เรื่องเด่น ช้างผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย MBNY, 17 มิถุนายน 2011.

 1. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,795
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +22,131
  ช้าง:ผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

  a3a1.jpg

  ช้างสัตว์สี่เท้าที่มีขนาดใหญ่ มีความผูกพันกับคนเรามาแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามาแต่อินเดียโบราณอีกด้วย

  หลักฐานซึ่งยืนยันความสำคัญดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 3 คือ ภาพสลักหินประดับพระสถูปสาญจี เป็นพุทธประวัติตอนหนึ่งเป็นรูปที่แปลความได้ว่าคือพระนางสิริมหามายาทรงสุบินถึงช้าง ซึ่งมีความหมายว่าจะผู้มีบุญญาธิการจุติมากำเนิดในครรภ์ของพระองค์

  ความหมายในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ สืบเนื่องมาจากคนในสมัยก่อนยังไม่มีศาสนา แต่มีการนับถือธรรมชาติ อาทิ ไฟ น้ำ ต้นไม้ งู โดยพบว่า น้ำมีสำคัญกับชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาพของช้างพ่นน้ำจึงมีความหมาย เป็นมงคล ดังนั้นซุ้มประตูพุทธสถานในอินเดียมักจะปรากฏรูปช้างประดับร่วมอยู่ด้วยเสมอ และสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวยังคงได้รับความนิยมจวบจนปัจจุบัน

  สำหรับประเทศไทย ช้างเข้ามามีบทบาทในงานศิลปกรรมไทยมาตั้งแต่ศิลปะทวารวดี (ยุคเริ่มแรกของวัฒนธรรมพุทธศาสนา) และมีอิทธิพลอย่างยิ่งในสมัยสุโขทัย เช่น เจดีย์วัดช้างล้อม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีการประดิษฐานช้างล้อมรอบส่วนฐานของเจดีย์

  นอกจากนี้ยังพบว่าช้างมีบทบาทสำคัญในศิลปะล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านนา พระพุทธศาสนาเจริญอย่างมากในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะคติความเชื่อในเรื่องของช้างค้ำจุนพระพุทธศาสนาของสุโขทัย ได้ส่งผลให้รูปแบบศิลปะของล้านนาเน้นการสร้างฐานพระพุทธรูปประดับด้วยช้างอีกด้วย

  ดังภาพตัวอย่าง เป็นฐานพระพุทธรูปทรงช้างสามเชือก ซึ่งสลักจากหินทราย เป็นศิลปะล้านนาสกุลช่างพะเยา ปัจจุบันได้ทำการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นหนึ่งตัวอย่างที่มีความงดงาม และมีความเด่นชัดที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับช้างที่นำมาประดับส่วนของฐานเช่นกัน

  ช้าง จึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ตามคติที่มีความหมายในเรื่องของความเป็นสิริมงคลและเครื่องหมายแห่งการค้ำจุนพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ โดยเชื่อว่า ช้างเป็นสัตว์ที่ค้ำจุนจักรวาลและเชิดชูพระพุทธศาสนา ซึ่งแนวความคิดและความเชื่อดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว


  ที่มา : http://kaawrowkaw2.wordpress.com/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 สิงหาคม 2017
 2. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,795
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +22,131
  ช้างในพระพุทธศาสนา

  a.jpg


  พญาช้างฉัททันต์

  ในสมัยดึกดำบรรพ์นานมาแล้ว มีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง กว้างยาว 52 โยชน์ ลึกราว 12 โยชน์ สระแห่งนี้มีชื่อว่าฉัททันต์ ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสระนี้มีต้นไทรใหญ่อยู่ด้านหนึ่ง และทางด้านตะวันตกมีถ้ำทองที่มีชื่อว่า กาญจนคูหา ในครั้งนั้น มีช้างเผือกเชือกหนึ่ง ชื่อว่า พญาฉัททันต์ ได้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆ สระแห่งนี้ เว้นแต่ในฤดูฝนอันเป็นเวลาที่พญาฉัททันต์ หลบฝนเข้าไปอยู่ในกาญจนคูหา

  ลักษณะของพญาฉัททันต์กล่าวว่า สูงถึง 88 ศอก ยาว 120 ศอก งวงยาว 58 ศอก งาวัดโดยรอบโต50 กำ และมีรัศมี 6 อย่าง จึงได้นามว่า ฉัททันต์ ผิวกายมีสีขาวดั่งสีเงิน งาขาวดั่งเงินยวง งวง หาง และ เล็บแดง สันหลังแดง มีพละกำลัง เดินตั้งแต่เช้าไปไม่ทันสายได้ระยะทางถึง 3,610,350 โยชน์ นับว่าเดินเร็วมากทีเดียว พญาช้างฉัททันต์มีบริวารถึง 8,000 เชือก มีมเหสีชื่อ จุลสุภัททาและมหาสุภัททา เป็นช้างเผือกเหมือนกัน

  เรื่องราวของพญาช้างฉัททันต์นี้ พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ในขณะที่เสด็จประทับอยู่ที่เชตุวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี พระองค์ได้ทรงปรารภถึงภิกษุณีสาวรูปหนึ่งซึ่งมาฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดง แล้วมีอาการหัวเราะแล้วร้องไห้ พระองค์จึงแย้มพระโอษฐ์ ให้ปรากฏแก่ภิกษุ ทั้งหลาย เมื่อพระภิกษุเหล่านั้นทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธเจ้าจึงทรงเล่าเรื่องราว ดังต่อไปนี้

  ภิกษุณีรูปนี้เป็นธิดาของผู้มีตระกูลในเมืองสาวัตถี เมื่อออกบวชในพุทธศาสนาแล้วได้มาฟังธรรมเทศนาพร้อมภิกษุณีทั้งหลาย สาเหตุที่ภิกษุณีแสดงอาการเช่นนั้นเนื่องจากในขณะที่นางฟังธรรมเทศนา อยู่นั้น นางได้เพ่งดูความสง่างามผุดผ่องของพระพุทธองค์ แล้วระลึกไปถึงชาติก่อนๆ ว่านางเคยเป็น บาทบริจาริกาของมหาบุรุษนี้หรือไม่ ก็ระลึกได้ว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เป็นช้างฉัททันต์ นางเคยเป็นคู่ครองของพญาช้าง ก็บังเกิดความปิติยินดียิ่งจนไม่อาจสะกดไว้ได้ ถึงกับหัวเราะออกมาดังๆ แต่ครั้นมาหวนคิดได้ว่าอีกชาติหนึ่งนางเคยใช้ให้นายพรานโสณุดร ยิงพญาช้างด้วยลูกศรอาบยาพิษ พร้อมทั้งให้ตัดงาอันมีรัศมี 6 สี ทั้งคู่มาให้นางจนเป็นเหตุให้พญาช้างสิ้นชีวิตลง เพราะความอาฆาตของนาง นางจึงบังเกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ไม่อาจกลั้นความเศร้าโศกไว้ได้ ถึงกับสะอื้นไห้ออกมาดังๆ


  พระคเณศ

  พระคเณศ หรือ วิฆเนศวร หรือ พิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู นอกจากจะเป็นที่เคารพนับถือของชาวฮินดูโดยทั่วไปแล้ว ในบรรดาประเทศที่เลี้ยงช้างในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย พระคเณศยังเป็นที่นับถือของพวกหมอเฒ่าซึ่งเป็นครูผู้โพนช้าง คล้องช้าง และฝึกสอนช้าง อีกด้วย

  ในการโพนช้าง คล้องช้าง หรือการประกอบพิธีเกี่ยวกับช้าง ผู้กระทำพิธีจะต้องทำการบวงสรวงบูชาและนมัสการพระคเณศก่อน โดยนับถือพระองค์เป็นเทพประจำช้าง นอกจากนี้พระคเณศยังเป็นเทพเจ้าประจำศิลปวิทยาการอีกด้วย

  พระคเณศเป็นโอรสองค์แรกของพระอิศวรและพระอุมา ในคัมภีร์ปุราณะต่างๆ กล่าวว่า พระคเณศมิได้คลอดจากพระครรภ์ของพระมารดา แต่ถือกำเนิดโดยความปรารถนาของพระอิศวรและพระอุมา

  พระคเณศมีรูปกายเป็นมนุษย์ อ้วนเตี้ย ท้องพลุ้ย หูยาน มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว สีกายแดง (บางแห่งว่าผิวเหลือง) นุ่งห่มแดง มี 4 กร (บางแห่งว่ามี 8 กรบาง 2 กรบาง) พระหัตถ์ที่ 1 ทรงถือเปลือกหอย พระหัตถ์ที่ 2 ทรงถือจักร พระหัตถ์ที่ 3 ทรงถือไม้พลองหรือปฏัก พระหัตถ์ที่ 4 ทรงถือดอกบัว

  สาเหตุที่พระคเณศมีเศียรเป็นช้างนั้น ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะกล่าวว่า เมื่อพระอุมาได้ พระโอรสจากการทำพิธีปันยากพรต คือพิธีบูชาพระนารายณ์ ทวยเทพที่ทราบข่าวก็พากันมาแสดงความยินดี รวมทั้งพระศนิ (พระเสาร์) ซึ่งถ้ามองดูหน้าใครก็จะทำให้ผู้นั้นประสบความร้าย เมื่อพระศนิมองดูกุมาร ทันใดนั้นเศียรของกุมารก็ขาดจากศอกระเด็นหายไป เมื่อพระวิษณุ (พระนารายณ์) ทรงทราบก็เสด็จขึ้นครุฑไปยังแม่น้ำบุษปภัทร ทอดพระเนตรเห็นช้างนอนหลับหันหัวไปทางทิศเหนือ ก็ทรงตัดเศียรช้างนั้นนำกลับมาต่อที่ศอกุมาร

  ส่วนสาเหตุที่พระคเณศมีงาข้างเดียวนั้น ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะกล่าวว่า พระคเณศทรงทำหน้าที่รักษาพระทวารขณะที่พระอิศวรทรงบรรทม ปรศุรามจะเข้าไปในพระราชฐานชั้นใน พระคเณศเข้า ขัดขวาง ได้มีการถกเถียงและต่อสู้กันขึ้น พระคเณศใช้งวงจับปรศุรามหมุนไปรอบๆ และเหวี่ยงไปจน ปรศุรามมึนศีรษะและหมดสติไป เมื่อปรศุรามรู้สึกตัวก็โกรธแค้นพระคเณศมาก จึงเอาขวานเพชรขว้างไปที่พระคเณศ พระคเณศจำได้ว่าขวานนั้นเป็นอาวุธของพระศิวะซึ่งประทานแก่ปรศุราม พระคเณศจึงน้อมรับด้วยความเคารพ ทันใดนั้นขวานเพชรก็ตัดงานข้างหนึ่งขาดกระเด็นไป พระคเณศจึงเหลืองาข้างเดียวนับแต่บัดนั้น


  ช้างปาลิไลยกะ

  ช้างปาลิไลยกะ เป็นช้างที่รู้จักกันดีในพระพุทธประวัติ เพราะเป็นช้างที่ได้ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าตลอดพรรษที่ 10 นับตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ป่ารักขิตวัน ใกล้หมู่บ้านปาลิไลยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี หมู่บ้านนี้จึงมีความสำคัญในพุทธศาสนา

  ช้างปาลิไลยกะเป็นช้างพลายหัวหน้าโขลงที่มีกำลังแข็งแรง ต่อมาเกิดความเบื่อหน่ายต่อการอยู่รวมกับช้างเป็นจำนวนมากในโขลง เพราะช้างเหล่านั้นประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบ ทั้งในเรื่องอาหารการกิน และการดำรงชีวิตอยู่ เช่น แย่งกินหญ้าหมด พญาช้างต้องกินต้นหญ้าที่เหลือ นอกจากนี้ช้างโขลงนั้นยังลงกินน้ำในแอ่งหรือสระก่อน และทำน้ำขุ่น พญาช้างต้องกินน้ำขุ่นๆ ช้างพังก็มักชอบเดินเสียดสีกายพญาช้าง เมื่อต้องลงไปท่าน้ำหรือขึ้นจากน้ำ ช้างปาลิไลยกะจึงตัดสินใจแยกตัวจากโขลงไปเป็นช้างโทนอยู่ตามลำพังเพื่อความสุขสงบของตนเอง

  ในเวลาเดียวกันนั้น พระพุทธองค์ทรงเบื่อระอาภิกษุชาวโกสัมพี ที่ทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องเล็กน้อย จึงทรงหลีกออกจากพระภิกษุไปแต่พระองค์เดียว จึงเสด็จไปทางหมู่บ้านปาลิไลยกะ ประทับอยู่ที่บริเวณ ใต้ต้นสาละที่ชายป่ารักขิตวัน จำพรรษาอยู่ ณ ที่นั้น

  หลังจากนั้นช้างปาลิไลยกะก็เดินทางไปถึงที่ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ได้เข้าไปทำความเคารพด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เนื่องจากเป็นช้างที่เฉลียวฉลาด เมื่อเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีสิ่งใดจะเป็นเสนาสนะของพระองค์ พญาช้างมีความปรารถนาที่จะปรนนิบัติพระพุทธเจ้า

  ช้างปาลิไลยกะได้ปรนนิบัติต่อพระพุทธเจ้าเช่นนี้เป็นประจำตลอดพรรษา คือเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงออกเดินทางต่อ โดยพญาช้างเดินตามมาขวางทางไว้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่พญา-ช้างว่า พระองค์เสด็จไปแล้วไม่กลับมาอีก ขอให้พญาช้างหยุดเพียงนี้ พญาช้างมีความอาลัยจึงสอดงวงเข้าปากแล้วร้องไห้ เดินตามไปข้างหลังจนใกล้เขตหมู่บ้าน พระพุทธองค์ทรงบอกพญาช้างให้กลับเพราะต่อไปจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ จะมีอันตรายอยู่รอบข้าง พญาช้างจึงยืนร้องไห้อยู่ ณ ที่นั้น มองดูพระพุทธองค์ จนกระทั่งเสด็จห่างไปลับสุดสายตาแล้วจึงหัวใจวายสิ้นลงทันใด และเนื่องจากช้างปาลิไลยกะมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า จึงได้เกิดในสวรรค์เป็นเทพบุตร ชื่อ ปาลิไลยกะเทพบุตร อยู่วิมานทองสูง 30 โยชน์ในสวรรค์ดาวดึงส์ ในท่ามกลางนางอัปสรนับพัน


  (คัดจาก ช้างไทย โดย ศ,สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ ,2528)

  ที่มา : http://www.elephant.tnet.co.th/index_14.html<!-- google_ad_section_end -->
   
 3. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,795
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +22,131
  ช่วย ช้างที่เผลอ เหยียบกับระเบิด

  ช้างถูกรถชน ช้างที่ต้องใส่ขาเทียม(ใช้ขาเทียมจากมูลนิธิสมเด็จย่า) ฯลฯ  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  มูลนิธิเพื่อนช้าง


  <IFRAME height=500 src="http://www.elephant-soraida.com/index.php/ช่องทางในการบริจาคช่วยช้างกับมูลนิธิเพื่อนช้าง.html" width="85%"></IFRAME>  ช่วย ช้างเร่ร่อนให้กลับคืนสู่ป่า ช้างป่วยไข้ ถูกรถชน ป้องกันวัณโรค รับพ่อแม่บุญธรรมให้ช้างไทย
  ดูแลช้างใต้ ช้างชายแดน ฯลฯ

  มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย


  <IFRAME height=500 src="http://www.asian-elephant.org/2010/0Thai/Donation/Default.asp" width="85%"></IFRAME>

  ที่มา : www.asian-elephant.org
   
 4. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,924
  %E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89.gif 1e0b321e2bde3829ee862723b7d33fb2_1222924919.gif  [​IMG]
  - กำหนดการรับสังฆทานบ้านวิริ<wbr>ยบารมี ปี ๒๕๕๔ /ตารางเดินรถตู้บริการ คลิก
  - ประมวลภาพทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๗) เสียงเพรียกจากลับแล ตอน ลึกลับที่ลับแล วาระพิเศษ ๑๑-๑๒ มิ.ย. คลิก
  - ธรรมเฉพาะกิจ (๔) ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่งานมุทิตาจิ<wbr>ตสักการะพระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปฺญโญ วัดท่าขนุน ๒๑ มิ.ย. คลิก
  - ธรรมเฉพาะกิจ (๕) แอ่วหละปูน อิ่มบุญอิ่มรักพระแม่เจ้<wbr>าจามเทวี จ.ลำพูน ๘-๑๐ ก.ค. คลิก
  - ธรรมสัญจร (๙) กฐินสร้างพระอุโบสถวัดรัตนานุ<wbr>ภาพ จ.นราธิวาส ๑๔-๑๗ ต.ค. คลิก


   
 5. สตธศร

  สตธศร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  627
  ค่าพลัง:
  +1,333
  TT ช้างดีกับคนมากเลย เป็นช้างเพื่อนรักก แต่ก็ชอบเอาช้างมาทำร้ายทำใม
   
 6. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,910
  กระทู้เรื่องเด่น:
  131
  ค่าพลัง:
  +62,076
  <IFRAME src="http://www.youtube.com/embed/XpyM1EhsB2Y" frameBorder=0 width=560 height=349 allowfullscreen></IFRAME>

  เอาชาดกเกี่ยวกับช้างมาให้ดูกันค่ะ ^_^​
   
 7. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,700
  ค่าพลัง:
  +21,108
  <TABLE cellPadding=6 width=428><TBODY><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 8. สตธศร

  สตธศร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  627
  ค่าพลัง:
  +1,333
  โอ้ววว พึ่งได้มาดู ทราบซึ้งมาก น้ำตาพรากเลยหละค่ะ ขอบคุณค้ะพี่สาวว สาาาาาาาาธุ
   
 9. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,813
  ค่าพลัง:
  +23,555
  อนุโมทนาสาธุ

  ช้างนาฬาคิรี ก็เป็นช้างโพธิสัตว์ น่าเสียดายมีเหตุให้พระเทวทัตซึ่งเป็นพาลในขณะนั้นชักนำให้ทำความชั่ว ไปชั่วขณะ (ขอให้เป็นสรรพพลวปัจจัยให้กระผมสร้างบารมีได้โดยดีงาม ปราศจากภัยระหว่างทางบำเพ็ญเทอญ)

   
 10. สองเสาร์

  สองเสาร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  255
  ค่าพลัง:
  +121
  อนุโมทนาบุญด้วยคะ
  สาธุ สาธุ สาธุ
  ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ
   
 11. Rouxii

  Rouxii สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2011
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนาด้วยคะ
  รู้สึกเศร้าใจกับการกระทำของมนุษย์ต่อสัตว์ผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาเหลือเกินคะ T^T
   
 12. piakgear24

  piakgear24 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  2,696
  ค่าพลัง:
  +44,504
  เพลง ช้างปาลิเลยยกะ

  <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JdhsdXYSuKo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
 13. choo2521

  choo2521 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2011
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +4
  ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของกระทู้ด้วยครับ สาธุ สาธุ<!-- google_ad_section_end -->
   
 14. JolieAcidus

  JolieAcidus สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +20
  อนุโมทนาค่ะ
  สงสารช้างที่ถูกนำมาเดินตามท้องถนนมาก ไม่น่าถูกใช้งานอย่างนั้นเลย
   
 15. nickylove

  nickylove สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2012
  โพสต์:
  26
  ค่าพลัง:
  +1
  อนุโมทนา สาธุครับ
  น่าสงสารช้าง ทำไมคนไม่เห็นความสำคัญของช้างเลย
  T-T
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,099
  กระทู้เรื่องเด่น:
  144
  ค่าพลัง:
  +25,456
 17. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  409
  ค่าพลัง:
  +329

แชร์หน้านี้

Loading...