ร่วมบุญ กองทุน ๑๐๔ ปีหลวงปู่จาม มหาปุญโญ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมุกดาหาร

ในห้อง 'ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 17 ตุลาคม 2021.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ข้อมูลเพิ่มเติม:

  banner8.jpg
  Donate.jpg


  กองทุน ๑๐๔ ปี หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ภายในโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์พระภิกษุและสามเณรอาพาธ ตั้งแต่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งการดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธในโรงพยาบาลมุกดาหารส่วนใหญ่มักจะเป็น พระภิกษุสามเณรที่อาพาธหนักที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆจึงมักจะสูงตามไปด้วย ซึ่งมากเกินกว่าที่ทาง โรงพยาบาลมุกดาหารจะอนุเคราะห์ให้ได้ทั้งหมด
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้คณะสงฆ์มุกดาหารและคณะกรรมการกองทุนฯ จึงขอเรียนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสมทบ “กองทุน ๑๐๔ ปี หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพระภิกษุและสามเณรอาพาธในโรงพยาบาลมุกดาหาร
  ( โปรดลงชื่อ – สกุลของท่านที่ทะเบียนบริจาคด้วย ขอบคุณและขออนุโมทนาสาธุ )

  Donate.jpg

  **หมายเหุต แจ้งการบริจาคปัจจัยช่วยเหลือ และ ขอรับใบอนุโมทนาบัตรของกองทุน ๑๐๔ ปีหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
  ๑. นายแพทย์ปิยะพงษ์ บำรุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๖๘-๕๐๒๑
  ๒. นางกรทิพย์ มิตรวงษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๓๒๔-๙๓๕๓


  https://mukhos.moph.go.th/kt104/www/index.html

  https://mukhos.moph.go.th/kt104/www/Donate.html
  ข่อมูลเก่า:
  บอกบุญ
  กองทุน ๑๐๔ ปีหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
  เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมุกดาหาร
  ▪️ปีนี้มีรายจ่ายสมทบค่ารักษา-ค่ายา / ส่วนเกิน
  ในการักษาพระ/ชี อาพาธ 18 รูป/ท่าน
  สุทธิยอดจ่าย 152,958 บาท
  (จ่ายมากสุด 40,300 บ. จ่ายต่ำสุด 503 บ. )
  จึงบอกบุญเพื่อร่วมกันช่วยจ่ายในการย์นี้

  ร่วมบุญที่ ธ. กรุงไทย คำชะอี 436-0-43662-9
  พระครูสังฆวิสุทธิ์ เพื่อกองทุนร่มเกล้าฯ

  ▪️พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุไข้▪️

  สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธด้วยโรคท้องเสีย เธอนอนจนปัสสาวะ อุจจาระของตนอยู่. ขณะนั้นพระผู้มีพระภาค มีท่านพระอานนท์ตามเสด็จ เที่ยวตรวจเสนาสนะไปยังที่อยู่ของภิกษุนั้น ทอดพระเนตรเห็นเธอนอนจมปัสสาวะ อุจจาระของตนอยู่ จึงเสด็จเข้าไปหา ตรัสถามว่า "ดูก่อนภิกษุ เธออาพาธด้วยโรคอะไร?"
  ภิกษุนั้นกราบทูลว่า "โรคท้องเสีย พระเจ้าข้า"
  "ภิกษุผู้พยาบาลเธอไม่มีหรือ?"
  "ไม่มี, พระเจ้าข้า"
  "เพราะเหตุไรเล่า ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลเธอ?"
  "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทำประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลข้าพระองค์."
  ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกพระอานนท์มาสั่งว่า "ดูก่อนอานนท์ เธอจงไปนำน้ำมา เรา(๑)จะอาบน้ำให้ภิกษุนี้."
  พระอานนท์รับพระพุทธดำรัสแล้ว จึงไปนำน้ำมา.
  พระผู้มีพระภาคทรงรดน้ำ พระอานนท์ทำความสะอาด. พระผู้มีพระภาคทรงจับทางศีรษะ พระอานนท์ยกทางเท้าให้ภิกษุนั้นนอนบนเตียง.
  ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงเรียกประชุมภิษุทั้งหลาย เพราะเหตุการณ์นั้น ตรัสถามว่า "ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย มีภิกษุไข้อยู่ในวิหารโน้นมิใช่หรือ? "
  "มี พระเจ้าข้า"
  "เธออาพาธด้วยโรคอะไร ?"
  ด้วยโรคท้องเสีย พระเจ้าข้า."
  "มีใครพยาบาลภิกษุนั้นหรือเปล่า ?"

  "ไม่มี พระเจ้าข้า"
  "ทำไมเล่า ภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลภิกษุนั้น."
  "ภิกษุทั้งหลายไม่พยาบาลเธอ เพราะเธอไม่ทำประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าข้า"

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาผู้จะพึงพยาบาลพวกเธอก็ไม่มี. ถ้าเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพยาบาลเรา ก็พึงพยาลภิกษุไข้เถิด. ถ้ามีอุปัชฌายะ อุปัชฌายะพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย. ถ้ามีอาจารย์ อาจารย์พึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย. ถ้ามีสัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกพึงพบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย. ถ้ามีอันเตวาสิก อันเตวาสิกพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย. ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย. ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย. ถ้าไม่มีอุปัชฌายะ อาจารย์สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ผู้ร่วมอุปชฌายะ หรือผู้ร่วมอาจารย์ สงฆ์พึงพยาบาลเธอ.
  ถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฏ(๒)."

  llx1Y8_8gre_9FfgVzxlS4U55R6GmbGuupv5DCdXkWB&_nc_ohc=7qhWJ8bJc2gAX-hsJoZ&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.jpg
  rDyZu2UJSIF8GwZux4KMZWc&_nc_ohc=MCTatC_5dHIAX_Hfnxv&tn=h10CIWF1nFQpPOjK&_nc_ht=scontent.fbkk13-2.jpg
  Oe3U2NpLVSLGtzuE9ZoWBUyK4-bqwtFZ18dlrXI8KND&_nc_ohc=YNsAbRhJ1-MAX_uXnY9&_nc_ht=scontent.fbkk12-2.jpg
  9aT7EdAGx8mmj7wspK9oMZFAF0xJsqCYz628ozSSveg&_nc_ohc=s3OaKm3Ih1oAX_HhaWI&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.jpg  ที่มา:
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2023
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. tawatdj

  tawatdj สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2021
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +9
  ขอร่วมกองทุนพระอาพาธ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,982
  ค่าพลัง:
  +15,230
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,982
  ค่าพลัง:
  +15,230
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,982
  ค่าพลัง:
  +15,230
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,982
  ค่าพลัง:
  +15,230
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,982
  ค่าพลัง:
  +15,230
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,982
  ค่าพลัง:
  +15,230
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. souldark

  souldark สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ธันวาคม 2022
  โพสต์:
  2,391
  ค่าพลัง:
  +1,960
  โอนร่วมทำบุญ 50 บาท
  เมื่อ 18/1/66 เวลา 15.52 น
  โมทนาบุญกับทุกท่าน
   
 20. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  55,350
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +72,130
  ขอร่วมบุญเเละอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...