พระคุณของหลวงพ่อ (ลูกหลานหลวงพ่อฤาษีควรอ่าน)

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ชนะ สิริไพโรจน์, 26 กันยายน 2012.

 1. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  [​IMG]

  ด้วยในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ เป็นวันทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี
  แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) จึงขอนำบทความที่ท่านเจ้าอาวาส
  องค์ปัจจุบันของวัดท่าซุง คือพระภาวนากิจวิมล(หลวงพี่อนันต์
  พัทธญาโณ) ได้เขียนถึงหลวงพ่อ เมื่อคราวทำบุญครบรอบ ๑๐ ปี
  ถึงจะนานมาแล้วและก็ยาวพอสมควรแต่เนื้อหาสาระ
  เป็นสิ่งที่พวกเราลูกหลานหลวงพ่อควรอ่านเพื่อน้อมระลึก
  ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่อันหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อ
  ที่มีต่อลูกหลานทุกคน

  พระคุณของหลวงพ่อ
  ...........................
  ท่านพุทธบริษัทที่อ่านหนังสือลูกศิษย์บันทึกเล่มนี้ ขอได้โปรดทราบว่าวาระที่หนังสือเล่มนี้ออกมา
  ก็เพราะเป็นวาระครบรอบที่ หลวงพ่อของเรา คือหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
  หรือในนามปากกาที่ท่านได้เขียนหนังสือไว้คือ.. " หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"

  ท่านได้มรณภาพจากลูกศิษย์พุทธบริษัทไปครบวาระ ๑๐ ปี คราวนี้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ที่เคารพรักท่านยิ่งชีวิต
  ได้จัดงานทำบุญครบรอบ ๑๐ ปี เพื่อจะถวายกุศลแด่องค์หลวงพ่อที่เป็นที่เคารพของเรา
  การทำบุญนั้นก็มีท่าน ดร.ปริญญา นุตาลัย ท่านได้รวบรวมให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้จัดพิมพ์หนังสือลูกศิษย์บันทึกออกมาหนึ่งเล่ม
  เพื่อจะได้ระบายความระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณยิ่งชีวิตของเรา ออกมาเผยแพร่เกียรติคุณความดีของท่านที่มีต่อพวกเรา

  ส่วนตัวของอาตมาเองนั้นได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับหลวงพ่อประมาณ ๒๐ ปี เพราะว่าอาตมามาอยู่วัดท่าซุงนั้น ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๑๖
  เมื่อถึง พ.ศ.๒๕๓๕ หลวงพ่อมาละสังขารจากพวกเราไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ ความว้าเหว่ ความหมดที่พึ่ง
  ความไม่มีทางไป ความเศร้าโศกสลดใจ แต่ตัวอาตมาเองมีมากสุดจะพรรณนาให้สมกับใจได้

  ความที่ได้อยู่ร่วมกับท่านมา ๒๐ ปีนั้น มีความลึกซึ้ง มีความอบอุ่น มีความสุขใจ สุขจิต สุขกาย
  ที่ได้ร่วมรับคำสอนจากท่านผู้ที่ประเสริฐ มีอุบายในการอบรมลูกศิษย์ทุกคนที่เคารพท่าน เป็นอุบายที่ลึกซึ้ง
  ไม่สามารถจะหาครูบาอาจารย์ที่ไหนมาสอนเราได้ หลวงพ่อนั้นท่านเปรียบเสมือนผู้ประเสริฐเลิศจิต
  ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าความที่เราเป็นคนดื้อด้าน หยาบ จิตโลภโมโทสัน ความชั่วปรากฏมาก ความดีไม่ปรากฏ

  หลวงพ่อท่านได้มีวิธีอบรมสั่งสอนทุกคนให้อยู่ในศีล ให้อยู่ในการภาวนา ให้อยู่ในการเจริญวิปัสสนา
  จนมีจิตใจเคารพซึ่งพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจ ชีวิตนั้นไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเลิศเลอไปกว่าการเข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัย
  อาตมาก็พอรู้ว่าพระรัตนตรัยนั้น ให้ความบริสุทธิ์แก่มวลมนุษย์ทุกหมู่เหล่า ไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ผิวพรรณ
  ฐานะยากดีมีจน ไม่เลือกบุคคลใกล้ชิดหรือห่างไกล ธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สว่างบริสุทธิ์ทุกเวลา

  การที่จะเคารพพระรัตนตรัยด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้น หลวงพ่อของเรานั้นเป็นผู้ขวนขวาย
  เป็นผู้อบรมสั่งสอนด้วยวิริยะ อุตสาหะ ด้วยเมตตาบารมีของท่าน ด้วยความเหนื่อยยาก
  ขันธ์ห้าของท่าน สังเกตเราจะพบว่าท่านป่วยตลอด แม้แต่เวลาป่วยของหลวงพ่อท่าน
  พอจะทำอะไรที่จะเป็นสาระประโยชน์ได้ ท่านก็อัดเทป อบรมเป็นธรรมะ
  เผื่อไว้ว่าเมื่อท่านละขันธ์ห้าไปแล้ว ก็สามารถจะเอาคำสอนนั้นมาอบรมพุทธบริษัท
  มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาได้

  ส่วนความลึกซึ้งส่วนตัวนั้น สุดจะบรรยายออกมาจากใจได้ทุกคำ เพระอาตมาอยู่กับท่านด้วยความใกล้ชิด
  และดูปฏิปทาของท่านนั้นเป็นผู้ที่แสดงถึงประโยชน์ต่อมวลชนทุกหมู่เหล่า บุญคุณนั้นถ้าจะบรรยาย
  ในการที่ท่านทำให้พวกเราทุกคนนั้น ถ้าจะบรรยายเป็นตัวหนังสือ กี่ปีกี่ชาติก็คงไม่หมด
  เรามีคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่เราให้ชีวิต ให้ร่างกาย ให้การศึกษา ให้ทรัพย์ นี่ก็หาประมาณไม่ได้แล้ว

  แต่ทรัพย์ก็ดี ปัญญาความรู้ก็ดี ก็ใช้กันหมด หรือใช้กันในสังสารวัฎฎะนี้เท่านั้น
  ส่วนทรัพย์ของครูบาอาจารย์ที่ให้เราใช้ไม่หมด ใช้ได้ตลอด ใช้ออกจากวัฎฎสงสารได้
  ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐ เป็นอริยทรัพย์ ทรัพย์ที่มีคุณอเนกอนันต์
  ฉะนั้น บุญคุณของพ่อแม่ก็หาประมาณไม่ได้อยู่แล้ว แต่บุญคุณของหลวงพ่อพระราชพรหมยานนั้น
  สุดยิ่งใหญ่หาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลย

  เพราะท่านได้อบรมสั่งสอนให้เราเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติให้ออกจากวัฎฎสงสาร
  ท่านพร่ำสอนให้รู้โทษของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ให้รู้การเกิดมาเป็นเทวดา ให้รู้การเกิดมาเป็นพรหม
  ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง เมื่อเป็นอนิจจังแล้ว อารมณ์ก็ทุกข์ใจ เพราะมันไม่เที่ยง
  เมื่อไม่ถูกใจอารมณ์ก็เป็นทุกข์ เพราะอยากให้เที่ยง ขัดอารมณ์
  ผลสุดท้ายก็ต้องเคลื่อนออกไปจากสิ่งที่อยู่ เรียกว่า อนัตตา

  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้าทรงให้ยอมรับตามความเป็นจริงว่า ผู้ที่อยู่ในโลกทั้งสามนี้
  คือเป็นผู้อยู่ในโลกแห่งอนิจจัง ความไม่เที่ยง โลกแห่งความทุกขัง คืออารมณ์ไม่ถูกใจ
  อยู่ในโลกแห่งอนัตตา คือ ต้องเคลื่อนสลายตัวไป ไปจากสิ่งที่ครองอยู่

  ฉะนั้น ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนพึงรู้เท่ากัน ความเป็นไปของชีวิต ความเป็นไปของวัฎฎสงสาร
  รู้แล้วก็ให้ทำใจละวาง เกิดนิพพิทาญาณจากวัฎฎะนี้เสีย ความไม่ยึดมั่นถือมั่น
  ความวางเสียซึ่งวัฎฎสงสารได้ ก็จะเป็นผู้ไม่มีอะไรในไตรภพนี้คือผู้ถึงซึ่งความสุขอันหาประมาณไม่ได้

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อของเรานั้น พร่ำสอนทุกวัน ทุกเวลา
  ว่าการยอมรับตามความเป็นจริงเสียได้ ไม่อาลัย อาวรณ์เสียได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียได้
  รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเสียได้ ผู้นั้นก็จะถึงซึ่งความสุขอันหาประมาณไม่ได้
  กว่าท่านจะสอนให้เราเข้าใจ รู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างนี้ ท่านต้องใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปี
  ที่ทรมานพวกเรา ทรมานคือฝืนใจให้พวกเราปฏิบัติความดี จนพวกเรามีความมั่นใจในคุณของพระรัตนตรัย

  เมื่อเรามีความมั่นใจ มีความเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ
  ไม่เคลือบแคลงสงสัยองค์สมเด็พระสัมมาพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของพระองค์
  และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เราก็มีความสุขในจิต ตามลำดับ เมื่อจะมองไปแล้วก็จะเห็นว่า
  คุณของพระรัตนตรัย คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์นั้นหาประมาณไม่ได้จริง ๆ
  พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโณ สังโฆ อัปปมาโณ จริง

  หลวงพ่อนั้นได้อบรมสั่งสอนพวกเรามาด้วยความลึกซึ้ง ควรที่พวกเราอยู่ภายหลังจะทดแทนความดีของท่าน
  ที่เหนื่อยมาตลอดชีวิตนั้นได้ ท่านสั่งสอนให้เรารวบรวมกำลังใจ ปฏิบัติซึ่งความดี มีงานสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
  ท่านสั่งสอนให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามให้จิตเป็นกุศล และทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น งานปฏิบัติธรรม
  งานปฏิบัติสาธารณะประโยชน์ ท่านจึงสั่งสอนว่า

  “..ขอบรรดาลูกรักทั้งหลาย จงรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้าทรงให้ไว้ งานใดที่พ่อนำลูกทั้งหลายทำ
  งานทั้งหลายเหล่านั้น ขอลูกรักทั้งหมดจงรักษางานนั้นไว้ด้วยหัวใจของลูกเอง คือรักษาไว้ด้วยชีวิต
  เพราะงานสาธารณประโยชน์เป็นกิจอันหนึ่งที่ทำให้คนไทยรวมตัวกัน มีความรัก มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
  และทุกคนก็จะมีความสุข

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้ พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูก
  ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อ เพราะว่าชีวิตของพ่อนี่ พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวอีกสักกี่ปี
  ขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันธ์ ๕ ของพ่อนี้เป็นสำคัญ ปฏิปทาใดที่เป็นที่ชอบใจ ไม่เกินวิสัยลูก
  ขอลูกจงทำและจงรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ รักษาปฏิปทาสาธารณประโยชน์
  ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าร่างกายกายาของพ่อจะสลายไป แต่ใจของพ่อยังอยู่กับใจของลูก
  ลูกจะไปไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วย ช่วยลูกทุกประการ..”

  ท่านสั่งสอนให้เราปฏิบัติตัวเอง ปฏิบัติตัวต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นที่ชื่นใจชื่นจิตเท่านี้ งานอย่างนี้ที่เราร่วมกันทำ
  ก็จะพอเป็นแนวทางให้เห็นว่า ท่านสั่งสอนแล้วไม่เหนื่อยเปล่า ท่านก็คงจะดีใจ แม้ท่านจากเราไปสิบปี
  งานทุกส่วนที่หลวงพ่อสั่งสอนไว้ พวกเราก็ได้น้อมนำมาปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ เสมือนว่ารวมจิตหรือรวมใจ
  ของหลวงพ่ออยู่ในใจของเราเหมือนกัน

  สังเกตงานของเรามีตลอดปี ส่วนใดที่เป็นสาธารณสมบัติ พวกเราก็ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ความสะอาด แข็งแรง เจริญตา
  ส่วนไหนที่จะช่วยสาธารณประโยชน์ได้ พวกเราก็ร่วมใจกันทำ งานศูนย์สงเคราะห์แจกของในถิ่นทุรกันดาร ช่วยเหลือสังคม
  พวกเราไม่ลืมคำสอนที่พ่อแม่ได้มอบไว้ให้ เพื่อขัดเกลาความเห็นแก่ตัวให้เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เอื้ออารี
  อ่อนโยน เราก็ฝึก เราก็ทำ

  ฉะนั้นความดีที่เราร่วมกันทำนั้น เรามีใจเสมือนว่าร่วมกันทำ ตามที่พ่อแม่สั่งสอนทุกประการ การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อสั่งสอนไว้
  ก็ทำกัน ด้วยความเต็มใจก็ทำด้วยความรัก ความสามัคคี สังเกตดูงานแต่ละงานต่างๆ เราได้ช่วยเหลือกัน ขณะนี้
  พ่อแม่คือ..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านเป็นเหมือนทั้งพ่อ ท่านเป็นทั้งแม่ ท่านอบรมสั่งสอนเรา ท่านได้จากขันธ์ห้าไปครบสิบปีเหมือนกับเดี๋ยวเดียว

  แต่พวกเราอยู่ภายหลังเสมือนมีขันธ์ห้าของพ่อของแม่อยู่ ได้ดูแลพวกเราด้วยขันธ์ห้า เห็นด้วยตามกับเราแล้ว
  เหมือนท่านได้ทิ้งสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้ลูก ๆ ทุกคน พวกเรายังอยู่ภายหลังที่เป็นลูกที่เคารพเป็นลูกที่ดี
  ก็สมควรรักษาสมบัติของพ่อไว้ให้อยู่ได้ตลอดไปตามอายุ ถ้าลูกที่เลว ก็เป็นผู้ที่ผลาญสมบัติ เป็นผู้ที่ทำลายสมบัติแล้ว
  ทั้งทางธรรม ทางวัตถุ เป็นผู้ที่อกตัญญูต่อผู้มีคุณ ก็จะหาความเจริญไม่ได้ ทั้งชาตินี้ และชาติหน้า

  ฉะนั้น เมื่อเราเป็นลูกที่ดีก็ควรช่วยกันสร้างสรรค์ความดี ความสามัคคีให้เกิดปรากฏแก่มวลลูกศิษย์ทุกคน
  เสมือนทำตัวรู้คุณพระรัตนตรัย มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุด
  ฉะนั้นวาระนี้ลูกศิษย์บันทึกเล่มนี้ ก็อาจจะมีผู้แสดงความคิด ความรู้ ช่วยกันสร้างสรรค์หลายคน ส่วนอาตมานั้นหวังว่า
  ลูกศิษย์หลวงพ่อของเราทุกคน ควรสร้างสรรค์ความสุข ความสามัคคีให้เกิดแก่ครอบครัว แก่เพื่อนร่วมชีวิต
  แก่เพื่อนร่วมศาสนา แก่เพื่อนร่วมชาติ

  หวังว่าทุกท่านคงมีความจดจำ ระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อที่ว่า **พ่ออยู่กับลูกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าร่างกายกายาของพ่อจะสลายไป
  แต่ใจของพ่อยังอยู่กับใจของลูก ลูกจะไปไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วย ช่วยลูกทุกประการ**
  นี่ขอให้เป็นอาขยานเอกที่จับจิตจับใจไปไหนก็เหมือนพ่ออยู่กับลูก ให้มีความระลึกถึงท่านอยู่เสมอ
  จิตใจเราก็จะมีพลัง มีกำลังใจสร้างความดีต่อ มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อ
  ผลสุดท้ายก็จะสู่ที่ซึ่งสิ้นจากวัฎฎสงสารได้ทุกคน.

  โดย... พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ
  จาก...หนังสือลูกศิษย์บันทึก เล่ม ๕
  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
  เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่านเพื่อเป็นธรรมทาน

  <STRONG>เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O[​IMG]
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O[​IMG]
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่www.tangnipparn.com<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กันยายน 2012
 2. pco-

  pco- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2,162
  ค่าพลัง:
  +12,247
  โมทนาสาธุอย่างยิ่งครับ
  “..ขอบรรดาลูกรักทั้งหลาย จงรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้าทรงให้ไว้ งานใดที่พ่อนำลูกทั้งหลายทำ
  งานทั้งหลายเหล่านั้น ขอลูกรักทั้งหมดจงรักษางานนั้นไว้ด้วยหัวใจของลูกเอง คือรักษาไว้ด้วยชีวิต
  เพราะงานสาธารณประโยชน์เป็นกิจอันหนึ่งที่ทำให้คนไทยรวมตัวกัน มีความรัก มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน
  และทุกคนก็จะมีความสุข

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้ พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูก
  ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อ เพราะว่าชีวิตของพ่อนี่ พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวอีกสักกี่ปี
  ขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันธ์ ๕ ของพ่อนี้เป็นสำคัญ ปฏิปทาใดที่เป็นที่ชอบใจ ไม่เกินวิสัยลูก
  ขอลูกจงทำและจงรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ รักษาปฏิปทาสาธารณประโยชน์
  ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าร่างกายกายาของพ่อจะสลายไป แต่ใจของพ่อยังอยู่กับใจของลูก
  ลูกจะไปไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วย ช่วยลูกทุกประการ..”

  ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อจงเป็นพระประทีปแก้วอันสุดประเสร็ฐส่องสว่างนำทางพระโพธิญาณตลอดไปจนกว่าจะบรรลุอภิเษกพระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตกาล

  พระคาถาเงินล้านของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  <!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
  ตั้ง นะโม ๓ จบ
  สัมปะจิตฉามิ (คาถาสนองกลับ)
  นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
  พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)
  มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
  มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
  วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
  มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
  สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
  เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา  (บูชา 3,7,9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 กันยายน 2012
 3. huayhik

  huayhik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2010
  โพสต์:
  181
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,127
  เนื่องด้วยครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)..ลูกขอรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อที่มีต่อพระศาสนา ประเทศชาติและลูกหลานท่านทุกคน...ดว้ยครับ...

  โอวาทหลวงพ่อฯ

  •••• ฉันขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข พร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และพระพรหมและเทพเจ้าทั้งหมด ขอทุกท่านจงกำหนดจิตจดจำลูกหลานของฉันไว้ว่า บุคคลผู้ใดก็ตาม เมื่อเวลาจะตายขอให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีจิตน้อมไปในกุศลกรรมและขอให้ได้รับผลที่ฉันได้ทำไปแล้วทุกประการ แก่ลูกหลานของฉันทุกคน เวลานี้ฉันมองดูแล้วนะตรวจดูแล้ว สิ่งที่ฉันต้องการมันสมใจนึกแล้ว ฉันมีความอิ่มใจบอกไม่ถูกเวลานี้ทำได้แล้วลูกหลานของฉันทุกคนมีศรัทธาเป็นอจลศรัทธาแล้ว มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วมีความดีพอสมควรแล้ว

  •• รู้สึกหนักใจว่าชีวิตของพ่อ จะมีโอกาสได้อยู่กับลูกกี่ปีก็ไม่แน่นัก ความจริงลูกทุกๆ คน ก็เป็นลูกที่น่ารักทั้งหมด พ่อรักลูกมาก ทั้งนี้เพราะงานของพ่อทุกอย่าง มีบางอย่างที่พ่อออกปาก ลูกทุกคนทำเอาชีวิตเข้าเสี่ยง แต่มีงานส่วนใหญ่ที่พ่อไม่ได้ออกปากขอร้องแต่งานนั้นควรจะพึงทำลูกทุกคนก็ทำทันที โดยไม่ต้องให้พ่อขอร้องกับลูก ทั้งนี้พ่อรวมถึงพระในวัดของพ่อด้วย พ่อก็ถือว่าเป็นลูกของพ่อเหมือนกัน พ่อเห็นใจ พ่อมีความรัก พ่อเสียดายในความดีของลูก แต่บางทีชีวิตของพ่ออาจจะต้องจากลูกไป ไอ้ความอาลัยนี่มันก็ต้องมี แต่ทว่าความรักความอาลัยในขันธ์ ๕ ก็ไม่ควรมีควรจะมีความรักความอาลัยกันแต่เฉพาะในด้านของความดี แต่พ่อคิดว่า ถ้าพ่อตายเป็นผี พ่อก็คงยังไม่ทิ้งลูก ทั้งนี้เพราะว่าพ่อก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนานถึง ๒.๐๐๐ ปีเศษแต่ว่าภาพขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ยังติดอยู่กับใจของพ่อ พ่อนึกขึ้นมาทีไรเห็นภาพขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทุกที แสดงว่าองค์สมเด็จพระชินศรี ก็มีความอาลัยรักในบุคคลที่มีความเคารพในพระองค์เหมือนกัน ฉะนั้นความรักลูกของพ่อถ้าหากว่าพ่อตายไปแล้วพ่อยังจะห่วงลูก ถ้าสามารถจะปรากฏได้

  •• ลูกรักต้องถือว่า อภิญญาสมาบัติ ที่พ่อให้ลูกไว้เป็นสมบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานมา ถ้าพ่อตายลงเมื่อไร ขอลูกจงถือว่า อภิญญาสมาบัติ นี่แหละคือชีวิตของพ่อที่อยู่กับกายกับใจของลูกตลอดเวลา คิดถึงพ่อคราวไร จงคิดถึง อภิญญาสมาบัติ ที่ลูกได้และลูกก็จงภูมิใจว่า ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก

  •• ที่พ่อมีความรื่นเริง มีกำลังกายกำลังใจ ทำได้ทุกอย่างก็เพราะลูกทุกคนของพ่อเป็นคนดีอยู่ในโอวาทขององค์สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น ลูกทุกคนจึงเป็นที่รักของพ่อ ใครเขาจะเกลียด ใครเขาจะชังลูก เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าพ่อรักลูกทุกคนเสมอกัน ต้องการอย่างเดียวคือ จะนำทางให้ลูกพ้นทุกข์ เข้าไปหาแดนความสุข ที่ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่มีความหนักใจแม้แต่นิดเดียว นั่นคือ พระนิพพาน

  •• ความสุขรื่นเริงใจจริง ๆ ของพ่อก็คือ
  ๑. ถ้าเห็นลูกรักทั้งหมดของพ่อ มีจิต เมตตาปรานี ปรารถนาสงเคราะห์คน
  และสัตว์ให้มี ความสุข
  ๒. เห็นลูกบริบูรณ์ไปด้วย สีลาจารวัตร
  ๓. ลูกของพ่อรู้จักตัด นิวรณ์ ๕ ประการ
  ๔. ลูกมีกำลังจิตเข้าประหัตประหารกิเลส สร้าง สังขารุเปกขาญาณ ให้เกิด


  จาก...หนังสือ โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง
  http://www.palungjit.org/smati/books/index.php?cat=20


  พุทโธ ธัมโม สังโฆ อัปปมาโน..สาธุ
  ......ลูกขอกำหนดจิตกราบลงแทบเท้าหลวงพ่อที่เคารพรักยิ่ง....อันหาที่สุดมิได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กันยายน 2012
 4. sarannya

  sarannya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2012
  โพสต์:
  7
  ค่าพลัง:
  +195
  ขอโมทนา สาธุ ลูกขอน้อมกราบแทบพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ
   
 5. ร้อนแรง

  ร้อนแรง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  212
  ค่าพลัง:
  +716
  เมื่อคืนนี้ผมไดฝันถึงหลวงพ่ออีก ดีใจมากครับ
   
 6. ทิพย์ปทุโม

  ทิพย์ปทุโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +2,471
  จากการปฏิบัติมาก สวดมนต์ทุกวันเช้า ค่ำ ไปวัดทำบุญ รักษาศีล 8 มากขึ้น สะสมนานหลายปี จากที่เคยระลึกถึงหลวงพ่อทุกวันก่อนสวดมนต์ เป็นภาพเลื่อนลางไม่ชัดเจน แต่ ณ ปัจจุบัน ระลึกถึงทีไร จะเห็นภาพหลวงพ่อนั่งอยู่ในวิหารสมเด็จองค์ปฐมทุกที เราก็เลยได้กราบทั้งสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษี ท่านปู่ ท่านย่า ในคราวเดียวกัน เป็นภาพสมเด็จองค์ปฐม และ หลวงพ่อที่แจ่มใส ไม่เลือนลางเหมือนตอนเริ่มปฏิบัติใหม่ ๆ ถ้าธันวานี้ไม่มีอุปสรรคใด ๆ คงได้ไปร่วมงาน ธุดงค์ประจำปี ไปกราบหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษี ไปกราบทุก ๆ ที่ ที่เคยกระทำแม้จะเพียงปีละครั้งที่ไปวัดท่าซุง แต่จิตดวงนี้ส่งไปวิหารสมเด็จองค์ปฐมทุกวัน
   
 7. แม่น้องปุย

  แม่น้องปุย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +707
  รักหลวงพ่อฤาษีฯที่สุด ถึงแม้จะมาไม่ทัน
  แต่ลูกจะทำให้จริง....รอรับลูกด้วยเจ้าค่ะ

  *************************

  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ปัจจุปันนัง ชาติ
   
 8. Jarinporn

  Jarinporn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  262
  ค่าพลัง:
  +686
  กราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ครั้งที่หนึ่ง สอง สาม ด้วยเศียรเกล้า .
   
 9. จิรญาโณ

  จิรญาโณ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2011
  โพสต์:
  237
  ค่าพลัง:
  +2,800
  ตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายในชีวิตที่ลูกพึงมี ลูกขอมอบกาย ถวายชีวิตนี้แก่พระศาสนา
  ลูกขอมีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ เป็นที่พึ่งไม่ขอมีที่พึ่งใดประเสริฐและสำคัญกว่า

  กิจใดในพระศาสนาที่ลูกสามารถช่วยเหลือได้ ทั้งแรงใจ แรงกาย และกำลังทรัพย์
  ขอให้ลูกได้ทำกิจนั้นได้โดยสำเร็จตามใจปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

  ลูกขอฝากใจไว้กับสมเด็จฯ พ่อ ท่านพ่อ ท่านแม่ทั้ง ๓ พระองค์
  และท่านผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน หากขันธ์ ๕ นี้ดับลงเมื่อไร
  ลูกจะนำจิตดวงนี้ขึ้นไปถวายรับใช้ทุกๆ ท่านบนบ้านแก้วพระนิพพาน

  ลูกขอน้อมกราบแทบพระบาทหลวงพ่อพระราชพรหมยานด้วยเศียรเกล้าขอรับ
   
 10. โมกขทรัพย์

  โมกขทรัพย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  477
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,856
  โมทนากับจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านครับ น้อมกราบหลวงพ่อด้วยจิตเคารพยิ่ง ลูกจะขอยึดปฏิบัิติคำสอนของหลวงพ่อ เพื่อให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ สาธุๆ
   
 11. pongsaton4

  pongsaton4 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +14
  ขอกราบ หลวงพ่อด้วยความเคารพสุดซึ้ง
   
 12. pontook

  pontook เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  250
  ค่าพลัง:
  +968
  ขอกราบอนุโมทนาในบทความของท่านพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เป็นอย่างสูงด้วยเจ้าค่ะ และขอนอบน้อมกราบสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอนอบน้อมกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ในความเมตตาอย่างหาประมาณมิได้กับลูกหลานทุกคนด้วยเจ้าค่ะ กราบครั้งที่หนึ่ง กราบครั้งที่สอง กราบครั้งที่สาม ลูกขอยึดคำสอนของหลวงพ่อและจะปฎิบัติตามเพื่อความพ้นทุกข์ในชาตินี้ ขอเป็นชาติสุดท้ายด้วยเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 13. เมธาวี1

  เมธาวี1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  702
  ค่าพลัง:
  +1,056
  จะรู้ได้ยังไงอ่ะคับ ว่าเคยเป็นลูกหล่านหลวงพ่อ
   
 14. soft_soft

  soft_soft เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +889

  :cool: เป็นคำถามที่ดีมากครับ เพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยเป็นลูก เป็นหลาน หรือเป็นญาติของหลวงพ่อมาก่อนหรือเปล่า

  (deejai) แต่ผมชอบคำสั่งสอน และปฏิปทาของหลวงพ่อมาก หากวันไหนไม่ได้ยินเสียง หรือไม่ได้อ่านธรรมะของท่านวันนั้นเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่าง

  :VO ฉะนั้น ผมก็เลยสมัครเป็นลูกของท่านเองซะเลย ใครจะว่าไงก็ช่าง ผมสมัครไปแล้ว เพิ่งสมัครไปไม่นานนี้เองด้วยครับ :VO และก็จะพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่าน ถึงแม้ว่าบางเรื่องที่ท่านสอนจะยากเกินไป ก็จะพยายามฝึกเรื่องง่ายๆ ก่อน ค่อยๆฝึกให้ชิน อยากไปอยู่กับท่านมาก แต่ความเลวในใจมันก็ยังเยอะ ก็พยายามขอบารมีพระให้ดลใจคิด พูด และทำในสิ่งที่ดีๆ เวลาตายแล้วจะได้ตามท่านไปด้วย

  ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ
   
 15. จิรญาโณ

  จิรญาโณ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2011
  โพสต์:
  237
  ค่าพลัง:
  +2,800
  วิธีฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  หลวงพ่อบอกวิธีการที่ทุกท่านสามารถเป็นลูกศิษย์ของท่าน ให้ปฏิบัติตามนี้

  ขอแจ้งให้ทราบว่าทุกคนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญาต ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ

  ๑.ศิษย์ชั้น ๓ พยายามรักษาศีล ๕ ได้เสมอ อาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วนมากที่สุดที่จะทำได้
  อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น ๓ คือศิษย์ขนาดจิ๋ว

  ๒.ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้ มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควร ไม่ละเมิดศีลเป็นปกติ
  อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง

  ๓.ศิษย์เอก มีปฏิปทาดังนี้
  (ก)รักษาศีล ๕ ครบถ้วนเป็นปกติ
  (ข)เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอารมณ์ตั้งมั่นว่า ถ้าตายไปจากคนชาตินี้
  ขอไปนิพพานจุดเดียว พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้
  มาพบหรือไม่มาขออนุญาตเป็นศิษย์ หรือไม่ขออนุญาตก็ตาม ให้ทราบว่าอาตมารับเป็นศิษย์แล้วด้วยความเต็มใจ

  วิธีการเก็บศิษย์ของ หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง เท่าที่ทราบมีอยู่ ๗ วิธีคือ

  ๑. การออกหมายเกณฑ์ คือการตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าผู้ไดเป็นเชื้อสายของท่าน เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งของท่าน
  หรือได้ฟังเทป หรือฟังวิทยุที่ท่านเทศน์ หรือได้อ่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่าน
  แล้วขอให้เกิดศรัทธาปสาทะจนต้องมาหาท่าน

  ๒. ฝากพระ พรหม หรือเทพยดา ให้ไปเข้าฝันตามตัว หรือให้ไปบอกในสมาธิ

  ๓. ท่านไปเข้าฝันเอง ทำให้ต้องตามมาหาท่าน (มีเรื่องเล่ากันหลายเรื่องแล้ว) หรือไปสงเคราะห์ด้วยอภิญญา

  ๔. ตามเพื่อน ญาติ พี่ น้อง หรือคนรักมาวัด หรือซอยสายลม หรือที่อื่นๆ เพื่อมากราบท่าน แล้วก็มาติดใจหลวงพ่อ

  ๕. แสวงหาพระดีไปทั่วประเทศ พอมาเจอหลวงพ่อวัดท่าซุงก็เลิกแสวงหา

  ๖. พอเห็นท่านครั้งแรกโดยบังเอิญก็ติดใจ ทำบุญด้วยทันทีโดยไม่รู้เลยว่าท่านเป็นใคร
  (คราวหนึ่ง ท่านขึ้นไปดอยตุงแล้วลงมาฉันก๋วยเตี๋ยวเพลอยู่ที่ร้านข้างถนนที่อำเภอแม่สาย มีผู้หญิงราวอายุ ๓๐ เศษ
  คนหนึ่งเดินผ่านมาพบเข้า ก็ไปซื้อลูกประคำมาถวายท่าน ท่านก็เอาประคำคล้องคอท่านทันที (ตามปกติท่านจะไม่คล้องลูกประคำ
  นอกจากเพื่อเจริญศรัทธาหมู่คณะเฉพาะงาน) พวกเราก็ล้อท่าน ท่านหัวเราะแล้วบอกว่า
  "ท่านแม่มาบอกว่า น้องรักเขาถวาย คล้องให้กำลังใจเขาหน่อย")

  ๗. ท่านตามไปเก็บเอง

  เมื่อเป็นลูกศิษย์ท่านแล้ว ทุกคนจะทราบซึ้งในมหากรุณาอันมหาศาลของท่านเอง โดยมิต้องบรรยายในที่นี้
  เพราะท่านทำทุกอย่างเพื่อสงเคราะห์ลูกหลานของท่านในทุกโอกาส

  ‘ถึงกายของพ่อจะดับสิ้นไปแล้ว แต่ใจของพ่อยังคงอยู่
  คอยช่วยเหลือลูกหลานอยู่เสมอ หากลูกหลานนึกถึง
  และยังยึดมั่นปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ได้กล่าวไว้
  ก็ขอให้รู้ไว้ว่า พ่อยังคงอยู่ด้วยช่วยลูกตลอดเวลา’

  อ้างอิงจากข้อมูลในเว็บไซท์พลังจิตขอรับ
   
 16. soft_soft

  soft_soft เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +889

  อ่านแล้วน้ำตาไหลเป็นทางเลย :'( รู้สึกอิ่มใจยังไงบอกไม่ถูก:cool:

  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
   
 17. เมธาวี1

  เมธาวี1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  702
  ค่าพลัง:
  +1,056
  ศิษย์ขนาดจิ๋ว น่ารักอ่ะ(deejai)
   
 18. ประทีปแก้ว

  ประทีปแก้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2008
  โพสต์:
  3,507
  ค่าพลัง:
  +8,266
  พิจารณาดูให้ดี..ที่วิหารร้อยเมตรเป็นที่รวมคำสอนขององค์หลวงพ่อไว้สมบูรณ์แล้วตั้งแต่ ทาน ศีล ภาวนา ..พร้อมสรรพ..ถ้าใครมีโอกาสได้ไปวัดท่าซุงถ้าจะให้ได้ผลบุญครบก็อย่าลืมทำทุกอย่างที่หลวงพ่อพาทำ...อยู่เจริญพระกรรมฐานด้วย...ได้ครบค่ะ...หอบบุญกลับบ้านกองโตทีเดียว...สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. แม่น้องปุย

  แม่น้องปุย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +707
  อนุโมทนาบุญ...กับทุกท่านด้วยค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 มีนาคม 2013

แชร์หน้านี้

Loading...