ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  โอวาทธรรมบอกเล่าเตือนใจ : ✴หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล✴

  ๑๐-๗-๒๕๖๑

  “ตัดสินใจขอบวชตลอดชีวิต”

  ✨✨

  ใกล้จะถึงเที่ยงคืน

  ก็เกิดความคิดสุดท้ายขึ้นมาว่า

  “การสึกออกไปใช้ชีวิตฆราวาส

  เราจะต้องดิ้นรนขวนขวาย

  หาทรัพย์อย่างไม่รู้จักจบสิ้น

  เมื่อตายไปก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้

  ดูตัวอย่างโยมแม่ของเราซิ

  ท่านแสดงให้เราเห็นชัดเจนแล้วไม่ไช่หรือ

  ถ้าเช่นนั้นเราจะสึกหาลาเพศออกไป

  มันจะได้ประโยชน์และมีความหมายอย่างไรเล่า

  สู้อยู่ในเพศพรหมจรรย์อย่างนี้น่าจะดีกว่า

  นอกจากเพศที่ถือว่าสูงส่ง

  ไม่ได้ประกอบกรรมชั่วแล้ว

  ยังสามารถประกอบมรรคผลนิพพาน

  ให้เกิดให้มีขึ้นได้

  อย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยปัจจัย

  ติดตามตนไปได้อยู่มิไช่หรือ

  อย่ากระนั้นเลย ไม่สึกดีกว่า

  เมื่อหลวงปู่ใหญ่ ได้พิจารณา

  เห็นความทุกข์ยากที่ไม่สิ้นสุด

  ของชีวิตฆราวาส

  และเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต

  เช่นนั้นแล้ว ท่านจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่า

  “ข้าพเจ้าตัดสินใจขอบวช

  เพื่อถวายพรหมจรรย์ตลอดชั่วชีวิต”

  สาธุๆ

  1f538.png 1f538.png

  ผู้โพสต์คัดตัดตอนบางส่วนลง facebook จาก
  “จากหนังสือโครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๕
  หน้า ๔๗-๔๘
  หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล วัดเลียบ, วัดดอนธาตุ
  จังหวัดอุบลราชธานี

  บันทึก/เล่าโดย :หลวงพ่อโชติ อาภคโต
  เรียบเรียงโดย : รศ.ดร ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานน

  1f538.png 1f538.png

  .

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  เรื่อง “ลำดับอานิสงส์แห่งทานบารมี”

  (ข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา)
  (ขุททกนิกาย คาถาบทธรรม ตัณหาวรรคที่ ๒๔)

  บุคคลควรเลือกให้ทาน ในเขตที่ตนให้แล้วจะมีผลมาก เพราะการเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญ แล้วทานที่ให้ในท่านผู้เป็น ทักขิไณยบุคคล ในชีวโลกนี้ เป็นของมีผลมาก เหมือนพืชที่หว่านในนาดีฉะนั้น

  “อานิสงค์แห่งทานบารมี”

  ในทักขิณาวิภังคณาวิภังคสูตร พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ได้แสดงธรรมในผลแห่งทาน เป็นลำดับดังต่อไปนี้

  • การให้ทานกับ “สัตว์เดรัจฉาน” ผลของบุญ ๑๐๐ เท่า ความหมายคือ ให้อายุ วรรณะ(ผิวพรรณ) สุข พละ(กำลัง) ปฏิภาณ(ไหวพริบ ความฉลาด) ๑๐๐ เท่า คือ ๑๐๐ ชาติ ย่อมให้อายุ ๑๐๐ อัตภาพ ๑๐๐ ชาติ ที่เกิดมีอายุยืน ให้มีผิวพรรณดี ๑๐๐ ชาติ ให้มีความสุข ๑๐๐ ชาติ ๑๐๐ อัตภาพ ให้มีกำลัง(พละ) ๑๐๐ ชาติ ให้มีปฏิภาณ ๑๐๐ ชาติ นี่คือ ผลของบุญที่ให้ทาน ทำบุญกับสัตว์เดัจฉาน

  • ให้ทานกับ “ผู้ทุศีล” คือ ไม่มีศีล ผลของบุญ ๑,๐๐๐ เท่า คือ ให้อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ ๑,๐๐๐ ชาติ ตามนัยที่อธิบายเดียวกันกับ การให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน

  ให้ทานกับ “ปุถุชนผู้มีศีล” พึงหวังผลของบุญ ๑๐๐,๐๐๐ เท่า คือ ให้อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ ๑๐๐,๐๐๐ ชาติ

  • ให้ทานใน “บุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม” หมายถึง บุคคลนอกพุทธศาสนาผู้ที่อบรมสมถภาวนา จนได้ฌาน เช่น พวกฤาษีชีไพร พึงได้ผลของบุญ ๑๐๐,๐๐๐โกฏิเท่า คือ ได้ผลของบุญ คือ อายุ วรรณะ สุข พละและปฏิภาณดีๆ ๑๐๐,๐๐๐โกฏิชาติ (ล้านล้านชาติ)

  • ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำ “โสดาปัตติผลให้แจ้ง หมายถึง เช่น ผุ้ที่อบรมเจริญวิปัสสนา เจริญสติปัฏฐาน และรวมถึง ผู้ที่ถึงโสดาปัตติมรรคจิต ผู้ที่ทำบุญกับคนเราเหล่านี้ ได้ผลของบุญ อานิสง์ นับไม่ถ้วน หมายถึง ได้ อายุ วรรณะ สุข พละ และ ปฏิภาณ นับชาติไม่ถ้วนเลย

  จะกล่าวไปใย ผู้ที่เป็นพระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ในสาวกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในบุคคลเหล่านี้ที่มีคุณเลิศเหล่านี้ก็ยิ่งมีบุญหาประมาณไม่ได้เช่นกัน คือ นับชาติไม่ถ้วนและประมาณผลแห่งทานมิได้ คือ เกิดผลแห่งบุญกุศลมากมายนับประมาณมิได้เลย

  -ลำดับอานิสงส์แห่.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  “เราเกิดมาในโลกนี้ จะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ต่างๆ ก็ตามเถอะ เรียกว่าอยู่ในแวดวง ของมัจจุราชทั้งนั้น หรือเปรียบเหมือนกับอยู่ในคุกในตาราง (รอความตาย) ด้วยกันทุกคน จะทำอะไรอยู่ก็ตาม จะเป็นผู้ดีวิเศษวิโสเท่าไรก็ช่าง แม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สรีระร่างกายของพระองค์ ยังปล่อยให้พญามัจจุราชทำลายได้ แต่ตัวจิตของพระองค์ เป็นผู้พ้นแล้ว ไม่ยอมให้มัจจุราชข่มขี่ได้เลย ”

  (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
  วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญท่านเจ้าของภาพนี้ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

  -จะเป็.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  ับจากนี้เหลือเวลาอีกเพียง๑๐ชั่วโมง
  จะปิดบัญชีกองบุญสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ
  ี่ดำริโดย_หลวงปู่ทองสุข_ฐิตปุญโญ
  กำหนดปิดวันที่๑๒กรกฎาคม๖๑เวลา๑๐โมงเช้า

  ขอเชิญร่วมสร้างมหาบุญใหญ่
  ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ว่า

  “โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย”

  “ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต”
  “ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด ”

  อานิสงส์เท่ากับได้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

  ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอภิบาลสงฆ์ และสมทบทุนจัดตั้งกองทุนสงฆ์โรงพยาบาลหนองบัวภู ในวันพฤหัสที่ ๑๙ หอกรกฎาคม ๒๕๖๑

  เนื่องด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ ชั้น ๕ อาคารศัลยกรรม เป็นหออภิบาลสงฆ์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ได้มีพื้นที่ ที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน และแยกออกต่างหากจากการให้บริการจากประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็นห้องพักผู้ป่วย จำนวน ๑๒ ห้อง และห้องปฎิบัติกิจสงฆ์ จำนวน ๑ ห้อง พร้อมปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงหน้าลิฟต์เป็นที่พักญาติและปรับปรุงโถงทางเดิน ห้องหัตถการห้องทำงานพยาบาลและห้องรับรอง ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยในการปรับปรุงครั้งนี้ เป็นจำนวน ๕ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงห้องและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ ห้องๆละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และอื่นๆ

  ับเป็นโอกาสที่ดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์
  หลวงปู่ทองสุข_ฐิตปุญโญ

  เมตตารับเป็นเจ้าภาพ ปรับปรุงเบื้องต้น ๑ ห้อง ๓๕๐,๐๐๐ บาท และถ้ามีศรัทธาร่วมบุญมาเกินจาก๑ห้องก็เพิ่มตามเท่าที่ศรัทธาจะมีมา และเมตตาเปิดบัญชีธนาคารเพื่อบุญนี้พร้อมมอบปัจจัยให้เปิดบัญชีปฐมฤกษ์(ต้นบุญ)ให้สาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้กับหลวงปู่ทองสุข

  ท่านสามารถร่วมมหาบุญนี้ได้ตามกุศลจิตศรัทธา โดยโอนถวายหลวงปู่โดยตรงได้ที่

  บัญชี พระครูพันธสมณวัฒน์
  (ทองสุข วงษ์ไชยา)
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสวังหิน
  เลขที่ ๔๐๙-๑๑๐๑๒๘-๗ (409-110128-7)

  หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยในมหากุศลครั้งนี้เป็นจำนวน ๑,๐๐๐ บาท จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาร่วมถวายปัจจัยเพื่อสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธาของตน

  ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆกุศลจิตที่ร่วมบุญนี้ ให้เป็นผู้ถึงพร้อมในไม่ประมาท มีจิตที่ใสสว่างโดยธรรม ปราศจากความมืดมิดหมองมัวด้วยกิเลส จนสิ้นทุกข์ พบบรมสุขในพระนิพพาน ในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนี้เทอญ สาธุ

  (ข้อมูลจากคุณ : เจย์ ธัญฑ์มรรฆศ์)

  .jpg
  1531328586_153_นับจากนี้เหลือเวลาอีกเ.jpg
  1531328587_372_นับจากนี้เหลือเวลาอีกเ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...