เรื่องเด่น บุพกรรมที่ทำให้สัตว์โลกแตกต่างกัน

ในห้อง 'ภพภูมิ-สวรรค์ นรก' ตั้งกระทู้โดย ชนะ สิริไพโรจน์, 17 กันยายน 2008.

 1. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +35,171
  photo.jpg


  วัฏสงสาร
  หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลก
  ด้วยอำนาจของกิเลส กรรม และวิบาก หมุนวนไปตามภพภูมิต่างๆ ๓๑ ภูมิ
  แบ่งเป็น


  ๑. โลกเบื้องต่ำ ๔ ภูมิ ได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน
  ๒. โลกเบื้องกลาง ๗ ภูมิ ได้แก่ มนุษย์โลก ๑ และเทวภูมิ ๖
  ๓. โลกเบื้องสูง ๒๐ ภูมิ ได้แก่ รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม ๔

  ในอันดับแรกนี้จะนำสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมานำเสนอก่อน คือ มนุษย์โลก
  สัตว์ที่มาเกิดในโลกมนุษย์มี ๔ จำพวกคือ


  ๑. ผู้มืดมา แล้วมืดไป เป็นบุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำ ยากจน ขัดสน ลำบาก
  ฝืดเคืองอย่างมากในการหาเลี้ยงชีพ มีปัจจัย ๔ อย่างหยาบ เช่นอาหารน้อย
  เครื่องนุ่งห่มเก่า ร่างกายมอซอ หม่นหมอง หรือเกิดมาพิการหูหนวก ตาบอด
  อัตคัดในเรื่องที่อยู่อาศัย เช่นอยู่ในสลัม
  เมื่อเกิดมาในสภาพนั้นแล้ว กลับประพฤติตนผิดศีลผิดธรรม เมื่อตายไปย่อม
  เข้าถึงแดนอบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น


  ๒. ผู้มืดมา แล้วสว่างไป เป็นบุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำ ยากจน ขัดสน ลำบาก
  ฝืดเคืองในการหาเลี้ยงชีพฯ แต่เขาเป็นคนมีศรัทธา ทำทานตามกำลัง
  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เมื่อตายไป
  ย่อมเข้าถึงแดนสุคติโลกสวรรค์ พรหม นิพพาน ตามกำลังวาสนาบารมี


  ๓. ผู้สว่างมา และมืดไป เป็นบุคคลที่เกิดในตระกูลสูง เป็นคนมีฐานะร่ำรวย
  มีโภคสมบัติมาก มีรูปร่างหน้าตาดี แต่กลับเป็นคนไม่มีศรัทธา ตระหนี่ ไม่มี
  ความเอื้อเฟื้อ มีใจหยาบช้า มักโกรธ ผิดศีลผิดธรรม เมื่อตายไปย่อมเข้าถึง
  ทุคติอบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น


  ๔. ผู้สว่างมา และสว่างไป เป็นบุคคลที่เกิดในตระกูลสูง มีฐานะร่ำรวย
  มีโภคสมบัติมาก มีรูปร่างหน้าตาดี มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนา มีจิต
  เมตตา กรุณา ชอบทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เมื่อตายไปย่อม
  เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ พรหม นิพพาน ตามกำลังวาสนาบารมี


  บุพกรรม คือกรรมที่ทำไว้ในกาลก่อน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างๆ กัน
  ของบุคคลที่เกิดมาในโลกมนุษย์ เหตุหลักก็มาจากบุญกริยาวัตถุ ๑๐
  สรุปก็คือ ทาน ศีล ภาวนา เนื่องจากเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดซับซ้อนมาก
  จึงขอสรุปโดยย่อดังนี้


  ผู้ที่เคยให้ ทาน มาในอดีตเ กิดมาก็จะเป็นคนมีฐานะดี ไม่ขัดสน มีความเป็นอยู่
  อย่างสุขสบาย บางคนรวยมาก บางคนก็รวยน้อย บางคนก็พอมีพอกินไม่เดือดร้อน
  ขึ้นอยู่กับทานบารมีที่ทำไว้ในอดีต


  ผู้ที่เคยรักษา ศีล มาในอดีต เกิดมาจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดี มีอายุยืนยาว
  โรคภัยไข้เจ็บน้อย มีทรัพย์สมบัติก็ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย วาตะภัย
  อุทกภัย มีเพศที่สมบูรณ์ ลูกหลานบริวารเคารพเชื่อฟัง พูดจากอะไรก็มี
  คนเชื่อถือ และมีสติ สัมปชัญญะเป็นปกติ


  ผู้ที่เคยเจริญ สมาธิภาวนา มาในอดีต จะเป็นคนที่ฉลาด พูดคิดและทำอะไร
  ก็เป็นคนมีเหตุมีผล อ่อนน้อมถ่อมตน มีเมตตา สนใจในการปฏิบัติธรรม และ
  เป็นสัมมาทิษฐิ มีความเชื่อในเรื่องของกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อในพระธรรม
  คำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าสวรรค์ นรก เป็นสิ่งที่มีจริง มุ่งมั่นทำความดี
  บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เมื่อตายไปก็จะไปสู่แดนสุคติภูมิ
  มีสวรรค์ พรหม และพระนิพพาน เป็นที่ไป


  บุพกรรม ของคนที่ไม่ให้ทาน ไว้ในอดีต เกิดมาก็จะเป็นคนยากจน ขัดสนใน
  ชีวิต จะกินจะอยู่ด้วยความยากลำบาก บางคนบ้านก็ไม่มีจะอยู่ ต้องไปขอทานกินก็มี


  คนที่เคยละเมิดศีลในอดีต เกิดมาจะเป็นคนอายุสั้น เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ
  บางคนก็มีร่างกายพิกลพิการ หูหนวก ตาบอด แขนขาด ขาขาด ฯลฯ
  ทรัพย์สมบัติที่มีก็ถูกโจรภัย อัคคีภัย วาตะภัย อุทกภัยเบียดเบียนได้ได้รับ
  ความทุกข์ความเสียหาย มีเพศไม่สมบูรณ์ ลูกหลานบริวารไม่เชื่อฟัง พูดจา
  ก็ไม่มีใครเชื่อถือ มีสติไม่สมบูรณ์ บางคนถ้าดื่มสุราเมรัยในอดีตไว้มาก
  เกิดมาก็เป็นโรคปวดหัวบ่อยและบางคนก็เป็นคนวิกลจริต เป็นบ้าต้องเข้าไปรักษา
  ในโรงพยาล ซึ่งมีให้เห็นในปัจจุบันมากมาย


  คนที่ไม่เคยเจริญสมาธิภาวนาในอดีต เกิดมามักจะเป็นมิจฉาทิษฐิ
  ขาดปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ เป็นคนขาดเหตุผล ไม่เชื่อในพระธรรม
  คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในเรื่องของกฏแห่งกรรม ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ นรก
  ว่ามีจริง ก็จะละเมิดศีล ผิดศีล ผิดธรรม เป็นทางไปสู่อบายภูมิมีแดนนรก เปรต
  อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไป


  หมายเหตุ ถ้ามองในสังคมรอบๆ ตัวเราถ้าพิจารณาให้ดีจะมีคนหลากหลายประเภท
  ให้เราเห็นตามที่กล่าวมานี้ โดยสรุปก็มาจากเหตุปัจจัย หรือกรรมที่เขากระทำไว้
  ในอดีตและผสมกับกรรมในปัจจุบัน ทำให้แต่ละท่านแต่ละบุคคล ประสบกับความสุข
  ความทุกข์แตกต่างกันไป
  สมดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

  รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์พุทธศรัทธาเปิดดูได้ตามลิงค์นี้ครับ
  http://www.bloggang.com/mainblog.php...roup=2&gblog=1
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 มกราคม 2018
 2. ดารัณ

  ดารัณ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +131
  ขออนุโมทนาุบุญค่ะ

  อานแล้วได้เห็นอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
   
 3. ธรรมะสวนัง

  ธรรมะสวนัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,219
  ค่าพลัง:
  +1,163
  โมทนาสาธุค่ะ _/l\_

  ต้องหมั่นให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา


  (smile)
   
 4. นรวร มั่นมโนธรรม

  นรวร มั่นมโนธรรม สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  193
  ค่าพลัง:
  +88
 5. Awisada

  Awisada สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2013
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +15
  ขออนุโมทนาสาธุคะ ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยคะ :):):)
   

แชร์หน้านี้

Loading...