ร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อนร.ชายป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งจ.อุทัยธานี 35 ทุน มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 2 เมษายน 2024.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  57,704
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +74,849
  mG3B8X1NzlvQHHTUeD6MAvH1Gbsz51Jh-2oqmzic76sok&_nc_ohc=Cx0IbMX6aCIAX8-ibBG&_nc_ht=scontent-bkk1-2.jpg

  ในวันที่ 6-8 เมษายนนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็น #เจ้าภาพทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนชายป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 35 ทุน
  งบประมาณรวม 35,000 บาท
  - ชุมชนบ้านไผ่งาม (ป่าชุมชน) 15 ทุน
  - ชุมชนบ้านห้วยขาแข้ง (ป่าชุมชน) 15 ทุน
  - บุตรหลาน ผู้พิทักษ์ป่าไม้ 5 ทุน
  ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ กองบุญละ 99 บาท หรือตามศรัทธา ได้ที่
  1f449.png ธ. ทหารไทยธนชาต (TTB) เลขที่ 224-7-04568-1
  ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ
  หรือสแกน QR Code ในภาพด้านล่าง
  ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ จนได้ประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ... โดยมีรั้วมนุษย์ ซึ่งเป็นคนที่อยู่ชายขอบป่า คนจนๆ นุ่งผ้าขาวม้าเฝ้าไว้
  ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการเล็งเห็นถึงความสำคัญ ด้านการศึกษาของเด็กชายป่า เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ มีความรักและหวงแหนป่าในถิ่นกำเนิดของตน และเติบโตเป็นรั้วมนุษย์ชั้นดีที่แข็งแกร่งกว่ารั้วคอนกรีตใดๆ ไม่ให้ใครเข้ามาทำลายมรดกโลกแห่งนี้

  รายนามเจ้าภาพ
  1. คุณธนงศักดิ์ สมไทย เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  2. คุณนิวัฒน์ จงบุญดีตลอด เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  3. คุณวาสนา คงชนะ เจ้าภาพทุน 2 กองบุญ
  4. คุณอธิป อิ่มน้อย เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  5. คุณเทพบัญชา เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  6. คุณนันท์นภัส เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  7. คุณบรรจง ชาญสิทธิ์พิศาล เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  8. คุณชัยลภัส เจ้าภาพทุน 3 กองบุญ
  9. คุณกิจพิทักษ์ เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  10. คุณฌานิก เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  11. คุณประนอม ดอนยังภัย เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  12. คุณสมพร เชื้อปุย เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  13. คุณพรเพ็ญ บุญผาติ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  14 คุณฐิติรัตน์ ธีรธวัชกุล เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  15. คุณกรกฎ กัลยาณคุปต์ เจ้าภาพทุน 2 กองบุญ
  16. คุณชุติมา สุุขสถิตย์ เจ้าภาพทุน 2 กองบุญ
  17. คุณเบญจวรรณ เจ้าภาพทุน 3 กองบุญ
  18. คุณวิสุทธิ์ หอมชะเอม เจ้าภาพทุน 3 กองบุญ
  19. คุณดวงพร จันทราประเสริฐ เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  20. คุณต้นอ้อ ริมน่าน เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  21. คุณสายรุ้ง สามภูศรี เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  22. คุณสมศรี เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  23. คุณธนพร เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  24. คุณธวัตชัย เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  25. คุณนวลจันทร์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  26. คุณประภาส ไชยนาพงษ์ และครอบครัว เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  27. คุณสมพิศ ณ นคร เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  28. คุณกชมล ทองสร้อย และครอบครัว เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  29. คุณสุทธิดา ชัยชาญและครอบครัว เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  30. คุณTanid เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  31. คุณManasavee เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  32. คุณณัฎฐ์ เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  33. คุณธนาพร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  34. คุณญาณกร สมทบทุน 30 บาท
  35. คุณพงศธร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  36. คุณดวงรัตน์ ผาติประชา เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  37. คุณ Tim Rainbow เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  38. คุณอัจฉรา สิแลนเดอร์ เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  39. คุณนาฎนรี เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  40. คุณวัฒนาภรณ์ โสภิตชาติ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  41. คุณพรทิพย์ ชูวงศ์ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  42. คุณพัชรา วิริยานนท์ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  43. คุณนันท์นภัส มาตรักชาติ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  44. คุณพันตำรวจโทหญิงสุนีย์ เอื้อก่อเกียรติ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  45. คุณอารียา นาคประวัติ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  46. คุณสิริธร สุพล เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  47. คุณอัญชลี ศิลาเกษ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  48. คุณนพวรรณ จำปาเงิน เจ้าภาพ1 กองบุญ
  49. คุณอรรทนาท รัตนอุดม เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  50. คุณอาศิรา จรรยาวิศุทธ และครอบครัว เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  51. คุณธนภร เจริญภัทราวุธ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  52. คุณเสกสรร ชูศร เจ้าภาพทุน 10 กองบุญ
  53. คุณชัยยะ สมทบทุน 19 บาท
  54. คุณเมทิกา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  55. คุณนิพนธ์ พันธเกียรติไพศาล เจ้าภาพ 30 กองบุญ
  56. คุณมาลินี ศรีพัญญะ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  57. คุณประพนธ์ คมเมธายิ่ง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  58. คุณญาณี ตรีพรเจริญ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  59. คุณพีร์นิธิ ตรีพรเจริญ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  60. คุณชนันธร ตรีพรเจริญ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  61. คุณณัฏฐ์เอก ตรีพรเจริญ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  62. คุณสภาพร พาเหาะ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  63. คุณระพีพร ราชรองเมือง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  64. คุณปองภพ หวังเจริญ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  65. คุณแสงเดือน ลิ่มโลหะ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  66. คุณอุดมศรี ภาคโพธิ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  67. คุณTapanee เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  68. คุณอธิวัตร จิรจริยาเวช เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  69. คุณรัชดาภรณ์ จีนบุญ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  70.คุณลกาน เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  71. คุณวันเพ็ญ ชำนาญกิจ สมทบทุน 39 บาท
  72. คุณยุพา กองหมวก เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  73. คุณธีรวัฒน์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  74. คุณณฐาพรรณ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  75. คุณสมศักดิ์ กิจจงถาวรกุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  76. คุณสรวิศ กิจจงถาวรกุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  77. คุณวศินี กิจจงถาวรกุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  78. คุณวิมลรัตน์ กิจจงถาวรกุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  79. คุณปรีชา ศรีไทรล้วน เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  80. คุณอรชร ศรีไทรล้วน เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  81. คุณสถิตย์ ยันตกิจ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  82. คุณวิภาภรณ์ ยันตกิจ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  83. คุณขวัญเรือน โคกขุนทด เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  84. คุณสุรีรัตน์ ด่านกุล เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  85. คุณธนธรณ์ เอมเจริญ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  86. คุณชลดา ชีวะปรีชา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  87. คุญศุภฤกษ์ สมทบทุน 50 บาท
  88. คุณปาริชาต เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  89. คุณสุพพัตรา กุณะ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  90. คุณราตรี อินพุ่ม เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  91. คุณสุชิน ฟักบางยุง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  92. คุณKanruthai เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  93. คุณฐากูร แก้วมุกดา สมทบทุน 9.99 บาท
  94. คุณมาณวิกา เรืองสังข์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  95. คุณMatcha Latte เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  96. คุณอรรณพ แห่งวงศ์งาม เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  97. คุณวรรณา แห่งวงศ์งาม เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  98. คุณโอบขวัญ แห่งวงศ์งาม เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  99. กลุ่มบุญกิริยา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  100. คุณชุติมา อ่อนเกลี้ยง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  101. คุณวรพันธุ์ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  102. คุณศศิธร เจ้าภาพทุน 2 กองบุญ
  103. คุณวิทยา ดาวไธสง เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  104. คุณสมเจน เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  105. คุณสปัญรัตน์ บุญพร้อม เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  106. คุณพันธุ์ศึก เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  107. คุณรัชนา จูบุญส่ง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  108. คุณพิกุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  109. คุณดวงใจ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  110. คุณอดิสัย เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  111. คุณอารยา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  112. คุณวัลลภา อินตาพวง เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  113. คุณประภาพรรณ พันธุมะผล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  114. คุณวิทวัส ศาศวัตสุวรรณ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  115. คุณวินัย บุญรัตนกรกิจ และคุณชลลลิลล์ ธนารักษ์โชค เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  116. คุณเยาวลักษณ์ สกาวพันธ์ศิริ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  117. คุณพิตตินันท์ อุดมชัยเสถียร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  118. คุณปทิตตา สุนทรหงษ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  119. คุณศิริวรรณ จุลมณีโชติ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  120. คุณสมใจ สุวรรณโชติ เจ้าภาพทุน 3 กองบุญ
  121. คุณฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  122. คุณวลักษ์กมน น้อยประดิษฐ เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  123. คุณธมนพัชร์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  124. คุณลำไพภรณ์ พุทธรักษา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  125. คุณกุลรัศมิ์ จันทนา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  126. คุณปิยะชาติ ชื่นจิต เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  125. คุณสมชัย หิรัญญะวณิชย์ เจ้าภาพ 4 กองบุญ
  126. คุณปิยะชาติ ชื่นจิต เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  127. คุณสมชัย หิรัญญะวณิชย์ เจ้าภาพ 4 กองบุญ
  128. คุณสวลี เจษฎาไพสิฐ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  129. คุณพิตตินันท์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  130. คุณชูชาติ รัตนะ คุณวลัยพร รัตนะ คุณรัชฎาภรณ์ รัตนะ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  131. ปาป๊า เปงจง แซ่เตี่ย เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  132. คุณลลิตา เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  133. คุณชุดาภัค เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  134. คุณขนิษฐา คุณาจาระสุทธิ์ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  135. คุณณัฐนันท์ แซ่ก่ำ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  136. คุณศศิธร แวงโสธรณ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  137. คุณภสินี กรานเลิศ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  138. คุณภีรฎา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  139. คุณจารุนันท์ เพ็ชรกูล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  140. คุณพินใจ พละเลิศ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  141. คุณภัคชุดา สุวรรณโชติ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  142. คุณจุลพนม ธานี เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  143. คุณลดาวัลย์ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  144. คุณยุพดี เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  145. คุณเพ็ญนภา เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  146. คุณKewalin เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  147. คุณธมลวรรณ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  148. คุณหนูกุล ลาทอง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  149. คุณธนธรณ์ เจริญผล เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  150. คุณสวรรยา พัทธยากรกุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  151. คุณณัชชานิษฐ์ สิริบรรณสรณ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  152. คุณรัตน์ติยา โกมณี เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  153. คุณระวีกานต์ พุกสุริย์วงศ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  154. คุณธวัลรัตน์ จันดี สมทบทุน 10 บาท
  155. คุณธัญรัศทุนมิ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  156. คุณสมบัติ เฟื่องคำ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  157. คุณสกาน เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  158. คุณอรุณรัตน์ นิยมปัทมะ เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  159. คุณวราภราภรณ์ ปิวาวัฒนพานิช เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  160. คุณรชฏ - คุณชรัณ เต็มภัทราโชค เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  161. คุณจุฬาลักษณ์ และครอบครัว เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  162. คุณปาณฑรา สุธีระวงศา เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  163. คุณคณกร เตชาหัวสิงห์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  164. คุณอัจฉรา ม่วงสนิท เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  165. คุณปิติพัฒน์ โตมรไชยเชาว์กุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  166. คุณกฤตพล ด่านโคกสูง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  167. ด.ญ.ศนันท์ภรณ์ บุญณัชเมธาพร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  168. คุณภชิสา เขมวราภรณ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  169. คุณธัญธร กังวานรัตนา เจ้าภาพ 4 กองบุญ
  170. คุณฐิตาภรณ์ แสงศรี เจ้าภาพ 5 กองบุญ
  171. คุณชนัฏมาศ กาญจนประพิณ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  172. คุณอวยชัย เรืองกุล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  173. คุณธิดานุช ธนบัตร เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  175. คุณสมพร คำเงิน เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  176. ครอบครัวบุญญรัตน์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  177. คุณปาริชาติ อ้วนแก้ว เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  178. คุณฤทัยรัตน์ ใสแสง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  179. หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  180. คุณกัสนวรรณ พุฒซ้อน เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  181. คุณวรรณพร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  182. คุณวันทนี ตรีทศเดช เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  183. คุณปิยะนารถ ชัยเคนวงศ์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  184. ร.อ. หญิง นงลักษณ์ เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  185. คุณพิตตินันท์ อุดมชัยเสียรเจ้าภาพ 1 กองบุญ (เพิ่มบุญ)
  186. หม่อมราชวงศ์ กมลฉัตร บุญพราหมณ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  187. คุณพรรณจันทร์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  188. คุณวรรณภา เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  189. คุณกาญจนา เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  190. คุณนภัทร หูประโคน เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  191. คุณวรัณณฐพัทธ์ กัลยณัฏฐ์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  192. คุณจุฑารัตน์ เมตตา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  193. คุณรัชนีวรรณ คนขำ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  194. คุณสิทธิพร จิตจันทร์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  195. คุณชัยมงคล งวดชัย เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  196. คุณ Amara TinTin Ekechiwanond เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  197. คุณสโรชา แสงเมือง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  198. ร.อ.หญิงวิวิธวรรณ ปุสวิโร เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  199. คุณวิริยะ จันทรมาลัย เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  200. คุณจุฑามาศ ธรรมวิญญา เจ้าภาพ 1 กอง
  201. คุณทองสุข สุทธานนนท์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  202. คุณวิชยากมล ภู่เรืองฤทธิ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  203. คุณอโณทัย ภูหนององ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  204. คุณวิภาวรรณ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  205. ครอบครัวธนพงษ์ไพศาล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  206. คุณหงษ์กชณัญ จิวะธนะพร เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  207. คุณปิยลักษณ์ พงศาปาน เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  208. คุณสันติ เจ้าภาพ 10 กองบุญ
  209. คุณสายพิณ คชหาร เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  210. คุณณัฐธยาน์ วิโรจน์เวคิน เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  211. คุณนพรัตน์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  212. คุณชมนุช บุญสิทธิ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  213. คุณนิตยา กันฮะและครอบครัว เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  214. คุณเรืองรอง กลีบจันทร์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  215. คุณชูชัย วงค์ษาสนธ์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  216. คุณแสนชัย มีชิตสม เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  217. คุณสุนิสา สิทธิรส เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  218. คุณอรวรรณ์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  219. คุณพรประภา หยู่ปอด เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  220. คุณณรงค์ เขพันดุง เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  221. คุณวัชราพร ณ นครพนม เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  222. คุณณัฐธยาน์ วิโรจน์เวคิน เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  223. คุณนิรดา วงศ์เดชา เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  224. ครอบครัวนายเกรียงไกร โอฬารตระกูล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  225. คุณคนึง เครือหงษ์ พร้อมครอบครัว เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  226. คุณปัทมกร เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  227. คุณกิตติพงษ์ ขุนสันเทียะ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  228. คุณสุภาพร ชูชัยคุปต์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  229. คุณอรศศิกัญญ์ ภูติเกียรติขจร เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  230. คุณปริญญาวัน เจ้าภาพทุน 1 กองบุญ
  231. คุณอัจฉรี ธนกิจเจริญพัฒน์ เจ้าภาพทุน 5 กองบุญ
  232. คุณนิภาพร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  223. คุณนิภาพันธ์ เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  234. คุณภิตินันท์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  235. คุณอาณัฏฐวัณณ์ นนทวานิช เจ้าภาพ 2 กองบุญ
  236. คุณยุวดี สิริมหานนท์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  237. คุณศิริเพ็ญ บูรณวัฒนาโชค เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  238. คุณสมศักดิ์ กิจธนวัฒน์ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  239. คุณช่อทิพย์ ลิ้มเจริญ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  240. คุณณัฐจักร สิริบันลือวุฒิ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  241. คุณทิภาพร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  242. คุณณัฐภัสสร เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  243. คุณอารีรัตน์ ขวัญทะเล เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  244. คุณอักษรวดี ก่อเศรษฐการ เจ้าภาพ 3 กองบุญ
  245. คุณสุกิจจา ไชยสมบัติ เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  246. คุณสุพรรษา เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  247. คุณฉัตรชัย สื่อสวน เจ้าภาพ 1 กองบุญ
  248. ผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนาม เจ้าภาพ 16 กองบุญ
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  - inbox: เพจมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ
  - Line OA: @283muxxy
  - Tel: 095-9295163
  #มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ

  mG3B8X1NzlvQHHTUeD6MAvH1Gbsz51Jh-2oqmzic76sok&_nc_ohc=Cx0IbMX6aCIAX8-ibBG&_nc_ht=scontent-bkk1-2.jpg

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064380083403&locale=th_TH
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 เมษายน 2024
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  57,704
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +74,849
  ขอร่วมบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  25,383
  ค่าพลัง:
  +15,618
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_5108.jpeg
   IMG_5108.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   268.4 KB
   เปิดดู:
   16
 4. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  25,383
  ค่าพลัง:
  +15,618
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_8406.jpeg
   IMG_8406.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   269.6 KB
   เปิดดู:
   1

แชร์หน้านี้

Loading...