พระนามพระพุทธเจ้าในอดีต 116พระองค์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย 100ลีลา, 9 มกราคม 2008.

 1. 100ลีลา

  100ลีลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2008
  โพสต์:
  456
  ค่าพลัง:
  +1,853
  เมื่อก่อนเคยคิดว่าต่างชาติมีบริขานขององค์สมเด็จพระส้มมาสัมพุทธทั้ง4พระองค์ เเต่ประเทศเรากลับไม่มี ก็มีคำตอบกลับมาว่า ไม่จำเป็นหรอกถ้าเราศัทธาให้เขียนพระนามแล้วนำมาบูชา ก็ได้อานิสงค์ไม่ต่างกัน
  <HR style="COLOR: #e0e0e0" SIZE=1>
  1. พระสมันตประภาสตถาคต
  2. พระสรรววิทตถาคต
  3. พระสมันตวิศุทธตถาคต
  4. พระตามรวจันทนคันธตถาคต
  5. พระจันทนประภาสตถาคต
  6. พระมณีเกตุตถาคต
  7. พระนันทิครรภ์มณีรัตนกูฎตถาคต
  8. พระสรรวโลกสุขทรรศมหาวีรยตถาคต
  9. พระมณีธวัชทีปประภาสตถาคต
  10. พระชญาโลกประภาสตถาคต
  11. พระสาครศรีรัศมีประภาสตถาคต
  12. พระวัชรวัลษัฎฎประกาศสุวรรณตถาคต
  13. พระมหาการุณิกประภาตถาคต
  14. พระไมตรีพลราชาตถาคต
  15. พระไมตรีครรภ์ตถาคต
  16. พระจันทนคุหวยูหชัยตถาคต
  17. พระภัทรสุศิรสตถาคต
  18. พระสุมติตถาคต
  19. พระไวปุลยวยูหราชาตถาคต
  20. พระสุวรรณกุสุมราชาตถาคต
  21. พระรัตนฉัตรประภานีศวรพลราชาตถาคต
  22. พระอากาศรัตนปัทมประภาตถาคต
  23. พระไวฑูรยวยูหราชาตถาคต
  24. พระสมันตทฤษฏวรรณกายประภาสตถาคต
  25. พระอักโษภัยชญานประภาตถาคต
  26. พระสรวมารชิตราชาตถาคต
  27. พระปรัชญารัศมีประภาสตถาคต
  28. พระชญานปรัชญาศรีตถาคต
  29. พระไมตรีฤษิประภาสตถาคต
  30. พระสุนิรวาณจันทรโฆษวรสรวราชาตถาคต
  31. พระโลกวิศุทธประภาตถาคต
  32. พระนาโคตมราชาตถาคต
  33. พระสูรยจันทรประภาตถาคต
  34. พระสูรยจันทรมณีประภาตถาคต
  35. พระปรัชญาเกตชัยตถาคต
  36. พระสีหนาทีศวรพลราชาตถาคต
  37. พระสุโฆษศรีตถาคต
  38. พระนิตยประภาสวัชตถาคต
  39. พระอาโลกประทีปตถาคต
  40. พระชญานเตชประทีปราชาตถาคต
  41. พระธรรมชัยราชาตถาคต
  42. พระสุเมรุประภาตถาคต
  43. พระสุมนปุษปประภาตถาคต
  44. พระอุทุมพรวิชัยราชาตถาคต
  45. พระมหาชญานพลราชาตถาคต
  46. พระอักโษภัยนันทิประภาตถาคต
  47. พระอมิตโฆษสวรราชาตถาคต
  48. พระชญานประภาตถาคต
  49. พระสุวรรณสาครประภาตถาคต
  50. พระไศเลนทรสาครมตีศวรภิภุราชาตถาคต
  51. พระมหาภิภุประภาตถาคต
  52. พระสรรวธรรมนิตยปูรณราชาตถาคต
  53. พระศากยมุนีตถาคต
  54. พระวัชรครรภตถาคต
  55. พระรัตนารจิตถาคต
  56. พระนาเคศวรราชาตถาคต
  57. พระวีรเสนตถาคต
  58. พระวีรนันทินตถาคต
  59. พระรัตนาคนีตถาคต
  60. พระรัตนจันทรประภาตถาคต
  61. พระอโมฆทรรศินตถาคต
  62. พระรัตนจันทรตถาคต
  63. พระวิมลตถาคต
  64. พระนิรมลตถาคต
  65. พระสุรทัตตตถาคต
  66. พระพรหมทัตตตถาคต
  67. พระวรุณตถาคต
  68. พระวรุณเทวตถาคต
  69. พระภัทรศรีตถาคต
  70. พระจันทนศรีตถาคต
  71. พระอนันเตาชสตถาคต
  72. พระประภาสศรีตถาคต
  73. พระอโศกศรีตถาคต
  74. พระนารายณตถาคต
  75. พระกุสุมศรีตถาคต
  76. พระปัทมชโยติสตถาคต
  77. พระธนศรีตถาคต
  78. พระสมฤติศรีตถาคต
  79. พระปริกีรตินามศรีตถาคต
  80. พระอินทรเกตุธวัชตถาคต
  81. พระสุวิกรานตศรีตถาคต
  82. พระยุทธชัยตถาคต
  83. พระวิกรานตตถาคต
  84. พระสมันตาวภาสวยูหศรีตถาคต
  85. พระรัตนปัทมวิกรานตตถาคต
  86. พระรัตนปัทมสุสถิตสาลราชตถาคต
  87. พระธรรมธาตุครรภกายอมิตาภะตถาคต
  89. พระพุทธตัณหังกร
  90. พระพุทธเมธังกร
  91. พระพุทธสรณังกร
  92. พระพุทธทีปังกร
  93. พระพุทธโกณทัญญะ
  94. พระพุทธมังคละ
  95. พระพุทธสุมนะ
  96. พระพุทธเรวัตะ
  97. พระพุทธโสภิตะ
  98. พระพุทธอโนมทัสสี
  99. พระพุทธปทุม
  100. พระพุทธนารทะ
  101. พระพุทธปทุมุตระ
  102. พระพุทธสุเมธะ
  103. พระพุทธสุชาตะ
  104. พระพุทธปิยะทัสสี
  105. พระพุทธอรรถทัสสี
  106. พระพุทธธรรมทัสสี
  107. พระพุทธสิทธัตถะ
  108. พระพุทธติสสะ
  109. พระพุทธปุสสะ
  110. พระพุทธวิปัสสี
  111. พระพุทธสิขี
  112. พระพุทธเวสสภู
  113. พระพุทธกกุสนธะ
  114. พระพุทธโกนาคมน์
  115. พระพุทธกัสสปะ
  116. พระพุทธโคดม
   
 2. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,515
  กระทู้เรื่องเด่น:
  74
  ค่าพลัง:
  +104,261
  อนุโมทนาครับถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและในอนาคตไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพร้อมเหล่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกองค์ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ สาธุ มหาสาธุ
   
 3. lepus

  lepus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  307
  ค่าพลัง:
  +1,880
  คุณ 100ลีลา นำข้อมูลนี้มาจากหนังสือหรือตำราเล่มใดครับ เพราะว่าพระนามของพระพุทธเจ้าที่มีปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ทางเถรวาทนั้นเท่าที่ทราบผมว่าไม่น่าจะมีพระนามปรากฎอยู่มากถึง 116 พระองค์นะครับ

  ไม่ทราบว่าคุณ 100ลีลาพอจะบอกแหล่งที่มาเป็นธรรมทานได้หรือเปล่า เผื่อว่าจะมีผู้ที่สนใจได้ศึกษากันบ้างครับ
   
 4. lepus

  lepus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  307
  ค่าพลัง:
  +1,880
  ผมว่ารายพระนามตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 87 น่าจะเป็นข้อมูลที่นำมาจากทางฝั่งนิกายมหายานหรือเปล่าครับ แล้วนำมานับรวมเข้ากับของทางนิกายเถรวาทเรา

  ซึ่งตามคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทบ้านเรานั้น มีปรากฎอยุ่ในคัมภีร์และยอมรับในรายพระนามที่ปรากฎอยู่เพียงแค่ตั้งแต่ลำดับที่ 88 - 116 เท่านั้นนะครับ
   
 5. อักขรสัญจร

  อักขรสัญจร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  4,519
  ค่าพลัง:
  +27,182
  89ฮะ 88ไม่มี
   
 6. ราศีสิงห์

  ราศีสิงห์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  815
  ค่าพลัง:
  +2,117
  พึ่งทราบนี่แหล่ะ [​IMG]
   
 7. 100ลีลา

  100ลีลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2008
  โพสต์:
  456
  ค่าพลัง:
  +1,853
  จริงไม๊ ได้ประโยชน์อันใดฦ
   
 8. casyrybacksed

  casyrybacksed Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2004
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +67
  ผมขอสนับสนุนท่าน LEPUS ครับ
  แต่ไม่ว่าอย่างไร พระนามของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งสูงส่งนะครับ ถ้าวิจารณ์ไม่ดี อาจมีผลเสียกับตัวเรา อย่างใหญ่หลวง ในภายหน้าได้นะครับ
   
 9. seahero

  seahero เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  335
  ค่าพลัง:
  +602
  จะเป็นนิกายไหนก็แล้วแต่ หากเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าในอดีตกาลจริงๆแล้ว ก็เป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรเคารพบูชาทั้งนั้นแหละครับ เพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นผู้มีคุณใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ไม่มีแบ่งแยกนิกายหรอกครับ
   
 10. จันทโค

  จันทโค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  1,865
  ค่าพลัง:
  +35,582
  สาธุ กราบอนุโมทนาด้วยนะคับ
   
 11. tutpon

  tutpon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +120
  เห็นด้วยครับขอทรามที่มาของข้อมูลด้วยครับ ถ้าเป็นของมหายาน (มหาสังคิกะ (ไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่า)) ทางเถรวาทไม่นับรวมกันนะครับ
   
 12. บุตรพระแม่อนุตตรธรรม

  บุตรพระแม่อนุตตรธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กันยายน 2008
  โพสต์:
  548
  ค่าพลัง:
  +428
 13. สร้างบารมีเพื่อพระโพธิญาณ

  สร้างบารมีเพื่อพระโพธิญาณ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  พระสมณโคดมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วนับไม่ถ้วนเท่ากับเม็ดทรายในมหาสมุทรเพราะฉะนั้น 116 พระองค์นี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เคยตรัสรู้มาแล้วในอดีตความจริงแล้วจะเป็นชื่อจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ทางเรามีความศรัทธาความเชื่อมั่นและเคารพและบูชาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่านี่เป็นของปลอมว่านี่ไม่ใช่ของจริง พระนามพระพุทธเจ้าสำคัญเราไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมานั้นจะรู้ถามและสั่งสอนมนุษย์ใช้หลักธรรมคำสอนอย่างเดียวกันหรือให้มนุษย์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานเหมือนกันทุกพระองค์และอนาคตอีกนับไม่ถ้วนที่กำลังจะมาตรัสรู้ ก็จะตรัสรู้ธรรม 84000 พระธรรมขันธ์เหมือนกันทั้งสิ้นเว้นแต่ระยะการสร้างบารมีของแต่ละพระองค์จะไม่เท่ากันตามพระองค์ใดสร้างบุญบารมีมากถึง 80 อสงไขยหรือเกินกว่านั้นก็ละลายจะสูงใหญ่และมีพระชนมายุยืนยาวกว่าหรือพระชันษายืนยาวกว่า พระพุทธเจ้าองค์อื่นอื่นๆเช่นพระสมณโคดมพุทธเจ้ากับพระศรีอริยเมตไตรยที่กำลังจะลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมของเราพระองค์มีพระชนมายุเพียง 80 ปีแต่ในทางของพระโพธิสัตว์พระศรีอริยเมตไตรยที่กำลังจะลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอายุยืนยาวถึง 1 แสนสองหมื่นปี แต่อย่างไรก็ตามตัวผมเองเชื่อสนิทใจและศรัทธาหมดใจว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมาแล้วนั้นพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้นำพาเราเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้จริงและที่กำลังจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เป็นจริงตามนั้นสุดท้ายนี้หากผมพูดอะไรผิดไปขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยบุญบารมีใดที่ท่านได้อ่านโพสต์นี้หรือที่เกี่ยวข้องอยู่กับเว็บพลังจิตนี้ได้ประพฤติปฏิบัติ มาแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและที่จับมือกระทำในอนาคตกาลข้างหน้าข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุการด้วยทั้งสิ้นสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 สิงหาคม 2017

แชร์หน้านี้

Loading...