ถึงเวลาที่สยบข่าวภัยพิบัติ  ทางสายเอก

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย คมสันต์usa, 14 ธันวาคม 2012.

 1. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  (หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส)
  เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิด

  อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
  บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้ว­ยอาลัย,
  และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

  ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง
  สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว, สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา

  ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,
  อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
  ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้น­ๆ อย่างแจ่มแจ้ง,
  ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้

  อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว
  ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้

  นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา
  เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามา­กย่อมไม่มีสำหรับเรา

  เอวัง วิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง,
  ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนิ
  มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอย­อยู่เช่นนั้น,
  ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่า, "ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว ก็น่าชม"


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC04700.JPG
   DSC04700.JPG
   ขนาดไฟล์:
   467.4 KB
   เปิดดู:
   23
  • DSC05715.JPG
   DSC05715.JPG
   ขนาดไฟล์:
   557 KB
   เปิดดู:
   43
  • DSC04720.JPG
   DSC04720.JPG
   ขนาดไฟล์:
   547.5 KB
   เปิดดู:
   39
 2. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  Dan Sarawong
  เปิดพุทธศาสนสุภาษิตวันละหมวด ๑๐.ขันติวรรค หมวดความอดทน รวบรวมเผยแผ่วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๕๖

  รตนตฺตยพุทฺธสาสนสุภาสิตปณามนมคาถา

  "นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส พุทฺธสาสนสฺส ติรตนจกฺกสฺส
  พุทฺโธ นโมการํ ธมฺโม นโมมิหํ สงฺโฆ นโม วนฺทา"
  ...
  "พุทฺธสาสนสุภาสิตา พุทฺธวาจา อมตวาจา
  สจฺจวาจา สุขุมวาจา ตถาคเตน ปกาสิตา
  อมตธมฺมา วรธมฺมา อมตธมฺโม นโมมิหํ"

  คำแปล คาถาว่าด้วยเรื่องการยกย่องสรรเสริญและการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยและพระพุทธศาสนสุภาษิต

  "ขอความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย อันเป็นไตรรัตนจักรแห่งพระพุทธศาสนา จงมี ข้าพระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า"

  "ข้าพระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมพระอมตธรรม คือ พระพุทธศาสนสุภาษิต อันเป็นพระพุทธวาจา พระอมตวาจา พระสัจจวาจา พระสุขุมวาจา อันพระตถาคตเจ้า ทรงประกาศแล้ว อันเป็นพระอมตธรรม อันเป็นพระธรรมอันประเสริฐ"
  ๒๕. อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ อตฺถาวโห ว ขนฺติโก
  สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก.
  ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น, ผู้มีขันติ
  ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน.
  ส. ม. ๒๒๒.

  ๒๖. เกวลานํปิ ปาปานํ ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ
  ครหกลหาทีนํ มูลํ ขนติ ขนฺติโก.
  ขันติ ย่อมตัดรากแห่งบาปทั้งสิ้น, ผู้มีขันติชื่อว่าย่อมขุดราก
  แห่งความติเตียนและการละเล่ากันเป็นต้นได้.
  ส. ม. ๒๒๒.


  ๒๗. ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา
  ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก.
  ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ, ผู้มีขันติ
  เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
  ส. ม. ๒๒๒.


  ๒๘. สตฺถุโน วจโนวาทํ กโรติเยว ขนฺติโก
  ปรมาย จ ปูชาย ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก.
  ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา, และผู้มีขันติ
  ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง.
  ส. ม. ๒๒๒

  ๒๙. สีลสมาธิคุณานํ ขนฺติ ปธานการณํ
  สพฺเพปิ กุสสา ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต.
  ขันติเป็นประธาน เป็นเหตุ แห่งคุณคือศีลและสมาธิ, กุศล-
  ธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ เพราะขันติเท่านั้น.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC04720.JPG
   DSC04720.JPG
   ขนาดไฟล์:
   547.5 KB
   เปิดดู:
   31
 3. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  เครดิต จากเพื่อนธรรมจากเฟสต์บุค คุณDan Sarawong
  เปิดความจริงเรื่อง อรรถะที่ซ่อนอยู่ในพยัญชนะว่า ฌาน รวบรวมเผยแผ่วันที่ ๙ ส.ค.๒๕๕๖


  ๑.คำว่า “ฌาน” ใช้ในอรรถะแห่งสมถะว่า “เพ่ง” หมายถึง สติและสมาธิ เช่น เพ่งรูปและเพ่งนาม
  ๒.คำว่า “ฌาน” ใช้ในอรรถะแห่งวิปัสสนาว่า “เผา” หมายถึง ปัญญา เช่น เผาราคะ โทสะและโมหะ

  *หมายเหตุ-คำว่า “พยัญชนะ” ก็มีอรรถะ ๒ ประการ คือ
  ๑.คำว่า “พยัญชนะ” ใช้ในอรรถะว่า “อักษร” หมายถึง พยัญชนะ ก ข ค ฆ ง เป็นต้น เช่น พยัญชนะแรก และพยัญชนะหลัง
  ๒.คำว่า “พยัญชนะ” ใช้ในอรรถะว่า “ทำให้เกิดความเสื่อมไป” หมายถึง บทเดียว (คำพูด) หลายบท (วลี) พากยางค์ (ส่วนขยายประโยค) พากย์ (ประโยค) เช่น ธรรมอันงามบริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ
  เหตุที่พยัญชนะชื่อว่า “ทำให้เกิดความเสื่อมไป” เพราะพยัญชนะเพียงอย่างเดียวย่อมวิบัติไป ย่อมผิดเพี้ยนไป ย่อมเลือนลางไป ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาล สถานที่ เหตุการณ์ และบุคคล
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • P7040805.JPG
   P7040805.JPG
   ขนาดไฟล์:
   1,013.6 KB
   เปิดดู:
   35
  • DSC06068.JPG
   DSC06068.JPG
   ขนาดไฟล์:
   488.7 KB
   เปิดดู:
   21
 4. พูน

  พูน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  591
  ค่าพลัง:
  +2,434
  พระอนาคามี เปนผู้ไม่กลับมา ท่านทรงพรหมวิหารธรรมอย่างอุกฤษ ด้วยอริยญาณที่สั่งสมด้วยดีแล้ว เปนผู้เที่ยงแท้ในพระนิพพานสมบัติในเบื้องหน้า กรรมใดของผู้อื่นหากไม่สามารถช่วยบรรเทาได้แล้ว อุเบกขาญาณที่ทรงอยู่เปนปกติเปนอัตโนมัติ ปล่อยวางในกรรมที่สัตว์ทั้งหลายที่จำต้องเสวยผลของตน เปนทายาทของกรรมนั้น อย่าแม้แต่กล่าวอ้างถึงการล่วงศีล กำหนดทำลายชีวิต ผู้หนึ่ง ผู้ใด กลุ่มหนึ่ง กลุ่มใดให้ ศีล ด่าง พร้อย ชำรุด
  บุคคล ผู้กล่าวตู่ ละเมิดในพระอริยเจ้านั้น บุคคลนั้น ปิดสวรรค์ พรหม แลนิพพาน
  ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ทรงคุณธรรมพระอนาคามี เปนพระอริยเจ้า ที่ควรบูชาในวิริยะบารมีที่ทำไว้ด้วยดีแล้ว เปนผู้ทรงธรรมในการดูแลปกครองที่ดีแล้ว เหมาะแล้ว

  สรรพ ทานัง ธรรมทานัง ชินาติ - การให้ธรรมเปนทานชนะการให้ทั้งปวง
   
 5. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  ประวัติ พระโคตมพุทธเจ้า


  พระโคตมพุทธเจ้า (Gautama Buddha) หรือมักนิยมเรียกเพียง พระพุทธเจ้า เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธ ถือกันว่าพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง 80 ปีก่อนพุทธศักราช จนถึงเริ่มพุทธศักราชซึ่งเป็นวันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปีก่อนคริสต์กาลตามตำราไทยอ้างอิงปฏิทินสุริยคติไทยและปฏิทินจันทรคติไทย และ 483 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินสากล

  ความหมายของคำว่าพุทธะ

  ในพระพุทธศาสนา พุทธะ (ภาษาบาลี พุทฺธ แปลว่า "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน") หมายถึงบุคคลผู้ตรัสรู้อริยสัจ 4 แล้วอย่างถ่องแท้ ในชั้นอรรถกถา จำแนกพุทธะออกเป็น 3 จำพวกด้วยกันได้แก่

  1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางทีเรียกเพียง "พระพุทธเจ้า" คือบุคคลที่ตรัสรู้ด้วยตนเองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ (พระโคตมพุทธเจ้า) เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
  2. พระ ปัจเจกพุทธะ,อีกอันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า(อ่านว่า พระ-ปัด-เจก-กะ-พุด-ทะ-เจ้า) คือบุคคลที่ตรัสรู้ด้วยตนเอง แต่มิได้สอนให้ผู้อื่นรู้ตาม
  3. อนุพุทธะ คือบุคคลที่ตรัสรู้เนื่องด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ที่ตรัสรู้ด้วยด้วยเหตุนี้เรียก สาวกภูมิ

  ในอรรถกถาบางแห่งจำแนกเป็น 4 ดังนี้

  1. พระสัพพัญญูพุทธะ (พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
  2. ปัจเจกพุทธะ
  3. จตุสัจจพุทธะ (สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้บรรลุอรหัตตผล)
  4. สุตพุทธะ (ผู้เป็นพหูสูตร)

  คำที่ใช้กล่าวเรียกพระพุทธเจ้า

  มีหลายคำดังจะกล่าวต่อไปนี้

  * พระบรมโพธิสัตว์, พระโพธิสัตว์ หมายถึง ท่านผู้ที่กำลังบำเพ็ญ บารมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตา อุเบกขา และ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  * อังคีรส หมายถึง ท่านผู้มีรัศมีแผ่ออกมาจากพระกาย
  * สิทธัตถะหมายถึง ท่านผู้ที่มีความเพียรพยายาม เมื่อต้องการสำเร็จ เป้าหมายที่ประสงค์จะทำ
  * พระมหาบุรุษ เป็นคำที่ใช้เรียก พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ อีกความหมายหนึ่งคือ บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
  * ตถาคต เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองมี ความหมาย 8 อย่างคือ
  1. พระผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น
  2. พระผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้น
  3. พระผู้เสด็จมาถึงตถลักษณะ
  4. พระผู้ตรัสรู้ตถธรรมตามที่มันเป็น
  5. พระผู้ทรงเห็นอย่างนั้น
  6. พระผู้ตรัสอย่างนั้น
  7. พระผู้ทำอย่างนั้น
  8. พระผู้เป็นเจ้า
  * ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึง การเชื่อถือปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
  * ธรรมกาย หมายถึงท่าน ผู้มีธรรมในกาย
  * ธรรมราชา หมายถึง ท่านผู้เป็นราชาแห่งธรรม
  * ธรรมสวามิศร, ธรรมสามิสร หมายถึง ท่านผู้เป็นใหญ่โดยเป็นเจ้าของธรรม
  * ธรรมสามี หมายถึง ท่านผู้เป็นเจ้าของธรรม
  * ธรรมิศราธิบดี หมายถึง ท่านผู้เป็นอธิปดีในธรรม เป็นคำกวีหมายถึงพระพุทธเจ้า
  * บรมศาสดา, พระบรมศาสดา หมายถึง ท่านผู้เป็น ศาสดาอันยอดยิ่ง พระผู้เป็นครูสูงสุด พระบรมครู
  * พระผู้มีพระภาคเจ้า
  * พระพุทธเจ้าหมายถึง ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบ ด้วยตนเองก่อนแล้ว สอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
  * พระศาสดา หมายถึง ท่านผู้ทรงสอนชนทั้งปวง
  * พระสัมพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]], พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
  * ภควา หมายถึง ท่านผู้เป็นผู้มีโชค หรือ ท่านผู้จำแนกแจกธรรม
  * มหาสมณะ
  * โลกนาถ, พระโลกนาถ หมายถึง พระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลก
  * สยัมภู, พระสัมภู หมายถึง ท่านผู้ตรัสรู้ได้โดยตนเอง ไม่มีใครมาสั่งสอน
  * สัพพัญญู, พระสัพพัญญูสัมพุทธเจ้า หมายถึง ท่านผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
  * พระสุคต, พระสุคโต หมายถึง ท่านผู้เสด็จไปดีแล้ว

  ในดินแดนที่ปัจจุบันเป็นประเทศอินเดียและเนปาล ถือกันว่าพระองค์มีเชื้อชาติอริยกะ หรือชาติผู้เจริญ และเป็นชาวชมพูทวีป (สมัยนั้นยังไม่มีประเทศอินเดีย และเนปาล)พระองค์ประสูติในฐานะเจ้าชายแห่งแคว้นศากยะ (สักกะ) ทรงพระนามว่า สิทธัตถะ โคตมะ แต่ได้ออกผนวชและทรงตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา

  ในพระไตรปิฏกกล่าวว่า พระพุทธเจ้าของเราได้ทำความดี(บารมี)มาในชาติก่อน ๆ นับชาติไม่ถ้วน (ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ท่านถูกเรียกว่า พระโพธิสัตว์) พระชาติอื่น ๆ ที่ชาวพุทธรู้จักกันดี ได้แก่ พระเวสสันดร พระเตมีย์ พระมหาชนก เป็นต้น พระพุทธเจ้า หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC04700.JPG
   DSC04700.JPG
   ขนาดไฟล์:
   467.4 KB
   เปิดดู:
   16
 6. visa2505

  visa2505 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กันยายน 2007
  โพสต์:
  554
  ค่าพลัง:
  +1,055
  ขอใจเรา สงบ ร่มเย็น อย่าได้เร่าร้อน วุ่นวาย ก็พอ
   
 7. raming2555

  raming2555 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,551
  ค่าพลัง:
  +18,897
  ขึ้นต้นเรื่องเป็นการเตือนสติพวกลัทธิคลั่งภัยพิบัติ...
  ลงท้ายไหงเป็นพาทัวร์นรก...แล้วตบด้วยพระสัจธรรม...
  เอางี้สิ...
  เป็นว่ามาโพสเกี่ยวกับภัยพิบัติที่กำลังเป็นข่าวลือฮือฮา...
  แล้วอาศัยกำลังจากอภิญญาที่หลวงพ่อเทพฯท่านสอนมา ตรวจสอบดู...
  จากนั้นก็เอาธงมาฟันซะให้ขาดเป็นท่อนๆว่ามันจะเกิดหรือว่าไม่เกิด...
  แม่นยำหลายๆครั้งเข้าคนก็จะมีสติมากขึ้น ไม่เชื่อเรื่องลุงเชียงใหม่ หรือลุงปลาบู่ หันมาเชื่อ ลุงUSA ดีกว่า...สอนให้ไม่ประมาท ไม่กลัวจนบ้า ขาดสติ จนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมาหลอกขายของให้...
   
 8. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,291
  ค่าพลัง:
  +82,541
  สาธุค่ะพี่ระมิงค์
  พี่ระมิงค์ก็มาเที่ยวห้องภัยภิบัติด้วย
   
 9. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  เครดิต จากเพื่อนธรรมจากเฟสต์บุค พระไตรปิฎก พร้อมหัวข้อธรรม
  *ผู้ไม่ได้ทำบุญญาธิการไว้ ย่อมเหมาะในการถึงสรณคมน์เท่านั้น. (อ.พหุการสูตร) เล่ม34/หน้า80/บรรทัด9* ผู้บรรลุคุณวิเศษ ต้องเคยสร้างบารมีมา (อ.มหาปทานสูตร) เล่ม13/หน้า145/บรรทัด9 ...ผู้ที่จะเรียนธรรมของพุทธเจ้าให้เข้าใจได้ ต้องมีอุปนิสัยที่สั่งสมมานานแล้ว... ( เล่ม 43 หน้า 44) (เป็นบทสนทนาระหว่างพระอานนท์กับพระพุทธเจ้า) ... ...อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลาย มีผิวเป็นต้น (เข้า) ไปจดเยื่อในกระดูกตั้งอยู่ เพราะเหตุไร อุบาสกเหล่านี้แม้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ จึงไม่ฟังโดยเคารพ ? พระศาสดา. อานนท์ เธอเห็นจะทำความสำคัญว่า ธรรมของเราอันบุคคลพึงฟังได้โดยง่ายกระมัง ? อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ธรรม (ของพระองค์) อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือ ? พระศาสดา. ถูกแล้ว อานนท์. อานนท์. เพราะเหตุไร ? พระเจ้าข้า. พระศาสดา. อานนท์ บทว่า พุทฺโธ ก็ดี ธมฺโม ก็ดี สงฺโฆ ก็ดี อันสัตว์เหล่านั้นไม่เคยสดับแล้ว ในแสนกัลป์ แม้เป็นอเนก เพราะฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นจึงไม่สามารถฟังธรรมนี้ได้ แต่ในสงสารมีที่สุดอันใครๆ ตามรู้ไม่ได้ สัตว์เหล่านั้นฟังดิรัจฉานกถามีอย่างต่างๆ นั่นแล มาแล้ว เพราะฉะนั้น สัตว์เหล่านี้จึงเที่ยวขับร้องฟ้อนรำอยู่ ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้น จึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้….
   
 10. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  ศาสนาเริ่มผิดเพี้ยนเหมือนเปลี่ยนยุค
  บอกไม่ถูกรูปอะไรสวยเข้าท่า
  นกยูงผสมกุญชรมีหงอนงา
  เกล็ดนาคาหางยาวราวบรรใด


  มีทั้งงวงทั้งหงอนซ้อนปีกขน
  ดูพิกลปริศนาธรรมใครปั้นใว้
  เปรียบสมัยนี้แน่ชัดไม่ขัดใจ
  หาชมได้ตามวัดวาทั่วหน้ากัน


  เปรียบดั่งคำสอนตอนเปลี่ยนยุค
  ผิดปนถูกสอนกันนั้นยกใหญ่
  ผิดเป็นครูให้รู้เห็นมาเช่นไร
  เหมือนแปลงกายหลายอย่างเข้าข้างตน


  หัวมงกุฏท้ายมังกรมีหงอนนก
  งางวงตกเกล็ดลายคล้ายพม่า
  จะเป็นแขกจีนปนไทยจากไหนมา
  อีกไม่ช้าสูญสิ้นชิ้นของไทย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 พฤศจิกายน 2013
 11. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  เครดิตจากเพื่อนธรรม เฟสต์บุค คุณ Dan Sarawong
  ความหมายของบัญญัติธรรม ที่เรียกว่า สัททบัญญัติ มีอยู่ 6 ประการ คือ
  1. วิชฺชมานบัญญัติ คือ การสมมุติเสียง เพื่อแทนในสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรม เช่น สมมติเสียง คำว่า จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นต้น เป็นคำพูด 1 คำ เป็นคำพูดมีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เป็นคำปรมัตถ์
  2. อวิชฺชมานบัญญัติ คือ การสมมติเสียง เพื่อแทนในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ๆ ตามธรรมชาติ เช่น สมมติเสียงคำว่า ผู้หญิง ผู้ชาย เจ้าคุณ คุณหญิง เป็นต้น เป็นคำพูด 1 คำ เป็นคำพูดไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เป็นคำโลกโวหารโดยแท้
  3. วิชฺชมาเนน อวิชฺชมานบัญญัติ คือ การสมมติเสียง เพื่อแทนในสิ่งที่มีจริงในธรรมชาติ และแทนในสิ่งที่ไม่มีจริงตามธรรมชาติ เช่น เสียงระฆัง กลิ่นดอกไม้ คำว่า เสียงเป็นวิชฺชมานบัญญัติ คำว่า ระฆัง เป็น อวิชฺชมานบัญญัติ หรือ เช่น พละ 5 อภิญญา 6 โพชฌงค์ 7 เป็นคำพูด 2 คำ คำแรก คือ “พละ อภิญญา และโพชฌงค์” เป็นปรมัตถ์ เป็นคำพูดมีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ ส่วนคำหลัง คือ “5 6 และ 7” เป็นคำพูดไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เป็นคำโลกโวหาร
  4. อวิชฺชมาเนน วิชฺชมานบัญญัติ คือ การสมมติเสียง เพื่อแทนในสิ่งที่ไม่มีจริงในธรรมชาติและแทนในสิ่งที่มีจริงในธรรมชาติ เช่น ตัวร้อน เจ้าปัญญา คำว่า ตัว ก็เป็นบัญญัติข้อ 2 รวมกับ คำว่า ร้อน ก็เป็นบัญญัติข้อ 1 เป็นต้น หรือ เช่น ปญฺจพโล ฉฬภิญฺโ สตฺตโพชฺฌงโค เป็นคำพูด 2 คำ คำแรก คือ “ปญฺจ ฉฬ และสตฺต” เป็นคำพูดไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เป็นคำโลกโวหาร ส่วนคำหลัง คือ “พโล อภิญฺโและโพชฺฌงโค” เป็นคำพูดมีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เป็นคำปรมัตถ์
  5. วิชฺชมาเนน วิชฺชมานบัญญัติ คือ การสมมติเสียง เพื่อแทนในสิ่งที่มีจริงตามธรรมชาติ และแทนในสิ่งที่มีจริงตามธรรมชาติรวมกัน ตัวอย่าง จักขุวิญญาณ นามรูป เป็นต้น คำว่า จักขุและวิญญาณเป็นคำที่แทนสิ่ง ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติทั้งคู่ หรือ เช่น โลภจิต โทสจิต โมหจิต โลกิยอภิญญา โลกุตตรอภิญญา เป็นต้น เป็นคำพูด 2 คำ คำแรกและคำหลังเป็นคำมีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ เป็นคำปรมัตถ์ทั้งคู่
  6. อวิชฺชมาเนน อวิชฺชมานบัญญัติ คือ การสมมติเสียง เพื่อแทนในสิ่งที่ไม่มีจริงในธรรมชาติ และแทนในสิ่งที่ไม่มีจริงในธรรมชาติรวมกัน เช่น คนผีทะเล ลูกเศรษฐี เป็นต้น หรือ เช่น ราชบุตร ราชรถ ภรรยาเศรษฐี พี่สะใภ้ น้องเขย เป็นต้น เป็นคำพูด 2 คำ เป็นคำพูดไม่มีสภาวะปรมัตถ์ปรากฏอยู่ คำแรกและคำหลังเป็นคำโลกโวหารทั้งคู่ (บุญมี เมธางกูร, 2545, น. 228-229)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC06288.JPG
   DSC06288.JPG
   ขนาดไฟล์:
   550.6 KB
   เปิดดู:
   36
 12. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  ข้อมูลจากเฟสต์ เครดิตคุณณัฏฐกรณ์ โครงการสร้างพระเจ้าบุญล้น
  หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)
  คืนวันที่ 30 พย. 56 หลวงปู่พุทธะอิสระ ประกาศ ณ เวที ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ว่าจะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อไปเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กลุ่มนักศึกษาหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันกับกลุ่มคนเสื้อแดง เมื่อลงจากเวทีก็ได้มุ่งหน้าไปที่มหาวิทยาลัยทันที เมื่อเดินทางไปถึง ถนนบริเวณหน้ามหาวิยาลัยรามคำแหงได้มีการถูกปิดทางเข้า-ออก ไม่อนุญาตให้คนภายนอกภายในเข้าออกได้เนื่องจากกลัวจะเกิดอันตราย

  มีการติดต่อกับนักศึกษาที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้นแล้วจึงพาท่านเข้าไปด้านใน หลวงปู่มีเมตตาอันสูงสุดและไม่เกรงกลัวต่ออันตรายที่จะเกิดแก่ตัวท่านเอง ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาและประชาชน ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

  โดยในที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ทางนักศึกษา และ ประชาชน ยืนยันว่ามี Sniper รอซุ่มยิงอยู่บนสะพานด้วย มีทั้งปืน ระเบิด ที่จ้องทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยตำรวจที่อยู่รอบๆ นั้น มิได้มีสามัญสำนึกในหน้าที่ ที่จะช่วยปกป้องคนไทยร่วมชาติเลย

  ลองชมคลิป VDO ที่ทางลูกศิษย์ ถ่ายเอาไว้ขณะที่หลวงปู่ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาประชาชนที่อยู่ที่นั่น แม้ว่าท่านจะอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอันตรายที่สามารถทำร้ายตัวท่านได้ตลอดเวลา

  30/11/56 เวลาประมาณ 22.00 น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ธันวาคม 2013
 13. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  ไม่ใช่กิจของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า
  ที่มาสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ไปปิดสถานที่ราชการ ละเมิดกฏหมาย ประชาชนเดือดร้อน ครับท่าน พระคุณเจ้าอิสระ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • isara.jpg
   isara.jpg
   ขนาดไฟล์:
   102 KB
   เปิดดู:
   39
  • DSC06041.JPG
   DSC06041.JPG
   ขนาดไฟล์:
   499.2 KB
   เปิดดู:
   34
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2013
 14. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  ภัยพิบัติพระคุณเจ้าเข้าร่วมม๊อบ
  อิสระรอบชอบรู้ดูเข้าท่า
  ผิดวิสัยในคำสอนพระสัมมาฯ
  กิจสงฆ์ว่ามาชุมนุมคุ้มหรือไร


  บุกปิดถนนทุกคนใช้ให้เดือดร้อน
  ทางสัญจรไปมาหากินนั้น
  อีกราชการสถานที่นี่สำคัญ
  ผิดกฏนั้นท่านว่าไงในพระธรรม
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • isara.jpg
   isara.jpg
   ขนาดไฟล์:
   102 KB
   เปิดดู:
   155
  • DSC05587.JPG
   DSC05587.JPG
   ขนาดไฟล์:
   474.5 KB
   เปิดดู:
   22
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2013
 15. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ประกาศ เนื่องจากเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลนั้น รัฐบาลจึงประกาศขอความร่วมมือประชาชน อย่าออกนอกเคหะสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลา 22.00 น. วันที่ 1 ธันวาคมนี้ จนถึงเวลา 05.00น. วันที่ 2 ธันวาคม ถ้าไม่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังระบุว่า การกระทำของนายสุเทพเป็นการกระทำที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและไม่ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญ สิ่งที่นายสุเทพทำ เป็นการกระทำที่เป็นกบฎ ตามมาตรา 113 มีโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต การที่นายสุเทพให้วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการ ขอยืนยันว่า หน่ายงานราชการทำงานตามปกติ และการที่ให้สื่อโทรทัศน์เลิกเสนอข่าวรัฐบาล ขอเรียนว่า นายสุเทพไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีความรุนแรงที่บริเวณมหาวิทยาลัยคำแหงนั้น กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อหาผู้กระทำความผิด โดยมีการยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด 3 ราย ซึ่งมีการพยายามของกลุ่มบุคคลที่ 3 เข้ามาแฝงตัว เพื่อสร้างความเกลียดชังให้กับรัฐบาล
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ธันวาคม 2013
 16. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  ใครที่คิดจะหยุดงานราชการ ก็ควรไปรับเงินเดือนที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ครับ
  ส่วนเราจะทำงานราชการ  ให้คุ้มค่ากับเงินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนด้วยความภาคภูมิใจครับ
   
 17. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  หยุดภัยพิบัติ ในประเทศได้ด้วยการทำหน้าที่ของประชาชน ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ
  ที่พึงมีและไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อื่น และทำผิดกฏหมาย ครับ
   
 18. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  จำนวนคนอ่านล่าสุด 4032 คน
  เครดิตข้อมูลจาก วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 21:03 น. ข่าวสดออนไลน์


  นักวิชาการอิสระ บุกกองปราบฯ แจ้งความจับ"หลวงปู่พุทธอิสระ" ร่วมม็อบยุยง ปลุกปั่น

  วันที่ 1 ธ.ค. ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นายชัยธนพล ศรีจิวังษา นักวิชาการอิสระ เดินทางเข้าพบ ร.ต.ท.โอภาส บำรุงถิ่น พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับ พรสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ หลวงปู่พุทธอิสระ ทองประเสริฐ กับพวก ในความผิดฐาน กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา
  หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชม โดยสุจริต ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 116 และ 83 โดยนำ น.ส.พ.รวม 3 ฉบับและคลิปการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของหลวงปู่พุทธอิสระมอบให้พนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน
  ประกอบการพิจารณาดำเนินคดี

  นายชัยธนพล กล่าวว่า หลวงปู่พุทธอิสระได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุมโค่นระบอบทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อแขนงต่างๆซึ่งพฤติกรรมที่มีการกล่าวปราศรัยยุยง ปลุกปั่น ให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมาย เช่น บุกเข้ายึดสถานที่ราชการ ให้ประชาชนต่อต้าน และล้มรัฐบาลเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว

  ด้าน ร.ต.ท.โอภาส กล่าวว่า ได้รับเรื่องและสอบปากคำไว้ในเบื้องต้น ก่อนจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อ
   
 19. ลุงมหา๑

  ลุงมหา๑ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  931
  ค่าพลัง:
  +3,801
  อ้าว แล้ว ครูบาอาจารย์ ที่ท่านสามารถ สอนศิษย์ให้เก่งกว่าตนเองล่ะ?

  ขออนุญาตครับ

  ท่านอาฬารดาบถ, ท่านอุทกดาบถ ได้สอนนักบวชหนุ่มนาม "สิททัตถะ" ต่อมาได้กลายเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบัน

  องค์หลวงปู่เสาร์ ท่านรับชายหนุ่มมาบวชเรียน ชายหนุ่มผู้นั้น กลายมาเป็น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้โด่งดัง

  จนมีสัจจะวลีที่โด่งดังว่า "หลวงปู่เสาร์ สอนสมถะกรรมฐาน ให้หลวงปู่มั่น"
  "แต่หลวงปู่มั่น สอนวิปัสนากรรมฐาน ให้หลวงปู่เสาร์"

  ทั้งสองท่านต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งเอื้อเฟ้อ ทั้งเคารพ ซึ่งกันและกัน

  เอาทางโลกอีกก็ได้ ท่านโกฮงผู้โ่ด่งดัง (ขออภัยต่อญาติมิตรของท่านเพราะท่านเสียชีวิตแล้ว)
  เป็นผู้ฝึกสอน เป็นครูมวยให้ เขาทราย กาแล็คซี่ ผู้โ่ด่งดัง
  ทั้งๆที่ ท่านโกฮง ก็ไม่เคยต่อยมวยอาชีพมาก่อน
  แต่ท่านเป็นอัฉริยะ ในการแก้ทางมวย
  "จะชนะอะไร ด้วยอะไร" นี่จึงเป็นสุดยอดของสุดยอด
  ท่านสามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง
  แล้ว แก้จุดอ่อน แล้วเสริมจุดแข็ง ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

  หรือจะพิจารณา นิทานเรื่อง "หนู กับ ราชสิห์" อีกก็ได้

  เสียดายมนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่สามารถบุกบ่าฝ่าฟัน อุปสรรคของชีวิต
  ทั้งทางโลก และทางธรรม ไปได้ง่ายๆ

  เพียงเพราะ ไม่สามารถ ปรับปรุง แก้ไข นิสสัย แก้ไข สันดาน ของตนได้
  ทั้งๆที่ สมถะกรรมฐาน ก็คือ การหยุด การชะลอ นิสสัย สันดาน ให้ช้าลง จนถึงหยุดนิ่งได้

  ดังนั้น ครูบาอาจารย์ ที่ท่านอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ไปทางลัดคือ

  การปฏิบัติ "จากผลไปหาเหตุ" จึงแก้ไข "นิสัย, สันดาน" ได้ยากที่สุด

  ยิ่งในท่านที่ปฏิบัติได้เพียงเล็กน้อย แต่แก่ธรรมสัญญาความจำ ยิ่งยากขึ้นไปอีก

  ขอให้ดูตัวอย่าง "ธรรมปฏิบัติ" ขององค์หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน

  "ธรรมปฏิบัติ" ของท่าน ไม่มีศัพท์แสงที่ยุ่งยากอะไรเลย
  "ธรรมปฏิบัติ" ของท่าน เรียบๆ ง่ายๆ ไม่ได้แตกต่างจาก ภาษา ที่คนทั่วไปเขาพูดกันเลย

  ขอโมทนาบุญ ขออนุโมทนาบุญ

  ลุงมหา

   
 20. คมสันต์usa

  คมสันต์usa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,879
  ค่าพลัง:
  +11,858
  เครดิตข้อมูลจาก วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 02:00 น. ข่าวสดออนไลน์


  ศาลออกหมายจับ "เทพเทือก" เลขาธิการกปปส. ข้อหากบฎแล้ว  วันที่ 2 ธ.ค. พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ศอ.รสพล.ต.ต.ชยุต ธนทวีรัชต์ รอง ผบช.น.พล.ต.ต.วิชัย รัตนยศ รอง ผบช.กมค. ร่วมกันแถลง ว่า ศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องตามสืบสวนสอบสวน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ข้อหาร่วมกันเป็นกบฎ กระทำให้ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการและเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก

  นอกจากนี้ได้ออกหมายจับ นายอุทัย ยอดมณี นายนิติธร ล้ำเหลือ นายพิชิต ไชยมงคล นายรัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี ในข้อหา มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการโดยใชก้ำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืน และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ อันเป็นความผิดตาม ป.อาญา ม. 215 วรรคสาม ม.358 และ ม.365 ประกอบ ม. 362 , 83

  พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวต่อขณะนี้ปรากฎข่าวสั่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ขอยืนยัน ว่ายังเป็น ผบช.น.และบังคับการเหตุการณ์ ขอยืนยันตามข่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และท่านพล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา เป็น รอง ผบ.ตร.ด้านความมั่นคง และได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพล.ต.อ.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.อยู่แล้ว

  เวลา 20.30 น. วันที่ 2 ธ.ค. นายสุเทพขึ้นเวทีศูนย์ราชการ ปราศรัยเริ่มด้วยการตัดพ้อต่อว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์เรื่องเผยแพร่ข่าวสาร จากนั้นประกาศไม่กลับมาเล่นการเมือง ไม่กลับไปพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้ว ส่วนการไปพูดคุยกับน.ส.ยิ่งลักษณ์และผบ. 3 เหล่าทัพนั้น แม้กองทัพจะไม่เอากับตนก็ไม่ติดใจ แต่กล้าเอาหัวเป็นประกันว่าทหารไม่มีทางออกมาปราบปรามประชาชนให้น.ส.ยิ่งลักษณ์แน่นอน วันนี้ที่ยิ่งลักษณ์อยู่ได้ก็เพราะตำรวจ มีตำรวจเลวๆ คอยช่วยเหลือเล่นงานพวกเรา ยิงแก๊สน้ำตาใส่พวกเราทุกวัน ดังนั้นพรุ่งนี้ต้องยึดบช.น.ให้ได้ รวมกองกำลังทุกสายมุ่งหน้าไปยึดบช.น.มาให้ได้ นายสุเทพกล่าวอีกว่า ท้าตำรวจนำหมายศาลข้อหากบฏเข้ามาจับได้เลยจะนอนอยู่ที่นี่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 ธันวาคม 2013
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ถึงเวลาที่สยบข่าวภัยพิบัติ  ทางสายเอก
 1. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  710
 2. jarinnicjar
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,378
 3. ahantharik
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,565
 4. ทางสายเอก
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2
 5. KK1234
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,753

แชร์หน้านี้

Loading...