เรื่องเด่น พุทธานุสติ ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 12 เมษายน 2018.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,806
  ?temp_hash=0084cb8b095e0bafee5c74a547e667bd.jpg


  ?temp_hash=0084cb8b095e0bafee5c74a547e667bd.jpg  มหานาม เธอพึงตามระลึกถึงตถาคตว่า
  แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
  เป็นผู้ใกลจากกิเลส
  เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
  เป้นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
  เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
  เป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
  เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
  เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
  เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.

  มหานาม สมัยใด อริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตอยู่
  สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้น ไม่มีราคะกลุ้มรุม
  ไม่มีโทสะกลุ้มรุม ไม่มีโมหะกลุ้มรุม

  สมัยนั้น จิตของเธอนั้น เป็นจิตดำเนินตรงไปทีเดียว

  มหานาม อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภตถาคต
  ย่อมได้ความรู้สึกต่ออรรถ(อตถเวท)
  ย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรม(ธมมเวท)
  ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม
  เมื่อปราโมทย์แล้ว ปิติย่อมเกิด
  เมื่อใจมีปิติ กายย่อมรำงับ ผู้มีกายรำงับย่อมเสวยสุข
  เมื่อมีสุข จิตย่อมมีสมาธิ

  มหานาม เธอพึงเจริญพุทธานุสตินี้ แม้เมื่อเดินอยู่
  พึงเจริญแม้เมื่อยืนอยู่
  พึงเจริญแม้เมื่อนั่งอยู่
  พึงเจริญแม้เมื่อนอนอยู่
  พึงเจริญแม้เมื่อกำลังทำงานอยู่
  พึงเจริญแม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน

  เอกาทสก.อํ.๒๔/๓๖๑/๒๑๙.

  (ในกรณีแห่งการเจริญธัมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ ก็มีข้อความตรัสไว้อย่างเดียวกัน)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 เมษายน 2018
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  15,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +57,806
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  อานิสงส์การสวดอิติปิ โส

  ที่ลูกหลานหลวงพ่อสวดอิติปิ โส กันทุกวันถวาย
  หลวงพ่อ หลังจากสวดจบแล้ว
  หลวงพ่อ(พระราชพรหมยาน) ท่าน พูดถึงการ
  สวดอิติปิ โส ว่ามีอานิสงส์อย่างไรต่อบรรดาลูก
  หลาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  หลวงพ่อ : "วันนี้เมื่อกี้พอเขาสวด ก็เริ่มจิต
  สบาย ใจก็จับอยู่ที่พระใช่ไหม
  เป็นธรรมดา ได้ยินเสียงสวดมนต์นี่ไม่ได้หรอก
  ได้ยินเสียงสวดมนต์ปั๊บ จิตจะเข้าสู่ปกติของ
  มันทันที จะเห็นอะไรทั้งหมด ได้เห็นบัญชี ๒
  บัญชี มายืนอยู่ข้างหลัง"

  ผู้ถาม : "อะไรบ้างครับ..?"

  หลวงพ่อ : "บัญชีนรก และก็บัญชีสวรรค์
  บัญชีนรกน่ะ ลุง (พยายม) ใช่ไหม
  บัญชีสวรรค์คือ ท่านปัญจสิกขเทพบุตร จด
  เหมือนกันว่าทุกคนที่เจริญ พุทธานุสสติ
  ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติกรรมฐาน

  การสวดนี่เขาถือกันว่าเป็นสมาธิในกรรมฐานใ
  นอนุสสติ ๓ อย่าง อานิสงส์สูงมาก
  นี่ฉันรู้วันนี้นะ เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ อานิสงส์มากจริงๆ
  และก็ลุงก็เลยล้อว่า
  "ไอ้พวกนี้มันแกล้งไม่ไปนรก มันนึกว่ามันสวด
  ให้พ่อมันความจริงมันได้" (หัวเราะ) .."

  ผู้ถาม : "ผมนึกว่าได้หลวงพ่อองค์เดียว"

  หลวงพ่อ : "ที่ไหนได้ล่ะ เขาสวดยาวเหยียดเลย
  ทำมากี่ปีแล้ว เท่าไหร่แล้ว อานิสงส์เป็นยังไงแล้ว
  แล้วก็การสวดอิติปิ โส
  สรรเสริญทั้งคุณพระพุทธเจ้า สรรเสริญคุณ
  พระธรรม พระอริยสงฆ์ระดับ พระโสดาบัน
  พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์

  สุปฏิปันโน นี่ พระโสดาบัน
  อุชุปฏิปันโน นี่ พระสกิทาคามี
  ญายะปฏิปันโน นี่ พระอนาคามี
  สามีจิปฏิปันโน นี่ พระอรหันต์
  สามี ผัว (หัวเราะ) ความจริงภาษาบาลีเรียก "ปติ"
  "ปติ" นี่เขาแปลว่า ผัว "สามี" นี่แปลว่านาย คือผู้
  เป็นใหญ่ เราใช้ผิด

  คือว่าท่านบอกว่า ไอ้บทท้ายนี่ให้ใช้ทุกวัน อย่า
  ลืม ที่บอกว่า ให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจ
  จุบันนี้เถิด ท่านบอกว่า
  "ถ้าคนไหนถ้าตัวหนังสือที่จดไว้เป็นแก้ว คน
  นั้นไปนิพพานชาตินี้แน่"
  มันจะเปลี่ยนสีทุกวัน มันจะค่อยๆ ใสทุกวันๆ
  ขึ้นไปนะ"

  ผู้ถาม : "แสดงว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่ ก็ใสเป็นแก้ว
  หมดแล้ว"

  หลวงพ่อ : "บางคนก็เป็นแก้วเหล้า บางคนก็เป็น
  แก้วเบียร์ แก้วน้ำชา นี่ยังดีดีกว่าแก้วปลาร้า
  แต่ว่าเอาส่วนใหญ่กันจริงๆ นะ มีหวัง เมื่อกี้นี้
  เขาบัญชีมาให้ดูตัวใสขึ้นมาก ท่านบอกตัวใสๆ
  แบบนี้มีหวังทุกคน ให้ดูสีตัวหนังสือที่เขียนนะ"

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๐๑ หน้า ๘๐
  โดย หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
   

แชร์หน้านี้

Loading...