คาถาธรรมบท มลวรรคที่ ๑๘

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย JitJailove, 14 มีนาคม 2012.

 1. JitJailove

  JitJailove เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  736
  ค่าพลัง:
  +740
  <table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td class="contentheading" width="100%">คาถาธรรมบท มลวรรคที่ ๑๘ </td><td class="buttonheading" align="right" width="100%"> [​IMG] </td><td class="buttonheading" align="right" width="100%"> [​IMG] </td></tr> </tbody></table> <table style="page-break-after: avoid; width: 100%;" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0"><colgroup><col width="128*"></colgroup><colgroup><col width="128*"> </colgroup> <tbody> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๓๕. ปณฺฑุปลาโสวทานิสิ,
  ยมปุริสาปิ จ เต อุปฏฺฐิตา,
  อุยฺโยคมุเข จ ติฏฺฐสิ,

  ปาเถยฺยมฺปิ จ เต น วิชฺชติ. (๑๘:๑)

  </td> <td width="50%"> บัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลือง อนึ่ง
  แม้บุรุษของพระยายมก็ปรากฏแก่ท่านแล้ว
  ท่านตั้งอยู่ในปากแห่งความเสื่อม
  และเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มี.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๓๖.
  โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
  ,
  ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว
  ,
  นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ,
  ทิพฺพํ อริยภูมึ อุเปหิสิ
  . (๑๘:๒)
  </td> <td width="50%"> ท่านจงทำที่พึงแก่ตน
  จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต
  ท่านเป็นผู้มีมลทินอันขจัดแล้ว
  ไม่มีกิเลสเครื่องยียวน
  จักถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๓๗.
  อุปนีตวโย ว ทานิสิ
  ,
  สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกํ
  ,
  วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา,
  ปาเถยฺยมฺปิ จ เต น วิชฺชติ
  . (๑๘:๓)
  </td> <td width="50%"> บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชรานำเข้าไปแล้ว
  เตรียมจะไปยังสำนักของพระยายม
  อนึ่ง ที่พักในระหว่างของท่านก็ยังไม่มี
  และเสบียงเดินทางของท่านก็ยังไม่มี.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๓๘.
  โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
  ,
  ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว
  ,
  นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ,
  น ปุน ชาติชรํ อุเปหิสิ
  . (๑๘:๔)
  </td> <td width="50%"> ท่านจงทำที่พึ่งแก่ตน
  จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต
  ท่านเป็นผู้มีมลทินอันขจัดแล้ว
  ไม่มีกิเลสเครื่องยียวน
  จักไม่เข้าถึงชาติและชราอีก.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๓๙.
  อนุปุพฺเพน เมธาวี
  , โถกํ โถกํ ขเณ ขเณ,
  กมฺมาโร รชตสฺเสว, นิทฺธเม มลมตฺตโน. (๑๘:๕)
  </td> <td width="50%"> นักปราชญ์ทำกุศลทีละน้อยๆ ในขณะๆ
  พึงขจัดมลทินของตนออกได้โดยลำดับ
  เหมือนช่างทองขจัดมลทินของทอง ฉะนั้น.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๐.
  อยสา ว มลํ สมุฏฺฐิตํ
  ,
  ตทุฏฺฐาย ตเมว ขาทติ
  ,
  เอวํ อติโธนจารินํ,
  สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ
  . (๑๘:๖)
  </td> <td width="50%"> สนิมเกิดขึ้นแต่เหล็กเอง ครั้นเกิดขึ้น
  แต่เหล็กนั้นแล้ว ย่อมกัดเหล็กนั้นแหละ ฉันใด
  กรรมของตนย่อมนำบุคคลผู้มัก
  ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโธนา ไปสู่ทุคติ ฉันนั้น.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๑.
  อสชฺฌายมลา มนฺตา
  , อนุฏฺฐานมลา ฆรา,
  มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ, ปมาโท รกฺขโต มลํ. (๑๘:๗)
  </td> <td width="50%"> มนต์มีอันไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน
  เรือนมีการไม่หมั่นเป็นมลทิน
  ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ
  ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๒.
  มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ
  , มจฺเฉรํ ททโต มลํ,
  มลา เว ปาปกา ธมฺมา, อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ. (๑๘:๘)
  </td> <td width="50%"> ความประพฤติชั่วเป็นมลทินหญิง
  ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้
  ธรรมทั้งหลายที่ลามกเป็นมลทินแท้
  ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๓.
  ตโต มลา มลตรํ
  , อวิชฺชา ปรมํ มลํ,
  เอตํ มลํ ปหตฺวาน, นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโว. (๑๘:๙)
  </td> <td width="50%"> เราจะบอกมลทินกว่ามลทินนั้น
  คือ อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
  ละมลทินนี้เสียแล้ว จงเป็นผู้ไม่มีมลทินเถิด.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๔.
  สุชีวํ อหิริเกน
  , กากสูเรน ธํสินา,
  ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน, สงฺกิลิฏฺเฐน ชีวิตํ. (๑๘:๑๐)
  </td> <td width="50%"> บุคคลผู้ไม่มีหิริกล้าเพียงดังกา มักขจัด มักแล่นไป ผู้คะนอง เป็นผู้เศร้าหมองเป็นอยู่ง่าย.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๕.
  หิรีมตา จ ทุชฺชีวํ
  , นิจฺจํ สุจิคเวสินา,
  อลีเนนาปคพฺเภน, สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา. (๑๘:๑๑)
  </td> <td width="50%"> ส่วนบุคคลผู้มีหิริ มีปกติแสวงหา
  ความสะอาดเป็นนิตย์ ไม่หดหู่ ไม่คะนอง
  มีอาชีวะหมดจดเห็นอยู่เป็นอยู่ยาก.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๖.
  โย ปาณมติมาเปติ
  , มุสาวาทญฺจ ภาสติ,
  โลเก อทินฺนํ อาทิยติ, ปรทารญฺจ คจฺฉติ. (๑๘:๑๒)
  </td> <td width="50%"> นรชนใดย่อมล้างผลาญสัตว์มีชีวิต
  ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลก
  คบหาภริยาคนอื่น กล่าวคำเท็จ.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๗.
  สุราเมรยปานญฺจ
  , โย นโร อนุยุญฺชติ,
  อิเธวเมโส โลกสฺมึ, มูลํ ขนติ อตฺตโน. (๑๘:๑๓)
  </td> <td width="50%"> และประกอบการดื่มสุราเมรัยเนืองๆ
  นรชนนี้ย่อมขุดทรัพย์อันเป็นต้นทุนของตนในโลกนี้แล.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๘.
  เอวํ โภ ปุริส ชานาหิ
  , ปาปธมฺมา อสญฺญตา,
  มา ตํ โลโภ อธมฺโม จ, จิรํ ทุกฺขาย รนฺธยุํ. (๑๘:๑๔)
  </td> <td width="50%"> ดูกรบุรุษผู้เจริญท่านจงรู้อย่างนี้ว่า
  บาปธรรมทั้งหลายอันบุคคลไม่สำรวมแล้ว
  ความโลภและสภาวะมิใช่ธรรม
  อย่าพึงย่ำยีท่านเพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๔๙.
  ททาติ เว ยถาสทฺธํ
  , ยถาปสาทนํ ชโน,
  ตตฺถ โย มงฺกุโต โหติ, ปเรสํ ปานโภชเน,
  น โส ทิวา วา รตฺตึ วา สมาธึ อธิคจฺฉติ. (๑๘:๑๕)
  </td> <td width="50%"> ชนย่อมให้ตามศรัทธาตามความเลื่อมใสโดยแท้
  บุคคลใดย่อมเป็นผู้เก้อเขินในเพราะน้ำและข้าว
  ของชนเหล่าอื่นนั้น บุคคลนั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิ
  ในกลางวันหรือกลางคืน.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๕๐.
  ยสฺสเจตํ สมุจฺฉินฺนํ
  , มูลฆจฺฉํ สมูหตํ,
  ส เว ทิวา วา รตฺตึ วา สมาธึ อธิคจฺฉติ. (๑๘:๑๖)
  </td> <td width="50%"> ส่วนผู้ใดตัดความเป็นผู้เก้อเขินนี้ได้ขาด
  ถอนขึ้นให้รากขาดแล้ว ผู้นั้นแลย่อมบรรลุสมาธิ
  ในกลางวันหรือกลางคืน.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๕๑.
  นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ
  , นตฺถิ โทสสโม คโห,
  นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ, นตฺถิ ตณฺหาสมา นที. (๑๘:๑๗)
  </td> <td width="50%"> ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี
  ข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๕๒.
  สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ
  , อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ,
  ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ, โอปุนาติ ยถาภุสํ,
  อตฺตโน ปน ฉาเทติ, กลึว กิตวา สโฐ. (๑๘:๑๘)
  </td> <td width="50%"> โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่าย
  ส่วนโทษของตนเห็นได้ยาก
  เพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่น
  ดุจบุคคลโปรยแกลบ แต่ปกปิดโทษของตนไว้
  เหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยกิ่งไม้ ฉะนั้น.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๕๓.
  ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส
  , นิจฺจํ อุชฺฌานสญฺญิโน,
  อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ, อารา โส อาสวกฺขยา. (๑๘:๑๙)
  </td> <td width="50%"> อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล
  ผู้ตามเพ่งโทษผู้อื่น มีความสำคัญ
  ในการยกโทษเป็นนิตย์ บุคคลนั้นเป็น
  ผู้ไกลจากความสิ้นอาสวะ.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๕๔.
  อากาเสว ปทํ นตฺถิ
  , สมโณ นตฺถิ พาหิโร,
  ปปญฺจาภิรตา ปชา, นิปฺปปญฺจา ตถาคตา. (๑๘:๒๐)
  </td> <td width="50%"> สมณะภายนอกไม่มี
  ดังรอยเท้าไม่มีในอากาศ ฉะนั้น
  หมู่สัตว์ยินดีแล้วในธรรมเครื่องยัง
  สัตว์ให้เนิ่นช้า พระตถาคตทั้งหลาย
  ไม่มีธรรมเครื่องยังสัตว์ให้เนิ่นช้า.
  </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td width="50%"> ๒๕๕.
  อากาเสว ปทํ นตฺถิ
  , สมโณ นตฺถิ พาหิเร.
  สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ, นตฺถิ พุทฺธานมิญฺชิตํ. (๑๘:๒๑)

  มลวคฺโค อฏฺฐารสโม นิฏฺฐิโต.

  </td> <td width="50%"> สมณะภายนอกไม่มี ดังรอยเท้าไม่มีในอากาศฉะนั้น
  สังขารทั้งหลายเที่ยงไม่มี กิเลสชาติเครื่อง
  ยังสัตว์ให้หวั่นไหวไม่มีแก่พระพุทธเจ้า.

  จบมลวรรคที่ ๑๘


  จากเวป
  http://palipage.com/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=471:dhammapada-vagga18&catid=3:newsflash&Itemid=183
  </td></tr></tbody></table>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มีนาคม 2012
 2. แปะแปะ

  แปะแปะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  780
  ค่าพลัง:
  +128
  สาธุครับ กำลังสะสมเสบียง กำลังกระทำที่พึ่ง
  มีศีลเป็นเกราะ เป็นที่พึ่ง เป็นบาท เป็นเบื้องต้น
  ย่อมพ้นจากสายตาของพยายม ที่คอยตั้งด่านซักถาม
   
 3. <Q>

  <Q> Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,907
  ค่าพลัง:
  +80
  ขอบคุณครับ
   
 4. หม้อหุงข้าว..!

  หม้อหุงข้าว..! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  1,105
  ค่าพลัง:
  +1,071
  "เทวทูตสูตร" :cool:

  ตามประวัติมีอยู่ ท่านหนึ่ง ไม่ต้องผ่านด่านพยายม

  ที่ว่าให้พระมาสวด สติปัฏฐานสูตร ให้ฟัง ก่อนที่จะสิ้นชีวิต

  มีเทวดาทุกชั้นพร้อมด้วยรถม้าสินธพต่างมารอรับ

  โยนพวงมาลัยไปคล้อง เลือกภูมิสุคติได้เลย

  คือท่าน "ธรรมิกอุบาสก"
   
 5. Samarnl

  Samarnl เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  2,287
  ค่าพลัง:
  +4,704
  ยกเอาต่อจาก คุณหม้อหุงข้าว...!
  23 อานิสงส์การฟังธรรม
  ......ในพระนครสาวัตถี มีธรรมมิกอุบาสก คนหนึ่งมีธิดาเจ็ดคน ซึ่งทั้งบุตรและธิดาก็ขวนขวายใน
  การให้ทาน มีการถวายสลากยาคู สลากภัตต์ ปักขิกภัตต์ อุโปสถิกภัตต์ อาคันตุกภัตต์ คนละอย่างกัน
  บุตรธิดาเหล่านั้น จึงได้ชื่อว่าอนุชาตบุตร ด้วยกันทั้งนั้น
  ครั้นต่อมาวันหนึ่งธรรมมิกอุบาสก ได้ป่วยเป็นไข้ขึ้น อายุและสังขารก็ถอยลง มีความประสงค์
  จะฟังธรรมจึงส่งสาส์นไปยังสำนักพระศาสดาขอให้พระองค์จัดส่งภิกษุสักแปดรูปหรือสิบหกรูป
  พระศาสดาก็ทรงส่งภิกษุไปแล้ว ธรรมมิกอุบาสกก็พูดว่าท่านเจ้าขา การที่เห็นพระผู้เป็นทั้งหลาย
  ข้าพเจ้าหาได้ยากมาก เพราะข้าพเจ้ามีกำลังน้อย ดังนั้นขอท่านพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย
  จงสวดพระสูตรหนึ่งเถิด พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็สวดพระสูตรสติปัฏฐานให้ธรรมมิกอุบาสกฟัง
  ทันใดนั้น รถหกคันประมาณร้อยห้าสิบโยชน์ประดับด้วยเครื่องอลังการครบทุกอย่างเทียมด้วย
  ม้าสินธพ หนึ่งพันได้แล่นมาแต่เทวโลกทั้งหกชั้น พวกเทวดาผู้ประจำรถก็กล่าวกันว่า พวกข้าพเจ้าจัก
  นำไปสู่เทวโลกของพวกข้าพเจ้า ธรรมมิกอุบาสก ไม่ปรารถนาอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวว่ารอ
  ก่อนดังนั้นภิกษุทั้งหลายก็พากันนิ่งเสีย ด้วยเข้าใจว่าธรรมมิกอุบาสกบอกให้หยุด บุตรและธิดาก็พากัน
  ร้องไห้ว่าบิดาของตน เมื่อก่อนนี้เป็นผู้สนใจการฟังธรรมแต่บัดนี้กลับห้ามไม่ให้ภิกษุสวดด้วย บิดา
  ของเรากลัวตาย ภิกษุทั้งหลายก็พากันกลับสู่สำนักธรรมิกอุบาสก เผลอไปคู่หนึ่ง เมื่อได้สติแล้วถาม
  บุตรว่าเจ้าทั้งหลายค่ำครวญกันทำไม และพระภิกษุไปไหนกันเสียหมดเล่า
  ข้าแต่พ่อ พ่อได้สั่งให้พระภิกษุหยุดสวด แล้วภิกษุทั้งหลายได้กลับไปหมดแล้วพวกฉันมาคิดว่า
  ธรรมดาสัตว์ผู้ไม่กลับความตายย่อมไม่มี
  พ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้า ถ้าเช่นนั้นพ่อพูดกับใคร พ่อบอกกับเทวดาทั้งหลาย ที่เอา
  รถซึ่งประดับมาหกคัน แต่เทวโลกหกชั้น แล้วหยุดอยู่ในอากาศแล้วบอกพ่อกับเทวดาเหล่านั้น
  พ่อจึงบอกให้รอก่อน รอก่อน ดังนี้
  รถอยู่ที่ไหนเล่าพ่อ พวกฉันไม่เห็น
  พ่อจึงถามว่า "ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมีบ้างไหม"
  ลูก "มีพ่อ"
  พ่อ "เทวโลกชั้นไหนน่ารื่นรมย์ "
  ลูก"ดุสิตพิภพ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทุก ๆ พระองค์ น่ารื่นรมย์พ่อ"
  ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงอธิษฐานว่า ขอพวงดอกไม้จงคล้องอยู่ที่รถมาแต่ดุสิตพิภพ แล้วโยน
  พวงดอกไม้ขึ้นไปบุตรทั้งหลายโยนดอกไม้ขึ้นไป พวงดอกไม้ก็คล้องอยู่ที่งอนรถห้อยอยู่ในอากาศ
  มหาชนเห็นพวงดอกไม้นั้นแต่ไม่เห็นรถ อุบาสกพูดว่าพวกเจ้าเห็นดอกไม้อยู่ในอากาศแล้วมิใช่หรือ
  บุตรธิดาทั้งหลายบอกว่าเห็นแล้วจึงบอกว่านั่นแหละ พวงดอกไม้ได้แขวนอยู่ที่รถชั้นดุสิตพ่อจะไปสู่
  ดุสิตพิภพ พวกเจ้าอย่าตกใจไปเลย เมื่อต้องการจะไปบังเกิดในสำนักเดียวกับพ่อ ก็จงทำบุญให้ทาน
  รักษาศีลแล้วฟังธรรมตามโอกาสเวลาสมัย ดังที่เราได้ทำไว้แล้วนั่นแหละครั้นแล้วธรรมมิกอุบาสก
  ก็ทำกาลกิริยาตายไป ไปประดิษฐานอยู่ในรถที่มาแต่ชั้นดุสิตพิภพ มีนางเทพอัปสรพันหนึ่ง แวดล้อม
  วิมานแก้ว ประมาณยี่สิบห้าโยชน์ได้ปรากฏคอยรอรับธรรมมิกอุบาสกนั้น
   
 6. JitJailove

  JitJailove เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  736
  ค่าพลัง:
  +740
  กราบอนุโมทนา สาธุค่ะ ลุงหมาน

  อยู่ที่การสั่งสมด้วยว่า ชวนะสั่งสมอะไรมาในแต่ละวันค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...