ร่วมกองบุญพระสงฆ์สามเณรอาพาธ & ร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบเเก่รพ.ต่างๆ 289 กองบุญ ได้ถึง16มิย.67

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 11 มิถุนายน 2024.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  57,707
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +74,849
  20x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=FRvFxTgjRhgQ7kNvgHnL-R7&_nc_ht=scontent-bkk1-2.jpg

  2764.png 2728.png #มาร่วมกองบุญพระสงฆ์อาพาธกันครับ เหลือเวลาอีก6วัน
  2764.png 2728.png #หมอโชคดีจะร่วมกองบุญพระสงฆ์อาพาธ ภิกษุ สามเณรเจ็บป่วย และร่วมบุญซื้อเครื่องมือแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่างๆ 289 กองบุญ (มีบัญชีพร้อมโอนร่วมบุญแล้ว) เนื่องจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนเกิดของหมอโชคดี จึงถือโอกาสร่วมบุญกองบุญนี้เพิ่ม ปกติจะโอนร่วมบุญกองบุญพระสงฆ์อาพาธอยู่ตลอดทั้งเดือนอยู่แล้ว เมื่อตนเองทำบุญกองบุญนี้ตลอดมาจึงขอเป็นสะพานบุญให้กัลยาณมิตรได้ร่วมบุญด้วยกันครับ เปิดกองบุญนี้ 9 วัน ถึงวันที่ 16 มิ.ย. เวลา 18.00 น.
  #พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า: “โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย”
  "ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้"
  #การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์ เท่ากับการได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์เลยทีเดียวตามความเชื่อผู้คนส่วนมากแล้วมีความเชื่อและศรัทธาว่า " ถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เกิดจากการถวายทานนั้น มีอานิสสงส์มากจริงๆ ถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้เป็นสาวก หรือ อัครสาวก หรือ ปราถนาพุทธภูมิ ก็ได้สมดังใจปรารถนาเลย"
  ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง
  ดังนั้น การที่เรามีโอกาสหรือตั้งใจที่จะปรนนิบัติดูแลช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยไข้ อาพาธ แล้วเราน้อมจิตของเราระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะส่งผลต่อจิตใจอันเป็นกุศลเป็นอย่างมาก และอานิสงส์ดังกล่าวนั้น บุญจากการอุปัฏฐากพระพุทธองค์ย่อมมีกำลังกุศลมหาศาล หากตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้เราเจริญในธรรมในพระศาสนาของพระพุทธองค์แล้ว กำลังแห่งความตั้งใจนั้นก็ย่อมมีมากมาย และส่งผลให้เราก้าวหน้าในธรรม มีพละและอินทรีย์ เพื่อความหลุดพ้นในโอกาสภายหน้าได้เป็นแน่แท้ เหตุดังนั้น พวกเราอย่ามัวประมาทอยู่เลย พึงกระทำมหากุศลดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง ครอบครัว และสหธรรมิกของเราโดยพลัน ฯ

  1f496.png #อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
  1f31f.png ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
  1f31f.png อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
  1f31f.png เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
  1f31f.png สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
  1f31f.png เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
  1f31f.png จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคล แก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
  1f31f.png คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
  1f31f.png ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
  1f31f.png ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
  1f31f.png ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
  1f31f.png จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
  1f31f.png มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
  1f31f.png จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
  1f31f.png จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
  1f31f.png จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี
  1f31f.png จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
  1f31f.png จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
  1f31f.png ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
  1f31f.png ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้
  1f33c.png 1f64f.png #สาธุๆๆมาร่วมบุญและได้บุญร่วมกันครับเพื่อนกัลยาณมิตรญาติธรรมผู้เจริญทุกท่าน เสมือนหนึ่งได้ทำด้วยตัวท่านเอง ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจาริยบูชา อุทิศบุญตอบแทนผู้มีพระคุณและอุปการคุณ มีคุณบิดามารดา บูรพกษัตริย์ไทย และช่วยเชิดชูปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถิตสถาพรสืบต่อไปครบ 5,000 ปี 1f64f.png
  2764.png #วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน.. คือวันที่เราทำบุญและให้อภัย
  2764.png #วันที่ชีวิตได้กำไร.. คือวันที่เราตั้งใจทำความดี..
  2764.png #ก่อนที่ลมหายใจจะหมดในชาตินี้..ไม่เสียทีที่ได้เกิดเป็นคนมา..
  2764.png #อย่าปล่อยเวลา.. ให้ไร้ค่า หาโอกาสสั่งสมบุญ (ทาน ศีล ภาวนา)
  2764.png #สายน้ำไม่คอยท่า.. เวลาไม่คอยใคร
  2764.png #ชีวิตนั้นไซร้.. มันสั้นนัก..(อาจแก้ไขไม่ทัน)
  2764.png #ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย อย่าขาดสติและมักง่าย
  2764.png #เพราะความตายไม่เลือกเด็ก หรือวัยชรา
  2764.png #อย่าปล่อยให้แก่ชราแล้วค่อยทำบุญ อาจจะไม่มีวันนั้น
  2764.png #โชคดีแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ โชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนา
  2764.png #โชคดีที่ได้ฟังพระสัทธรรม และโชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้ทำบุญ
  2764.png #อย่าปล่อยโอกาสเสียไป ย้อนแก้ไขอะไรไม่ได้...
  2764.png #เพราะความตายมัจจุราชอยู่แค่เอื้อม...อาจจะมาเยือนเย็นนี้
  2764.png #ทำวันนี้ เวลานี้ ให้ดีที่สุด ก่อนที่จะสาย..ไม่มีโอกาสได้ทำ...
  2764.png 2728.png #ท่านใดสนใจจะร่วมกองบุญพระสงฆ์อาพาธ ภิกษุ สามเณร และร่วมบุญเครื่องมือแพทย์ 289 กองบุญ กับคณะหมอโชคดีได้ที่
  ** 2705.png ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เดอะไนน์ พระราม9
  ** 2705.png นาย ศักดิ์สิทธิ์ ธนาหิรัญโรจน์
  ** 2705.png 663-448-888-6
  **เปิดกองบุญนี้ 9 วัน ถึงวันที่ 16 มิ.ย. เวลา 18.00 น.
  2764.png 1f64f.png #ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุๆๆทุกบุญกุศลที่ท่านกัลยาณมิตรผู้เจริญได้สร้างในครั้งนี้ และทุกๆบุญที่ท่านกัลยาณมิตรสร้างไว้ดีแล้วด้วยทุกประการสาธุๆๆครับ สิ่งใดที่ท่านอธิฐานไว้ดีแล้วขอให้สัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนา และข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอภิบาลปกปักรักษาท่านและครอบครัวพร้อมบริวาร จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ เจริญๆๆยิ่งๆขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม เจ้ากรรมนายเวรอภัยทานอโหสิกรรม ให้เจอแต่กัลยาณมิตร ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติตักไม่พร่องและได้บรรลุอริยทรัพย์ คำว่าไม่มี ไม่สำเร็จ ไม่สมปรารถนา และอุปสรรค จงอย่าปรากฏ แก่ท่านและครอบครัวบริวาร ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ 1f64f.png
  2764.png 1f64f.png #เกร็ดธรรมะหนุนนำชีวิตให้มีความสุขทุกๆด้านทั้งทางโลกและทางธรรม “ทาน ศีล ภาวนา”
  2764.png 1f64f.png #ทำทานยังฝากกันทำแทนได้ แต่ศีลต้องรักษาเอง ภาวนายิ่งต้องทำด้วยตนเองเท่านั้น ฝากใครไม่ได้ ใครทำไครได้ ใครทำคนนั้นมีความสุข พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ” แปล. “ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งจริงได้ บุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้ว จะได้ที่พึ่งซึ่งหายากได้”
  2764.png 1f64f.png#ศีลเป็นเกราะป้องกันได้ทุกภัยอันตรายทุกภพทุกชาติ ทุกเวลา แม้ยามหลับและยามตื่น” พระเครื่องอาจจะป้องกันได้แค่ชาตินี้ หรือเวลาใส่เท่านั้น “#ส่วนภาวนานั้นสิ้นภพตัดชาติ พบความสุขที่แท้จริง ไม่พบความทุกข์ตราบชั่วนิรันดร์” บุญจากการภาวนาได้อนิสงส์ผลบุญสูงสุด “มีศีลเป็นฐาน มีภาวนาเป็นที่สุด” ท่านทั้งหลายได้อัตภาพการเป็นมนุษย์แล้ว เหนือกว่าสัตว์อื่น อย่าประมาทในการล่วงละเมิดศีล แล้วเร่งเพียรภาวนาให้ถึงที่สุดจนพ้นจากกองทุกข์เถิด...อย่ารอพระพุทธเจ้าองค์หน้าเลย องค์นี้เรายังทำไม่ถึงไหน ยังพร่องในศีลอยู่ องค์หน้าเราจะมีสิทธิ์เจอท่านไหม?....

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100089545269306&locale=th_TH
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  57,707
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +74,849
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...