"มูลนิธิชัยพัฒนา" (สามารถนำไปลดภาษีเงินได้ในปีที่บริจาค)

ในห้อง 'ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 23 กุมภาพันธ์ 2005.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,670
  กระทู้เรื่องเด่น:
  122
  ค่าพลัง:
  +63,783
  <CENTER>[​IMG]</CENTER><CENTER></CENTER><CENTER>[​IMG]</CENTER><CENTER></CENTER>


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ ให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา"เพื่อสนับสนุน การช่วยเหลือประชาชน ในรูปของการดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ในกรณีที่การดำเนินงานนั้นๆถูกจำกัดด้วย เงื่อนไขดังที่ได้กล่าวไว้แล้วหรือดำเนินงาน ในลักษณะอื่นใด ที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วและไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องเงื่อนไขของเวลา
  กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครได้รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาให้เป็นนิติบุคคล ตามเลขทะเบียนลำดับที่๓๙๗๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่๑๐๕ ตอนที่ ๑๐๙ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑

  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  และโครงการพัฒนาอื่น ๆ

  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และ ช่วยเหลือประชาชนในด้าน
  เศรษฐกิจ และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้สามารถช่วย
  ตัวเองและพึ่งตนเองได้

  ดำเนินการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็น
  ส่วนรวม

  ร่วมมือกับส่วนราชการและ องค์กรการกุศล อื่นๆ เพื่อสาธารณ
  ประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อเน้นในการสนับสนุนสาธารณประโยชน์

  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

  การบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวนเงินที่บริจาคสามารถนำไปลด หย่อนภาษีเงินได้ ในปีที่บริจาคการบริจาคสามารถติดต่อได้ที่  [​IMG]  ๑) สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
  โทร.o-๒๒๘๒-๓๓๓๘ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๓๓๓๙
  ๒) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
  โทร. ๐-๒๒๘๒-๓๓๔๔

  ๓) เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา (นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต)
  โทร. ๐-๒๒๘๒-๓๓๓๘

  หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ประสงค์จะจ่ายทางธนาณัติกรุณาสั่งจ่าย มูลนิธิชัยพัฒนา ปณ. จิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
  2. ในกรณีที่ประสงค์จะโอนเงินผ่านธนาคารกรุณาโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจิตรลดา ชื่อบัญชีมูลนิธิชัยพัฒนาเลขที่ 067-2-00011-9 และกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ส่งมายังสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐


  Reference or main page:

  http://www.chaipat.or.th/
   

แชร์หน้านี้

Loading...