เรื่องเด่น ประกาศแล้ว ผลสอบบาลีปธ.9 ปี2561 มีพระภิกษุ 49 รูป สามเณร 6 รูปผ่านด้วย

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 7 มีนาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,933
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,054
  ค่าพลัง:
  +3,576
  8a8e0b981e0b8a5e0b989e0b8a7-e0b89ce0b8a5e0b8aae0b8ade0b89ae0b89ae0b8b2e0b8a5e0b8b5e0b89be0b898-9.jpg

  เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 มี.ค. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.)1-2 ถึงระดับ ป.ธ.9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

  โดยมีพระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว

  ภายหลังคณะกรรมการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ได้ตรวจทานความถูกต้องจนเสร็จเรียบร้อย พระพรหมโมลี ประกอบพิธีสวดมนต์ ต่อจากนั้น กล่าวอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ก่อนกล่าวสัมโมทนียกถาปิดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ ว่า “ผลการสอบประโยคป.ธ.9 ปีนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ถือว่าสอบได้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากความใส่ใจของเจ้าสำนักเรียนทุกรูป และเจ้าคณะปกครอง รวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่ได้มีการจัดติวเข้มก่อนสอบ ซึ่งข้อสอบก็ยังคงคุณภาพไว้เช่นเดิม เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรที่สอบผ่าน มีคุณภาพและมีความรู้ทางด้านบาลีไว้สืบต่อพระพุทธศาสนา

  โดยปีนี้ อาตมาทราบว่า มีสามเณรโดนี่ จันทร์ดี อายุ 18 ปี จากวัดโคกเปี้ยว จ.สงขลา ถือเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอบได้ป.ธ.8 โดยที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในส่วนกลาง นับเป็นอัจฉริยะทางด้านบาลีเป็นอย่างมากที่สามารถสอบผ่านประโยคสูงๆ ด้วยการศึกษาเอง เพราะส่วนใหญ่การสอบประโยคสูงๆ ได้นั้น จะต้องมาติวเข้มและมาเรียนกับครูอาจารย์ในส่วนกลาง” พระพรหมโมลีกล่าว

  ต่อมาพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สัมมาปัญโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านรายชื่อผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 มีสำนักเรียนส่งสอบ 869 รูป ขาดสอบ 277 รูป ขาดสิทธิ์ 6 รูป เหลือคงสอบ 586 รูป สอบได้ 205 รูป ส่วนผลการสอบบาลีศึกษา 7 (บ.ศ.7) มีสำนักเรียนส่งสอบ 7 คน ขาดสอบ 1 คน สอบได้ 1 คน

  ด้านพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธัมโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรฯ ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ระดับ ป.ธ.8 มีสำนักเรียนส่งสอบ 668 รูป ขาดสอบ 236 รูป ขาดสิทธิ์ 6 รูป เหลือคงสอบ 424 รูป สอบได้ 77 รูป ส่วนผลการสอบ บ.ศ.8 ส่งสอบ 12 คน ขาดสอบ 1 เหลือคงสอบ 11 คน สอบผ่าน 3 คน

  จากนั้นพระพรหมดิลกอ่านรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ผลปรากฏว่า มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 จำนวน 51 รูป เทียบกับผลสอบเมื่อปี 2560 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 28 รูป เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23 รูปสำหรับปี พ.ศ.2561 มีสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวนทั้งสิ้น 6 รูป

  ขณะเดียวกัน วัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด สอบได้ 6 รูป คือ วัดพระธรรมกาย ส่วนลำดับที่ 2 สอบได้ 3 รูป คือ วัดเทพลีลา

  สำหรับรายชื่อผู้สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2561 มีดังนี้ 1.พระมหาชาญชิต อุตตมเมธี วัดจักรวรรดิราชาวาส 2.พระมหาธนัฐ ธัมมจารี วัดเทพธิดาราม 3.พระมหาวัทธนาณัตยาธรณ์ จันทสิริวัฑฒนเมธี วัดเทพลีลา 4.สามเณรกิจจา เรือนแก้ว วัดเทพลีลา 5.พระมหากุลวัฒน์ธนะ กตธัมโม วัดเทพลีลา 6.พระทศพล ป. กตคุโณ วัดธาตุทอง 7.พระมหาปรีชา ปภาโส วัดบรมนิวาส 8.พระมหาภวัต ฐานิสสโร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 9.พระมหาเมธาสิทธิ์ ฐิตคุโณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 10.พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

  11.พระมหาวิรัตน์ พุทธสโร วัดสร้อยทอง 12.สามเณรวรัญธรณ์ ศรีขุ้ย วัดสร้อยทอง 13.พระมหาเอกชัย เอกชโย วัดสามพระยา 14.พระมหาธีรศักดิ์ ธีรกิตติ วัดสามพระยา 15.พระมหาศุชัยกรณ์ สิทธิเมธี วัดประยุรวงศาวาส 16.พระมหาฉลอง ธัมมฉันโท วัดปากน้ำ 17.พระมหาวิเชียร สุธีโร สิงห์คิบุตร วัดปากน้ำ 18.พระมหาสังทอง กิตติวิปุโล วัดโมลีโลกยาราม 19.พระมหาประสิทธิ์ สิทธิวโร วัดโมลีโลกยาราม 20.พระมหาอดิเดช สติวโร สุขวัฒนวดี วัดหงส์รัตนาราม

  21.พระมหาสนิท ปวรสิทธิ วัดอรุณราชวราราม 22.พระมหาพิสิษฐ์ สุทธิสังวโร วัดอาวุธวิกสิตาราม 23.สามเณรพรภวิทย์ อุปชัย วัดอาวุธวิกสิตาราม 24.พระมหาสมยศ สันติธัมโม วัดพิกุลทอง จ.นนทบุรี 25.พระมหาณพล ปารติณโณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี 26.พระมหาธนณัฏฐ์ กิตติปัญโญ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 27. พระมหาวัชระ วิทูรชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 28.พระมหายอดนภา วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 29.พระมหารณภพ กิตติธัมโม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 30.พระมหาทินพัฒน์ สารัตถชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

  31.พระมหาจิรายุ โพธิชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 32.สามเณรธนพร คูสูงเนิน วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 33.พระมหาพิทักษ์ พุทธิสาโร วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี 34. พระมหาอาทิตย์ อาทิตตเมธี วัดโพธิ์งาม จ.ชัยนาท 35.พระมหานิยม ญาณสิทธิ วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 36.สามเณรอานุภาพ แสงดี วัดจองคำ จ.ลำปาง 37.สามเณรพลนัฐจักษ์ ศรีจำปา วัดจองคำ จ.ลำปาง 38.พระมหาไตรรัตน์ ควัมปติ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 39.พระมหาคำแก้ว ภาสุโร วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 40.พระมหายิ่งสันต์ ภัทราภิสิทธิ วัดสว่างใต้ จ.กาฬสินธุ์[​IMG] [​IMG]

  41.พระมหาสิทธิพร สิทธิวโร วัดเกียรติแก้วสามัคคี จ.ศรีสะเกษ 42.พระมหารุ้ง ธีรวโร วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม 43.พระมหาเติมศักดิ์ ยโสธโร วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ 44.พระมหากิจจา กตกิจโจ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 45.พระมหาศรีภัทรเชษฐ สิริภัทรวัณโณ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 46.พระมหาธัมมโชติ หิตกาโม วัดลุ่ม จ.ระยอง 47.พระมหาสงคราม สุเมโธ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 48.พระมหาชัยนิวัฒน์ อริยปัญโญ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 49.พระมหาแสงเพชร สุทธิจิตโต วัดพระงาม จ.นครปฐม 50.พระมหาเจริญ จิรนันโท วัดบางปิ้ง จ.สมุทรสาคร และ51.พระมหาจรูญ ธีรธัมโม วัดเปรมศรัทธา จ.สงขลา

  ส่วนระดับ บ.ศ.9 มีสำนักเรียนส่งสอบ 6 คน คงสอบ 6 คน ไม่มีผู้ใดสอบผ่าน อย่างไรก็ตาม สำหรับสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นนาคหลวงกลุ่มแรกในรัชกาล และจะมีพิธีอุปสมบทในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้

  ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบ 326 รูป สอบได้ 51 รูป, ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 424 รูป สอบได้ 77 รูป, ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 586 รูป สอบได้ 205 รูป, ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 728 รูป สอบได้ 293 รูป, ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 781 รูป สอบได้ 206 รูป, ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,788 รูป สอบได้ 468 รูป, ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 3,632 รูป สอบได้ 649 รูป และ ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 13,260 รูป สอบได้ 1,381 รูป รวมผู้เข้าสอบ 21,525 รูป สอบได้ 3,330 รูป

  ส่วนบัญชีรายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ บ.ศ.9 มีผู้เข้าสอบ 6 คน ไม่มีผู้สอบได้, บ.ศ.8 มีผู้เข้าสอบ 11 คน สอบได้ 3 คน, บ.ศ.7 มีผู้เข้าสอบ 6 คน สอบได้ 1 คน, บ.ศ.6 มีผู้เข้าสอบ 11 คน สอบได้ 2 คน, บ.ศ.5 มีผู้เข้าสอบ 17 คน สอบได้ 3 คน, บ.ศ.4 มีผู้เข้าสอบ 31 คน สอบได้ 10 คน, บ.ศ.3 มีผู้เข้าสอบ 84 คน สอบได้ 11 คน และ บ.ศ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 313 คน สอบได้ 44 คน รวมผู้เข้าสอบ 479 คน สอบได้ 74 คน

  นอกจากนี้ยังมีพระทศพล กตปุญโญ ป.นั้น เคยสอบได้ประโยค 9 มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ลาสิกขาไป ต่อมาก็กลับมาบวชอีกครั้ง และสอบใหม่เพื่อจะได้ตั้งเป็นพระมหาเปรียญอีกครั้ง ปรากฏว่าในพรรษาแรก ก็สอบผ่านเลย จึงมีการเรียกขานกันในหมู่ผู้เสอบผ่านประโยค 9 ว่าเป็นเปรียญ 18 ประโยค

  เมื่อเวลา 17.00 น. น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาบาลีสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักเรียนวัดสามพระยา หนึ่งในผู้เข้าสอบ บ.ศ.9 ที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งว่าสำหรับปีนี้ผู้สอบบ.ศ. 9 ไม่มีผู้ใดสอบผ่าน ขอบคุณผู้ให้กำลังใจ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ตนเองจะยังตั้งปณิธานเหมือนเดิมไม่ว่าจะตกหรือผ่าน ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกท่าน โดยเฉพาะกำลังใจจากครูบาอาจารย์และเพื่อนพี่น้องร่วมหนทางนะคะ

  ถึงแม้ว่าปี พ.ศ.2561 นี้ จะไม่มีผู้สอบผ่านบาลีศึกษา 9 แต่ปณิธานของข้าพเจ้ายังคงเหมือนเดิม ไม่ว่าจะตกหรือผ่าน ไม่ว่าสายลมจะพัดไปทางไหน ข้าพเจ้าไม่คิดเสียใจที่เลือกเดินหนทางนี้ ตลอด 1 ปีที่เรียนชั้น บ.ศ.9 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่าทั้งในและนอกห้องเรียนมามาก หลายปีที่แล้วข้าพเจ้าได้พบพี่เณรรูปหนึ่ง ท่านเป็นคนที่ใครๆ ก็คาดหวัง แต่สอบตก ป.ธ.9 พอปีรุ่งขึ้น ท่านจึงสอบผ่าน

  ทั้งหมดนี้ทำให้ท่านไม่เสียใจและดีใจไปตามโลก สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและทำให้ท่านไม่เหมือนใครอื่นคือความเบื่อหน่ายสังสารวัฏ ถึงแม้จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองดีทุกประการ แต่ท่านก็ทิ้งความสำเร็จเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อไปปฏิบัติธรรมแสวงหาความหลุดพ้นในป่า ไม่มีกำหนดกลับออกมาจนกว่าจะได้บรรลุจุดหมาย แม้กระทั่งทุกวันนี้ท่านก็ยังมิได้กลับออกมา

  ขอแสดงมุทิตาจิตต่อกัลยาณมิตรที่สอบผ่านทุกท่าน และให้กำลังใจท่านที่ยังสอบไม่ผ่าน หวังว่าวันหนึ่งข้างหน้า เราทั้งหมด – ทั้งที่สอบผ่านและไม่ผ่าน – จะได้ถึงความหลุดพ้นอันเป็นข้อสอบสูงสุดของสังสารวัฏนี้ด้วยกัน ข้อสอบที่ทำให้ไม่ต้องสอบอันใดในสังสารวัฏนี้อีก

  สำหรับน.ส.สุกัญญา จบมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาบาลีสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะสนใจในการศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาทิเบต โดยสอบได้ประโยค บ.ศ.5 สังกัดสำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้ย้ายไปศึกษาพระปริยธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสามพระยา สอบประโยค บ.ศ.6-8 ได้ และเข้าสอบประโยค บ.ศ.9 ในครั้งนี้

  ขอบคุณภาพจาก วัดสามพระยา วรวิหาร (WAT SAM PHRA YA)

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_811950
   

แชร์หน้านี้

Loading...