ผลวิจัยพบทางสำเร็จปฏิรูปพุทธ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 19 พฤศจิกายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,658
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,363
  ค่าพลัง:
  +4,863
  e0b8a2e0b89ee0b89ae0b897e0b8b2e0b887e0b8aae0b8b3e0b980e0b8a3e0b987e0b888e0b89be0b88fe0b8b4e0b8a3.jpg

  วันนี้ (19 พ.ย.) พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตนได้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ทำการวิจัย“แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร” โดยสอบถามพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสวัด124รูป รองเจ้าอาวาส1รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส65รูป และพระลูกวัด20รูป ในเขตกรุงเทพฯ โดยในจำนวนดังกล่าว มีพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าคณะแขวง52รูป เจ้าคณะเขต19รูป เจ้าคณะจังหวัด1รูป พบว่า ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติมี 4ด้าน คือ ด้านความผูกพันและการยอมรับของผู้บริหารคณะสงฆ์และพระสังฆาธิการระดับรองลงไป2. ด้านทัศนคติของพระสังฆาธิการผู้นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 3.ด้านความเพียงพอของทรัพยากรดำเนินการ 4.ด้านการทำงานเป็นทีม ส่วนข้อเสนอเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์กรุงเทพฯ พบว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น2แนวทาง คือ1.การพัฒนาจุดเด่นของคณะสงฆ์กรุงเทพฯและ2.เสริมสร้างประสิทธิภาพจุดที่ควรพัฒนา

  พระมหาสุเทพ กล่าวต่อไปว่า สำรับแนวทางการพัฒนาจุดเด่น และ เสริมสร้างประสิทธิภาพที่ควรพิจารณา คือ จัดกิจกรรมพัฒนาความผูกพัน และการยอมรับระหว่างผู้บริหารคณะสงฆ์ กับ พระสังฆาธิการระดับรองลงไปในด้านการบริหารงานการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานระหว่างเจ้าอาวาส ส่งเสริมให้มีพระสังฆาธิการผู้เป็นต้นแบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดพื้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการทำงานที่หลากหลาย ขยายเครือข่ายทีมงานพระสังฆาธิการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะสงฆ์กับพระสังฆาธิการในการประเมินผลและพัฒนากิจกรรม เสริมสร้างศรัทธาในอุดมการณ์พระพุทธศาสนา เสริมสร้างกาลังใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ เป็นต้น.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/677734
   

แชร์หน้านี้

Loading...