เรื่องเด่น ยอดธรรม ยอดคาถา ( หลวงพ่อดาบส สุมโน )

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย wisarn, 10 ตุลาคม 2017.

 1. wisarn

  wisarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  648
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +2,484

  cats-ดาบส.jpg

  ยอดธรรม ยอดคาถา

  หลวงพ่อดาบส สุมโน

  เวลาจะภาวนา ให้ว่ายอดธรรม ยอดคาถานี้ก่อน
  ถ้าหลายคนว่าพร้อมกัน

  "ยโขธมฺมํ วรํตสฺส เยชนาเต ชนาวรํ โกจิตฺตํสํ ขตํมุตโต เอโสปารโม ทุกฺขํขโย"

  ยโขธมฺมํ
  ธรรมใดแล, เป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึง, ไม่มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, เป็นธรรมกวมทั่ว (คงที่), ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่าง ๆ อันจักพึงติดต้อง, เป็นธรรมว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ ฯ

  วรํตสฺส ธรรมนั้นแล, เป็นธรรมพึงประจักษ์เฉพาะตน, อันบุคคลจักพึงเห็นเอง, คือพระนิพพาน เป็นที่หลุดรอด, ที่เรียกว่าฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยาก. เป็นธรรมธรรมประเสริฐ, อันพระตถาคตเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้ว ฯ

  เยชนาเต บรรดามนุษย์ทั้งหลาย, ชนเหล่าใดที่เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยาก ชนเหล่านั้นมีประมาณน้อย, ส่วนหมู่สัตว์คือ ชนนอกจากนี้ , ยอมเลาะเลียบไปตามชายฝั่ง, คือไปแล้วในอารมณ์ต่าง ๆ, ตามเห็นรูป รส โผฎฐัพพะ เสียง กลิ่นอยู่นั่นแหละเหมือนหลับอยู่, ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดประพฤติตามธรรม, ในธรรมที่พระตถาคตเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้ว, ชนทั้งหลายเหล่านั้นจักเป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบคคลข้ามได้ยากแสนยากนั้น ฯ

  ชนาวรํ ก็ชนใดทำจิตของตน, ไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึง, ไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่าง ๆ, ให้ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่าง ๆ อันมาติดต้อง, ให้ว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ, ชนนั้นจักเป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ฯ หรือมิฉะนั้นชนใด, เป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นที่ตั้ง, (มีรูปารมณ์ เป็นต้น) โดยความแยบคายแห่งจิตอยู่เฉพาะ, ชนนั้นก็จักประจักษ์แจ้งอารมณ์ต่าง ๆ, ตามความเป็นจริงที่มันไม่จริง, คือว่างเปล่า, แล้วระอาท้อถอย, เหนื่อยหน่ายคลายวาง, เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ฯ

  โกจิตฺตํสํ ก็จิตของเรานี้เล่า, มันเพลินเที่ยวไปแล้วในอารมณ์ต่าง ๆ, ตามเห็นรูป รส โผฎฐัพพะ เสียง กลิ่นอยู่เหมือนหลับอยู่,

  ขตํมตฺโต ไฉนเล่า เราจักเป็นผู้พ้นทุกข์, จิตของเราจักเข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นได้ ฯ

  เอโสปารโม เหตุนั้นกาลบัดนี้, เราจักทำจิตของเราไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอก, ไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึง, ไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่, ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่าง ๆ, ให้ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่าง ๆ อันมาติดต้อง, ให้ว่างเปล่าจากปวงสังขตะที่เกิดดับ ฯ

  ทุกขํขโย เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ฯ หรือมิฉะนั้น, เราจักกำหนดรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นที่ตั้ง, (มีรูปารมณ์ เป็นต้น) โดยความแยบคายแห่งจิตอยู่เฉพาะ, เพื่อประจักษ์แจ้งอารมณ์ต่าง ๆ, ตามความเป็นจริงที่มันไม่จริง, คือว่างเปล่า, แล้วระอาท้อถอย, เหนื่อยหน่ายคลายวาง, เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่ง, ล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตาย, อันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น, ซึ่งเป็นธรรมประเสริฐ, คือพระนิพพานเป็นที่หลุดรอด, ตามที่พระตถาคตเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้ว...นั้น นั่นแล. ฯ

  "บุคคลใดแม้มาเจริญ คือ สาธยายยอดธรรมยอดคาถานี้อยู่เนือง ๆ บุคคลนั้นจักสบประโยชน์ใหญ่หลวง เป็นผู้มีโชคใหญ่จักไม่เข้าถึงความตาย ความตายจักไม่แลเห็นผู้นั้น จักบรรลุคุณวิเศษอันหาค่ามิได้"

  พระดาบส สุมโน
  อาศรมไผ่มรกต อ.เมือง จ.เชียงราย


  คุณแห่งความว่างบริสุทธิ์
  (หลวงพ่อสุมโนดาบส)

  ความอยากสิ้นไป เพราะใจว่างบริสุทธิ์
  ความกำหนัดสิ้นไป เพราะใจว่างบริสุทธิ์
  ทุกข์ดับหมดไป เพราะใจว่างบริสุทธิ์
  เครื่องร้อยรัดผูกพันไม่มี เพราะใจว่างบริสุทธิ์​

  * การทำจิตให้ว่างเป็นทั้งธรรม ฝ่ายเหตุ(คือมรรค) และผล(คือนิโรธ) *

  ผลการปฏิบัติธรรม
  ตามแนวยอดธรรมยอดคาถาสูตร

  (หลวงพ่อสุมโนดาบส)
  ๑. ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมอันบริสุทธิ์ จะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล จนถึงพระอรหันต์ได้ในชาติปัจจุบัน

  ๒. ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม แต่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรม จะได้ไปเกิดในสวรรค์ จนถึงพระศรีอริยเมตไตรยมาตรัส จึงจะสำเร็จธรรมเป็นพระอรหันต์

  ๓. ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติโดยการท่องจำ รู้ความหมาย หมั่นภาวนา จะมีอายุยืน มีความสุข

  ๔. ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติท่องจำได้ แต่ไม่รู้ความหมาย ดำรงไว้ในตน จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ คือ นรก เปรต อสุรกาย และเดียรฉาน


  ที่มา 1 https://goo.gl/Dxb4R7
  2 https://goo.gl/7HwXwJ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 ตุลาคม 2017
 2. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  563
  ค่าพลัง:
  +2,144
  พระคาถานี้ สุดยอดจริงๆ ครับ

  สาธุๆๆ กราบๆๆ
   
 3. ek_ekarut

  ek_ekarut สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +1
  อันตรายจากเนื้อวัวและเนื้อหมูของอเมริกา

  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/712299

  http://www.liekr.com/post_138956.html
  เนื้อวัวอเมริกาบางส่วนที่ได้รับยาปฏิชีวนะ เกินกำหนด  http://thaitribune.org/contents/detail/307?content_id=29130&rand=1502903489

  ร่วมต้านสารเร่งเนื้อแดงในหมูอเมริกา
  https://www.thairath.co.th/content/1094385


  https://www.matichon.co.th/news/691272
   
 4. นายธนาคาร

  นายธนาคาร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มกราคม 2017
  โพสต์:
  122
  ค่าพลัง:
  +102
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ยอดธรรม ยอดคาถา หลวงพ่อดาบส
 1. เสขะ บุคคล
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,511
 2. ในนภา
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,172
 3. jinny95
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  861
 4. WebSnow
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  574
 5. comkung
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  7,119

แชร์หน้านี้

Loading...