บทสวดมนต์พระไตรญาณของสมเด็จโต

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย Pure_Heart, 19 กันยายน 2005.

 1. Pure_Heart

  Pure_Heart เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2005
  โพสต์:
  141
  ค่าพลัง:
  +171
  [​IMG]

  บูชาพระรัตนตรัย (โย ภะคะวา อรหังสัมมา สัมพุทโธ)
  นมัสการพระรัตนตรัย (อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ)
  นมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม ตัสสะ ๓ จบ)
  ไตรสรณคมณ์ (พุทธัง สรณัง คัจฉามิ)
  กล่าวคำสมาทานศีล ๕
  ถวายพรพระ (อิติปิโส ภะคะวา)


  พระไตรญาณ
  อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะเจริญสวดมนต์ภาวนาธรรม บูชาคุณพระรัตนตรัย เพื่อสร้างสมทศบารมีธรรมในจิตมี ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา เจริญอิทธิบาททั้งสี่ ด้วยความพอใจ ในความเพียร ให้ความสนใจ และความใคร่ครวญพิจารณา ให้สังหารนิวรณ์ทั้งห้า อันมี กามฉันทะ ความพยาบาท ความง่วงขณะปฏิบัติ ความคิดฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย ให้มันมลายหายออกไป มีวิตก วิจารณ์ ปิติ สิริร่วมสุข เอกัคตา เข้ามาแทนที่ให้ถึงฌานสมาบัติ จนเดินทางเข้าสู่มรรคาพระอริยบุคคล ล้างธุลีกิเลสให้สูญ ตัดมูลอาสวะให้สิ้น ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง ล่วงถึงพระนิพพานที่ยิ่งใหญ่

  ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยะสงฆ์ทุกพระองค์ มีสมเด็จโต วัดระฆังเป็นที่สุด จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า ทำลายทุกข์กายใจให้เหือดหาย ทำลายมารตัณหาให้พินาศ ขอให้พ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย และอันตรายภัยพิบัติทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว มีโชคลาภ มีความสุข สิริสวัสดิ์ เจริญต่อไปทั้งในปัจจุบัน กาลอนาคต และภพหน้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ

  อุกาสะ อุกาสะ มือของข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้ว ขอประนมขึ้นระหว่างคิ้ว ข้าพเจ้าขอถวายต่างดอกบัวปทุมชาติ จักขุของข้าพเจ้าทั้งสอง อันรุ่งเรืองฉายแสงแวววาว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง นะโม นมัสการ ข้าพเจ้าขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงพระญาณเห็นทั่วทุกทิศแดนไกล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ให้ภาวนาว่า พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ธัมมัง สะระณังคัจฉามิ สังฆัง สะระณังคัจฉามิ ตั้งใจภาวนาไว้ให้ดี ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ ด้วยพุทธานุภาพที่ทรงตั้งมั่นในอุเบกขา ทรงเมตตาโปรดสัตว์ทั่วทิศ ทรงฤทธิ์แกล้วกล้าเดชะพระจตุพรหมวิหาร ในน้ำพระหฤทัยมีพระเมตตา ทรงพระกรุณาช่วยสัตว์ให้หายเข็ญ

  พุทโธพุทธัสสะกำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
  ธัมโมธัมมัสสะกำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
  สังโฆสังฆัสสะกำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
  พวกมารไพรีอย่าเข้ามาใกล้ คนร้ายอกุศลถอยไปให้พ้น สารพัดศัตรูวินาศสันติ
  ข้าพเจ้าจะขออาราธนาพระธรรมเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ จนจบในพระไตรปิฎกยกย่ออกมาว่า

  อาปะมะจุปะ คือ พระวินัย
  ทีมะสังอังขุ คือ พระสูตร
  สังวิทาปุกะยะปะ คิอ พระปรมัตถ์

  ด้วยเดชะพระธรรมเจ้าทั้งหลาย ขอให้โพยภัยอย่าได้มี จงกำจัดพลัดพรายออกไปให้พ้น
  ข้าพเจ้าจะขอไหว้คุณพระสงฆ์อันทรงศีลบริสุทธิ์ พระสงฆ์ทรงเป็นมิตรผูกจิตพิสมัย สังฆัสสัง มังคะลังโลเก อุมะอะปิ พระสังฆัง จงมารักษาตัวข้าพเจ้า ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไป ศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด หนึ่งนมัสการพระพุทธมาอยู่ตรงหน้า พระธรรมาอยู่ตรงหลัง พระสังฆังรักษาจิต พระพรหมผู้เป็นเจ้าสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า เหล่าเทพเทวานพเคราะห์เสด็จเข้ามาช่วยกันรักษา

  ด้วยเดชพระอาทิตย์ทั้งหกทรงประทานกำลังมาให้
  พระจันทร์สิบห้าทรงศีลในใจ พระอังคารแปดองค์มารักษาภายใน
  พระพุธสิบเจ็ด เป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจัญไร
  พระเสาร์ดีจริงกำลังสิบทัศน์ มาช่วยกำจัดมหาอุบาทว์
  พระพฤหัสสิบเก้าเข้ามาสิงสู่ให้พรทุกสิ่ง
  พระราหูสิบสองมาช่วยกันรักษา ศัตรูมีมามอดม้วยบรรลัย
  พระศุกร์ยี่สิบเอ็ดมาช่วยป้องกัน
  พระกาฬตัวกล้าร้ายกาจหนักหนา ศัตรูที่ไหนให้บรรลัยที่นั่น

  นะโมเมสัพพะเทวานัง
  สัพพะเคราะห์จะเทวะตา
  สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
  สะสิภุมโมจะเทวานัง
  พุทโธลาภัง ภะวิสสะติ
  ชีโวศุโกร์จะมหาลาภัง
  สัพพะเคราะห์วินาศสันติ
  โสโรราหูเกตุมหาลาภัง
  สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
  สัพพะโรค สัพพะภัย
  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วินาศสันติ
  พระเคราะห์ภายใน พระเคราะห์ภายนอก จงหายไป
  พระเคราะห์ปี ขอให้เคลื่อน
  พระเคราะห์เดือน ขอให้คลาย
  พระเคระห์วัน ขอให้หาย มลายไปสิ้น
  ชัยยะ ชัยยะ

  ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เยปิวิงสุ นะราสะภา

  ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก มุนิสสะรา

  สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

  หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก

  ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเล

  เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

  กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

  ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ

  เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเต เชนะ อัง

  คะมังเคสุ สัณฐิตา

  ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะ ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

  ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

  ชินานานา พะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

  อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะ โต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพเต มะหาปุริสาสะภา

  อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ


  อิติปิโสภะคะวา นะชาลีติ ฉิมพาลี จะมหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา

  พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภะวันตุเม

  พุทโธ ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม

  ธัมโม ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม

  สังโฆ ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม


  นะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา
  กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  โม พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  พุท พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  ธา พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล

  ยะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล
  ที่มาของข้อมูล

  www.dhammajak.net
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 มกราคม 2009
 2. Pure_Heart

  Pure_Heart เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2005
  โพสต์:
  141
  ค่าพลัง:
  +171
  บทสวดนี้บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันตเจ้า พระสิวลี พระพรหม เทพเทวาทุกพระองค์ในสวรรค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล

  สมเด็จโตได้ตรัสว่า ผู้ใดสวดมนต์พระไตรญาณนี้ สักการะบูชา จะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ สวดทุกค่ำเช้าแล้ว ผู้นั้นจะไม่ตกสู่อบายภูมิ แม้ได้บูชาบทสวดพระไตรญาณนี้ไว้ที่บ้านเรือน ก็จะป้องกันอันตรายต่างๆได้ ถ้าพกพาติดตัวเดินทางไปในที่ต่างๆ จะทำ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง

  หากทำการสวดมนต์อย่างน้อยวันละ ๓ จบ อานุภาพจะคุ้มครองผู้นั้นไป ๑ วันกับ ๑ คืน ถ้าได้สวดวันละ ๑๐๘ จบ จนครบ ๓ ปี จะบังเกิดโชคลาภพ้นเคราะห์ปราศาจากทุกข์โศกโรคภัย และภัยพิบัติทั้งปวง อายุยืนยาว จะทำให้มีความสุขสิริสวัสดิ์ เจริญต่อไปทั้งในปัจจุบัน กาลอนาคต และภายหน้าภพหน้า ผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวายพระภิกษุ สามเณร ญาติมิตรสหาย และสวดต่อไปจนครบ ๗ ปี จะสู่สวรรค์นิพพาน

  ลอกมาจากหนังสือแจกในงานศพอ่ะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 มกราคม 2009
 3. ตั้มศรีวิชัย

  ตั้มศรีวิชัย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  598
  ค่าพลัง:
  +1,846
 4. ajaree

  ajaree เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +205
  สวดบทนี้อยู่ค่ะ เมื่อคืนวันที่ 23 ที่ผ่านมาก็สวดบทนี้ 108 จบ ช่วงระหว่างขึ้นเขาคิชกูฏด้วย
   
 5. xenoz

  xenoz สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +9
  ปกติ สวดแต่พระคาถาชินบัญชร 3จบ

  ต้องฝึกสวดพระไตรญาน บ้างแล้ว

  อนุโมทนาครับ สาธุ
   
 6. กรรมเหนือกรรม

  กรรมเหนือกรรม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มกราคม 2009
  โพสต์:
  123
  ค่าพลัง:
  +59
  สาธุ สาธุ อนุโมทามิ [​IMG]
   
 7. supattanapong.c

  supattanapong.c สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +6
  ขอเพิ่มเติมครับ
  ก่อนถวายพรพระ (อิติปิโส) จะมีชุมนุมเทวดา
  หลังจบบทสวด (อิติปิโส ภควา นะชาลิติ) จะตามด้วยบทบูชาพระสีวลีครับ
  แล้วลงท้ายด้วย นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ ปูเชมิ ครับ
  แต่ยังไม่จบนะครับ
  สุดท้ายให้
  แผ่เมตตาให้ตัวเอง แผ่เมตตาให้บุคคลอื่น แล้วอุทิศส่วนกุศลเลยครับ
   
 8. ถนอม021

  ถนอม021 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,098
  ค่าพลัง:
  +3,163
  กราบอนุโมทนาสาธุ ในผลบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงด้วยครับ

  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

  [​IMG]ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก 2 องค์ที่จังหวัดพะเยา
  [​IMG] แนะนำหนังสือธรรมะดีๆสำหรับแจกเป็นธรรมทาน
  <!-- / message -->
   
 9. danaka

  danaka Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2010
  โพสต์:
  66
  ค่าพลัง:
  +59
  ขออนุโมทนาบุญกับการที่นำสิ่งดีๆ มาเผยแพร่ ด้วยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 10. ศรีทอง

  ศรีทอง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +316
  อนุโมทนา สาธุ การสวดเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งครับ
   
 11. aek_of

  aek_of Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  41
  ค่าพลัง:
  +97
  อนุโมทนาสาธุครับ แต่สงสัยครับว่าในท่อนที่เป็นคาถาชินบัญชรนั้นไม่เหมือนกับที่ผมสวดตามหนังสืออื่น ๆ ถ้าใช้คาถาตามที่ผมเคยสวดปกติ จะได้อานิสงฆ์เหมือนกันมั้ยครับ เพราะจริงแล้วความหมายน่าจะเหมือนกัน แต่ผมจะได้ไม่ต้องจำเพิ่มครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...