพ่อชงชก แซ่ซง-คุณแม่ซูฮ้า แซ่ฉุ่ย และลูกหลาน
  ๓๕. คุณกิตติพงษ์ รุ่งรุจิไพศาล และคณะ
  ๓๖. คณะอมตมหานฤพาน
  ๓๗. คุณสงวน-รัตนา สถาวรัตนกุล และครอบครัว
  ๓๘. คุณวิชัย-สุกัญญา สถาวรัตนกุล และครอบครัว
  ๓๙. คณะศุนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
  ๔๐. อาจารย์เชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะ และคณะอำเภอปักธงชัย

  ๔๑. คุณคุณากร ภูรีเสถียร และครอบครัวสิริธนันต์ชัย
  ๔๒. คุณแม่อินทร์-สนอง-ปิยะณัฐชยา สำเภาพงษ์ พร้อมลูกๆ หลานๆ ทุกคน, คุณแม่ม่วง-อารีรัตน์ สมาแก้ว
  ๔๓. คุณบุษบง, กัญชุลี, นัยนา, สินชัย, แสงดี, กิตติ, สมชาย, มาลี, แสงทอง, จงรักษ์, อรัฐา, บดินทร์ ตันติโชติ และครอบครัว
  ๔๔. คุณพงศ์ศักดิ์-วัลลิยา-วรางค์ลักขณ์-อกษิบ์ ณ ศร
  ๔๕. ครอบครัวกุลสมบูรณ์
  ๔๖. คณะศิษย์หลวงพ่อ @ ท่าซุง
  ๔๗. คณะผลบุญเพื่อพระนิพพาน
  ๔๘. คุณพิพัฒนกรณ์ เอี่ยมศิลา และคณะ
  ๔๙. คุณยุทธ, รัชดาพร, ฉัฐพล, เจริญรัฐ, สัคคยศ, ศิริขวัญ สิทธิกรกุล, มงคล,กุลจิรา ชาติวรพงศา, พิมพ์ณดา ส่องแสงวัฒนกิจ
  ๕๐. คุณอานนท์-สำราญจิต แสงภักดี และครอบครัว

  ๕๑. คุณวิรัตน์, วิริยะ, รัตติยา แผนสุวรรณ์ และครอบครัว
  ๕๒. เพจคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ, คุณน้ำฝน บุญสิงห์ และคณะญาติธรรม
  ๕๓. กองบุญเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสู่พระนิพพาน
  ๕๔. ครอบครัวไวยธรรม
  ๕๕. พระกิตติพศ สุธมฺมสิริปญฺโญ และ ดร.ศรัณยา แสงหิรัญ
  ๕๖. พระกิตติพศ สุธมฺมสิริปญฺโญ และคณะ
  ๕๗. คุณประกอบ-อรรธยา-ชาลิสา ทวีวัฒนพงษ์
  ๕๘. คุณบุญชู-มายิน-ศหลิน-ปภาพินท์-ปรมินทร์ เดียวสุรินทร์
  ๕๙. คุณศุภกานต์ หว่อง และคณะ
  ๖๐. คุณนิกรณ์ บุญนาค และครอบครัว

  ๖๑. คุณบุบผา-ศิริ พรมเลี่ยม, คุณวิมลวรรณ, สุธา, สนี พรมเลี่ยม
  ๖๒. คณะเซี้ยแพร กองบุญรวมเพื่อพระโพธิญาณ และญาติธรรมทุกสายบุญ
  ๖๓. คณะบุญหนุนส่ง
  ๖๔. คุณสมัย แพคงคา และครอบครัว บุตร-หลาน
  ๖๕. คุณณัชชภณ ณธภร และครอบครัวทวีอุดมโชติ
  ๖๖. คณะศิษย์คนเมืองบัว
  ๖๗. (คณะสุขกายสบายใจ) อาจารย์วิสารปกรณ์ บุญมาก
  ๖๘. คุณอานนท์ สุขสัตยานนท์ และครอบครัว
  ๖๙. คุณอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์-คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์
  ๗๐. คุณพัชร์ ลัธธนันท์

  ๗๑. คุณสมชาย-นิจจารีย์ และคณะ
  ๗๒. คุณชัชช์-ณณัฐ วันไพศาขมาส, คุณสิริชัย-นฤาศรี สิริสาลี, คุณรรินทร์ บุญท้วม พร้อมญาติมิตร
  ๗๓. คุณปรีชา-พัชยา บวรเศรษฐพงศ์
  ๗๔. คุณโสภิณ หีบขุนทด
  ๗๕. นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
  ๗๖. คุณกัญญณัฐ คงแจ่ม
  ๗๗. คุณตาผัด-ยายทา ทิพย์กันทา
  ๗๘. คุณลัญชนา จันทร์อุปละ
  ๗๙. พี่ๆ น้องๆ พ่อเดียวกัน
  ๘๐. คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จ ฯ องค์ปฐม,พระอธิการกิติ อภิฉนฺโท,พล.ต.นพ.นพพร,พ.อ.(พิเศษ) ทพญ.เตือนใจ, ร.ท.ธนพล,ทพ.ปกป้อง,นพ.กฤต-พิมุกต์ กลั่นสุภา ญาติมิตร และบริวาร

  ๘๑. คุณสุดาภรณ์ วิริยะผล-พลศักดิ์ ดวงจำปา และครอบครัว
  ๘๒. หจก.นิธิกรณ์สแตนเลส พร้อมด้วยคณะบ้านสุขใจ
  ๘๓. เวสป้าพระประแดง พร้อมด้วยคณะบ้านสุขใจ
  ๘๔. พ.อ.สมชัย, น.ต.หญิง กรุณา เที่ยงเธียรธรรม
  ๘๕. คุณภัสสร อ่วมรักษา และคณะ
  ๘๖. คุณสมพงษ์ ทรงวิชา, พรทิพย์ ชัยชวลิต พร้อมคณะ
  ๘๗. คุณสุภัทธ, รินทร์ลภัส พรภัสรานนท์
  ๘๘. สิงห์ภูธร ๘ ริ้ว
  ๘๙. คุณรุ่งศรีทิพย์ บวรศุภสรวง และครอบครัว
  ๙๐. คุณบัวสวรรค์ และสหมิตรธรรมจากจันทบุรี

  ๙๑. คุณสามารถ, ประไพศรี ชาญพิทยกิจ และครอบครัว
  ๙๒. บริษัท ชยกิติไพศาล จำกัด
  ๙๓. คุณชาลี สักยกุล-สุเลขา เกรียงไกรกฤษฎา
  ๙๔. ครอบครัวธนวัฒนายิ่งยง
  ๙๕. คุณธิยาดา สมบูรณ์พร, คุณวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร
  ๙๖. คุณชาติชาย, คุณณัฐิดา ศรสูงเนิน, คุณสุรีวัลย์ ทวีกุลกิจชัย, และคณะ
  ๙๗. คุณองุ่น – ฐาปนี อมรธนานุบาล
  ๙๘. คุณวิจารณ์, วิไล หีบพร พร้อมครอบครัว และคณะ
  ๙๙. คณะศิษย์คนเมืองบัว
  ๑๐๐. คุณประณัฏฐ์ญา และครอบครัวสารีรัตน์

  ๑๐๑. คุณเตือนใจ, ไตรรงค์ วิโรจน์ และคณะ
  ๑๐๒. คุณสมบูรณ์, บุญชู สัจพจน์
  ๑๐๓. คุณมนูญ, ฝอย ใจดี, คุณนงลักษณ์ โสตวิถี
  ๑๐๔. คุณแม่บุญเหลือ, พ.ต.อ.พิณลดา ไกรวิลาศ
  ๑๐๕. คุณนิตยา ธรรมสันติ, คุณสุนทรี สัจพจน์, คุณลักขณา ใจดี
  ๑๐๖. ครอบครัวพิริยะกุล
  ๑๐๗. คุณรัฐวิทย์ ช่างเหล็ก
  ๑๐๘. ครอบครัวสกุลรักษ์ พร้อมกัลยาณธรรม และกัลยาณมิตร
  ๑๐๙. คุณวิทยา, ประทุม, สามารถ, ถนิม นาคฟัก, คุณดิเรก, ประภัสสร คำจริง
  ๑๑๐. คุณธนิตพงศ์, ธัญญพัทธ์, รัสรินทร์, ณัฐธีร์, ฐานุพงศ์, ศิวาภรณ์, ด.ช.ณัฐพัชร์ พีระธำรงสิทธิ์, ธนิตศักดิ์, กุลทรัพย์, จารุพรรณ รัตน์วงศ์ตระกูล, นิตยา แซ่ตั้ง

  ๑๑๑. คณะจอมราชันย์
  ๑๑๒. พระมหาสมชาย จิรวฑฺฒโน, คุณธนสิทธิ, อัครินทร์, วชินันท์ จิรสิริพิพัฒน์, อรอนงค์, การดี, มาริษา, กรวิภา, สุภาวดี จิตแสนสุข, กชกร รักษาคิด, จตุพร องอาจ, รังสินี พูลเพิ่ม
  ๑๑๓. คุณยายสนิท คำภาธู, คุณใย สุขกลิ่น และลูกๆ หลานๆ
  ๑๑๔. คุณพลอยนภัส ศรีสำราญโชค และครอบครัว
  ๑๑๕. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๖. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๗. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๘. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๑๙. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๐. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕

  ๑๒๑. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๒. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๓. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๔. คณะหลวงพ่อไต่เสี่ยฮุดโจ้ว (หลวงพ่อเห้งเจีย) และแป๊ะกงทั้ง ๕
  ๑๒๕. คุณบรรจง พิลาภรณ์ชัย และครอบครัว
  ๑๒๖. คณะลูกรักพ่อ
  ๑๒๗. บริษัท วังทองยูเนี่ยน จำกัด คุณเพ็ญนภา หริรักษ์สกุล, คุณกรุณย์พงษ์ เอี่ยมเพ็ญแข
  ๑๒๘. คุณคำนวณ-เรณู สัตยาชัย และครอบครัว
  ๑๒๙. คุณแม่ทองหลาง ประจวบสุข พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร
  ๑๓๐. คุณแม่ละมูล จินะวงษ์, คุณพันชณ, คุณสุภานัน, คุณภัทรพล บุณปิติโอฬาร ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้คุณพ่อแจว, คุณสมถวิล จินะวงษ์, คุณพ่อเกลี้ยง, คุณแม่ทองดี บุญเอนก

  ๑๓๑. พระอธิการธนัญชัย ธนปาโล วัดคลองตะเคียน ชลบุรี
  ๑๓๒. คุณเพ็ญษา สืบวงศ์ และคณะ อุทิศส่วนกุศลแก่นางจันทร์เพ็ญ ชีวะกานนท์
  ๑๓๓. คุณบุญชื่น พิบูลย์สวัสดิ์, คุณนิตย์สวาท เอี่ยมกระสินธุ์ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชติ, คุณแม่ตุ๋ย พิบูลย์สวัสดิ์, คุณนพดล, จารุวรรณ, คุณพิรุณพร พิบูลย์สวัสดิ์, คุณวิเชียร พิบูลย์สวัสดิ์, คุณตากรอง เอี่ยมกระสินธุ์
  ๑๓๔. คุณกนก รุ่งเรือง-คุณศุภาวรรณ รัตนบันดาล
  ๑๓๕. คุณทิพย์อัปสร เทพา และลูกๆ
  ๑๓๖. คุณสุรีย์ สัจจะวศิน และคณะ
  ๑๓๗. คุณวงศ์เดือน คงอุดม, คุณจงกลณี สุขสถาพร, คุณพัชรินทร์ โชติวีระวุฒิกุล
  ๑๓๘. คณะลูกพ่อสัมพเกษี
  ๑๓๙. คุณเศรษฐา-อุษา ชัยมหาวงษ์ และครอบครัว
  ๑๔๐. พ.ต.ท.นวพล สุขไพบูลย์

  ๑๔๑. คุณปราณี แย้มบาล และคณะ
  ๑๔๒. กลุ่มมิราเคิล
  ๑๔๓. คุณธีรยุทธ พัฒนาวงศ์
  ๑๔๔. คุณสุเทพ-แสงจันทร์ ซอนิมิตรเกิดลาภ พร้อมบุตร, ธิดา, หลานๆ
  ๑๔๕. สพ.ญ สุกานดา-น.สพ.จำเรือง-คุณสุทธิเชษฐ์ พานเพียรศิลป์, บริษัท เมืองชลสัตวรักษ์ จำกัด, บริษัท เอ็มซีอาร์เพ็ทช็อป จำกัด
  ๑๔๖. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๔๗. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๔๘. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๔๙. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๐. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์

  ๑๕๑. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๒. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๓. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๔. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๕. คุณบุญชัย,คุณเพิ่มพูล,คุณวิรัตน์,คุณสุภาภรณ์,คุณสุจิตรา เตชเสถียร, คุณพัชรินทร์,คุณปรีชา,คุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์,คุณสุกานดา,คุณจำเรือง,คุณสุทธิเชษฐ์. พานเพียรศิลป์,คุณธีรศักดิ์,คุณศศิธร. เตชเสถียร, คุณสุนันทา,คุณธวัชชัย,ด.ญ.วรัญญา,ด.ญ.สุรัมภา รุ่งอนุรักษ์
  ๑๕๖. คุณรุ่งรวี เดชบำรุงธรรมและครอบครัว
  ๑๕๗. คุณจรูญ ตั้งวัฒนากาญจน์
  ครอบครัวจรูญดีเซล และญาติ
  ๑๕๘. คณะกัลยาณมิตร
  ๑๕๙. สวนทรัพย์สมบูรณ์ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
  ๑๖๐. พระปลัดบุญถึง ปิยธมฺโม และคณะศิษย์วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

  ๑๖๑. คุณปรียารัตน์-เจมี่-ธีระ-ด.ญ.กนกวรรณ-ด.ช.เทพสุวรรณ บลันชาร์ด,คุณนัฐนันท์ จาตุพิศาลพงศ์,คุณรุ่งนภา บุญยะคงรัตน์,ด.ต.หญิง ดวงพร ทิพรังศรี และครอบครัว
  ๑๖๒. บริษัท สปีด เพรส จำกัด คุณลัดดา เบญโชติเดช
  ๑๖๓. คุณบุศรินทร์ เกษมสุภาพันธ์ และคุณวีณา กรนิติ
  ๑๖๔. คุณพ่อเชวง – คุณแม่กาญจนา ไชยสาร พร้อมครอบครัว
  ๑๖๕. พล.ร.อ.สีวิชัย – นภาศิริ ศิริสาลี,คุณชัชช์ – ณณัฐ วันไพศาขมาส พร้อมญาติมิตร
  ๑๖๖. คุณประพจน์-ลดาวรรณ-ภัทรพล ประภัสสรพงษ์
  ๑๖๗. คุณพ่อสุรชัย-คุณแม่เฉลียง สุบุญสันธ์ และครอบครัว
  ๑๖๘. กองบุญอีสานเขียว
  ๑๖๙. คุณประนอม ศรีพลกรัง,คุณกันต์กนิษฐ,ด.ช.ยศวัจน์,ด.ญ.ฐิฌาฎา,คุณจีรัฐติกุล ชวเลิศเป็นสุข,คุณมยุรี เจริญฤทธิ์
  ๑๗๐. คณะพระธาตุดอยหนอกพะเยา
  ๑๗๑. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๒. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๓. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๔. บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด , บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, ดร. ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
  ๑๗๕. พลเอกปริญญา-อรุณี แต่แดงเพชร,พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร และครอบครัว
  ๑๗๖. คุณพรณิชา รังสีธรรม และครอบครัว
  ๑๗๗. บริษัท ทรัพย์ทวี บิวเดอร์ส จำกัด ครับ
  ๑๗๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมศรีทองคำ บริษัท วิเชียรทอง จำกัด
  ๑๗๙. ครอบครัวกาญจนวรกูล อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อวรพล-คุณแม่สุมน กาญจนวรกูล,คุณป้าทองคำ แซ่โค้ว
  ๑๘๐. คุณแม่วารี นิลตา และลูกหลาน

  ๑๘๑. คุณยายทัษรา ฉัตรวรภัทร,
  ด.ญ.นัฏฉพัชร์ พงษ์ฤทธิพร และครอบครัว
  ๑๘๒. คุณปรีชา เจนการ และคณะ
  ๑๘๓. คุณพ่อฟอง-คุณแม่น้ำเต้า สุขก้อน พร้อมบุตร-ธิดา-หลาน-เหลน และครอบครัว
  ๑๘๔. คุณแม่สุขขา อ่อนจิตต์, คุณวิโรจน์รัตน์-รมิดา ปิติธนานพ
  ๑๘๕. คุณคำรณ ผลอุดม, น.ต.สุนัย-ลั่นทม สุวบุตร, คุณกุลธิดา,ศุภชัย สุวบุตร (สวนทิวไม้งาม คลอง ๑๕)
  ๑๘๖. คุณชาตรี ยะอนันต์-รสรินทร์ หนูแก้ว และคณะ
  ๑๘๗.
  ๑๘๘. พระมหาสิงห์ วิสุทโธ คณะบ้านลูกอินทร์และโรงทานวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ อ.ลี้ ลำพูน
  ๑๘๙. คุณวันชัย เสริมทอง,คุณกาญจนาภรณ์ พิชิตชัยรุ่ง,คุณสนธนันท์ สเลเปนโก,คุณ Anton Slepenko,ด.ช.Andrei Slepenko,คุณพิชญ์ เสริมทอง,คุณพัณณิดา เสริมทอง
  ๑๙๐. หลวงพ่อตามกลับและมโนมยิทธิ

  ท่านใดมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพสามารถ จองได้ที่ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง หรือติดต่อพระเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 0896688671

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
  •การติดตั้งแผงโซลาร์เซล•

  ทางวัดจันทาราม( ท่าซุง) มีโครงการที่จะติดตั้งแผงโซล่าร์เซล ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งที่ศาลา 25 ไร่ โดยมีกำลังจ่ายไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของวัด เดือนละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาท
  โดยในการดำเนินการและอุปกรณ์ในการติดตั้งดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและบริจาค จากคุณอนุพงษ์ อ่ำรัศมีและคณะ
  ( โครงการดังกล่าวนี้ ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ยังมีชีวิตอยู่ และได้ดำเนินการต่อโดยท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ)

  -๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709832_783_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709832_678_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709832_372_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709833_598_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709833_455_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709833_977_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709833_901_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg
  1539709834_987_วันที่-๑๖-ตุลาคม-๒๕๖๑.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  -๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg

  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลังจากลงศาลาทำบุญวันพระ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทีโธ่เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ทำพิธีบวงสรวง เพื่อก่อสร้างวิหารพระมหากัสสป บริเวณลานธรรม เพื่อนำยอดเมรุ มาติดตั้ง หลังจากงานขอไฟพระราสชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลังจากลงศาลาทำบุญวันพระ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ทำพิธีบวงสรวง เพื่อก่อสร้างวิหารพระมหากัสสป บริเวณลานธรรม เพื่อนำยอดเมรุ มาติดตั้ง หลังจากงานขอไฟพระราสชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  สถานที่นี้เป็นที่ดำริ จากท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ที่เว้นไว้สำหรับสร้างที่ประดิษฐาน พระมหากัสสป ที่เป็นเลิศในด้านถือธุดงค์

  1539759210_30_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759210_123_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759210_818_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759210_540_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759211_629_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759211_309_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759211_992_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759212_626_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759212_609_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759212_726_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759212_614_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg
  1539759213_275_วันที่-๑๗-ตุลาคม-๒๕๖๑-หลั.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  บวงสรวง ซ่อมแซมทาสีเจดีย์ วัดยาง
  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลังจากทำพิธีบวงสรวงที่ลานธรรม วัดท่าซุง แล้ว
  ท่านพระครูปลัดสมนึก เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เดินทางมาทำพิธีบวงสรวง ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ ขออนุญาตซ่อมแซมทาสีเจดีย์วัดยาง ซึ่งมีสภาพเก่า เพื่อทาสีใหม่ให้ดูสะอาด และก่อนหน้านี้ได้ส่งช่างมาทำการซ่อมแซมฝ้าเพดาน และทาสี ศาลาธรรมสังเวช ซึ่งมีสภาพเก่าและฝ้าผุผัง ให้ดูดีมีความสะอาด

  -ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787111_370_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787111_315_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787111_733_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787111_399_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787112_610_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787112_710_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787113_507_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787113_92_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787113_828_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787114_118_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg
  1539787114_257_บวงสรวง-ซ่อมแซมทาสีเจดี.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันนี้วันพระตรงกับวันวันพุธกลางคืน(ราหู) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  ต้องการเห็นพระไตรลักษณ์

  ผู้ถาม : ได้ยินพระท่านเทศน์ออกอากาศว่า “ผู้ใดเห็น พระไตรลักษณ์ ผู้นั้นจะมีสิทธิ์เห็นพระนิพพานได้ง่าย” หนูอยากจะเห็น พระไตรลักษณ์ สักครั้งหนึ่ง ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร ขอให้หลวงพ่อชี้แจงให้หนูหน่อยเถิดเจ้าค่ะ?

  หลวงพ่อ : เขาทำอย่างนี้นะ เอาชอล์กมาแท่งหนึ่ง เขียนที่กระดานดำว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” แล้วนั่งจ้อง!

  ผู้ถาม : โอ! เห็นแบบนี้น่ะเหรอ?

  หลวงพ่อ : อ้าว! ก็เอาเห็นนี่ ไม่เห็นหรือไง ถ้าไม่เห็นเขียนตัวโตๆ (หัวเราะ)
  เห็น ไตรลักษณ์ ก็ทราบตามความเป็นจริงว่า โลกทั้งโลกเป็น “อนิจจัง” ไม่เที่ยง คนเราเกิดแล้วแก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตาย สัตว์ก็มีสภาพเหมือนกัน วัตถุธาตุก็เหมือนกัน ในเมื่อมันไม่เที่ยงเรายึดว่าเที่ยง อารมณ์ก็เป็นทุกข์ ในที่สุดสมบัติจริงๆ ของโลก ทั้งสัตว์ ทั้งวัตถุ ทุกสิ่งทุกอย่างพังหมด เป็น “อนัตตา”

  เมื่อคิดเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ยึดถือสมบัติในโลกทั้งหมด แม้แต่ร่างกาย คำว่าไม่ยึดถือไม่ใช่ไม่เลี้ยงไม่กินนะ เกิดมาแล้วก็เกิดไป มันหิวก็ให้มันกิน ป่วยไข้ไม่สบายก็รักษา หนาวก็เอาผ้ามาห่ม หาของอุ่นให้ มันร้อนก็เอาของเย็นมาให้ แต่ก็ตั้งใจคิดว่า “การเกิดขอเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ไม่ต้องการมีร่างกายแบบนี้อีก” หลังจากนั้นก็ตัด โลภะ ความโลภ ด้วย “จาคานุสสติกรรมฐาน” และ ทานบารมี นึกว่าจะให้ ถ้ายังไม่มีโอกาสก็ไม่ให้ แต่นึกว่าจะให้ ถ้ามีโอกาสก็ให้ตามกำลัง รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ศีลเป็นปัจจัยให้ตัดความโกรธ ใช่ไหม แล้วก็ตัดความหลง คือคิดตามความเป็นจริงว่า โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ เราไม่ต้องการมันอีก เราต้องการจุดเดียวคือนิพพาน แล้วก็เจริญภาวนาไปเรื่อยๆ ตั้งใจไปนิพพาน ภาวนาอย่างไรก็ได้ จนจิตเป็นสมาธิ อารมณ์จะทรงตัว แค่นี้ตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้น

  ผู้ถาม : ฟังหลวงพ่อพูดละก็ง่ายๆ แต่เวลาทำจริงๆ ละก็ อู้ฮู!

  หลวงพ่อ : ทำจริงๆ ไม่ยาก สำคัญทำไม่จริง ทำบ้าง เลยลงข้างทางบ้าง ภาวนาบ้าง ภาวด่าบ้าง มันก็ต้องเป็นแบบนั้น ใหม่ๆ จนกว่ามันจะชิน วันนี้มี ๒๔ ชั่วโมง เราทรงอารมณ์อย่างนี้ได้วันละ ๒ นาที เราควรพอใจ เขาใช้แบบนี้นะ มันสะสมตัวเอง ไม่ช้าก็จะเกิดอารมณ์ชิน เพียงแค่ ๓ เดือนมันจะชินเลย คิดให้ได้จริงๆ ทุกวัน วันละ ๒ นาที ให้มันได้แน่นอนนะ ขณะที่คิดเป็นอารมณ์อย่างนี้ว่าโลกเป็น “อนิจจัง” คือไม่เที่ยง ถ้ายึดถือมันเกินไปมันก็เป็นทุกข์ ผลที่สุดมันก็พังหมด เราไม่ต้องการโลกนี้ต่อไปอีก คือไม่ต้องการเกิดเป็นร่างกายอย่างนี้อีก

  การเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็อยู่ใน ไตรลักษณญาณ เช่นกัน “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” เหมือนกัน เวลาจะจุติก็มีทุกข์ ผลที่สุดจุติมาก็เป็น “อนัตตา” จากความเป็นพรหม เพราะฉะนั้นมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก โลกทั้ง ๓ เราไม่ต้องการ เราต้องการนิพพานจุดเดียว แล้วก็มุ่งมั่นด้วย “จาคานุสสติกรรมฐาน” คิดจะให้ แล้วก็ให้เป็นทาน ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ แล้วตัดสินใจว่าโลกนี้เราไม่ต้องการอีก เท่านี้พอ

  เห็นโลกสกปรก

  ผู้ถาม : แต่ก่อนลูกเคยเห็นโลกนี้มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความสกปรก เห็นคนเดินไปเดินมาก็มีสภาพเหมือนซากศพ แต่เดี๋ยวนี้อารมณ์แบบนั้นมันไม่ค่อยปรากฏเลย หรือเป็นเพราะลูกเลวลงเจ้าคะ?

  หลวงพ่อ : ไม่เลว อารมณ์ดีขึ้น เห็นทุกอย่างมันดีหมดยังไงล่ะ ก็เป็นธรรมดา อาการของฌานโลกีย์มันก็ขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้แหละ มันมีความรู้สึกอย่างนั้นบ้าง ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้ว ใช่ไหม เวลาจะตายจริงๆ อารมณ์นั้นจะเข้ามาถึง คือเห็นว่าโลกเลวนี่นะ อย่างนี้จะไปนิพพานทันที

  ผู้ถาม : เห็นเพียงนิดๆ หน่อยๆ นี่หรือครับ?

  หลวงพ่อ : อย่าไปคิดนะว่าเห็นเพียงนิดหน่อย จะไม่มีผล เวลาป่วยหนักจริงๆ นี่ฉันเคยป่วยหลายหนนะ ป่วยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ความจริงตอนนั้นวิปัสสนาญาณก็น้อยหน่อย หนักในสมถะ งานก่อสร้างก็มาก ถ้าพูดตามส่วนรู้สึกว่าตัวดีน้อยไปหน่อย แต่ว่าพอป่วยเข้าจริงๆ อารมณ์ทั้งหมดมันรวมตัว ทั้งๆ ที่ไม่ได้คิดไว้นะ คิดว่ามันคงไม่ถึง แต่มันถึงได้ พอป่วยปั๊บพอเข้าโรงพยาบาล ร่างกายมันจะพัง ไม่ใช่เราแล้ว ทรัพย์สินทั้งหลายของเราไม่มีสิ่งที่เราห่วง จิตต้องการอย่างเดียวคือนิพพาน อารมณ์มันเฉยเลย เฉยสบาย การที่ทำความดีครั้งละเล็กละน้อยสะสมกันมันเป็นแบบนี้นะ นี่ที่เขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเลว ตอนนั้นเขาเห็นโลกเลว เวลานี้ดีเห็นโลกศิวิไลซ์ ต่อไปใกล้จะตายเห็นโลกนี่น่าบรรลัย ก็เลยไปนิพพานเลย ไปแน่!

  เรื่องอย่างนี้ก็เลยคิดขึ้นมาได้นะ มีเรื่องของ พระจูฬบันถก ท่านจูฬบันถก ในตอนต้นปัญญาทราม พี่ชายให้ท่องคาถาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า ๓ เดือน ๔ เดือน ท่องไม่ได้ ต่อมาพี่ชายเห็นว่า ถ้าเกาะพี่อยู่เอาดีไม่ได้ ไม่เป็นพระอรหันต์ก็เลยขับ ขับท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าให้คาถานิดเดียวว่า “รโชหรณังๆ ๆ” เอามือคลึงผ้าเห็นผ้าเศร้าหมอง เลยเป็นพระอรหันต์
  ก็มีพระถามพระพุทธเจ้าว่า
  “ทำไมตอนก่อน ท่านจูฬบันถก จึงโง่?”
  พระพุทธเจ้าตรัสว่า
  “เมื่อชาติก่อน ท่านจูฬบันถก เป็นพระ มีปัญญาดี แต่พระองค์หนึ่งปัญญาทึบ ท่านท่องหนังสือไม่ค่อยจะได้ก็ไปหัวเราะเยาะ จูฬบันถก เลยเป็นคนโง่มาหลายร้อยชาติ”
  นั่นครั้งเดียวนะ แล้วต่อมาพระก็ถาม
  “ตอนที่เป็นพระอรหันต์ทำไมง่ายนักพร้อมกับปฏิสัมภิทาญาณ และมีฤทธิ์มาก?”
  พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ในอดีตกาลนานมาแล้ว ท่านไม่จำกัดเขตนะ ท่านจูฬบันถก เป็นพระราชา วันหนึ่งเลียบพระนคร ขณะที่เลียบพระนครอากาศก็ร้อน เหงื่อก็ออก เอาผ้าไปเช็ดเหงื่อที่หน้ามองเห็นผ้ามันเศร้าหมอง ก็คิดว่าร่างกายมันเลวเพียงนี้เชียวหรือ ท่านคิดเพียงแค่นั้นนะ ไม่ได้คิดอีกเลยนะ ท่านบอกว่าบุญแค่นั้นทำให้เป็นพระอรหันต์เร็ว ถ้าถึงวาระจริงๆ มันเข้ามาสนองจิต
  คนที่คิดเมื่อกี้นี้เขาคิดถูกแล้ว จะว่าตัวเลวนะไม่ได้ มันเรื่องธรรมดาของอารมณ์นะ แต่ว่าเวลามันเข้าเกณฑ์จริงๆ มันจะเป็นแบบ ท่านจูฬบันถก เวลาป่วยหนักใกล้จะตายอารมณ์นี้จะมา

  โพสต์โดย achaya

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  .jpg

  เชิญร่วมพิธีหล่อองค์ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ ณ ลานหน้าปราสาททองคำ (หน้าพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ฯ) ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. วัดท่าซุง
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ เตรียมงานมหากฐิน วัดท่าซุง
  พระสงฆ์วัดท่าซุงได้ช่วยกันจัดเตรียมยกพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาประดิษฐานในมหาวิหาร๑๐๐ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เพื่อมารวมเป็นองค์กฐิน พร้อมทั้งช่วยกันปิดทองทั้งองค์ใหม่ให้สวยงาม ส่วนครูและนักเรียนหญิงร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยาได้ช่วยกันเย็บพรมแดงเพื่อปูไว้ด้านหน้าหมู่องค์พระพุทธรูปและบริวารกฐินทั้งหมด
  ในปีนี้ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
  (เจ้าอาวาส) และบริษัทแซมคอนพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ได้ถวายพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิหน้าตัก ๕ ศอก ไว้ในงานกฐินครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ตั้งไว้อยู่ด้านข้างพระประธานในมหาวิหาร
  กำหนดการ

  งานทำบุญวันออกพรรษา – วันตักบาตรเทโว
  วันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม. ๒๕๖๑

  วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)(วันออกพรรษา – วันปวารณา)

  ๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่ ศาลาพระพินิจอักษร
  ๐๖.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส ลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร
  ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงลงสังฆกรรม ปวารณาออกพรรษาในอุโบสถ

  (งดฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน ,ทำวัตรเย็นตามปกติ)

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑(วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) ( วันตักบาตรเทโว)

  ๐๖.๐๐ น. พุทธบริษัทร่วมกันจัดเตรียม ข้าวสาร อาหารแห้ง (บรรจุใส่ถุง เช่นข้าวสารใส่ถุงเล็กหรือจะถวายเป็นถุงใหญ่ก็ได้)

  ๐๖.๓๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส ลงรับสังฆทานที่ศาลาพระพินิจอักษร
  ๐๗.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ออกบิณทบาตอาหารแห้ง รอบบริเวณพระอุโบสถ
  ๐๘.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิด วีดีโอ เทป พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  (มีฝึกมโนมยิทธิตอนกลางวัน ,ทำวัตรเย็นตามปกติ)

  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg
  -๒๑-ต-ค-๖๑-เตรียมงาน.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,302
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +348
  -๒๓-ตุลาคม-๒๕๖๑-ท่า.jpg

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ทำพิธีบวงสรวง ขออนุญาต บอกกล่าว หล่อองค์ท่านท้าวมหาราช ซึ่งทางวัดจะจัดให้มีพิธีในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม นี้ ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สมบัติพ่อให้ฯ เวลา ๑๗.๐๐ น.
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...